Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom

NN 84/2022 (20.7.2022.), Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1280

Na temelju članka 60. stavka 5. i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 12. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2022. donijelo

PRAVILNIK

O UVJETIMA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se:

− pokazatelji kvalitete opskrbe električnom energijom,

− način mjerenja, prikupljanja i objavljivanja pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom,

− iznimni događaji u pogledu kvalitete opskrbe električnom energijom,

− opći, minimalni i zajamčeni standardi kvalitete opskrbe električnom energijom,

− način regulacije kvalitete opskrbe električnom energijom u ovisnosti o odabranoj metodi regulacije tarifa,

− financijska kompenzacija (u daljnjem tekstu: novčana naknada) na temelju zajamčenih standarda kvalitete opskrbe električnom energijom,

− način, dinamika i opseg izvještavanja te dostavljanja podataka Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) o kvaliteti opskrbe električnom energijom,

− sadržaj godišnjeg izvještaja operatora prijenosnog sustava o kvaliteti opskrbe električnom energijom,

− sadržaj godišnjeg izvještaja operatora distribucijskog sustava o kvaliteti opskrbe električnom energijom i

− sadržaj godišnjeg izvještaja opskrbljivača o kvaliteti usluga.

(2) Sastavni dio ovog Pravilnika su:

− Prilog 1. Standardi kvalitete opskrbe električnom energijom,

− Prilog 2. Format za dostavu podataka o pouzdanosti napajanja operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava

− Prilog 3. Dopuštene kombinacije za označavanje dugotrajnih prekida napajanja i

− Prilog 4. Format za dostavu podataka o prigovorima na kvalitetu opskrbe.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovom Pravilniku koriste se i izrazi koji u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. dugotrajni prekid napajanja – prekid napajanja koji traje dulje od tri minute,

2. elektronička evidencija o kvaliteti opskrbe električnom energijom (u daljnjem tekstu: elektronička evidencija) – računalna aplikacija s bazom podataka i sustavom za upravljanje i pohranjivanje dokumenata u koju se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti koji su potrebni za izračun i provjeru pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom,

3. iznimni događaj kao uzrok neplaniranog dugotrajnog prekida napajanja (u daljnjem tekstu: iznimni događaj) – elementarne nepogode (snijeg s dodatnim teretom, ledena kiša, atmosfersko izbijanje, posolica, oluja, vjetar, požar, odron, poplava, potres i slično) kod kojih je došlo do prekoračenja fizikalnih veličina za koje su projektirane pojedine komponente elektroenergetskog sustava,

4. konzum na prijenosu – zbroj isporuke električne energije distribuciji, isporuke reverzibilnim hidroelektranama za crpni rad priključenima na prijenosnu mrežu i isporuke korisnicima priključenima na prijenosnu mreži,

5. kratkotrajni prekid napajanja – prekid napajanja koji traje do uključivo tri minute,

6. krivulja kumulativnih relativnih frekvencija (u daljnjem tekstu: kumulativna razdioba) – krivulja učestalosti pojave rezultata po razredima pri nekom mjerenju, dobivena postupnim redoslijednim zbrajanjem učestalosti od prve do posljednje,

7. minimalni standard kvalitete opskrbe električnom energijom – razina kvalitete opskrbe električnom energijom s kojom se uspoređuje pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom u svrhu regulacije kvalitete opskrbe električnom energijom, a koji može biti opći, zajamčeni ili zadani standard kvalitete opskrbe električnom energijom,

8. minuta kupac – umnožak broja korisnika mreže na promatranom izvodu pogođenih dugotrajnim prekidom napajanja i trajanja dugotrajnog prekida napajanja u minutama, pri čemu se u obzir uzima svaka djelomična uspostava napajanja,

9. naknada za priključenje – novčana obveza investitora, odnosno vlasnika građevine, koju operator sustava utvrđuje za zatraženu priključnu snagu, u skladu s propisom koji regulira metodologiju za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu,

10. neisporučena električna energija (u daljnjem tekstu: ENS, engl. Energy Not Supplied) – procijenjeni iznos električne energije koji bi bio isporučen da nije došlo do dugotrajnog prekida napajanja,

11. neplanirani prekid napajanja – svaki prekid napajanja koji nije najavljen na način i u rokovima propisanim propisom kojim se uređuju opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Pravilnik o općim uvjetima),

12. novčana naknada – novčani iznos koji energetski subjekt plaća pojedinom korisniku mreže na njegov zahtjev u slučaju kada je dokazano da pojedinačni pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom nije postigao razinu zajamčenog standarda kvalitete opskrbe električnom energijom,

13. opći pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom – izmjerena razina kvalitete opskrbe električnom energijom određenoj skupini ili svim korisnicima mreže,

14. opći standard kvalitete opskrbe električnom energijom – ciljana razina kvalitete opskrbe električnom energijom kojoj opći pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom treba težiti,

15. planirani prekid napajanja – svaki prekid napajanja koji je najavljen na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o općim uvjetima,

16. pojedinačni pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom – izmjerena razina kvalitete opskrbe električnom energijom pojedinačnom korisniku mreže,

17. pozivni centar – telekomunikacijski sustav koji omogućuje prijem više istodobnih dolaznih poziva koji se raspoređuju operaterima pozivnog centra u ovisnosti o njihovoj dostupnosti u svrhu pružanja informacija,

18. prosječni broj dugotrajnih prekida napajanja svakog korisnika mreže (u daljnjem tekstu: SAIFI, engl. System Average Interruption Frequency Index) – opći pokazatelj prosječnog broja dugotrajnih prekida napajanja po korisniku distribucijske mreže,

19. prosječno trajanje dugotrajnih prekida napajanja (u daljnjem tekstu: AIT, engl. Average Interruption Time) – opći pokazatelj trajanja dugotrajnih prekida napajanja u prijenosnoj mreži,

20. prosječno trajanje dugotrajnih prekida napajanja po korisniku mreže (u daljnjem tekstu: CAIDI, engl. Customer Average Interruption Duration Index) – opći pokazatelj prosječnog trajanja dugotrajnih prekida napajanja po korisniku distribucijske mreže pogođenog prekidom napajanja,

21. prosječno trajanje dugotrajnih prekida napajanja svakog korisnika mreže (u daljnjem tekstu: SAIDI, engl. System Average Interruption Duration Index) – opći pokazatelj prosječnog trajanja dugotrajnih prekida napajanja po korisniku distribucijske mreže,

22. SCADA sustav (engl. Supervisory Control and Data Acquisition) – sustav za nadzor i upravljanje mrežom te prikupljanje podataka o mreži,

23. sustav poticanja i kažnjavanja – sustav kojim se energetski subjekt koji obavlja reguliranu energetsku djelatnost potiče na približavanje vrijednosti općeg pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom razini općeg standarda kvalitete opskrbe električnom energijom,

24. zadani standard kvalitete opskrbe električnom energijom – propisana razina kvalitete opskrbe električnom energijom koju pojedinačni pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom mora postići u najvećem broju slučajeva,

25. zajamčeni standard kvalitete opskrbe električnom energijom – propisana razina kvalitete opskrbe električnom energijom koju pojedinačni pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom mora postići u svakom pojedinom slučaju,

26. zatražena priključna snaga – najveća zatražena vrijednost vršne radne snage preuzimanja električne energije iz mreže i/ili najveća zatražena vrijednost vršne radne snage predaje električne energije u mrežu koju je investitor, odnosno vlasnik građevine naveo u iskazu interesa za gradnju postrojenja na određenoj lokaciji ili u urednom zahtjevu za izdavanje odluke o prihvatljivosti elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu ili u urednom zahtjevu za izdavanje elektroenergetske suglasnosti.

III. NAČELA I CILJEVI PRAVILNIKA

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik uređuje kvalitetu opskrbe električnom energijom: pouzdanost napajanja i kvalitetu napona na mjestu preuzimanja, odnosno predaje električne energije te kvalitetu usluga korisnicima mreže.

(2) Temeljno načelo regulacije kvalitete opskrbe električnom energijom je dostupnost i provjerljivost upisanih podataka iz kojih se računaju pokazatelji kvalitete opskrbe električnom energijom.

(3) Cilj ovog Pravilnika je poticanje operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava te opskrbljivača na održavanje razine općih i pojedinačnih pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom što bliže minimalnim standardima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(4) Odredbe ovog pravilnika se odnose na sve korisnike mreže neovisno radi li se o priključku proizvodnog postrojenja, postrojenja za skladište energije, postrojenja krajnjeg kupca odnosno aktivnog kupca.

