Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu

NN 84/2022 (20.7.2022.), Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1282

Na temelju članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2022. godine donijela

METODOLOGIJU

ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu (u daljnjem tekstu: Metodologija) propisuje se način utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu i naknade za povećanje priključne snage na postojećem priključku.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 3.

(1) U slučaju priključenja građevine na distribucijsku mrežu niskog napona odnosno povećanja priključne snage na postojećem priključku na distribucijskoj mreži niskog napona, naknada za priključenje odnosno naknada za povećanje priključne snage na postojećem priključku plaća se operatoru distribucijskog sustava.

(2) U slučaju priključenja građevine na distribucijsku mrežu srednjeg napona odnosno povećanja priključne snage na postojećem priključku na distribucijskoj mreži srednjeg napona, naknada za priključenje odnosno naknada za povećanje priključne snage na postojećem priključku plaća se operatoru distribucijskog sustava i operatoru prijenosnog sustava.

(3) U slučaju priključenja građevine na prijenosnu mrežu odnosno povećanja priključne snage na postojećem priključku na prijenosnoj mreži, naknada za priključenje odnosno naknada za povećanje priključne snage na postojećem priključku plaća se operatoru prijenosnog sustava.

(4) Sredstva prikupljena od naknade za priključenje odnosno naknade za povećanje priključne snage na postojećem priključku koriste se za izgradnju priključka, promjenu na priključku, stvaranje tehničkih uvjeta u prijenosnoj odnosno distribucijskoj mreži te razvoj prijenosne odnosno distribucijske mreže.

II. ODLUKA O IZNOSU JEDINIČNE NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA MREŽU

Članak 4.

(1) Jediničnu cijenu za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona (CNN), jediničnu cijenu za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona (CSN), jediničnu cijenu stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona (dalje: mreža visokog napona) kod priključenja na mrežu srednjeg napona (CSNVN) te jediničnu cijenu stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona (CVN) određuje Agencija odlukom o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu, na temelju obrazloženih prijedloga operatora distribucijskog sustava i operatora prijenosnog sustava ili samostalno.

(2) Operator distribucijskog sustava može dostaviti prijedlog jedinične cijene za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona (CNN), jedinične cijene za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona (CSN) iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 30. rujna tekuće kalendarske godine.

(3) Operator prijenosnog sustava može dostaviti prijedlog jedinične cijene stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona (CSNVN) i jedinične cijene stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona (CVN) iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 30. rujna tekuće kalendarske godine.

(4) Jedinične cijene iz stavaka 2. i 3. ovoga članka mogu biti različite u skladu s regionalnim kapacitetima za priključenje na distribucijsku mrežu odnosno na prijenosnu mrežu.

(5) U prijedlozima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog sustava uzimaju u obzir da se investicije u mrežu u dijelu koji se financira iz bespovratno dodijeljenih sredstava, kao što su fondovi Europske unije, ne financiraju i iz naknade za priključenje odnosno naknade za povećanje priključne snage.

(6) U prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka operator prijenosnog sustava uzima u obzir da se investicije u vodove vrlo visokog napona smatraju investicijama od sustavnog značaja te se ne mogu u cijelosti financirati iz naknade za priključenje odnosno naknade za povećanje priključne snage.

(7) Agencija donosi odluku o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu najkasnije do 15. prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu.

(8) Ako se do 15. prosinca tekuće kalendarske godine, u skladu s odredbama stavka 1. do 7. ovoga članka, ne donese odluka o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu za iduću kalendarsku godinu, primjenjuju se jedinične cijene iz važeće odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje.

III. TROŠAK IZGRADNJE PRIKLJUČKA ILI PROMJENE NA PRIKLJUČKU

Članak 5.

