Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

NN 85/2022 (22.7.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

Vlada Republike Hrvatske

1301

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 4. stavku 2. točka 2.2. mijenja se i glasi: »2.2. Sektor za računovodstvo i financije«.

Članak 2.

Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za proračun i financijsko upravljanje i kontrole izrađuje Prijedlog financijskog plana Ministarstva i proračunskih korisnika unutar Razdjela, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjelu sredstava financijskog plana Razdjela; obavlja financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i sredstava iz ostalih izvora kod proračunskih korisnika iz nadležnosti; uspostavlja i razvija financijsko upravljanje i kontrole na razini Razdjela, uključujući izradu prijedloga internih akata za potrebe primjene i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola kao i razvoja prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja i izvršavanja proračuna; izrađuje interne akte kojima se uređuju aktivnosti poslovanja, odgovornosti i nadležnosti, procesi upravljanja rizicima te pruža podrška ustrojstvenim jedinicama u utvrđivanju i procjeni mogućih rizika; uspostavlja unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obaveza pravosudnih i kaznenih tijela unutar Razdjela; izrađuje izvješća o uspostavljenim sustavima financijskih kontrola, priprema godišnja izvješća, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija. Sektor sudjeluje u izradi Provedbenog programa i Godišnjeg plan rada kao i drugih strateških dokumenata Ministarstva; izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva i objedinjuje Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika Razdjela; koordinira i unapređuje procese upravljanja kvalitetom te, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama, prati primjenu procesa i standarda kvalitete u Ministarstvu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U stavku 2. točka 2.1.2. mijenja se i glasi: »2.1.2. Služba za proračunske korisnike i financijsko upravljanje.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Služba za proračun organizira i koordinira pripremu te izrađuje Prijedlog financijskog plana državnog proračuna za Razdjel u skladu sa Zakonom o proračunu, Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama; izrađuje obrazloženje financijskog plana i obrazloženje izvršenja financijskog plana, prati i priprema izvještaje o izvršenju Financijskog plana Razdjela te izrađuje prijedlog i godišnji izvještaj o izvršenju Dječjeg proračuna Ministarstva; izrađuje prijedloge preraspodjele, izmjene i dopune financijskog plana; temeljem dostavljenih podataka od ustrojstvenih jedinica izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva; izrađuje obrasce standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka temeljem zahtjeva ustrojstvenih jedinica; obavlja poslove na razvoju prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja i trošenja proračunskih sredstava i sredstava iz ostalih izvora; prati stvorene ugovorne obveze po ustrojstvenim jedinicama i planu nabave i analizira njihovo izvršenje; prati uplate prihoda iz djelokruga Razdjela po svim izvorima financiranja; prikuplja i analizira podatke o vlastitim prihodima i ostalim namjenskim prihodima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za proračun ustrojavaju se:

2.1.1.1. Pododsjek za pripremu proračuna

2.1.1.2. Pododsjek za izvršenje proračuna.«.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaju se naslovi iznad članaka 6.a i 6.b i članci 6.a i 6.b koji glase:

»2.1.1.1. Pododsjek za pripremu proračuna

Članak 6.a

Pododsjek za pripremu proračuna priprema i izrađuje Prijedlog financijskog plana državnog proračuna za Razdjel i obrazloženje financijskog plana te izrađuje prijedlog Dječjeg proračuna Ministarstva; izrađuje preraspodjele, izmjene i dopune financijskog plana; unosi financijski plan u sustav Državne riznice; temeljem dostavljenih podataka iz ustrojstvenih jedinica izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstva; izrađuje obrasce standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka temeljem zahtjeva ustrojstvenih jedinica te pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama u poslovima procjene učinaka propisa; prati stvorene ugovorne obveze po ustrojstvenim jedinicama i planu nabave i analizira njihovo izvršenje; prati uplate prihoda iz djelokruga Razdjela po svim izvorima financiranja; unosi i prati rezervacije sredstava u internom računovodstveno-financijskom sustavu i sustavu Državne riznice; u sustav Državne riznice unosi te prati mjesečne izvještaje o ostvarenim i utrošenim namjenskim prihodima i primicima i vlastitim prihodima (evidencijski nalozi) proračunskih korisnika koji su izuzeti od uplate u državni proračun; prikuplja i analizira podatke o vlastitim prihodima i ostalim namjenskim prihodima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.1.2. Pododsjek za izvršenje proračuna