IV. POKAZATELJI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Kvaliteta usluga

Članak 4.

Usluge operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača koje uređuje ovaj Pravilnik dijele se na sljedeće skupine:

− priključenje na mrežu,

− briga o korisnicima mreže,

− tehničke usluge,

− očitanje mjernih podataka,

− promjena opskrbljivača ili agregatora.

Članak 5.

Pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga priključenja na mrežu su:

T11,ivrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (u daljnjem tekstu: EOTRP), a koje se mjeri brojem dana od dana dostave urednog zahtjeva nositelja projekta za izdavanjem odluke o prihvatljivosti EOTRP-a do dana otpreme odluke o prihvatljivosti EOTRP-a,

T12,ivrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, a koje se mjeri brojem dana od dana podnošenja urednog pojedinačnog (i-tog) zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti do dana otpreme elektroenergetske suglasnosti ili odbijanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti,

T13,ivrijeme priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom, a koje se mjeri brojem dana od uplate cjelokupnog iznosa naknade za priključenje u skladu s ponudom o priključenju na elektroenergetsku mrežu do dana otpreme obavijesti operatora distribucijskog sustava o spremnosti za priključenje, izuzev u onim slučajevima kada je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose prije priključenja građevine,

T14,ivrijeme izdavanja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu (u daljnjem tekstu: preliminarno mišljenje o mogućnosti priključenja), a koje se mjeri brojem dana od dostave elaborata mogućnosti priključenja do dana otpreme preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja.

T15, i vrijeme rješavanja zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca s priključnom snagom do uključivo 50 kW instalirane snage do iznosa priključne snage navedene u postojećoj elektroenergetskoj suglasnosti (u daljnjem tekstu: provjera mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca), a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačnog (i-tog) urednog zahtjeva postojećeg krajnjeg kupca kategorije kućanstvo za provjeru mogućnosti priključenja do dana otpreme pisane obavijesti operatora distribucijskog sustava i

T16, i vrijeme dostave potvrde o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačnog (i-tog) urednog zahtjeva za promjenu statusa postojećeg krajnjeg kupca koji traži priključenje proizvodnog modula na postojeće postrojenje do dana otpreme pisane potvrde operatora distribucijskog sustava o promjeni statusa.

Članak 6.

(1) Opći pokazatelji kvalitete usluga priključenja na mrežu su:

p11udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a u promatranoj godini,

p12udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini,

p13udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini,

p14udio pravovremeno izdanih preliminarnih mišljenja o mogućnosti priključenja u promatranoj godini,

p15udio pravovremeno provedenih postupaka provjere mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca u promatranoj godini,

p16udio pravovremeno otpremljenih potvrda o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa u promatranoj godini.

(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kod kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 5. ovog Pravilnika manji ili jednak odgovarajućem zajamčenom/zadanom standardu navedenom u Tablici 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a u promatranoj godini, p11, računa se iz formule:

gdje je:

N111broj pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a u promatranoj godini,

N11broj svih riješenih zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a u promatranoj godini.

Članak 8.

Udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini, p12, računa se iz formule:

gdje je:

N121broj pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini,

N12broj svih riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetskih suglasnosti u promatranoj godini.

Članak 9.

Udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini, p13, računa se iz formule:

gdje je:

N131broj pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini,

N13broj svih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini.

Članak 10.

Udio pravovremeno izdanih preliminarnih mišljenja o mogućnosti priključenja u promatranoj godini, p14, računa se iz formule:

gdje je:

N141broj pravovremeno izdanih preliminarnih mišljenja o mogućnosti priključenja u promatranoj godini,

N14broj svih izdanih preliminarnih mišljenja o mogućnosti priključenja u promatranoj godini.

Članak 11.

Udio pravovremeno provedenih postupaka provjere mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca u promatranoj godini, p15, računa se iz formule:

gdje je:

N151broj pravovremeno provedenih postupaka provjere mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca u promatranoj godini,

N15broj svih provedenih postupaka provjere mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca u promatranoj godini.

Članak 12.

Udio pravovremeno otpremljenih potvrdu o početku korištenja mreže i promjeni statusa u promatranoj godini, p16, računa se iz formule:

gdje je:

N161broj pravovremeno otpremljenih potvrda o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa u promatranoj godini,

N16broj svih otpremljenih potvrda o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa u promatranoj godini.

Članak 13.

Pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga vezanih uz brigu o korisnicima mreže su:

T21, i vrijeme rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačnog (i-tog) pisanog prigovora odnosno upita do dana otpreme odluke o prigovoru odnosno pisanog odgovora na upit,

T22, i vrijeme obrade/rješavanja pisane žalbe, a koje se mjeri brojem dana od dana predaje pojedinačne (i-te) pisane žalbe do dana otpreme odluke o žalbi odnosno do dana otpreme žalbe sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu i

T23, i vrijeme do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, a koje se mjeri brojem sekundi od odabira željene funkcije izbornika pojedinačnog (i-tog) poziva do javljanja operatera u pozivnom centru.

Članak 14.

(1) Opći pokazatelji kvalitete usluga vezanih uz brigu o korisnicima mreže su:

p21udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini,

p22udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini i

p23udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini.

(3) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kod kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 13. ovog Pravilnika manji ili jednak odgovarajućem zajamčenom/zadanom standardu navedenom Tablici 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p21, računa se iz formule:

gdje je:

N211broj pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini,

N21broj svih riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini.

Članak 16.

Udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini, p22, računa se iz formule:

gdje je:

N221broj pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini,

N22broj svih obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini.

Članak 17.

Udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini p23 računa se iz formule:

gdje je:

N231broj pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini,

N23broj svih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini.

Članak 18.

Pojedinačni pokazatelji kvalitete tehničkih usluga su:

T31, i vrijeme izrade i otpreme izvješća o kvaliteti napona na temelju mjerenja na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije tijekom razdoblja propisanog HRN EN 50160, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačnog (i-tog) pisanog zahtjeva korisnika mreže do dana otpreme izvješća,

T32, i vrijeme provedbe postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačnog (i-tog) pisanog zahtjeva korisnika mreže za provjeru brojila i pripadajuće mjerne opreme do dana provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme utvrđenog u zapisniku,

T33, i vrijeme otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačne (i-te) obavijesti korisnika mreže o neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta do dana otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta upisanog u elektroničkoj evidenciji,

T34, i vrijeme podnošenja zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije korisniku mreže nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije, a koje se mjeri brojem dana od dana prestanka pojedinačnog (itog) razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije do dana podnošenja zahtjeva za ponovnu uspostavu isporuke električne energije,

T35, i vrijeme ponovne uspostave isporuke električne energije, a koje se mjeri brojem dana od dana podnošenja pojedinačnog (i-tog) urednog zahtjeva korisnika mreže ili opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije do dana ponovne uspostave isporuke električne energije.

Članak 19.

(1) Opći pokazatelji kvalitete tehničkih usluga su:

p31udio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini,

p32udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini,

p33udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini,

p34udio pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije korisniku mreže nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini i

p35udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini,

(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kod kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 18. ovog Pravilnika manji ili jednak odgovarajućem zajamčenom/zadanom standardu navedenom u Tablici 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Članak 20.

Udio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini, p31, računa se iz formule:

gdje je:

N311broj pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini,

N31broj svih otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini.

Članak 21.

Udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini, p32, računa se iz formule:

gdje je:

N321broj pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini,

N32broj svih provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini.

Članak 22.

Udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini, p33, računa se iz formule:

gdje je:

N331broj pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini,

N33broj svih otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini.

Članak 23.

Udio pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije korisniku mreže nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini, p34, računa se iz formule:

gdje je:

N341broj pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije korisniku mreže nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini,

N34broj svih podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije korisniku mreže nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini.

Članak 24.

Udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini, p35, računa se iz formule:

gdje je:

N351broj pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini,

N35broj svih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini.

Članak 25.

Pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga očitanja mjernih podataka su:

T41,ivrijeme između dva uzastopna očitanja mjernih podataka krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem ili aktivnog kupca u promatranoj godini i

T42,ivrijeme između dva uzastopna očitanja mjernih podataka krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce sa samoočitanjem stanja brojila, u promatranoj godini.

Članak 26.

(1) Opći pokazatelji kvalitete usluga očitanja mjernih podataka su:

p41udio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem ili aktivnog kupca u promatranoj godini i

p42udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce sa samoočitanjem stanja brojila, u promatranoj godini.

(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 25. ovog Pravilnika u granicama odgovarajućeg zajamčenog/zadanog standarda navedenog u Tablici 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Članak 27.

Udio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p41, računa se iz formule:

gdje je:

N411 – broj pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem ili aktivnih kupaca u promatranoj godini,

N41broj svih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem ili aktivnih kupaca u promatranoj godini.

Članak 28.

Udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p42, računa se iz formule:

gdje je:

N421broj pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce sa samoočitanjem stanja brojila, u promatranoj godini,

N42broj svih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce sa samoočitanjem stanja brojila, u promatranoj godini.

Članak 29.

(1) Pojedinačni pokazatelj kvalitete usluge promjene opskrbljivača ili agregatora je:

T51,ivrijeme provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača ili agregatora u promatranoj godini, a koje se mjeri brojem radnih dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka od strane operatora sustava do dana izdavanja potvrde o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču ili agregatoru.

(2) Kod mjerenja pojedinačnog pokazatelja vremena provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača ili agregatora u promatranoj godini, T51,i, uzimaju se u obzir samo slučajevi u kojima su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, a kod krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo i slučajevi u kojima stanje brojila odgovara procijenjenoj vrijednosti operatora sustava.

Članak 30.

(1) Opći pokazatelj kvalitete usluga promjene opskrbljivača ili agregatora je:

p51udio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču ili agregatoru u postupku promjene opskrbljivača ili agregatora u promatranoj godini.

(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kod kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 29. stavka 1. ovog Pravilnika manji ili jednak zajamčenom/zadanom standardu navedenom u Tablici 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(3) Kod mjerenja općeg pokazatelja udjela pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču ili agregatoru u promatranoj godini, p51, uzimaju se u obzir samo slučajevi u kojima su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, a kod kupca iz kategorije kućanstvo, i slučajevi u kojima stanje brojila odgovara procijenjenoj vrijednosti operatora sustava.

Članak 31.

Udio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču ili agregatoru u postupku promjene opskrbljivača ili agregatora, p51, računa se iz formule:

gdje je:

N511broj pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču ili agregatoru u postupku promjene opskrbljivača ili agregatora u promatranoj godini,

N51broj svih izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču ili agregatoru u postupku promjene opskrbljivača ili agregatora u promatranoj godini.

Pouzdanost napajanja

Članak 32.

Prekidi napajanja dijele se prema trajanju na kratkotrajne i dugotrajne.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik uređuje dugotrajne prekide napajanja.

Članak 34.

Dugotrajni prekidi napajanja dijele se prema tipu na planirane i neplanirane.

Članak 35.

Za operatora distribucijskog sustava, dugotrajni prekidi napajanja se, u ovisnosti o pogonskoj naponskoj razini rasklopnog uređaja koji je prekinuo napajanje, dijele na:

− dugotrajne prekide napajanja na naponskoj razini višoj od 35 kV,

− dugotrajne prekide napajanja na naponskoj razini višoj od 20 kV do uključivo 35 kV,

− dugotrajne prekide napajanja na naponskoj razini višoj od 1 kV do uključivo 20 kV i

− dugotrajne prekide napajanja na naponskoj razini do uključivo 1 kV.

Članak 36.

(1) Dugotrajni planirani prekidi napajanja dijele se prema uzroku na dugotrajne planirane prekide napajanja uzrokovane unutarnjim uzrokom i dugotrajne planirane prekide napajanja uzrokovane vanjskim uzrokom.

(2) Unutarnji uzročnici dugotrajnog planiranog prekida napajanja su planirani radovi na mreži i postrojenjima operatora sustava ili ostali razlozi nastali u mreži operatora sustava zbog kojih operator sustava na svoju inicijativu planirano prekida napajanje.

(3) Vanjski uzročnici dugotrajnog planiranog prekida napajanja su planirani radovi na mreži i postrojenjima drugog operatora sustava i/ili treće strane ili ostali razlozi zbog kojih operator sustava na zahtjev drugog operatora sustava ili treće strane planirano prekida napajanje.

Članak 37.

(1) Dugotrajni neplanirani prekidi napajanja dijele se prema uzroku na dugotrajne neplanirane prekide napajanja uzrokovane unutarnjim uzrokom, dugotrajne neplanirane prekide napajanja uzrokovane vanjskim uzrokom te dugotrajne neplanirane prekide napajanja uzrokovane iznimnim događajem.

(2) Unutarnji uzročnici dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja su svi oni koji ne spadaju pod vanjski uzrok te pod iznimni događaj, kao npr. kvarovi u mreži zbog lošeg održavanja mreže, pogrešnog podešenja zaštite, preopterećenja jedinica mreže, starenja jedinica mreže, pogreške vlastitih radnika ili vanjskih izvođača pod nadzorom vlastitih radnika, trećih osoba i ostalo.

(3) Vanjski uzročnici dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja su kvarovi u mreži drugog operatora sustava, kvarovi u mreži nastali zbog ptica i/ili ostalih životinja, građevinskih radova, vandalizma, kvarovi nastali u postrojenjima korisnika mreže i ostalo.

Članak 38.

(1) Pojedinačni pokazatelji pouzdanosti napajanja na prijenosnoj i distribucijskoj mreži su:

Tp1,itrajanje pojedinačnog (i-tog) dugotrajnog planiranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca, min,

Tp2,itrajanje pojedinačnog (i-tog) dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca, min,

Tpukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca u promatranoj godini, min i

Npukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca u promatranoj godini.

(2) Za određivanje pojedinačnog pokazatelja trajanja pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju svi dugotrajni planirani prekidi napajanja nastali zbog unutarnjeg uzroka.

(3) Za određivanje pojedinačnog pokazatelja trajanja pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju svi dugotrajni neplanirani prekidi napajanja nastali zbog unutarnjeg uzroka.

(4) Za određivanje pojedinačnog pokazatelja ukupnog broja dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju samo dugotrajni neplanirani prekidi napajanja nastali zbog unutarnjeg uzroka, a izuzimaju se pojedinačni dugotrajni neplanirani prekidi napajanja za koje je promatranom krajnjem kupcu isplaćena novčana naknada na temelju zahtjeva iz članka 62. ovog Pravilnika.

Članak 39.

Opći pokazatelji pouzdanosti napajanja u prijenosnoj mreži su ENS i AIT.

Članak 40.

ENS se izračunava iz formule:

gdje je:

K – ukupan broj dugotrajnih prekida napajanja,

Pi – procijenjena snaga pri kojoj je došlo do dugotrajnog prekida napajanja na jedinici mreže, MW,

Ti – trajanje i-tog dugotrajnog prekida napajanja, min.

Članak 41.

AIT se izračunava iz formule:

gdje je:

Wgkonzum na prijenosu, MWh,

Tgukupan broj sati u kalendarskoj godini, h.

Članak 42.

Opći pokazatelji pouzdanosti napajanja u distribucijskoj mreži su SAIFI, SAIDI i CAIDI.

Članak 43.

SAIFI se izračunava iz formule:

gdje je:

Nibroj korisnika mreže kod kojih je došlo do i-tog dugotrajnog prekida napajanja,

Nukukupan broj korisnika mreže.

Članak 44.

SAIDI se izračunava iz formule:

Članak 45.

CAIDI se izračunava iz formule:

Kvaliteta napona

Članak 46.

Pojedinačni pokazatelj kvalitete napona je usklađenost izmjerenih značajki napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN 50160.

Članak 47.

Opći pokazatelj kvalitete napona je udio mjesta preuzimanja i/ili predaje električne energije na kojima su izmjerene značajke napona bile u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160, a računa se iz sljedeće formule:

gdje je:

NVOKbroj mjesta preuzimanja i/ili predaje električne energije na kojima su u promatranoj godini izmjerene značajke napona bile u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160,

NVukupan broj mjesta preuzimanja i/ili predaje električne energije na kojima je izmjerena kvaliteta napona u promatranoj godini.

