Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora

NN 84/2022 (20.7.2022.), Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1281

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 14. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2022. donijela

PRAVILA

O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA I AGREGATORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima o promjeni opskrbljivača i agregatora (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuje se:

− postupak promjene opskrbljivača,

− postupak promjene agregatora,

− postupak promjene opskrbljivača ili agregatora u slučaju sklapanja ugovora kojim se uređuje otkup električne energije,

− postupak promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana,

− obveze operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava u postupku promjene opskrbljivača ili agregatora ili sudjelovanja u energetskoj zajednici građana,

− obveze opskrbljivača u postupku promjene opskrbljivača,

− obveze agregatora u postupku promjene agregatora,

− obveze energetske zajednice građana u postupku promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana,

− pravo na promjenu opskrbljivača u slučaju opskrbe u okviru javne usluge.

Članak 2.

(1) Ova Pravila dužan je primjenjivati opskrbljivač, operator prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: operator sustava), operator tržišta energije, agregator, energetska zajednica građana i korisnik mreže.

(2) Ova Pravila primjenjuju se u postupku promjene opskrbljivača u kojem korisnik mreže podnosi zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom ili novog ugovora kojim se uređuje otkup električne energije korisnika mreže (u daljnjem tekstu: ugovor o opskrbi), s novim opskrbljivačem koji nije u okviru javne usluge opskrbe električnom energijom ili s novim opskrbljivačem koji pruža uslugu opskrbe u okviru univerzalne usluge ili s agregatorom za uređivanje otkupa električne energije.

(3) Ova pravila primjenjuju se u postupku promjene agregatora u kojem korisnik mreže podnosi zahtjev za sklapanje novog ugovora o agregiranju, u slučaju sklapanja prvog ugovora o agregiranju odnosno u slučaju promjene agregatora.

(4) Ova pravila primjenjuju se u postupku promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana u kojem korisnik mreže podnosi zahtjev za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana, u slučaju sklapanja prvog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana odnosno u slučaju promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana.

II. DEFINICIJE IZRAZA I NAČELA

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Pravilima koriste se i izrazi koji imaju sljedeće značenje:

− očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača, agregatora ili energetske zajednice građana (u daljnjem tekstu: očitanje brojila) – očitanje koje se provodi u postupku promjene opskrbljivača, agregatora ili energetske zajednice građana za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, u slučaju kada razgraničenje mjernih podataka nije moguće utvrditi na drugi način,

− novi opskrbljivač – opskrbljivač s kojim korisnik mreže sklapa novi ugovor o opskrbi,

− postojeći opskrbljivač – opskrbljivač koji opskrbljuje korisnika mreže do dana početka primjene novog ugovora o opskrbi,

− novi agregator – agregator s kojim korisnik mreže sklapa novi ugovor o agregiranju,

− postojeći agregator – agregator s kojim korisnik mreže ima sklopljen ugovor o agregiranju do dana primjene novog ugovora o agregiranju,

− nova energetska zajednica građana – energetska zajednica građana s kojom korisnik mreže sklapa novi ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana,

− postojeća energetska zajednica građana – energetska zajednica građana s kojom korisnik mreže ima sklopljen ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana,

− potvrda o usklađenosti podataka – dokument kojim operator sustava na definirani način obavještava opskrbljivača ili agregatora o usklađenosti podataka na obračunskom mjernom mjestu, odnosno o postojanju tehničkih uvjeta za agregiranje,

− radni dan – svaki dan osim subote, nedjelje, praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj,

− razgraničenje mjernih podataka – utvrđivanje obveze korisnika mreže prema postojećem opskrbljivaču ili agregatoru ili energetskoj zajednici i prema novom opskrbljivaču ili agregatoru ili energetskoj zajednici bilo da se odnosi na smjer preuzimanja iz mreže, bilo da se odnosi na smjer predaje u mrežu,

− sučelje za razmjenu podataka – sučelje za razmjenu podataka pri promjeni opskrbljivača ili agregatora ili energetske zajednice građana, koje definira i osigurava operator sustava, putem kojega se elektroničkim putem razmjenjuju podaci između novog opskrbljivača ili novog agregatora ili nove energetske zajednice građana, operatora sustava i postojećeg opskrbljivača ili postojećeg agregatora ili postojeće energetske zajednice građana.

Članak 4.

(1) Postupak promjene opskrbljivača, agregatora ili energetske zajednice građana provodi se zasebno za svako obračunsko mjerno mjesto korisnika mreže iz kategorije kućanstvo.