Članak 6.b

Pododsjek za izvršenje proračuna prati i priprema izvještaje o izvršenju Financijskog plana Razdjela, izrađuje obrazloženje izvršenja financijskog plana te godišnji izvještaj o izvršenju Dječjeg proračuna Ministarstva; unosi i prati rezervacije sredstava u internom računovodstveno-financijskom sustavu i sustavu Državne riznice; priprema, kontrolira i šalje zahtjeve za izvršavanje svih rashoda s jedinstvenog računa Državne riznice; prati izvršavanje rashoda i izdataka u odnosu na plan po izvorima sredstava i namjeni te izrađuje preglede i izvještaje o trošenju proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama; obavlja poslove područne riznice u skladu s utvrđenim poslovnim procesima; izrađuje i dostavlja ustrojstvenim jedinicama, na njihov zahtjev, izvještaje o evidentiranim obvezama, utrošenosti sredstava po pojedinom dokumentu rezervacije, izvršenim plaćanjima, povratima sredstava i sl.; u sustav Državne riznice unosi te prati mjesečne izvještaje o ostvarenim i utrošenim namjenskim prihodima i primicima i vlastitim prihodima (evidencijski nalozi) proračunskih korisnika koji su izuzeti od uplate u državni proračun; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. mijenjaju se i glase:

»2.1.2. Služba za proračunske korisnike i financijsko upravljanje

Članak 7.

Služba za proračunske korisnike i financijsko upravljanje organizira i koordinira pripremu i izradu prijedloga financijskih planova korisnika; analizira raspoloživa sredstava na osnovu čega priprema, predlaže i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele sredstava državnog proračuna; kontrolira i konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika; koordinira uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu i kod proračunskih korisnika unutar Razdjela u dijelu izrade i ažuriranja registra rizika, praćenja prihoda i primitaka te namjenskog i zakonitog izvršavanja proračunskih rashoda; s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira izradu Godišnjeg plana rada Ministarstva; izrađuje interne akte kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvještavanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima, upozorava na nedostatke te inicira mjere za otklanjanje nedostataka kod proračunskih korisnika; koordinira i provodi formalnu i suštinsku kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti korisnika Razdjela, koordinira i unapređuje procese upravljanja kvalitetom te, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama, prati primjenu procesa i standarda kvalitete u Ministarstvu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U Službi za proračunske korisnike i financijsko upravljanje ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za proračunske korisnike

2.1.2.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole.«

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Odjel za proračunske korisnike obavlja upravne i stručne poslove vezane uz prikupljanje, obradu, izradu i izvršavanje financijskih planova proračunskih korisnika, predlaže preraspodjele proračunskih sredstava korisnika tijekom proračunske godine, sastavlja potrebne izvještaje, izrađuje stručne financijske analize i mišljenja radi pravilnog i ujednačenog postupanja proračunskih korisnika unutar Razdjela; kontrolira i konsolidira financijske izvještaje korisnika; kontrolira provođenje naloga i preporuka unutarnje revizije i pravosudne inspekcije kao i izvještaje o obavljenom nadzoru i kontroli u pravosudnim i kaznenim tijelima sukladno internim uputama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 9. i članak 9. mijenjaju se i glase:

»2.1.2.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 9.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole obavlja upravne i stručne poslove vezane uz uspostavu i koordinaciju financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu i kod proračunskih korisnika unutar Razdjela; s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira izradu Godišnjeg plana rada Ministarstva i izradu potrebnih izvješća; ažurira registar rizika, izrađuje upute i smjernice za provođenje financijskog upravljanja i kontrola te prati namjensko i zakonito izvršavanje proračunskih rashoda; koordinira izradu i ažuriranje upitnika o fiskalnoj odgovornosti te formalno i suštinski kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti korisnika, izrađuje Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima i Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti; po potrebi inicira izradu internih akata kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade i praćenja realizacije programa, internog izvješćivanja o izvršenju proračunskih sredstava i o ostvarenim ciljevima; koordinira i unapređuje procese upravljanja kvalitetom te, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama, prati primjenu procesa i standarda kvalitete u Ministarstvu i kod proračunskih korisnika Razdjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 10. i članak 10. mijenjaju se i glase:

»2.2. Sektor za računovodstvo i financije

Članak 10.