V. NAČIN MJERENJA, PRIKUPLJANJA I OBJAVLJIVANJA POKAZATELJA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Kvaliteta usluga

Članak 48.

(1) Kvaliteta usluga mjeri se vremenom koje se računa od zaprimanja zahtjeva za uslugu do izvršenja usluge.

(2) Kvaliteta usluga je viša što je vrijeme do izvršenja usluge kraće i što je udio pravovremeno izvršenih usluga veći.

Članak 49.

(1) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su voditi elektroničku evidenciju u koju se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti o kvaliteti usluga potrebni za izračun i provjeru pokazatelja kvalitete usluga.

(2) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su u elektroničku evidenciju iz stavka 1. ovoga članka upisivati i podatke o prigovorima na kvalitetu usluga, zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda kvalitete usluga.

(3) Pokazatelji kvalitete usluga računaju se na temelju podataka iz elektroničke evidencije.

(4) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su podatke o kvaliteti usluga iz elektroničke evidencije čuvati najmanje deset godina.

Pouzdanost napajanja

Članak 50.

(1) Pouzdanost napajanja mjeri se brojem dugotrajnih prekida napajanja i trajanjem dugotrajnih prekida napajanja.

(2) Pouzdanost napajanja je bolja što je broj dugotrajnih prekida napajanja manji i što je trajanje dugotrajnih prekida napajanja kraće.

Članak 51.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su voditi elektroničku evidenciju u koju se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti o prekidima napajanja u prijenosnoj i distribucijskoj mreži potrebni za izračun i provjeru pokazatelja pouzdanosti napajanja.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su u elektroničku evidenciju iz stavka 1. ovoga članka upisivati i podatke o prigovorima na pouzdanost napajanja, zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda pouzdanosti napajanja.

(3) Pokazatelji pouzdanosti napajanja računaju se na temelju podataka iz elektroničke evidencije.

(4) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su podatke o pouzdanosti napajanja iz elektroničke evidencije čuvati najmanje deset godina.

Članak 52.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je u elektroničkoj evidenciji srednjonaponske izvode i transformatorske stanice (u daljnjem tekstu: TS) koje oni napajaju razvrstati po tipu na kabelske i nadzemne.

(2) Srednjonaponski izvod smatra se kabelskim ako je najmanje 90 % njegove duljine izvedeno kao podzemni ili podmorski kabelski vod.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je u elektroničkoj evidenciji imati pohranjenu topologiju srednjonaponske distribucijske mreže do uključivo TS 10(20)/0,4 kV

(4) Za potrebe praćenja pouzdanosti napajanja, broj korisnika mreže napajanih iz TS 10(20)/0,4 kV iz stavka 3. ovoga članka određuje se na početku promatrane kalendarske godine i ne smije se mijenjati tijekom promatrane kalendarske godine.

Članak 53.

Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su za svaki dugotrajni prekid napajanja u elektroničku evidenciju upisati najmanje sljedeće podatke o dugotrajnom prekidu napajanja: tip dugotrajnog prekida napajanja u skladu s člankom 34. ovog Pravilnika, vrijeme početka i kraja dugotrajnog prekida napajanja, naponsku razinu rasklopnog uređaja koji je prekinuo napajanje u skladu s člankom 35. ovog Pravilnika, uzrok i uzročnika dugotrajnog prekida napajanja u skladu s člancima 36. i 37. te Prilogom 2. ovog Pravilnika, kao i podatke o pojedinačnim pokazateljima pouzdanosti napajanja iz članka 38. ovog Pravilnika.

Članak 54.

(1) Početak i kraj dugotrajnog prekida napajanja su vremena zabilježena u SCADA sustavu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, početkom dugotrajnog prekida napajanja u dijelu mreže koji nije u SCADA sustavu smatra se vrijeme prve prijave dugotrajnog prekida napajanja korisnika mreže.

(3) Kod odlučivanja o zahtjevu iz članka 62. i 63. ovog Pravilnika početak i kraj dugotrajnog prekida napajanja određuje se na temelju korelacije podataka pohranjenih u mjernom uređaju iz članka 62. i 63. ovog Pravilnika i podataka pohranjenih u elektroničkoj evidenciji iz članka 51. ovog Pravilnika.

Kvaliteta napona

Članak 55.

(1) Kvaliteta napona mjeri se u pogledu usklađenosti izmjerenih značajki napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN 50160.

(2) Iznimno, za naponske razine između 110 kV i 300 kV, raspon napona na mjestu priključenja korisnika definiran je Uredbom (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava.

Članak 56.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su voditi elektroničku evidenciju u koju se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti o mjerenjima kvalitete napona u svrhu izrade izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije potrebni za izračun i provjeru pokazatelja kvalitete napona.

(2) Pokazatelji kvalitete napona računaju se na temelju podataka iz elektroničke evidencije.

(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su podatke o kvaliteti napona iz elektroničke evidencije čuvati najmanje deset godina.

Članak 57.

(1) Korisnik mreže može jednom u kalendarskoj godini operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava podnijeti pisani zahtjev za dostavu izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u svrhu određivanja pojedinačnog pokazatelja kvalitete napona iz članka 46. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da je na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka utvrđeno da pojedinačni pokazatelj kvalitete napona iz članka 46. ovog Pravilnika nije u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u elektroničku evidenciju iz članka 56. ovog Pravilnika upisati datum otpreme izvješća iz stavka 1. ovoga članka te značajke napona koje nisu bile u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je prilikom upisivanja podataka iz stavka 2. ovoga članka u elektroničku evidenciju upisati i podatke o transformatorskoj stanici i izvodu koji napajaju korisnika distribucijske mreže iz stavka 1. ovoga članka.

VI. IZNIMNI DOGAĐAJI ILI VANJSKI UZROK U POGLEDU KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 58.

(1) U slučajevima u kojima je do produljenja vremena izvršenja pojedine usluge došlo zbog iznimnog događaja ili vanjskog uzroka operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su najmanje deset godina čuvati dokumentaciju kojom se to dokazuje.

(2) Za sve dugotrajne prekide napajanja koji su u elektroničkoj evidenciji razvrstani kao dugotrajni prekidi napajanja nastali zbog vanjskog uzroka, iznimnog događaja, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su najmanje deset godina čuvati dokumentaciju kojom se dokazuje sljedeće:

− da su nastupili uvjeti koji nisu predviđeni projektom ili stanjem tehnike,

− da je bilo proglašeno izvanredno stanje i/ili

− da je prekid nastao zbog iznimnog događaja.

VII. REGULACIJA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 59.

(1) Regulacija kvalitete opskrbe električnom energijom provodi se s ciljem postupnog smanjivanja broja i trajanja dugotrajnih prekida napajanja, postupnog skraćivanja vremena izvršavanja usluga te postupnog smanjivanja udjela mjesta preuzimanja i/ili predaje električne energije na kojima značajke napona nisu u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160.

(2) Za regulaciju kvalitete opskrbe električnom energijom u smislu ovog Pravilnika koristi se objava podataka o pokazateljima kvalitete opskrbe električnom energijom i prigovorima na kvalitetu opskrbe električnom energijom te opći i zajamčeni standardi kvalitete opskrbe električnom energijom.

(3) Pri uvođenju sustava poticanja i kažnjavanja u metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije koristi se opći pokazatelj SAIDI, a koji se izračunava na temelju podataka o dugotrajnim prekidima napajanja nastalim zbog unutarnjih uzroka pohranjenih u elektroničku evidenciju iz članka 51. ovog Pravilnika te odgovarajući opći standardi pouzdanosti napajanja iz Tablice 3. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

VIII. OPĆI I ZAJAMČENI STANDARDI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 60.

(1) Opći standardi kvalitete opskrbe električnom energijom određeni su u Tablicama 1. i 3. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(2) Zajamčeni/zadani standardi kvalitete opskrbe električnom energijom određeni su u Tablicama 2. i 4. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(3) Za operatora distribucijskog sustava primjenjuju se različiti standardi pouzdanosti napajanja u ovisnosti o tipu srednjonaponskog izvoda iz članka 52. stavka 1. ovog Pravilnika koji izravno ili neizravno napaja korisnika mreže.

(4) Zajamčeni standardi pouzdanosti napajanja u prijenosnoj mreži primjenjuju se samo u dijelovima mreže u kojima je osiguran kriterij tehničke sigurnosti (n-1).

