Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

NN 82/2022 (15.7.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

Ministarstvo unutarnjih poslova

1227

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« br. 130/11), a u vezi s člankom 15. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« br. 102/19) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA TE NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJE O STJECANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA TE EVIDENCIJE O PRESTANKU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (»Narodne novine« br. 134/20) Obrazac 1. i Obrazac 2. zamjenjuju se novim Obrascem 1. i Obrascem 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/137

Urbroj: 511-01-152-22-5

Zagreb, 8. srpnja 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRAZAC 1

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
BrojPristojbaPrilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI


ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM PUNOLJETNE OSOBE

Zaokružiti odgovarajuću pravnu osnovu:

A) na temelju boravka u Republici Hrvatskoj u propisanom trajanju

B) na temelju rođenja u Republici Hrvatskoj uz status stalnog boravka

C) 1. na temelju braka s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

2. na temelju sklopljenog životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

D) 1. na temelju iseljenja

2. na temelju braka s iseljenikom, odnosno njegovim potomkom

E) 1. na temelju interesa Republike Hrvatske

2. na temelju braka s osobom koja je stekla hrvatsko državljanstvo zbog postojanja interesa Republike Hrvatske, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

F) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva nakon otpusta iz hrvatskog državljanstva, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

G) na temelju pripadnosti hrvatskom narodu

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
1.Ime
2.Prezime
3.Rođeno prezime
4.Spol
5.Datum rođenja
6.Mjesto i država rođenja
7.Državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima)
8.Prijašnje državljanstvo
9.Putna isprava, broj, datum, mjesto i država izdavanja
10.Narodnost
11.Država, mjesto i adresa prebivališta
12.Država, mjesto i adresa boravka
13.Država, mjesto i adresa stanovanja prije dolaska u Republiku Hrvatsku
14.Zadnje mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj i godina iseljenja
15.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada
16.

Stečena stručna sprema i zvanje

(naziv obrazovne ustanove, mjesto i vrijeme školovanja)

17.Označite najviši završeni stupanj obrazovanja tako da zaokružite odgovarajući stupanj te navedite područje u kojem ste ga stekli

a) osnovna škola

b) srednja škola

c) viša škola ili preddiplomski studij

Područje: ____________________________

d) diplomski studij

e) poslijediplomski studij

18.Naziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
19.

Prijašnja zaposlenja

(naziv poslodavca, radnog mjesta, trajanje i razlog prestanka radnog odnosa)

20.Imate li registrirano trgovačko društvo ili obrt? (navesti naziv, matični broj ili OIB i adresu sjedišta)
21.

Vodi li se protiv Vas kazneni ili prekršajni postupak u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu?

(navedite za koje djelo, na kojem sudu i od kada)

22.Mjesto, država i vrijeme služenja vojne obveze
23.

Sudjelovanje u ratnim sukobima 1991. do 1995., navesti postrojbu i razdoblje

(Osobe rođene prije 1. rujna 1977. godine u obvezi su priložiti presliku cjelovite vojne knjižice i potvrdu nadležnog ureda za obranu o služenju vojne obveze i sudjelovanju u ratu. Ako ih nisu u mogućnosti pribaviti, trebaju u izjavi, koja je sastavni dio ovog obrasca, navesti razloge te podatke o služenju vojnog roka, pripadnosti postrojbi i eventualnom ratnom putu)

24.Brojevi mobitela/telefona podnositelja zahtjeva na adresi stanovanja i rada
25.Bračno stanje (neoženjen-neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac-udovica)
26.Datum i mjesto sklapanja braka
27.Životno partnerstvoDANE
28.Datum i mjesto sklapanja životnog partnerstva
PODACI O BRAČNOM/IZVANBRAČNOM DRUGU
29.Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
PODACI O ŽIVOTNOM PARTNERU
30.Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     
PODACI O DJECI
31.Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko državljanstvo DA/NE

Adresa

prebivališta

Obrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      
      
      
      