(2) Postupak promjene opskrbljivača, agregatora ili energetske zajednice građana može se provoditi za svako pojedino obračunsko mjerno mjesto ili istodobno za dva ili više obračunskih mjernih mjesta korisnika mreže iz kategorije poduzetništvo, pri čemu je u zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi, novog ugovora o agregiranju ili novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana iz članka 11. odnosno članka 21. ovih Pravila potrebno navesti svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto.

(3) Postupak promjene opskrbljivača, agregatora ili energetske zajednice građana ne smije se istodobno provoditi s dva ili više opskrbljivača na istom obračunskom mjernom mjestu, s dva ili više agregatora na istom obračunskom mjernom mjestu, kao ni s dvije ili više energetskih zajednica građana na istom obračunskom mjernom mjestu.

Članak 5.

(1) Radi osiguranja razvidnosti i jednakog tretmana svih opskrbljivača, agregatora i energetskih zajednica građana, korisnik mreže je dužan sve informacije vezane uz postupak promjene opskrbljivača, agregatora ili energetske zajednice građana zatražiti od novog opskrbljivača, novog agregatora ili nove energetske zajednice građana.

(2) Novi opskrbljivač, novi agregator ili nova energetska zajednica građana dužni su korisniku mreže pružiti sve informacije o postupku promjene opskrbljivača, agregatora ili energetske zajednice građana i pružati mu stručnu podršku i pomoć u postupku promjene opskrbljivača, agregatora ili energetske zajednice građana.

(3) Komunikacija između novog opskrbljivača ili novog agregatora ili nove energetske zajednice građana, operatora sustava i postojećeg opskrbljivača ili postojećeg agregatora ili postojeće energetske zajednice građana u postupku promjene opskrbljivača ili agregatora ili energetske zajednice građana provodi se putem jednog ili više sučelja za razmjenu podataka.

III. ZAHTJEV ZA SKLAPANJE NOVOG UGOVORA O OPSKRBI ILI UGOVORA O AGREGIRANJU ZA KORISNIKE MREŽE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO

Članak 6.

Nakon što se korisnik mreže iz kategorije kućanstvo odlučio za novog opskrbljivača ili novog agregatora, podnosi mu zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju u skladu s propisom koji uređuje opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Članak 7.

(1) Danom zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju započinje postupak promjene opskrbljivača ili agregatora.

(2) Novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je korisniku mreže prilikom potpisivanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dostaviti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom ili uvjete agregatora za agregiranje, kao i informaciju o modelu opskrbe i/ili komercijalne uvjete koji su predmet ugovora, što korisnik mreže potvrđuje svojim potpisom na zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju.

IV. PROVJERA USKLAĐENOSTI PODATAKA O KORISNIKU MREŽE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO I OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU

Članak 8.

Novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je u roku od dva radna dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju dostaviti operatoru sustava zahtjev za provjeru usklađenosti podataka koji sadrži:

− ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona korisnika mreže,

− identifikacijsku oznaku i adresu obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže,

− jedinstvenu oznaku modela opskrbe ili agregiranja,

− datum zaprimanja urednog zahtjeva korisnika mreže za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju,

− očekivani datum početka primjene novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju.

Članak 9.

(1) Nakon što operator sustava od novog opskrbljivača ili novog agregatora zaprimi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka, operator sustava utvrđuje da li su podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu iz zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka usklađeni s podacima operatora sustava, i to:

− osobni identifikacijski broj (OIB),

− identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta,

te provjerava da li za isto obračunsko mjerno mjesto već postoji zahtjev nekog drugog opskrbljivača ili agregatora za provjeru usklađenosti podataka.

(2) Ako su podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu iz stavka 1. ovoga članka usklađeni, operator sustava je dužan u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka izdati novom opskrbljivaču ili novom agregatoru potvrdu o usklađenosti podataka te nakon početka primjene novog ugovora razgraničiti mjerne podatke na temelju očitanja brojila ili procjene stanja brojila na datum početka primjene novog ugovora te je te mjerne podatke dužan u roku od sedam dana dostaviti postojećem opskrbljivaču i novom opskrbljivaču ili postojećem agregatoru i novom agregatoru.

(3) Ako podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu nisu usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka o tome obavijestiti novog opskrbljivača ili novog agregatora te navesti koji podaci nisu usklađeni.