(5) Zajamčeni standardi pouzdanosti napajanja u distribucijskoj mreži ne primjenjuju se na radijalne 10 kV nadzemne vodove čija je duljina bez odcjepa veća od 20 km.

(6) Zajamčeni standard za koji nije određena novčana naknada smatra se zadanim standardom.

IX. NOVČANA NAKNADA NA TEMELJU ZAJAMČENIH STANDARDA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Kvaliteta usluga

Članak 61.

(1) Investitor, odnosno vlasnik građevine ostvaruje pravo na novčanu naknadu od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava ako neki od pojedinačnih pokazatelja kvalitete usluga priključenja na mrežu (vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a kod priključenja građevine nositelja projekta – T11,i, vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti – T12,i, vrijeme priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom – T13,i, vrijeme izdavanja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja u promatranoj godini – T14,i) iz njegove nadležnosti ne postigne razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga određenog u Tablici 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(2) Korisnik mreže ostvaruje pravo na novčanu naknadu od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava ili opskrbljivača ako pojedinačni pokazatelj kvalitete usluga iz njegove nadležnosti ne postigne razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga određenog u Tablici 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(3) Pisani zahtjev za isplatu novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka investitor, odnosno vlasnik građevine podnosi operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava u čijoj nadležnosti je usluga za koju pojedinačni pokazatelj kvalitete usluga nije postigao razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga.

(4) Pisani zahtjev za isplatu novčane naknade iz stavka 2. ovoga članka korisnik mreže podnosi operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava ili opskrbljivaču u čijoj nadležnosti je usluga za koju pojedinačni pokazatelj kvalitete usluga nije postigao razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga.

(5) Zahtjev iz stavaka 3. i 4. ovoga članka investitor, odnosno vlasnik građevine ili korisnik mreže može podnijeti do kraja tekućeg kalendarskog mjeseca za prethodni kalendarski mjesec u kojem nije postignuta razina zajamčenog standarda kvalitete usluga.

(6) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač dužan je donijeti odluku o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(7) U slučaju osnovanosti zahtjeva za isplatu novčane naknade, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja odluke investitoru, odnosno vlasniku građevine ili korisniku mreže isplatiti novčanu naknadu određenu u Tablici 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(8) Nakon isteka roka određenog zajamčenim standardom kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika, započinje teći novi rok za izvršenje usluge te investitor, odnosno vlasnik građevine ili korisnik mreže ponovo ostvaruje pravo na novčanu naknadu u skladu s odredbama ovoga članka, sve dok operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač ne izvrši predmetnu uslugu.

(9) Iznimno od stavka 8., vlasnik građevine ili korisnik mreže može ostvariti pravo na ukupnu novčanu naknadu u slučaju nepostizanja zajamčenog standarda kvalitete usluge za pojedinačni pokazatelj kvalitete vrijeme priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom, T13,i, samo do iznosa od 10 % naknade za priključenje, bez obzira na to koliko je ukupno prekoračenje roka.

Pouzdanost napajanja

Članak 62.

(1) Korisnik mreže ostvaruje pravo na novčanu naknadu od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava ako pojedinačni pokazatelj trajanja pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja ili pojedinačni pokazatelj trajanja pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja ne postigne razinu zajamčenog standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(2) Pisani zahtjev za isplatu novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže podnosi operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava, ovisno na čiju mrežu je priključen.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka korisnik mreže može podnijeti do kraja tekućeg kalendarskog mjeseca za prethodni kalendarski mjesec u kojem nije postignuta razina zajamčenog standarda pouzdanosti napajanja.

(4) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je donijeti odluku o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(5) U slučaju osnovanosti zahtjeva za isplatu novčane naknade, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja odluke krajnjem kupcu isplatiti novčanu naknadu u iznosu određenom u Tablici 4. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(6) Korisnik mreže može ostvariti pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka samo ako je tijekom cijelog prethodnog kalendarskog mjeseca na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije imao ugrađen mjerni uređaj koji omogućuje registraciju i slanje podataka o prekidima napajanja u elektroničku evidenciju o prekidima napajanja operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

Članak 63.

(1) Korisnik mreže ostvaruje pravo na novčanu naknadu od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava ako pojedinačni pokazatelj ukupnog trajanja svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja u promatranoj godini ne postigne razinu zajamčenog standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(2) Pisani zahtjev za isplatu novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže podnosi operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava, ovisno na čiju mrežu je priključen.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka korisnik mreže može podnijeti do 31. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je donijeti odluku o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine.

(5) U slučaju osnovanosti zahtjeva za isplatu novčane naknade, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja odluke korisniku mreže isplatiti novčanu naknadu određenu u Tablici 4. iz Priloga 1. ovog Pravilnika, a u skladu s člankom 64. ovog Pravilnika.

(6) Korisnik mreže može ostvariti pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka ako je tijekom cijele prethodne kalendarske godine na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije imao ugrađen mjerni uređaj koji omogućuje registraciju i slanje podataka o prekidima napajanja u elektroničku evidenciju o prekidima napajanja operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

(7) Korisnik mreže ne može ostvariti pravo novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka ako su u prethodnoj kalendarskoj godini postrojenja i instalacije korisnika mreže na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije uzrokovala smetnje u mreži u smislu negativnog povratnog utjecaja na mrežu.

Članak 64.

(1) Novčana naknada iz članka 63. ovog Pravilnika, FTp, računa se iz sljedeće formule:

gdje je:

kTpkoeficijent penalizacije za neisporučenu električnu energiju u ovisnosti o naponskoj razini,

KTpNNkoeficijent penalizacije za neisporučenu električnu energiju za korisnike mreže na niskom naponu,

KTpSNkoeficijent penalizacije za neisporučenu električnu energiju za korisnike mreže na srednjem naponu,

Crefcijena električne energije za krajnje kupce u ovisnosti o naponskoj razini, kn/kWh,

Tpukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog korisnika mreže u promatranoj kalendarskoj godini, min,

zajamčeni standard ukupnog trajanja dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog korisnika mreže u promatranoj kalendarskoj godini, min,

Wkukupna isporučena i/ili preuzeta električna energija korisniku mreže u promatranoj kalendarskoj godini, kWh,

Tkbroj sati korištenja mreže u promatranoj kalendarskoj godini (8760/8784 ili manje, ako je korisnik mreže započeo korištenje mreže tijekom promatrane kalendarske godine), h.

(2) Cijena električne energije za korisnike mreže na niskom naponu iz stavka 1. ovoga članka jednaka je prosječnoj cijeni električne energije za krajnje kupce u okviru univerzalne usluge ostvarenoj u drugom polugodištu prethodne kalendarske godine.

(3) Cijena električne energije za korisnike mreže na srednjem naponu iz stavka 1. ovoga članka jednaka je prosječnoj cijeni električne energije za krajnje kupce izvan zajamčene opskrbe na srednjem naponu ostvarenoj u drugom polugodištu prethodne kalendarske godine.

(4) Agencija će do 31. ožujka tekuće kalendarske godine na svojim internetskim stranicama objaviti vrijednosti koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju u ovisnosti o naponskoj razini iz stavka 1. ovoga članka te cijene iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 65.

(1) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su na svojim internetskim stranicama objaviti obrasce zahtjeva za isplatu novčane naknade iz članka 61. ovih Uvjeta.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su na svojim internetskim stranicama objaviti obrasce zahtjeva za isplatu novčane naknade iz članka 62. ovih Uvjeta.

(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su na svojim internetskim stranicama objaviti obrasce zahtjeva za isplatu novčane naknade iz članka 63. ovih Uvjeta.

X. SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA O KVALITETI OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 66.

Operator prijenosnog sustava dužan je jednom godišnje, do 30. travnja tekuće kalendarske godine, na svojim internetskim stranicama objaviti izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 67.

Izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom iz članka 66. ovog Pravilnika osobito sadrži sljedeće podatke:

a) kvaliteta usluga:

1. udio pravovremeno izdanih odluka o prihvatljivosti EOTRP-a kod priključenja građevine na prijenosnu mrežu u promatranoj godini, p11,

2. udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini, p12,

3. udio pravovremeno izdanih preliminarnih mišljenja o mogućnosti priključenja na prijenosnu mrežu u promatranoj godini, p14,

b) pouzdanost napajanja: opće pokazatelje pouzdanosti napajanja, ENS i AIT, iskazane na razini operatora prijenosnog sustava te na razini prijenosnih područja, prema tipu dugotrajnih prekida napajanja (planirani/neplanirani) te uzroku i uzročniku dugotrajnih prekida napajanja.