PODACI O RODITELJIMA
32.Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko
državljanstvo
DA/NE
NarodnostAdresa prebivalištaRadno mjesto, naziv i adresa poslodavca
       
       
PODACI O BRAĆI I SESTRAMA
33.Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko
državljanstvo DA/NE
Adresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      
      
      
      
PODACI O OSOBAMA S KOJIMA ŽIVITE U ZAJEDNIČKOM KUĆANSTVU, A NISU NAPRIJED NAVEDENI
34.Ime i prezime
(rođeno prezime)
SrodstvoDatum, mjesto i država rođenja i državljanstvoAdresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      

PODACI O DRUGIM SRODNICIMA – HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA

(ime i prezime, datum rođenja, srodstvo)


PODACI O SRODNICIMA ZAPOSLENIM U DRŽAVNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U INOZEMSTVU

(ime i prezime, datum rođenja, srodstvo, naziv tijela i radno mjesto)


Namjera za preseljenjem

Pitanja od 35. – 41. popunjavaju samo osobe koje svoj zahtjev temelje na iseljenju, činjenici da su potomci hrvatskih iseljenika
ili temeljem braka s iseljenikom, odnosno njegovim potomkom (čl. 11.).

Molimo Vas da odgovorite na idućih 7 pitanja koja će biti korištena u svrhu planiranja budućih mjera za poticanje useljavanja. Sadržaj odgovora na ova pitanja neće ni na koji način utjecati na odobravanje zahtjeva ili brzinu postupka. Vaši iskreni odgovori bit će nam od velike pomoći. Molimo Vas da zaokružite slovo ispred odgovarajućeg odgovora.
35. Želite li živjeti u Republici Hrvatskoj?

a) Želim živjeti u Republici Hrvatskoj i planiram preseljenje.

b) Želim živjeti u Republici Hrvatskoj ako se u nekom trenutku otvori mogućnost za to.

c) Ne planiram živjeti u Republici Hrvatskoj.

Ako se želite preseliti u Republiku Hrvatsku (na prethodno pitanje odgovorili ste s a) ili b), molimo Vas da odgovorite na pitanja od 36. do 41.

Ako ste odgovorili s c), molimo Vas da odgovorite samo na pitanje 41.

36. U kojem vremenskom periodu se planirate preseliti u Republiku Hrvatsku?

a) Što prije, a svakako u iduće 2 godine

b) U narednih 5 godina

c) Tek u daljoj budućnosti

37. Koji je glavni razlog planiranog preseljenja?

a) Zdraviji i ugodniji stil života

b) Poslovne mogućnosti

c) Školovanje (vlastito ili svoje djece)

d) Sigurnost

e) Želja da živim u zemlji iz koje su došli moji preci

f) Nešto drugo (molim Vas napišite što) ________________

______________________________________________

38. U koji dio Hrvatske
planirate preseliti?

Molimo Vas, napišite županiju u koju planirate preseliti te grad/naselje ako već znate u koje mjesto želite preseliti.

Županija:_____________________________________

Grad ili naselje:________________________________

39. U kojem području planirate raditi nakon preseljenja u Republiku Hrvatsku? (moguće je odabrati više odgovora)

a) Industrija, energetika ili obrt

b) Poljoprivreda, uzgoj životinja, ribarstvo, šumarstvo

c) Turizam, ugostiteljstvo ili druga uslužna djelatnost

d) Informatika

e) Nekom drugom području (molimo Vas napišite u kojem)

______________________________________________

40. Pristajete li da Vas po pitanju namjere za preseljenjem kontaktira službenik Ministarstva unutarnjih poslova ili drugog državnog tijela?

a) DA

b) NE

41. Govorite li hrvatski jezik?

a) Da, izvrsno govorim hrvatski

b) Hrvatski govorim prilično dobro, mogu pratiti vijesti i filmove bez prijevoda i mogu se sporazumjeti na hrvatskom jeziku bez poteškoća

c) Poznajem osnove hrvatskog jezika

d) Znam tek nekoliko riječi

e) Uopće ne govorim hrvatski jezik

Dodatni podaci

(izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću)