(4) Novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti operatora sustava iz stavka 3. ovoga članka otkloniti nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestiti operatora sustava, te dostaviti operatoru sustava korigirane podatke, u protivnom, postupak promjene opskrbljivača ili agregatora se obustavlja o čemu se šalje i poruka novom opskrbljivaču ili novom agregatoru.

(5) Nakon što je novi opskrbljivač ili novi agregator otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestio operatora sustava, operator sustava je dužan u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka izdati novom opskrbljivaču ili novom agregatoru potvrdu o usklađenosti podataka, a operator sustava razgraničava mjerne podatke na temelju očitanja brojila ili procjene stanja brojila nakon početka primjene novog ugovora na datum početka primjene novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju te je te mjerne podatke dužan u roku od sedam dana dostaviti postojećem opskrbljivaču i novom opskrbljivaču ili postojećem agregatoru i novom agregatoru

(6) Operator sustava dužan je novom opskrbljivaču ili agregatoru do uključivo 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju dostaviti:

− potvrdu o usklađenosti podataka i

− mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže.

(7) Ako operator sustava utvrdi da je na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže u tijeku postupak promjene opskrbljivača ili agregatora započet po drugom opskrbljivaču ili agregatoru, postupak promjene opskrbljivača pokrenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju se obustavlja.

(8) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka za obračunsko mjerno mjesto korisnika mreže nakon što je po prethodnom zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju završen postupak promjene opskrbljivača ili agregatora u skladu s člankom 10. stavkom 2. ovih Pravila, a u novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju se nalazi isti očekivani datum primjene novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju, postupak promjene opskrbljivača pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju se obustavlja.

(9) U slučaju obustave postupka promjene opskrbljivača ili agregatora iz stavaka 4., 7. i 8. ovoga članka, operator sustava dužan je o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana obustave postupka, obavijestiti novog opskrbljivača ili novog agregatora.

(10) Novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 9. ovoga članka obavijestiti korisnika mreže o obustavi postupka promjene opskrbljivača ili agregatora te navesti razloge obustave postupka promjene opskrbljivača ili agregatora.

Članak 10.

(1) Nakon što novi opskrbljivač ili novi agregator zaprimi potvrdu i podatke iz članka 9. stavaka 2. i 5. ovih Pravila, dužan je u daljnjem roku od dva radna dana dostaviti korisniku mreže potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju te obavijestiti operatora sustava o datumu sklapanja novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju te danu početka njegove primjene.

(2) Novi ugovor o opskrbi ili novi ugovor o agregiranju iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim danom slanja potvrde novog opskrbljivača ili novog agregatora o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju korisniku mreže, čime završava postupak promjene opskrbljivača ili agregatora.

V. ZAHTJEV ZA SKLAPANJE NOVOG UGOVORA O OPSKRBI ILI UGOVORA O AGREGIRANJU ZA KORISNIKE MREŽE IZ KATEGORIJE PODUZETNIŠTVO

Članak 11.

Nakon što se korisnik mreže iz kategorije poduzetništvo odlučio za novog opskrbljivača ili novog agregatora, podnosi mu zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju u skladu s propisom koji uređuje opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Članak 12.

(1) Danom zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju započinje postupak promjene opskrbljivača ili agregatora.

(2) Novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je korisniku mreže prilikom potpisivanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka uručiti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom ili uvjete agregatora za agregiranje, kao i model opskrbe i/ili komercijalne uvjete koji su predmet ugovora, što korisnik mreže potvrđuje svojim potpisom na zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora agregiranju.

VI. PROVJERA USKLAĐENOSTI PODATAKA O KORISNIKU MREŽE IZ KATEGORIJE PODUZETNIŠTVO I OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU

Članak 13.

Novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je u roku od dva radna dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju dostaviti operatoru sustava zahtjev za provjeru usklađenosti podataka koji sadrži:

− ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona korisnika mreže,

− identifikacijsku oznaku i adresu obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže,

− jedinstvenu oznaku modela opskrbe ili agregiranja

− datum zaprimanja urednog zahtjeva korisnika mreže za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju,

− očekivani datum početka primjene novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju.

Članak 14.

(1) Nakon što operator sustava od novog opskrbljivača ili novog agregatora zaprimi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka, operator sustava utvrđuje da li su podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu iz zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka usklađeni s podacima operatora sustava, i to:

− osobni identifikacijski broj (OIB),

− identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta i

te provjerava da li za isto obračunsko mjerno mjesto već postoji neki drugi zahtjev za promjenu opskrbljivača ili agregatora.