XI. SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA O KVALITETI OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 68.

Operator distribucijskog sustava dužan je jednom godišnje, do 30. travnja tekuće kalendarske godine, na svojim internetskim stranicama objaviti izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 69.

Izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom iz članka 68. ovog Pravilnika osobito sadrži sljedeće podatke:

a) kvaliteta usluga:

1. udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a kod priključenja na distribucijsku mrežu u promatranoj godini, p11,

2. udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini, p12,

3. udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini, p13,

4. udio pravovremeno izdanih preliminarnih mišljenja o mogućnosti priključenja na distribucijsku mrežu u promatranoj godini, p14,

5. udio pravovremeno provedenih postupaka provjere mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca u promatranoj godini, p15,

6. udio pravovremeno otpremljenih potvrda o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa u promatranoj godini, p16,

7. udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p21,

8. udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini, p22,

9. udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini, p23,

10. udio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini, p31,

11. udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini, p32,

12. udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini, p33,

13. udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini, p35,

14. udio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem ili aktivnog kupca u promatranoj godini, p41,

15. udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce sa samoočitanjem stanja brojila, u promatranoj godini, p42,

16. udio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču ili agregatoru u postupku promjene opskrbljivača ili agregatora u promatranoj godini, p51,

b) pouzdanost napajanja: opće pokazatelje pouzdanosti napajanja, SAIFI, SAIDI i CAIDI iskazane na razini operatora distribucijskog sustava te na razini distribucijskih područja, prema tipu dugotrajnih prekida napajanja (planirani/neplanirani), prema tipu izvoda (kabelski/nadzemni), uzroku i uzročniku dugotrajnih prekida napajanja te naponskoj razini rasklopnog uređaja koji je prekinuo napajanje;

c) kvaliteta napona: podatke o općem pokazatelju kvalitete napona iskazane na razini operatora distribucijskog sustava i po pojedinim distribucijskim područjima.

Članak 70.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. ožujka tekuće kalendarske godine svakom korisniku mreže omogućiti pristup podacima o:

− nazivu i tipu (nadzemni ili kabelski) srednjonaponskog izvoda koji izravno ili neizravno napaja korisnika mreže u redovitom uklopnom stanju pogona mreže te ukupnom broju i ukupnom trajanju dugotrajnih prekida napajanja na navedenom izvodu za najviše deset prethodnih kalendarskih godina i

− općim pokazateljima pouzdanosti napajanja, SAIFI, SAIDI i CAIDI, iskazanim na razini operatora distribucijskog sustava te na razini distribucijskog područja nadležnog za korisnika mreže, prema tipu dugotrajnih prekida napajanja (planirani/neplanirani), tipu izvoda (kabelski/nadzemni) te prema uzroku i uzročniku dugotrajnih prekida napajanja.

(2) Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka operator distribucijskog sustava dužan je omogućiti slanjem podataka na adresu korisnika mreže i aplikacijom na svojoj internetskoj stranici.

XII. SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA OPSKRBLJIVAČA O KVALITETI USLUGA

Članak 71.

Opskrbljivač je dužan jednom godišnje, do 30. travnja tekuće kalendarske godine, na svojim internetskim stranicama objaviti izvještaj o kvaliteti usluga za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 72.

Izvještaj o kvaliteti usluga iz članka 71. ovog Pravilnika osobito sadrži sljedeće podatke:

1. udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p21,

2. udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini, p23.

3. udio pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini, p34,

XIII. NAČIN, DINAMIKA I OPSEG IZVJEŠTAVANJA TE DOSTAVLJANJA PODATAKA AGENCIJI O KVALITETI OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 73.

Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su jednom godišnje, do 31. ožujka tekuće kalendarske godine, Agenciji dostaviti podatke o kvaliteti opskrbe električnom energijom za prethodnu kalendarsku godinu u skladu s člancima 74. do 77. ovog Pravilnika.

Članak 74.

Operator prijenosnog sustava dužan je u roku iz članka 73. ovog Pravilnika, zajedno s podacima iz članka 67. ovog Pravilnika, Agenciji dostaviti i sljedeće podatke:

a) kvaliteta usluga:

1. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a, T11,

2. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, T12,

3. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena izdavanja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu, T14,

4. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika,

5. podatke o prigovorima na kvalitetu opskrbe, u formatu određenom Prilogom 4,

6. podatke o izvansudskim nagodbama o prigovorima na kvalitetu usluga;

b) pouzdanost napajanja:

1. podatke o svim dugotrajnim prekidima napajanja u promatranoj godini, u formatu određenom u Tablici 5. iz Priloga 2. ovog Pravilnika,

2. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovog Pravilnika,

3. podatke o prigovorima na pouzdanost napajanja;

c) kvaliteta napona: podatke o prigovorima na kvalitetu napona.

Članak 75.

Operator distribucijskog sustava dužan je u roku iz članka 73. ovog Pravilnika, zajedno s podacima iz članka 69. ovog Pravilnika, Agenciji dostaviti i sljedeće podatke:

a) kvaliteta usluga:

1. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a, T11,

2. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, T12,

3. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom, T13,

4. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena izdavanja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu, T14,

5. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca, T15,

6. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena dostave potvrde o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa, T16,

7. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, T21,

8. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena obrade/rješavanja pisane žalbe, T22,

9. kumulativnu razdiobu vremena do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, T23,

10. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena izrade i otpreme izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije, T31,

11. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena provedbe postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme, T32,

12. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine, T33,

13. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena ponovne uspostave isporuke električne energije, T35,

14. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača ili agregatora, T51,

15. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovog Pravilnika,

16. podatke o prigovorima na kvalitetu opskrbe, u formatu određenom Prilogom 4,

17. podatke o izvansudskim nagodbama o prigovorima na kvalitetu usluga;

b) pouzdanost napajanja:

1. podatke o distribucijskim područjima, u formatu određenom u Tablici 1. iz Priloga 2. ovog Pravilnika,

2. podatke o pogonima, u formatu određenom u Tablici 2. iz Priloga 2. ovog Pravilnika,

3. podatke o transformatorskim stanicama x/10(20) kV, u formatu određenom u Tablici 3. iz Priloga 2. ovog Pravilnika,

4. podatke o svim dugotrajnim prekidima napajanja po izvodima 10(20) kV, u formatu određenom u Tablici 4. iz Priloga 2. ovog Pravilnika,

5. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovog Pravilnika,

6. podatke o prigovorima na pouzdanost napajanja;

c) kvaliteta napona:

1. podatke o prigovorima na kvalitetu napona,

2. podatke o svim transformatorskim stanicama na kojima je kumulativni broj izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije iz prethodnih godina različitim korisnicima mreže, kojima je utvrđeno da pojedinačni pokazatelj kvalitete napona iz članka 46. ovog Pravilnika nije u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160, veći od 5 % ukupnog broja korisnika mreže iz članka 52. stavka 4. ovog Pravilnika koje napaja predmetna transformatorska stanica.

Članak 76.

Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su kod dostave podataka o svim dugotrajnim prekidima napajanja u skladu s člancima 74. i 75. ovog Pravilnika koristiti istu jedinstvenu identifikacijsku oznaku za iste transformatorske stanice i rasklopna postrojenja kako bi se podaci o prekidima napajanja mogli dovesti u međuzavisnost.

Članak 77.

Opskrbljivač je dužan u roku iz članka 73. ovog Pravilnika, zajedno s podacima iz članka 72. ovog Pravilnika, Agenciji dostaviti i sljedeće podatke o kvaliteti usluga:

1. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, T21,

2. kumulativnu razdiobu vremena do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, T23,

3. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena podnošenja zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije, T34,

4. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda kvalitete usluga iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovog Pravilnika,

5. podatke o prigovorima na kvalitetu usluga, u formatu određenom Prilogom 4,

6. podatke o izvansudskim nagodbama o prigovorima na kvalitetu usluga.

XIV. NADZOR

Članak 78.

Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika obavlja Agencija.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

(1) Iznimno od članka 61. stavka 4., korisnik mreže može prvi put podnijeti pisani zahtjev operatoru distribucijskog sustava za isplatu novčane naknade za nepostizanje razine zajamčenog standarda kvalitete T33, i, za siječanj 2023. godine.

(2) Iznimno od članka 69., operator distribucijskog sustava je prvi put obvezan objaviti na svojim internetskim stranicama opći pokazatelj p33 u izvještaju o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2023. godinu.

(3) Iznimno od članka 75., operator distribucijskog sustava je prvi put obvezan dostaviti Agenciji opći pokazatelj p33 i kumulativnu razdiobu T33 u dostavi podataka o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2023. godinu.

(4) Iznimno od članka 70. stavka 2., pristup podacima iz stavka 1. istog članka putem aplikacije na svojoj internetskoj stranici operator distribucijskog sustava je dužan prvi put omogućiti od 1. travnja 2024. godine za 2023. godinu.

Članak 80.

(1) Za razdoblje od stupanja na snagu ovog Pravilnika do prvog objavljivanja koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju za korisnike mreže na niskom naponu (KTpNN), koeficijent iznosi šezdeset (60).

(2) Za razdoblje od stupanja na snagu ovog Pravilnika do prvog objavljivanja koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju za korisnike mreže na srednjem naponu (KTpSN), koeficijent iznosi šezdeset (60).

Članak 81.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom (»Narodne novine«, br. 37/17, 47/17, 31/18, 16/20).

Članak 82.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/3
Urbroj: 371-03-22-14
Zagreb, 14. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

STANDARDI KVALITETE OPSKRBE
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Tablica 1. Opći standardi kvalitete usluga

SkupinaOpći pokazatelj kvalitete uslugaOpći standard kvalitete usluga
Priključenje na mrežuUdio pravovremeno riješenih odluka o prihvatljivosti EOTRP-a u promatranoj godini, p1195 %
Udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini, p1295 %
Udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini, p1395 %
Udio pravovremeno izdavanih preliminarnih mišljenja o mogućnosti priključenja u promatranoj godini, p1495 %
Udio pravovremeno riješenih zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca u promatranoj godini, p1595 %
Udio pravovremenih dostava potvrda o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa u promatranoj godini, p1695 %

Briga o korisnicima mrežeUdio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p2195 %
Udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini, p2295 %
Udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini, p2395 %
Tehničke uslugeUdio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini, p3195 %
Udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini, p3295 %
Udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini, p3395 %
Udio pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini, p3499 %
Udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini, p3599 %
Očitanje mjernih podatakaUdio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem ili aktivnog kupca u promatranoj godini, p4198 %
Udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce sa samoočitanjem stanja brojila, u promatranoj godini, p4295 %
Promjena opskrbljivačaUdio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču ili agregatoru u promatranoj godini, p5195 %

Tablica 2. Zajamčeni/zadani standardi kvalitete usluga

SkupinaPojedinačni pokazatelj kvalitete uslugaZajamčeni/zadani standard kvalitete uslugaNovčana naknada
Priključenje na mrežuVrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a kod priključenja građevine nositelja projekta, T11,30 dana1 kn/kW zatražene priključne snage, minimalno 250 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti T12,i15 dana250 kn
Vrijeme priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom, T13,i30 dana0,25 % naknade za priključenje za zatraženu priključnu snagu, po danu, kumulativno maksimalno do 10 % visine naknade za priključenje
Vrijeme izdavanja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja u promatranoj godini, T14,i30 dana1 kn/kW zatražene priključne snage, minimalno 250 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca, T15,i15 radnih dana150 kn
Vrijeme dostave potvrde o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa, T16,i15 radnih dana150 kn
Briga o korisnicima mrežeVrijeme rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, T21, i15 dana
Vrijeme obrade/rješavanja pisane žalbe, T22, i30 dana
Vrijeme do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, T23, i1 minuta
Tehničke uslugeVrijeme izrade i otpreme izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije, T31, i30 dana150 kn
Vrijeme provedbe postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme, T32, i8 dana150 kn
Vrijeme otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine, T33, i1 radni dan150 kn
Vrijeme podnošenja zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije korisniku mreže nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije, T34, i1 radni dan150 kn
Vrijeme ponovne uspostave isporuke električne energije, T35, i1 radni dan150 kn
Očitanje mjernih podatakaVrijeme između dva uzastopna očitanja mjernih podataka krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem ili aktivnog kupca, T41,i1 kalendarski mjesec -6/+2 dana
Vrijeme između dva uzastopna očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce sa samoočitanjem stanja brojila, T42,i6 kalendarskih mjeseci -15/+5 dana
Promjena opskrbljivača ili agregatoraVrijeme provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača ili agregatora, T51, i3 radna dana


Tablica 3. Opći standardi pouzdanosti napajanja

SkupinaOpći pokazatelj pouzdanosti napajanjaOpći standard pouzdanosti napajanja
Prijenosna mrežaENS700 MWh
AIT17 min
SkupinaOpći pokazatelj pouzdanosti napajanjaOpći standard pouzdanosti napajanja
Kabelski izvodNadzemni izvod
Distribucijska mrežaSAIFI3 dugotrajna prekida napajanja/korisniku6 dugotrajnih prekida napajanja/korisniku
SAIDI400 min/korisniku700 min/korisniku
CAIDI130 min/prekidu120 min/prekidu

Tablica 4. Zajamčeni/zadani standardi pouzdanosti napajanja

SkupinaPojedinačni
pokazatelj pouzdanosti napajanja
Zajamčeni/zadani standard pouzdanosti napajanjaNovčana naknada
Prijenosna mrežaTrajanje pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na visokom napona, Tp1,i480 min3.000 kn
Trajanje pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na visokom napona, Tp2,i3 min30.000 kn
Ukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na visokom naponu u promatranoj godini, Tp3 min/god.
Ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na visokom naponu u promatranoj godini, Np1 dugotrajni prekid napajanja/god.
SkupinaPojedinačni pokazatelj pouzdanosti napajanjaZajamčeni/zadani standard pouzdanosti napajanja

Novčana naknada

[kn]

Kabelski izvodNadzemni izvod
Distribucijska mrežaTrajanje pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na srednjem napona, Tp1,i360 min600 min1.000 kn
Trajanje pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na srednjem napona, Tp2,i600 min900 min1.000 kn
Trajanje pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na niskom naponu, Tp1,i360 min600 min300 kn
Trajanje pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na niskom naponu, Tp2,i600 min900 min300 kn
Ukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na srednjem naponu u promatranoj godini, Tp240 min/god.720 min/god.Prema članku 64. ovog Pravilnika
Ukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na niskom naponu u promatranoj godini, Tp240 min/god.720 min/god.
Ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na srednjem naponu u promatranoj godini, Np4 dugotrajna prekida napajanja/god.9 dugotrajnih prekida napajanja/god.
Ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog korisnika mreže na niskom naponu u promatranoj godini, Np4 dugotrajna prekida napajanja/god.9 dugotrajnih prekida napajanja/god.


PRILOG 2.

FORMAT ZA DOSTAVU PODATAKA O POUZDANOSTI NAPAJANJA OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA I OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Tablica 1. Podaci o distribucijskim područjima (DP)

Naziv poljaOpis
IDDPjedinstvena identifikacijska oznaka distribucijskog područja
NAZDPnaziv distribucijskog područja

Tablica 2. Podaci o terenskim jedinicama (TJ)

Naziv poljaOpis
IDTJjedinstvena identifikacijska oznaka terenske jedinice
IDDPjedinstvena identifikacijska oznaka distribucijskog područja
NAZTJnaziv terenske jedinice

Tablica 3. Podaci o transformatorskim stanicama (TS)

Naziv poljaOpis
GODTSgodina podataka (npr. 2018., 2019., itd.)
IDTSjedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice
IDTJjedinstvena identifikacijska oznaka terenske jedinice kojoj pripada transformatorska stanica
NAZTSnaziv transformatorske stanice
NAPONTSnaponske razine transformacije (npr. 110/10 kV, itd.)