 
Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Obvezujem se da ću tijelo kojemu podnosim zahtjev pravodobno obavijestiti o promjeni adrese stanovanja.U _____________________________dana __________________________

________________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

________________________________________________

Potpis i pečat službene osobe

PRILOZI UZ ZAHTJEV:

• životopis i motivacijsko pismo za stjecanje hrvatskog državljanstva

• važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, identifikacijska isprava za stranca) s jasno vidljivom fotografijom

• dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)

• izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

• izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

Ako se zahtjev temelji na braku s hrvatskim državljaninom, činjenica sklopljenog braka treba biti upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj

• izvadak iz registra životnog partnerstva (za osobe u životnom partnerstvu)

• Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela država čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci

• suglasnost stranke za provjeru vjerodostojnosti stranih isprava priloženih zahtjevu

Ostali dokazi ovisno o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva:

• iseljenik i njegovi potomci – ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila u inozemstvo; dokazi o kontinuitetu srodstva s iseljenikom

• pripadnik hrvatskog naroda – isprave kojima dokazuje ranije osobno deklariranje pripadnosti hrvatskom narodu u pravnom prometu npr. radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžbe, indeks, ovjerene preslike zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijave rođenja djece u maticu rođenih i sl. Pripadnost hrvatskom narodu može se dokazivati i zaštitom prava i promicanjem interesa hrvatskog naroda i aktivnim sudjelovanjem u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ako se podnositelj zahtjeva poziva na pripadnost hrvatskom narodu svojih roditelja, uz zahtjev dostavlja dokaze o njihovom nacionalnom izjašnjavanju u pravnom prometu.

OBRAZAC 2

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
BrojPristojbaPrilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI


ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM PUNOLJETNE OSOBE I DJETETA/DJECE

Zaokružiti odgovarajuću pravnu osnovu:

A) na temelju boravka u Republici Hrvatskoj u propisanom trajanju

B) na temelju rođenja u Republici Hrvatskoj uz status stalnog boravka

C)     1. na temelju braka s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

2. na temelju sklopljenog životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

D)     1. na temelju iseljenja

2. na temelju braka s iseljenikom, odnosno njegovim potomkom

E)     1. na temelju interesa Republike Hrvatske

2. na temelju braka s osobom koja je stekla hrvatsko državljanstvo zbog postojanja interesa Republike Hrvatske, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

F) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva nakon otpusta iz hrvatskog državljanstva, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

G) na temelju pripadnosti hrvatskom narodu

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
1.Ime
2.Prezime
3.Rođeno prezime
4.Spol
5.Datum rođenja
6.Mjesto i država rođenja
7.Državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima)
8.Prijašnje državljanstvo
9.Putna isprava, broj, datum, mjesto i država izdavanja
10.Narodnost
11.Država, mjesto i adresa prebivališta
12.Država, mjesto i adresa boravka
13.Država, mjesto i adresa stanovanja prije dolaska u Republiku Hrvatsku
14.Zadnje mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj i godina iseljenja
15.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada
16.

Stečena stručna sprema i zvanje

(naziv obrazovne ustanove, mjesto i vrijeme školovanja)

17.Označite najviši završeni stupanj obrazovanja tako da zaokružite odgovarajući stupanj te navedite područje u kojem ste ga stekli

a) osnovna škola b) srednja škola c) viša škola ili preddiplomski studij

Područje:_____________________________

d) diplomski studij

e) poslijediplomski studij

18.Naziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
19.

Prijašnja zaposlenja

(naziv poslodavca, radnog mjesta, trajanje i razlog prestanka radnog odnosa)

20.Imate li registrirano trgovačko društvo ili obrt? (navesti naziv, matični broj ili OIB i adresu sjedišta)
21.