Sektor za računovodstvo i financije obavlja upravne i stručne poslove vezane uz ustroj i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, priprema godišnje, polugodišnje i tromjesečne financijske izvještaje sukladno zakonskim propisima te statističke izvještaje za Ministarstvo; priprema konsolidirane financijske izvještaje na razini Razdjela; nadležan je za razvoj i vođenje računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo; izrađuje akte vezane uz godišnji popis imovine i obveza te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za računovodstvo i financije ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za računovodstveno - financijske poslove

2.2.2. Služba za financijske analize, obradu financijske dokumentacije i izvještavanje.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 11. i članak 11. mijenjaju se i glase:

»2.2.1. Služba za računovodstveno – financijske poslove

Članak 11.

Služba za računovodstveno - financijske poslove obavlja stručne poslove vezane uz ustroj i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja; izrađuje godišnje, polugodišnje i tromjesečne financijske izvještaje Ministarstva sukladno zakonskim propisima te konsolidirane financijske izvještaje Razdjela; vodi Glavnu i pomoćne knjige Ministarstva, priprema podatke za obračune plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obavlja obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara i naknada, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi knjigovodstvene evidencije iz financijskog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava te usklađuje analitičke evidenciju imovine i obveza (inventura) s knjigovodstvenim stanjem, obavlja poslove vezane uz uplate i isplate preko blagajne, poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije i usklađenja glavne knjige s pomoćnim knjigama; vodi vanbilančne evidencije, provodi usklađenja potraživanja i obveza s kupcima i dobavljačima te poduzima mjere za naplatu potraživanja, vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava i financijske dokumentacije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za računovodstveno – financijske poslove ustrojavaju se:

2.2.1.1. Pododsjek za računovodstvo

2.2.1.2. Pododsjek za likvidaturu i plaćanja

2.2.1.3. Pododsjek za obračun plaća i naknada.«.

Članak 10.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Pododsjek za računovodstvo obavlja računovodstvene poslove, formalnu i računsku kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje i knjiženje poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi, poslove ovjere dokumenata i prosljeđivanja na plaćanje; sudjeluje u izradi godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja; vodi knjigovodstvene i analitičke evidencije iz financijskog poslovanja i knjigovodstvo osnovnih sredstava te usklađuje analitičke evidenciju imovine i obveza (inventura) s knjigovodstvenim stanjem; obavlja devizno poslovanje za potrebe Ministarstva; sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 11.

Iza članka 12. dodaje se naslov iznad članka 12.a i članak 12.a koji glase:

»2.2.1.2. Pododsjek za likvidaturu i plaćanja

Članak 12.a

Pododsjek za likvidaturu i plaćanja obavlja stručne poslove formalne i računske kontrole knjigovodstvene dokumentacije, kontiranja i knjiženja poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi, ovjere dokumenata i prosljeđivanja na plaćanje; vodi knjigovodstvene evidencije iz financijskog poslovanja; sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza; sudjeluje u pripremi podataka za izradu godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja; prati dospijeće plaćanja obveza te provodi usklade obveza s dobavljačima; obavlja devizno poslovanje za potrebe Ministarstva; vodi kunsku i deviznu blagajnu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 13. i članak 13. mijenjaju se i glase:

»2.2.1.3. Pododsjek za obračun plaća i naknada

Članak 13.

Pododsjek za obračun plaća i naknada obavlja poslove obračuna i isplate plaća i drugih materijalnih prava dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračuna i isplate dohotka po ugovorima o djelu i autorskih honorara, naknada za prijevoz i drugih naknada; izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza te propisana izvješća o isplatama neoporezivih primitaka, obavlja blagajničko poslovanje za potrebe Ministarstva te druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 14. i članak 14. mijenjaju se i glase:

»2.2.2. Služba za financijske analize, obradu financijske dokumentacije i izvještavanje

Članak 14.

Služba za financijske analize, obradu financijske dokumentacije i izvještavanje prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja; obavlja poslove vezane uz obradu e-Računa i druge financijske dokumentacije, dostavu financijske dokumentacije na kontrolu i ovjeru ustrojstvenim jedinicama te poštivanje rokova; prati i izrađuje izvještaje po izdanim rješenjima Ministarstva o dodjeli imovine bez naknade proračunskim korisnicima Razdjela; vodi i ažurira Registar državne imovine; izrađuje statističke izvještaje za vanjske korisnike; koordinira izradu centralnog izvješća o obavljenom popisu imovine i obveza te priprema prateće odluke; analizira materijalne rashode po ustrojstvenim jedinicama; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama kontinuirano radi na utvrđivanju kriterija za uspostavu analitičkih evidencija nastalih troškova prema programima, aktivnostima, projektima, podprojektima kao i šifrarniku/katalogu za odgovarajuće izvještavanje iz nadležnosti svake ustrojstvene jedinice, odnosno radi na razvoju upravljačkog i troškovnog računovodstva; izrađuje detaljne analize i obračune vezano uz tužbe iz radnih sporova; analizira trošenje sredstava doznačenih županijama za obavljanje povjerenih poslova; izrađuje cjelovite izvještaje o ulaganjima Ministarstva na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; s ostalim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijske analize, obradu financijske dokumentacije i izvještavanje ustrojava se:

2.2.2.1. Pododsjek za obradu financijske dokumentacije i izvještavanje.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 15. i članak 15. mijenjaju se i glase:

»2.2.2.1. Pododsjek za obradu financijske dokumentacije i izvještavanje

Članak 15.

Pododsjek za obradu financijske dokumentacije i izvještavanje obavlja poslove vezane uz obradu e-Računa i druge financijske dokumentacije, dostavu financijske dokumentacije na kontrolu i ovjeru ustrojstvenim jedinicama te poštivanje rokova; po izdanim rješenjima Ministarstva o dodjeli imovine bez naknade proračunskim korisnicima Razdjela izrađuje odgovarajuće izvještaje; ažurira Registar državne imovine; sudjeluje u pripremi izrade centralnog izvješća o obavljenom popisu imovine i obveza te pripremi pratećih odluka; vodi analitičke evidencije za potrebe Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 15.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

Sektor za pravne, opće i tehničke poslove izrađuje nacrte općih akata Ministarstva, daje očitovanja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja poslove vezane uz isplatu naknada troškova radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, troškova delegacija, plaćanja predujmova te povrata više plaćenih javnih davanja iz nadležnosti Ministarstva. Vodi evidenciju i postupak naplate dospjelih potraživanja po ugovorima o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, izdaje suglasnosti i zaključuje anekse osnovnom ugovoru, obavlja upravne i stručne poslove vezane uz kapitalna ulaganja u Ministarstvu, poslove utvrđivanja potreba za opremanjem Ministarstva i nabave opreme, vodi evidencije iz svog djelokruga za potrebe planiranja. Sektor organizira poslove pisarnice, pismohrane, sudjeluje u izradi nacrta općih akata Ministarstva iz područja uredskog poslovanja, obavlja poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i obrambeno-sigurnosne poslove, poslove telefonske centrale, vodi evidenciju ugovora iz svoga djelokruga te brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva, obavlja stručne i tehničke poslove vezane za organizaciju i koordinaciju prijevoza dužnosnika i službenika Ministarstva, koordinira upravljanje voznim parkom Ministarstva i proračunskih korisnika u nadležnosti, obavlja druge upravno-stručne poslove, poslove redovitog tekućeg održavanja, poslove čišćenja poslovnih prostora Ministarstva, poslove vezane uz čajnu kuhinju Ministarstva te druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 16.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za opće i tehničke poslove obavlja poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i obrambeno-sigurnosne poslove, poslove telefonske centrale, obavlja stručne i tehničke poslove vezane uz organizaciju i koordinaciju prijevoza službenih osoba Ministarstva, obavlja poslove u vezi održavanja vozila Ministarstva, koordinira upravljanje voznim parkom te vodi evidenciju vozila Ministarstva i proračunskih korisnika u nadležnosti, predlaže preraspodjelu vozila po korisnicima radi racionalnijeg i ekonomičnijeg korištenja, predlaže nabavu vozila putem leasinga, vodi skladište i analitičke knjigovodstvene evidencije sitnog inventara i uredskog materijala te obavlja druge upravno-stručne poslove, poslove redovitog tekućeg održavanja, poslove čišćenja poslovnih prostora Ministarstva i poslove vezane uz čajnu kuhinju Ministarstva, sudjeluje u planiranju, unifikaciji i standardizaciji opremanja Ministarstva, priprema tehničku dokumentaciju za potrebe pokretanja postupka javne nabave, vodi potrebne evidencije te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 17.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »vozila« briše se zarez te dodaju riječi: »Ministarstva, koordinira upravljanje voznim parkom te vodi evidenciju vozila Ministarstva i proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti, predlaže preraspodjelu vozila po korisnicima radi racionalnijeg i ekonomičnijeg korištenja, predlaže nabavu vozila putem leasinga, obavlja poslove zaprimanja, evidentiranja i skladištenja nabavljenog uredskog materijala i sitnog inventara te izdavanja robe iz skladišta, vodi analitičke knjigovodstvene evidencije iz materijalnog poslovanja (zaliha, sitnog inventara i uredskog materijala), sudjeluje u usklađivanju analitičke evidencije i evidencija iz glavne knjige, vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava, sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza, obavlja i«.