Tablica 4. Godišnji podaci o izvodima 10(20) kV (VPPODACI)

Naziv poljaOpis
GODVPgodina podataka (npr. 2018., 2019., itd.)
IDTSjedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice
IDVPjedinstvena identifikacijska oznaka izvoda
NAZVPnaziv izvoda
IDTIPVPjedinstvena identifikacijska oznaka tipa izvoda (unijeti odgovarajući broj iz Tablice 6.)
SCADAda li je vodno polje (izvod) u SCADA sustavu u promatranoj godini (TRUE/FALSE)
REZNAPpostoji li mogućnost rezervnog napajanja u promatranoj godini (TRUE/FALSE)
NAPVPnaponska razina izvoda u promatranoj godini (10 kV, 20 kV)
KPPUukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka
KPPVukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka
KNPUukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka
KNPVukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka
KNPFMukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog više sile
BPPUukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka
BPPVukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka
BNPUukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka
BNPVukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka
BNPFMukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog više sile
TPPUukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka
TPPVukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka
TNPUukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka
TNPVukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka
TNPFMukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog više sile
MKPUminuta-kupac za planirane prekide zbog unutarnjeg uzroka
MKPVminuta-kupac za planirane prekide zbog vanjskog uzroka
MKNUminuta-kupac za neplanirane prekide zbog unutarnjeg uzroka
MKNVminuta-kupac za neplanirane prekide zbog vanjskog uzroka
MKNFMminuta-kupac za neplanirane prekide zbog više sile
KIZVbroj kupaca na izvodu

Tablica 5.     Godišnji podaci o pojedinačnim prekidima napajanja operatora prijenosnog sustava (PREKHOPS)

Naziv poljaOpis
IDPREKjedinstvena identifikacijska oznaka dugotrajnog prekida napajanja
IDPREKTIPjedinstvena identifikacijska oznaka tipa dugotrajnog prekida napajanja ( Tablica 7. )
POCETAKpočetak dugotrajnog prekida napajanja u formatu »dddd..mm.yy hh:mm«
KRAJkraj dugotrajnog prekida napajanja u formatu »dd.mm.yy hh:mm«
IDTSjedinstvena identifikacijska oznaka TS u kojoj je došlo do dugotrajnog prekida napajanja
JEDINICAjedinica mreže koja je ispala iz pogona
ENSneisporučena električna energija u MWh
IDUZR1jedinstvena identifikacijska oznaka uzroka dugotrajnog prekida napajanja ( Tablica 8. )
IDUZR2jedinstvena identifikacijska oznaka uzročnika dugotrajnog prekida napajanja ( Tablica 9. )


Tablica 6. Tip izvoda (TIPVP)

IDTIPVPOpis
Kkabelski izvod
Nnadzemni izvod

Tablica 7. Tip dugotrajnog prekida napajanja (PREKTIP)

IDPREKTIPOpis
Pplanirani dugotrajni prekid napajanja
Nneplanirani dugotrajni prekid napajanja

Tablica 8. Uzrok dugotrajnog prekida napajanja (UZR1)

IDUZR1Opis
1unutarnji uzrok
2vanjski uzrok
3viša sila ili iznimni događaj

Tablica 9. Uzročnik dugotrajnog prekida napajanja (UZR2)

IDUZR2Opis
1operator prijenosnog sustava
2operator distribucijskog sustava
3treća strana
4posolica
5građevinski radovi
6postrojenja korisnika mreže
7ptice
8ostale životinje
9vandalizam
10snijeg s dodatnim teretom
11ledena kiša
12atmosferska izbijanja
13oluja
14vjetar
15požar
16odron
17poplava
18potres
19ratno stanje
20terorizam
99Ostalo

PRILOG 3.

DOPUŠTENE KOMBINACIJE ZA OZNAČAVANJE DUGOTRAJNIH PREKIDA NAPAJANJA

Tablica 1.     Dopuštene kombinacije tipa, uzroka i uzročnika dugotrajnih prekida napajanja

Tip dugotrajnog prekida napajanjaUzrok dugotrajnog prekida napajanjaUzročnik dugotrajnog prekida napajanja
dugotrajni planirani prekid napajanjaunutarnji uzrok
vanjski uzrokdrugi operator sustava
treća strana
dugotrajni neplanirani prekid napajanjaunutarnji uzrok
vanjski uzrokdrugi operator sustava
ptice
građevinski radovi trećih osoba
postrojenja korisnika mreže
ostale životinje
vandalizam
ostalo
viša sila ili iznimni događajsnijeg s dodatnim teretom
ledena kiša
atmosfersko izbijanje
posolica
oluja
vjetar
požar
odron
poplava
potres
ratno stanje
terorizam
ostalo

PRILOG 4.

FORMAT ZA DOSTAVU PODATAKA O PRIGOVORIMA
NA KVALITETU OPSKRBE

Subjekt je dužan dostaviti podatke u Excel datoteci u propisanom formatu.

Subjekt je dužan ispuniti najmanje RAZINU 1 podataka o prigovorima na kvalitetu opskrbe, u skladu s djelatnošću.

Tablica 1.     Podaci o prigovorima na kvalitetu opskrbe, operatori sustava

RAZINA 1RAZINA 2
Vrsta prigovoraBroj
prigovora
Vrsta prigovoraBroj
prigovora
Priključenje na mrežuCijena priključka
Kašnjenja
Prepreke u priključenju
Ostalo
MjerenjaOčitavanje brojila
Ispravnost brojila
Ostalo
Kvaliteta napona
Pouzdanost napajanja
Nepoštena poslovna praksaZavaravajući način prodaje, lažno predstavljanje prodajnih predstavnika
Ostalo
Ugovori i prodajaNepošteni ugovorni uvjeti, promjena ugovorenih uvjeta
Nedostatak informacija
Potvrda naloga (nije primljen, pogrešan)
Razdoblje za odustajanje / pravo na odustajanje
Plaćanja (akontacije i rate)
Raskid ugovora i status kupca
Minimalno ugovorno razdoblje
Ostala pitanja vezana uz ugovore i prodaju
Puštanje pod naponPočetak korištenja
Uključivanje nakon isključenja
Isključenje radi kašnjenja ili neplaćanja (obustava isporuke električne energije)
Obračun, naplata i utuživanje dugaPogrešan račun
Nejasan račun
Račun nije izdan ili otežan pristup do računa
Obračun ili naplata bez osnova
Utuživanje duga
Druga pitanja vezana uz obračun i naplatu i utuživanje dugova
Tarifne stavkePromjena tarifnih stavki
Diskriminacija u cijeni
Transparentnost tarifnih stavki (nejasne, složene)
Naplata solidarne naknade
Ostala pitanja vezana uz tarifne stavke
Naknada za pretrpljenu štetu
Promjena opskrbljivača ili agregatora (switching)Kašnjenje
Neželjena promjena opskrbljivača ili agregatora
Ostalo
Podrška korisnicima
Ostalo


Tablica 2. Podaci o prigovorima na kvalitetu, opskrbljivači

RAZINA 1RAZINA 2
Vrsta prigovoraBroj
prigovora
Vrsta prigovoraBroj
prigovora
Nepoštena poslovna praksaZavaravajući način prodaje, lažno predstavljanje prodajnih predstavnika
Ostalo
Ugovori i prodajaNepošteni ugovorni uvjeti, promjena ugovorenih uvjeta
Nedostatak informacija
Potvrda naloga (nije primljen, pogrešan)
Razdoblje za odustajanje / pravo na odustajanje
Plaćanja (akontacije i rate)
Raskid ugovora i status kupca
Minimalno ugovorno razdoblje
Ostala pitanja vezana uz ugovore i prodaju
Puštanje pod naponPočetak korištenja
Uključivanje nakon isključenja
Isključenje radi kašnjenja ili neplaćanja (obustava isporuke električne energije)
Obračun, naplata i utuživanje dugaPogrešan račun
Nejasan račun
Račun nije izdan ili otežan pristup do računa
Obračun ili naplata bez osnova
Utuživanje duga
Druga pitanja vezana uz obračun i naplatu i utuživanje dugova
Tarifne stavkePromjena tarifnih stavki
Diskriminacija u cijeni
Transparentnost tarifnih stavki (nejasne, složene)
Naplata solidarne naknade
Ostala pitanja vezana uz tarifne stavke
Naknada za pretrpljenu štetu
Promjena opskrbljivača (switching)Kašnjenje
Neželjena promjena opskrb­ljivača
Ostalo
Podrška korisnicima
Ostalo