Vodi li se protiv Vas kazneni ili prekršajni postupak u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu?

(navedite za koje djelo, na kojem sudu i od kada)

22.Mjesto, država i vrijeme služenja vojne obveze
23.

Sudjelovanje u ratnim sukobima 1991. do 1995., navesti postrojbu i razdoblje

(Osobe rođene prije 1. rujna 1977. godine u obvezi su priložiti presliku cjelovite vojne knjižice i potvrdu nadležnog ureda za obranu o služenju vojne obveze i sudjelovanju u ratu. Ako ih nisu u mogućnosti pribaviti, trebaju u izjavi, koja je sastavni dio ovog obrasca, navesti razloge te podatke o služenju vojnog roka, pripadnosti postrojbi i eventualnom ratnom putu)

24.Brojevi mobitela/telefona podnositelja zahtjeva na adresi stanovanja i rada
25.Bračno stanje (neoženjen-neudana, u braku,
izvanbračna zajednica, razveden, udovac-udovica)
26.Datum i mjesto sklapanja braka
27.Životno partnerstvoDANE
28.Datum i mjesto sklapanja životnog partnerstva
PODACI O BRAČNOM/IZVANBRAČNOM DRUGU
29.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i
država rođenja
DržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     
PODACI O ŽIVOTNOM PARTNERU
30.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     
PODACI O DJECI
31.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i
država rođenja i
državljanstvo
Hrvatsko državljanstvo DA/NE

Adresa

prebivališta

Obrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca

      
      
      
      
PODACI O RODITELJIMA
32.Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko
državljanstvo
DA/NE
NarodnostAdresa prebivalištaRadno mjesto, naziv i adresa poslodavca
       
       
       
       
PODACI O BRAĆI I SESTRAMA
33.Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko
državljanstvo
DA/NE
Adresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      
      
      
      
      
PODACI O OSOBAMA S KOJIMA ŽIVITE U ZAJEDNIČKOM KUĆANSTVU, A NISU NAPRIJED NAVEDENI
34.Ime i prezime
(rođeno prezime)
SrodstvoDatum, mjesto i država
rođenja i državljanstvo
Adresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      
      
      

PODACI O DRUGIM SRODNICIMA – HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA

(ime i prezime, datum rođenja, srodstvo)


PODACI O SRODNICIMA ZAPOSLENIM U DRŽAVNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U INOZEMSTVU

(ime i prezime, datum rođenja, srodstvo, naziv tijela i radno mjesto)


Namjera za preseljenjem

Pitanja od 35. – 41. popunjavaju samo osobe koje svoj zahtjev temelje na iseljenju, činjenici da su potomci hrvatskih iseljenika ili temeljem braka s iseljenikom, odnosno njegovim potomkom (čl. 11.).

Molimo Vas da odgovorite na idućih 7 pitanja koja će biti korištena u svrhu planiranja budućih mjera za poticanje useljavanja. Sadržaj odgovora na ova pitanja neće ni na koji način utjecati na odobravanje zahtjeva ili brzinu postupka. Vaši iskreni odgovori bit će nam od velike pomoći. Molimo Vas da zaokružite slovo ispred odgovarajućeg odgovora.
35. Želite li živjeti u Republici Hrvatskoj?

a) Želim živjeti u Republici Hrvatskoj i planiram preseljenje.

b) Želim živjeti u Republici Hrvatskoj ako se u nekom trenutku otvori mogućnost za to.

c) Ne planiram živjeti u Republici Hrvatskoj.

Ako se želite preseliti u Republiku Hrvatsku (na prethodno pitanje odgovorili ste s a) ili b), molimo Vas da odgovorite na pitanja od 36. do 41.

Ako ste odgovorili s c), molimo Vas da odgovorite samo na pitanje 41.

