Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Topusko

NN 82/2022 (15.7.2022.), Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Topusko

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.

1241

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), članka 23. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Skupština Društva na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Na području pružanja vodnih usluga Isporučitelja koje čine područja: Općina Topusko i Općina Gvozd plaća se naknada za razvoj.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Korisnik vodne usluge koji nije korisnik usluge javne odvodnje plaća samo naknadu za razvoj javne vodoopskrbe.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

Članak 5.

Naknada za razvoj obračunava se u sljedećim iznosima:

A) OPĆINA TOPUSKO

– naknada za razvoj javne vodoopskrbe iznosi 0,70 kn po m3 isporučene vode

– naknada za razvoj javne odvodnje iznosi 0,30 kn po m3 isporučene vode

B) OPĆINA GVOZD

– naknada za razvoj javne vodoopskrbe iznosi 0,70 kn po m3 isporučene vode

– naknada za razvoj javne odvodnje iznosi 0,30 kn po m3 isporučene vode.

Članak 6.

Prihod od naknade za razvoj koristit će se za financiranje i sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju koje opskrbljuje Isporučitelj, sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koje donosi Skupština Isporučitelja, i to za:

– izradu projektne i ostale pripremne dokumentacije

– rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u smislu smanjenja gubitaka

– rekonstrukciju kanalizacijske mreže

– izgradnju ili rekonstrukciju vodovodne mreže

– izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

– stručni nadzor nad rekonstrukcijom odnosno gradnjom komunalnih vodnih građevina

– ishodovanja akata, stavljanje objekata u funkciju te ostala ulaganja.

Naknada za razvoj koristit će se na način da osigura ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području.

Naknada za razvoj koristit će se i za učešće u sufinanciranju projekata koji se financiraju iz strukturnih fondova te ostalih instrumenata Europske unije, Hrvatskih voda te drugih vanjskih izvora financiranja.

Članak 7.

Naknada za razvoj plaća se putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge, s tim da se na naknadu ne obračunava PDV.

Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj.

Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeća cijene vodne usluge po računima za vodnu uslugu.

Članak 8.

Isporučitelj vodnih usluga u obvezi je prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji).

Članak 9.

Uprava Isporučitelja podnosi godišnje izvješće o naplaćenim i utrošenim sredstvima za razvoj Skupštini.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj provodi Skupština Isporučitelja.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Objavit će se u »Narodnim novinama« i mrežnoj stranici Isporučitelja.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti:

– Odluka o naknadi za razvoj i obračunu naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Topusko od 29. svibnja 2018. g. (»Službeni vjesnik« br. 33/2018)

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Gvozd od 6. rujna 2018. g. (»Službeni vjesnik« br. 50/2018).

Topusko, 13. srpnja 2022.

Predsjednik Skupštine
Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.
Načelnik Općine Topusko
Ivica Kuzmić, v. r.