Članak 18.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »vozila« dodaje se riječ: »Ministarstva«.

Članak 19.

Članak 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za pravosudnu infrastrukturu obavlja upravne i stručne poslove vezane uz kapitalna ulaganja u pravosudna i kaznena tijela, vodi evidencije iz svog djelokruga za potrebe planiranja; obavlja stručne poslove planiranja opremanja pravosudnih tijela za nesmetano funkcioniranje te oprema potrebnom opremom; poslove upravljanja imovinom koju koristi Ministarstvo, pravosudna i kaznena tijela; poslove koordinacije i poslovne suradnje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja upravljanja imovinom te pronalaženja potrebnih poslovnih prostora, izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo za potrebe zakupa poslovnih prostora te vodi evidencije i dokumentaciju u vezi zaključenih ugovora te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 20.

U članku 30. iza riječi: »opremanja« riječi: »Ministarstva i« te iza riječi: »dokumentaciju« riječi: »iz svoga djelokruga« brišu se.

Članak 21.

U članku 32. riječi: »te obavlja i druge poslove u iz svoga djelokruga.« zamjenjuju se riječima: »te prikupljene podatke dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za financije.«, a iza riječi: »imovinom« dodaju se riječi: »te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 22.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Upravi za organizaciju pravosuđa ustrojavaju se:

3.1. Sektor za pravosudnu upravu

3.2. Sektor za organizacijske propise, odvjetništvo, javno bilježništvo i stručne ispite

3.3. Sektor za stečajne upravitelje, povjerenike, stalne sudske vještake i stalne sudske tumače

3.4. Sektor osiguranja pravosudnih tijela.«.

Članak 23.

U članku 34. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »Obavlja poslove koji se odnose na izradu okvirnih mjerila o radu sudaca te utvrđivanje broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika i izrađuje nacrte prijedloga odluka o materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika.«.

Članak 24.

U članku 35. druga rečenica briše se.

Iza treće rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »Obavlja poslove koji se odnose na izradu okvirnih mjerila o radu sudaca te utvrđivanje broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika i izrađuje nacrte prijedloga odluka o materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 37. i članak 37. mijenjaju se i glase:

»3.2. Sektor za organizacijske propise, odvjetništvo, javno bilježništvo i stručne ispite

Članak 37.

Sektor za organizacijske propise, odvjetništvo, javno bilježništvo i stručne ispite izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa za ustanovljavanje, ustrojstvo i djelokrug pravosudnih tijela, nacrte prijedloga zakona i propisa koji se odnose na rad odvjetništva, javnobilježničke službe, stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača te prijedloge propisa koji se odnose na statusna pitanja stečajnih upravitelja i povjerenika u postupcima stečaja potrošača, daje mišljenja o načinu provedbe propisa te prati i analizira učinke propisa iz svoga djelokruga, prati rad odvjetništva i surađuje s Hrvatskom odvjetničkom komorom, provodi prvostupanjske postupke imenovanja javnih bilježnika i druge postupke koji se odnose na rad javnobilježničke službe, vodi evidencije o javnobilježničkoj službi, obavlja nadzor nad radom javnih bilježnika, organizira i provodi pravosudne ispite i druge stručne ispite na području pravosuđa te vodi evidencije o polaganju stručnih ispita. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za organizacijske propise, odvjetništvo, javno bilježništvo i stručne ispite ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za organizacijske propise, odvjetništvo i stručne ispite

3.2.2. Služba za javno bilježništvo.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 38. i članak 38. mijenjaju se i glase:

»3.2.1. Služba za organizacijske propise, odvjetništvo i stručne ispite

Članak 38.

Služba za organizacijske propise, odvjetništvo i stručne ispite izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa za ustanovljavanje, ustrojstvo i djelokrug sudova i državnih odvjetništava te sudjeluje u osiguranju provedbe tih propisa, izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na javnobilježničku i odvjetničku službu, stalne sudske vještake, stalne sudske tumače te prijedloge propisa koji se odnose na statusna pitanja stečajnih upravitelja i povjerenika u postupcima stečaja potrošača, daje mišljenja o načinu provedbe propisa te prati i analizira učinke propisa iz svoga djelokruga, prati i proučava odvjetništvo i rad odvjetnika, surađuje s Hrvatskom odvjetničkom komorom. Organizira i provodi pravosudne ispite i druge stručne ispite u pravosuđu te vodi evidencije o polaganju stručnih ispita. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za organizacijske propise i stručne ispite ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za organizacijske propise

3.2.1.2. Odjel za odvjetništvo

3.2.1.3. Odjel za stručne ispite.

Članak 27.