(2) Ako su podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka izdati novom opskrbljivaču ili novom agregatoru potvrdu o usklađenosti podataka.

(3) Ako podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu nisu usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka o tome obavijestiti novog opskrbljivača ili novog agregatora te navesti koji podaci nisu usklađeni.

(4) Novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti operatora sustava iz stavka 3. ovoga članka otkloniti nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestiti operatora sustava, u protivnom, postupak promjene opskrbljivača ili agregatora se obustavlja.

(5) Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestio operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti novog opskrbljivača ili novog agregatora o otklanjanju nedostataka iz stavka 4. ovoga članaka izdati novom opskrbljivaču ili novom agregatoru potvrdu o usklađenosti podataka.

(6) Operator sustava dužan je novom opskrbljivaču ili novom agregatoru do uključivo 22. u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju dostaviti:

− potvrdu o usklađenosti podataka i

− mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže.

(7) Ako operator sustava utvrdi da je na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže u tijeku postupak promjene opskrbljivača ili agregatora započet po drugom opskrbljivaču ili agregatoru, postupak promjene opskrbljivača ili agregatora pokrenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju se obustavlja.

(8) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka za obračunsko mjerno mjesto korisnika mreže nakon što je po prethodnom zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju završen postupak promjene opskrbljivača, a u novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju se nalazi isti ili raniji očekivani datum primjene novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju, postupak promjene opskrbljivača ili agregatora pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju se obustavlja.

(9) U slučaju obustave postupka promjene opskrbljivača i/ili agregatora iz stavaka 4., 7. i 8. ovoga članka, operator sustava dužan je o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana obustave postupka, obavijestiti novog opskrbljivača ili novog agregatora, te navesti razlog obustave postupka.

(10) Novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 9. ovoga članka obavijestiti korisnika mreže o obustavi postupka promjene opskrbljivača ili agregatora te navesti razloge obustave postupka promjene opskrbljivača ili agregatora.

Članak 15.

(1) Nakon što novi opskrbljivač ili novi agregator zaprimi potvrdu i podatke iz članka 14. stavka 6. ovih Pravila, dužan je u daljnjem roku od dva radna dana dostaviti korisniku mreže potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju te obavijestiti operatora sustava o datumu sklapanja novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju te datumu početka njegove primjene.

(2) Novi ugovor o opskrbi ili novi ugovor o agregiranju iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim danom slanja potvrde novog opskrbljivača ili novog agregatora o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju korisniku mreže, čime završava postupak promjene opskrbljivača ili agregatora.

VII. OBVEZE NAKON ZAVRŠETKA POSTUPKA PROMJENE OPSKRBLJIVAČA ILI AGREGATORA

Članak 16.

(1) Datum početka primjene novoga ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju je prvi dan u kalendarskom mjesecu.

(2) Razgraničenje mjernih podataka primjenjuje se s danom početka primjene novog ugovora o opskrbi ili ugovora o agregiranju.

(3) Nakon završetka postupka promjene opskrbljivača ili agregatora iz članaka 9. i 14. ovih Pravila, operator sustava dužan je do uključivo 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu promjene opskrbljivača ili agregatora obavijestiti postojećeg opskrbljivača ili postojećeg agregatora da je izvršena promjena opskrbljivača ili agregatora te, na temelju ovlaštenja korisnika mreže, raskinuti ugovor o opskrbi ili agregiranju korisnika mreže s postojećim opskrbljivačem ili postojećim agregatorom sa zadnjim danom u kalendarskom mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju.

Članak 17.

(1) Operator sustava dužan je u roku od dva tjedna od dana početka primjene novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju dostaviti postojećem opskrbljivaču ili postojećem agregatoru podatke potrebne za izradu konačnog obračuna električne energije ili agregiranja korisniku mreže.

(2) Postojeći opskrbljivač ili postojeći agregator dužan je u roku od četiri tjedna od datuma početka primjene novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju, a nakon dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka, izdati korisniku mreže konačni obračun električne energije ili agregiranja te mu u istom roku omogućiti povrat moguće preplate električne energije ili agregiranja.

VIII. PRELAZAK NA OPSKRBU U OKVIRU JAVNE USLUGE

Članak 18.

(1) Korisnik mreže iz kategorije kućanstvo kojem je prestao važiti ugovor o opskrbi s opskrbljivačem koji nije u okviru javne usluge opskrbe električnom energijom, a nije odabrao novog opskrbljivača koji nije u okviru javne usluge opskrbe električnom energijom, po automatizmu prelazi na univerzalnu opskrbu električnom energijom.