(1) Izgradnja priključka ili promjene na priključku obuhvaćaju:

− izradu potrebne investicijsko-tehničke dokumentacije,

− stjecanje prava vlasništva ili prava građenja i/ili prava služnosti za korištenje priključka,

− ishođenje potrebnih dozvola za građenje i korištenje priključka,

− nabavu potrebnog materijala i opreme te izvođenje građevinskih radova za priključak,

− nabavu potrebnog materijala i opreme te izvođenje elektromontažnih radova za priključak,

− opremanje obračunskoga mjernog mjesta mjernom opremom, uključivo uvođenje u sustav za daljinsko očitanje kao i potrebne dogradnje sustava za mjerenje i zaštitu te dogradnju procesnog sustava i telekomunikacijske opreme u mreži, u skladu s mrežnim pravilima prijenosnog sustava ili mrežnim pravilima distribucijskog sustava,

− potrebna ispitivanja funkcionalnosti priključka i ispunjenosti tehničkih uvjeta u mreži i

− priključenje na mrežu.

(2) Ako se priključak građevine sastoji od vanjskog i unutarnjeg dijela, izgradnja priključka ne obuhvaća unutarnji dio priključka.

Članak 6.

(1) Trošak izgradnje priključka ili promjene na priključku, u ovisnosti o tehničkom rješenju, obuhvaća troškove izgradnje priključka ili promjene na priključku u skladu s pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu odnosno pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu te troškove ostale opreme, radova i usluga u skladu s člankom 5. ove Metodologije.

(2) Izgradnja priključka ili promjena na priključku temelji se na primjeni tipske opreme i tipskih tehničkih rješenja u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava.

(3) Za izračunavanje stvarnih troškova izgradnje priključka ili promjene na priključku koriste se jedinične cijene roba, radova i usluga utvrđene na temelju javnih nadmetanja i standardnih normativa radova u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.

(4) Ako podnositelj zahtjeva za priključenje ili promjene na priključku zahtijeva nestandardnu izvedbu priključka i/ili dodatnu mogućnost napajanja dužan je platiti i dodatne stvarne troškove izvedbe takvog rješenja i oni nisu sastavni dio naknade za priključenje.

IV. PRIKLJUČENJE NA MREŽU

Članak 7.

Priključna snaga za izračun naknade za priključenje na mrežu određuje se iz formule:

gdje je:

P12priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže (kW) i

P22priključna snaga u smjeru predaje u mrežu (kW).

Članak 8.

Naknada za priključenje na mrežu niskog napona određuje se iz formule:

gdje je:

CNN – jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona (kn/kW).

Članak 9.

(1) Naknada za priključenje na mrežu srednjeg napona određuje se iz formule:

gdje je:

NSNnaknada za priključak i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona (kn) i

NSNVNnaknada za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona (kn).

(2) Naknada za priključak i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona iz stavka 1. ovoga članka koja se plaća operatoru distribucijskog sustava određuje se iz formule:

gdje je:

CSN – jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona (kn/kW).

(3) Naknada za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona iz stavka 1. ovoga članka koja se plaća operatoru prijenosnog sustava određuje se iz formule:

gdje je:

CSNVN – jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona (kn/kW).

Članak 10.

Naknada za priključenje na mrežu visokog napona određuje se iz formule:

gdje je:

TPRVNstvarni trošak izgradnje priključka na viskom naponu (kn) i

CVN – jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona (kn/kW).

Članak 11.

Naknada za priključenje na mrežu postrojenja za skladištenje energije preko posebnog obračunskog mjernog mjesta određuje se iz formule:

gdje je:

TPRSstvarni trošak izgradnje priključka postrojenja za skladištenje energije preko posebnog obračunskog mjernog mjesta (kn).

V. POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE

Članak 12.

(1) U slučaju zahtjeva za povećanjem priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže i/ili predaje u mrežu na postojećem priključku moguće je zahtijevati i promjenu na postojećem priključku koja može obuhvaćati:

1. dodavanje novog obračunskog mjernog mjesta,

2. razdvajanje obračunskog mjernog mjesta,

3. spajanje više obračunskih mjernih mjesta u jedno,

4. priključenje proizvodnog postrojenja i/ili postrojenja za skladištenje energije na instalaciju korisnika mreže,

5. promjenu naponske razine priključka,

6. ostale promjene na priključku koje zahtjeva korisnik mreže, a koje uvjetuju novo tehničko rješenje izvedbe priključka.

