Izmjene i dopune Kodeksa odvjetničke etike

NN 81/2022 (13.7.2022.), Izmjene i dopune Kodeksa odvjetničke etike

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

1207

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94., 117/08., 50/09., 75/09., 18/11. i 126/21.) i članka 7. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, broj 115/13., 64/18. i 67/19.), Skupština Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 9. srpnja 2022. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE KODEKSA ODVJETNIČKE ETIKE

Članak 1.

U pravilu 21. Kodeksa odvjetničke etike (»Narodne novine«, broj 64/07., 72/08., 64/18., 52/21. i 83/21.) iza riječi »inozemstvu« briše se zarez kao i tekst koji glasi: »odnosno ako zastupa inozemca u domovini,«.

Članak 2.

Pravilo 34. mijenja se i glasi:

»34. Iznošenje odvjetničke tajne dopušteno je samo u slučaju ako to stranka odvjetniku na nedvojben način dopusti, ako je to nužno radi obrane odvjetnika u kaznenom ili disciplinskom postupku ili radi zaštite njegovih prava i interesa u postupcima u kojima je odvjetnik stranka, a koji su proizašli u vezi sa zastupanjem stranke, ili ako je to potrebno zbog opravdanja njegove odluke o napuštanju obrane ili otklanjanja zastupanja. U slučaju da odvjetnik zastupa više stranaka u istoj pravnoj stvari iznošenje odvjetničke tajne dopušteno je ako to sve stranke odvjetniku na nedvojben način dopuste.«.

Članak 3.

U pravilu 36. riječ »krivičnim« mijenja se riječju »kaznenim«.

Članak 4.

(1) U pravilu 46. u točki 1. iza riječi »uredu« dodaje se tekst koji glasi: »(odvjetničkom uredu, zajedničkom uredu, odvjetničkom društvu), odnosno drugi odvjetnik koji je radio ili radi u odvjetničkom društvu koje je osnivač odvjetničkog društva u kojem on radi,«

(2) U pravilu 46. točki 2. iza riječi »stranku« dodaje se tekst koji glasi: »odnosno u odvjetničkom društvu čiji odvjetnici su zastupali protivnu stranku«.

(3) U pravilu 46. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. odredbe ovog pravila primjenjuju se i na odvjetnike koji dijele i koriste iste poslovne prostorije u kojima obavljaju odvjetničku službu.«.

Članak 5.

U pravilu 59. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Odvjetnik ne smije preuzeti zastupanje protiv stranke koju zastupa, a protiv stranke koju je prethodno zastupao smije preuzeti zastupanje samo ako to prema okolnostima slučaja ne bi bilo protivno načelima odvjetničke etike.«.

Članak 6.

U pravilu 61. prije riječi »protivnom« dodaje se tekst koji glasi: »odvjetnik koji radi kod drugog odvjetnika, odvjetnik koji radi u odvjetničkom društvu čiji je osnivač drugo odvjetničko društvo,« te se na kraju rečenice točka zamjenjuje zarezom, iza kojeg se dodaje tekst koji glasi: »odvjetnika poslodavca ili bilo kojeg drugog odvjetnika zaposlenog kod istog odvjetnika poslodavca odnosno koja je u sporu sa strankom bilo kojeg odvjetnika koji je član ili radi u odvjetničkom društvu koje je osnivač odvjetničkog društva.«.

Članak 7.

U pravilu 69. riječ »krivičnoj« zamjenjuje se riječju »kaznenoj«.

Članak 8.

U pravilu 78. brišu se riječi »ili znanja svoje stranke«.

Članak 9.

U pravilu 131. dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Ukoliko stranka po prestanku zastupanja i po pozivu odvjetnika za preuzimanje svojih spisa i isprava iste ne preuzme u roku od tri mjeseca od poziva, u slučaju naknadnog zahtjeva stranke za predaju spisa i isprava, odvjetniku pripada pravo na naknadu troškova pripreme povrata spisa i isprava stranci u skladu s Tbr. 32. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika po spisu.«.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Kodeksa odvjetničke etike stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 9402-2022-2

Zagreb, 9. srpnja 2022.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Josip Šurjak, v. r.