(2) Korisnik mreže iz kategorije poduzetništvo kojem je prestao važiti ugovor o opskrbi s opskrbljivačem koji nije u okviru javne usluge opskrbe električnom energijom, a nije odabrao novog opskrbljivača koji nije u okviru javne usluge opskrbe električnom energijom ili je njegov opskrbljivač izašao s tržišta električne energije, po automatizmu prelazi na zajamčenu opskrbu električnom energijom.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, postojeći opskrbljivač dužan je bez odgađanja, a najkasnije dva radna dana prije prestanka ugovora o opskrbi, obavijestiti operatora sustava o prestanku važenja ugovora o opskrbi.

(4) Operator sustava će korisnika mreže iz stavaka 1. i 2. ovoga članka registrirati kao korisnika mreže opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električnom energijom s prvim danom koji slijedi nakon prestanka važenja ugovora o opskrbi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te je o tome dužan bez odgađanja, a najkasnije naredni radni dan, obavijestiti opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električnom energijom i korisnika mreže.

IX. RASKID UGOVORA I OBUSTAVA POSTUPKA

Članak 19.

(1) Ako korisnik mreže iz kategorije kućanstvo u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača jednostrano raskine novi ugovor o opskrbi ili novi ugovor o agregiranju u roku od 14 dana od datuma sklapanja novog ugovora, novi opskrbljivač ili novi agregator dužan je bez odgađanja, a najkasnije naredni radni dan nakon raskida novog ugovora o opskrbi ili novog ugovora o agregiranju, obavijestiti operatora sustava o raskidu toga ugovora.

(2) Na temelju obavijesti novog opskrbljivača ili novog agregatora iz stavka 1. ovoga članka operator sustava poništava izvršenu promjenu opskrbljivača ili agregatora, čime se postupak promjene opskrbljivača ili agregatora obustavlja, a korisnika mreže registrira kao korisnika mreže postojećeg opskrbljivača ili postojećeg agregatora.

(3) Operator sustava dužan je o obustavi postupka promjene opskrbljivača ili agregatora iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti postojećeg opskrbljivača i novog opskrbljivača, odnosno postojećeg agregatora i novog agregatora najkasnije naredni radni dan nakon obustave postupka promjene opskrbljivača, odnosno obustave postupka promjene agregatora.

X. PRISTUP AGENCIJE PODACIMA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA ILI AGREGATORA

Članak 20.

Operator sustava dužan je osigurati Agenciji pristup podacima o promjeni opskrbljivača i podacima o promjeni agregatora te dostavljati Agenciji tromjesečne izvještaje sa zapažanjima o mogućim poteškoćama u provedbi postupka promjene opskrbljivača ili agregatora s podacima o uspješnosti te razlozima neuspješnih promjena u formatu i na način koje određuje Agencija.

XI. PROMJENA ENERGETSKE ZAJEDNICE GRAĐANA

Članak 21.

Nakon što se korisnik mreže odlučio za novu energetsku zajednicu građana, podnosi joj zahtjev za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana u skladu s propisom koji uređuje opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Članak 22.

(1) Danom zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana započinje postupak promjene energetske zajednice građana.

(2) Nova energetska zajednica građana dužna je korisniku mreže prilikom potpisivanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka uručiti uvjete sudjelovanja u energetskoj zajednici građana, što korisnik mreže potvrđuje svojim potpisom na zahtjevu za sudjelovanje u energetskoj zajednici građana.

XII. PROVJERA USKLAĐENOSTI PODATAKA O KORISNIKU MREŽE I OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU

Članak 23.

Nova energetska zajednica građana dužna je u roku od dva radna dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana dostaviti operatoru sustava zahtjev za provjeru usklađenosti podataka koji sadrži:

− ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona korisnika mreže,

− identifikacijsku oznaku i adresu obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže,

− datum zaprimanja urednog zahtjeva korisnika mreže za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana,

− očekivani datum početka primjene novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana.

Članak 24.

(1) Nakon što operator sustava od nove energetske zajednice građana zaprimi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka, operator sustava utvrđuje da li su podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu iz zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka usklađeni s podacima operatora sustava, i to:

− osobni identifikacijski broj (OIB),

− identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta,

te provjerava da li za isto obračunsko mjerno mjesto već postoji zahtjev neke druge energetske zajednice građana za provjeru usklađenosti podataka.