(2) U slučaju zahtjeva za povećanje priključne snage na postojećem priključku i promjenu na postojećem priključku iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, naknada za povećanje priključne snage na postojećem priključku određuje se u skladu s novom naponskom razinom (niski napon, srednji napon odnosno visoki napon).

Članak 13.

Priključna snaga za izračun naknade za povećanje priključne snage na postojećem priključku određuje se iz formule:

gdje je:

P11postojeća priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže (kW),

P21postojeća priključna snaga u smjeru predaje u mrežu (kW),

P12nova priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže (kW) i

P22nova priključna snaga u smjeru predaje u mrežu (kW).

Članak 14.

Kod povećanja priključne snage na postojećem priključku iz članka 12. na mreži niskog napona naknada za povećanje priključne snage na niskom naponu određuje se iz formule:

gdje je:

ΔTPRNNstvarni trošak promjene na priključku na mreži niskog napona (kn).

Članak 15.

(1) Kod povećanja priključne snage na postojećem priključku iz članka 12. na mreži srednjeg napona naknada za povećanje priključne snage na srednjem naponu određuje se iz formule:

gdje je:

ΔNSNnaknada za promjenu na priključku odnosno stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona kod povećanja priključne snage na postojećem priključku na mreži srednjeg napona (kn) i

ΔNSNVNnaknada za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži visokog napona kod povećanja priključne snage na postojećem priključku na mreži srednjeg napona (kn).

(2) Naknada za promjenu na priključku odnosno stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona kod povećanja priključne snage na postojećem priključku na mreži srednjeg napona iz stavka 1. ovoga članka koja se plaća operatoru distribucijskog sustava određuje se iz formule:

gdje je:

ΔTPRSNstvarni trošak promjene na priključku na mreži srednjeg napona (kn).

(3) Naknada za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži visokog napona kod povećanja priključne snage na postojećem priključku na mreži srednjeg napona iz stavka 1. ovoga članka koja se plaća operatoru prijenosnog sustava određuje se iz formule:

Članak 16.

Kod povećanja priključne snage na postojećem priključku iz članka 12. na mreži visokog napona naknada za povećanja priključne snage na postojećem priključku na visokom naponu određuje se iz formule:

gdje je:

ΔTPRVNstvarni trošak promjene na priključku na mreži visokog napona (kn).

Članak 17.

Kod povećanja priključne snage na postojećem priključku iz članka 12. postrojenja za skladištenje energije priključenog preko posebnog obračunskog mjernog mjesta naknada za povećanje priključne snage na postojećem priključku određuje se iz formule:

gdje je:

ΔTPRSstvarni trošak promjene na priključku postrojenja za skladištenje energije priključenog preko posebnog obračunskog mjernog mjesta (kn).

VI. PRIKLJUČENJE ZA OSTALE NAMJENE

Članak 18.

(1) Priključak namijenjen povremenom ili privremenom korištenju (cirkus, lunapark, sajam, manifestacija, sezonski kiosk i sl.) izvodi se i naplaćuje kao trajni priključak, a naknadu za priključenje dužan je platiti vlasnik nekretnine ili nositelj odgovarajućih stvarnih prava (općina, grad, sportsko društvo, druga pravna ili fizička osoba i dr.).

(2) Iznimno, ako priključak iz stavka 1. ovoga članka nije izveden kao trajni priključak, naknada za priključenje utvrđuje se prema stvarnom trošku priključka koji obuhvaća i trošak demontaže priključka, a dužan ju je platiti podnositelj zahtjeva za priključak.

Članak 19.

(1) Priključak gradilišta izvodi se kao dio priključka građevine.

(2) Iznimno, ako se priključak iz stavka 1. ovoga članka ne izvodi kao dio priključka građevine plaća se stvarni trošak izgradnje priključka koji obuhvaća i trošak demontaže priključka.

VII. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA LOKACIJI KOJA SE NALAZI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA PREMA PROSTORNOM PLANU GRADA ILI OPĆINE ČIJA GRADNJA JE U SKLADU S POSEBNIM PROPISIMA

Članak 20.