36. U kojem vremenskom periodu se planirate preseliti u Republiku Hrvatsku?

a) Što prije, a svakako u iduće 2 godine

b) U narednih 5 godina

c) Tek u daljoj budućnosti

37. Koji je glavni razlog planiranog preseljenja?

a) Zdraviji i ugodniji stil života

b) Poslovne mogućnosti

c) Školovanje (vlastito ili svoje djece)

d) Sigurnost

e) Želja da živim u zemlji iz koje su došli moji preci

f) Nešto drugo (molim Vas napišite što) ________________

_______________________________________________

38. U koji dio Hrvatske planirate preseliti?

Molimo Vas, napišite županiju u koju planirate preseliti te grad/naselje ako već znate u koje mjesto želite preseliti.

Županija:_____________________________________

Grad ili naselje:________________________________

39. U kojem području planirate raditi nakon preseljenja u Republiku Hrvatsku? (moguće je odabrati više odgovora)

a) Industrija, energetika ili obrt

b) Poljoprivreda, uzgoj životinja, ribarstvo, šumarstvo

c) Turizam, ugostiteljstvo ili druga uslužna djelatnost

d) Informatika

e) Nekom drugom području (molimo Vas napišite u kojem)

______________________________________________

40. Pristajete li da Vas po pitanju namjere za preseljenjem kontaktira službenik Ministarstva unutarnjih poslova ili drugog državnog tijela?

a) DA

b) NE

41. Govorite li hrvatski jezik?

a) Da, izvrsno govorim hrvatski

b) Hrvatski govorim prilično dobro, mogu pratiti vijesti i filmove bez prijevoda i mogu se sporazumjeti na hrvatskom jeziku bez poteškoća

c) Poznajem osnove hrvatskog jezika

d) Znam tek nekoliko riječi

e) Uopće ne govorim hrvatski jezik

Dodatni podaci

(izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću)

Zahtjev podnosim i za maloljetno dijete/djecu temeljem članka 13. Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91., 70/91. – ispravak, 28/92., 113/93. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94., 130/11., 110/15. i 102/19.).

PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.Državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima)
4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada
 
PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.Državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima)
4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada
 
PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.Državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima)
4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada


Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Obvezujem se da ću tijelo kojemu podnosim zahtjev pravodobno obavijestiti o promjeni adrese stanovanja.

U _____________________________dana __________________________

________________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

________________________________________________

Suglasnost drugog roditelja

________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

________________________________________________

Potpis i pečat službene osobe

PRILOZI UZ ZAHTJEV:

• životopis i motivacijsko pismo za stjecanje hrvatskog državljanstva

• važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, identifikacijska isprava za stranca) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice) podnositelja zahtjeva i djeteta

• izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama podnositelja zahtjeva i djeteta

• izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

Ako se zahtjev temelji na braku s hrvatskim državljaninom, činjenica sklopljenog braka treba biti upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj

• izvadak iz registra životnog partnerstva (za osobe u životnom partnerstvu)

• uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela država čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci

• suglasnost stranke za provjeru vjerodostojnosti stranih isprava priloženih zahtjevu

• suglasnost drugog roditelja za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem za dijete/djecu (ako nije dana na obrascu zahtjeva), odnosno drugi odgovarajući dokaz ako suglasnost nije potrebna

Ostali dokazi ovisno o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva:

• iseljenik i njegovi potomci – ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila u inozemstvo; dokazi o kontinuitetu srodstva s iseljenikom

• pripadnik hrvatskog naroda – isprave kojima dokazuje ranije osobno deklariranje pripadnosti hrvatskom narodu u pravnom prometu npr. radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžbe, indeks, ovjerene preslike zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijave rođenja djece u maticu rođenih i sl. Pripadnost hrvatskom narodu može se dokazivati i zaštitom prava i promicanjem interesa hrvatskog naroda i aktivnim sudjelovanjem u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ako se podnositelj zahtjeva poziva na pripadnost hrvatskom narodu svojih roditelja, uz zahtjev dostavlja dokaze o njihovom nacionalnom izjašnjavanju u pravnom prometu.