(2) Ako su podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu iz stavka 1. ovoga članka usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava je dužan u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka izdati novoj energetskoj zajednici građana potvrdu o usklađenosti podataka, a operator sustava razgraničava mjerne podatke na temelju očitanja brojila ili procjene stanja brojila na datum početka primjene novog ugovora te je ta stanja brojila dužan u roku od sedam dana dostaviti postojećoj energetskoj zajednici građana i novoj energetskoj zajednici građana.

(3) Ako podaci o korisniku mreže i obračunskom mjernom mjestu nisu usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka o tome obavijestiti novu energetsku zajednicu građana te navesti koji podaci nisu usklađeni.

(4) Nova energetska zajednica građana dužna je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti operatora sustava iz stavka 3. ovoga članka otkloniti nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestiti operatora sustava, te dostaviti operatoru sustava korigirane podatke, u protivnom, postupak promjene energetske zajednice građana se obustavlja o čemu se šalje i poruka novoj energetskoj zajednici građana.

(5) Nakon što je nova energetska zajednica građana otklonila nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestila operatora sustava, operator sustava je dužan u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka izdati novoj energetskoj zajednici građana potvrdu o usklađenosti podataka, a operator sustava razgraničava mjerne podatke na temelju očitanja brojila ili procjene stanja brojila na datum početka primjene novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana te je te mjerne podatke dužan u roku od sedam dana dostaviti postojećoj energetskoj zajednici građana i novoj energetskoj zajednici građana.

(6) Operator sustava dužan je novoj energetskoj zajednici građana do uključivo 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana dostaviti:

− potvrdu o usklađenosti podataka i

− mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže.

(7) Ako operator sustava utvrdi da je na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže u tijeku postupak promjene energetske zajednice građana započet po drugoj energetskoj zajednici građana, postupak promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana pokrenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana se obustavlja.

(8) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka za obračunsko mjerno mjesto korisnika mreže nakon što je po prethodnom zahtjevu za sklapanje ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana završen postupak promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana u skladu s člankom 25. stavkom 2. ovih Pravila, a u novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana se nalazi isti očekivani datum primjene novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana, postupak promjene energetske zajednice građana pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana se obustavlja.

(9) U slučaju obustave postupka promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana iz stavaka 4., 7. i 8. ovoga članka, operator sustava dužan je o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana obustave postupka, obavijestiti novu energetsku zajednicu građana.

(10) Nova energetska zajednica građana dužna je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 9. ovoga članka obavijestiti korisnika mreže o obustavi postupka promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana te navesti razloge obustave postupka promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana.

Članak 25.

(1) Nakon što nova energetska zajednica građana zaprimi potvrdu i podatke iz članka 24. stavaka 2. i 5. ovih Pravila, dužna je u daljnjem roku od dva radna dana dostaviti korisniku mreže potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana te obavijestiti operatora sustava o datumu sklapanja novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana te datumu početka njegove primjene.

(2) Novi ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim danom slanja potvrde nove energetske zajednice građana o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana korisniku mreže, čime završava postupak promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana.

(3) Nakon završetka postupka promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana iz članka 24. ovih Pravila, operator sustava dužan je do uključivo 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu promjene sudjelovanja u energetskoj zajednici građana obavijestiti postojeću energetsku zajednicu građana da je izvršena promjena sudioništva u energetskoj zajednici građana te, na temelju ovlaštenja korisnika mreže, raskinuti ugovor o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana korisnika mreže s postojećom energetskom zajednicom sa zadnjim danom u kalendarskom mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o sudjelovanju u energetskoj zajednici građana.

Članak 26.

Operator sustava dužan je osigurati Agenciji pristup podacima o promjeni sudjelovanja u energetskoj zajednici građana u formatu i na način koje određuje Agencija.

XIII. NADZOR

Članak 27.

Nadzor nad primjenom ovih Pravila obavlja Agencija.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Operatori sustava, opskrbljivači i agregatori dužni su prilagoditi uvjete poslovanja sukladno odredbama ovih Pravila u roku od osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Pravila propisati strukturu sučelja za razmjenu podataka i pripadajuće formate razmjene podataka te ih javno objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(3) Operator prijenosnog sustava dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila propisati strukturu sučelja za razmjenu podataka i pripadajuće formate razmjene podataka te ih javno objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(4) Sučelja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka trebaju postati operativna u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (»Narodne novine«, broj 56/15 i 33/17).

Članak 30.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 391-08/22-01/19
Urbroj: 371-03-22-10
Zagreb, 14. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.