(1) Naknada za priključenje na mrežu niskog napona na lokaciji koja se nalazi izvan građevinskog područja prema prostornom planu grada ili općine čija gradnja je u skladu s posebnim propisima (dalje: udaljeno područje) određuje se iz formule:

gdje je:

TPRNNstvarni trošak izgradnje priključka na niskom naponu i

TSTUMstvarni trošak stvaranja tehničkih uvjeta u mreži srednjeg i niskog napona.

(2) Iznimno, ako je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka na udaljenom području potrebno za dva ili više korisnika mreže stvoriti jednake tehničke uvjete u mreži, naknada za priključenje određuje se iz formule:

gdje je:

CNNPjedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog i srednjeg napona za udaljeno područje (kn/kW).

(3) Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog i srednjeg napona za udaljeno područje iz stavka 2. ovoga članka određuje se iz formule:

gdje je:

ΣTPRNN – zbroj troškova izgradnje priključaka razmatranih korisnika mreže i

ΣP – zbroj priključnih snaga razmatranih korisnika mreže.

(4) Zbroj priključnih snaga razmatranih korisnika mreže iz stavka 3. ovoga članka određuje se na temelju podnesenih zahtjeva za priključenje na mrežu te procjene priključenja budućih korisnika:

gdje je:

ΣPP – zbroj priključnih snaga podnesenih zahtjeva,

NBprocijenjeni broj budućih korisnika mreže i

Pminminimalna priključna snaga na temelju nazivnih struja ograničavala strujnog opterećenja za jednofazni priključak (4,6 kW).

(5) Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog i srednjeg napona za udaljeno područje iz stavka 3. ovoga članka primjenjuje se za određivanje naknade za priključenje iz stavka 2. ovoga članka za sve buduće zahtjeve za priključenje na mrežu odnosno povećanje priključne snage, koji su u okviru zbroja priključnih snaga razmatranih korisnika mreže iz stavka 4. ovoga članka nakon čega se primjenjuje određivanje naknade za priključenje u skladu s člankom 8. ove Metodologije.

(6) Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog i srednjeg napona za udaljeno područje iz stavka 3. ovoga članka može se povećati u slučaju kada je procijenjeni broj budućih korisnika mreže jednak nuli, a jedan ili više podnositelja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka s operatorom sustava ne sklopi ugovor o priključenju, odnosno ne izvrši obveze iz ugovora o priključenju.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, nova jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog i srednjeg napona za udaljeno područje iz stavka 3. ovoga članka određuje se na način da se ne uzimaju u obzir podnositelji zahtjeva koji sa operatorom sustava nisu sklopili ugovor o priključenju, odnosno podnositelji zahtjeva koji nisu izvršili obveze iz ugovora o priključenju.

(8) Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog i srednjeg napona za udaljeno područje iz stavka 3. ovoga članka može se smanjiti u slučaju kada prije izvršenja stvaranja tehničkih uvjeta u mreži operator sustava s podnositeljima zahtjeva sklopi ugovore o priključenju čiji je zbroj priključnih snaga veći od zbroja priključnih snaga razmatranih korisnika mreže iz stavka 4. ovog članka.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka nova jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog i srednjeg napona za udaljeno područje iz stavka 3. ovoga članka određuje se na način da se zbroj priključnih snaga podnesenih zahtjeva iz stavka 4. ovog članka određuje na temelju sklopljenih ugovora o priključenju.

VIII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 21.

Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su do 31. ožujka tekuće kalendarske godine dostaviti Agenciji podatke za prethodnu kalendarsku godinu o trošku izgradnje priključaka i stvaranja tehničkih uvjeta te odgovarajućim prihodima na temelju naknade za priključenje, a prema uputama Agencije.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Iznimno od članka 4. stavaka 2. i 3. ove Metodologije, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su za tekuću kalendarsku godinu podnijeti Agenciji obrazložene prijedloge iz članka 4. stavaka 2. i 3. ove Metodologije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Metodologije.

(2) Agencija će, primjenom odredbi ove Metodologije, odluku o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu za tekuću kalendarsku godinu donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Metodologije.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu iz članka 22. stavka 2. ove Metodologije, prestaje važiti Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (»Narodne novine«, broj 51/17, 31/18 i 104/20).

Članak 24.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 391-38/22-01/2
Urbroj: 371-03-22-20
Zagreb, 14. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.