U članku 39. iza riječi: »vještake« brišu se zarez i riječi: »stalne sudske procjenitelje« a iza riječi: »propisa iz svog djelokruga« riječi: »prati i proučava rad odvjetništva, obavlja stručne poslove u postupku donošenja te izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika te surađuje s Hrvatskom odvjetničkom komorom« brišu se.

Članak 28.

Iza članka 39. dodaje se naslov i članak 39.a koji glase:

»3.2.1.2. Odjel za odvjetništvo

Članak 39.a

Odjel za odvjetništvo prati i proučava odvjetništvo i rad odvjetnika, obavlja stručne poslove u postupku donošenja te izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, prati i analizira isplate nagrada odvjetnicima po posebnim propisima, upućuje na postupanje i daje očitovanja na podnesene predstavke na rad odvjetnika, surađuje s Hrvatskom odvjetničkom komorom te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 29.

U naslovu iznad članka 40. brojke »3.2.1.2.« zamjenjuju se brojkama: »3.2.1.3.«.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Odjel za stručne ispite obavlja poslove vezane uz organizaciju i održavanje pravosudnih i drugih stručnih ispita koji se polažu na području pravosuđa, utvrđuje ispunjenosti uvjeta i donosi rješenja u prvom stupnju kojima se odobrava polaganje stručnih ispita, izrađuje rasporede polaganja stručnih ispita, vodi evidencije o polaganju stručnih ispita te izdaje potvrde i uvjerenja o položenim stručnim ispitima, pruža administrativnu i tehničku potporu u organizaciji i provedbi provjera znanja u postupcima davanja ovlaštenja za obavljanje poslova te stručne obuke i usavršavanja službi i profesija na području pravosuđa, sudjeluje u izradi prijedloga propisa koji se odnose na stručne ispite, daje mišljenja o načinu provedbe ovih propisa te sudjeluje u osiguranju njihove primjene; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 41. i članak 41. mijenjaju se i glase:

»3.2.2. Služba za javno bilježništvo

Članak 41.

Služba za javno bilježništvo sudjeluje u osiguranju provedbe propisa koji se odnose na rad javnobilježničke službe te daje pravna mišljenja u vezi njihove primjene, provodi prvostupanjske postupke imenovanja javnih bilježnika, izbora i postavljenja javnobilježničkih prisjednika, određivanja vršitelja dužnosti javnih bilježnika i postavljenja zamjenika javnih bilježnika te utvrđuje ispunjenost uvjeta prostora i opreme namijenjene za rad javnobilježničkih ureda, daje mišljenja o načinu provedbe propisa za zakonito i pravilno obavljanje javnobilježničke službe, surađuje s Hrvatskom javnobilježničkom komorom u postupcima koji se odnose na javno bilježništvo i unapređenje javnobilježničke službe, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji se odnose na javne bilježnike, vodi baze podataka i evidencije koje se odnose na status i rad javnih bilježnika, ispituje osnovanost predstavki na rad javnih bilježnika i Hrvatske javnobilježničke komore, obavlja nadzor nad radom javnih bilježnika i radom Hrvatske javnobilježničke komore, sastavlja izvješća o provedenim nadzorima, daje preporuke i upute o načinu provedbe propisa za zakonito i pravilno obavljanje javnobilježničke službe te pokreće odgovarajuće postupke za utvrđivanje postojanja stegovne odgovornosti javnih bilježnika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 42. i članak 42. mijenjaju se te glase:

»3.3. Sektor za stečajne upravitelje, povjerenike, stalne sudske vještake i stalne sudske tumače

Članak 42.

Sektor za stečajne upravitelje, povjerenike, stalne sudske vještake i stalne sudske tumače provodi prvostupanjske postupke upisa stečajnih upravitelja i povjerenika u postupcima stečaja potrošača na liste i njihovog brisanja s lista, obavlja poslove u vezi s njihovom stručnom obukom i usavršavanjem, vodi i ažurira evidencije stečajnih upravitelja i povjerenika, prati rad stečajnih upravitelja i povjerenika, obavlja upravne i stručne poslove u postupcima odlučivanja o imenovanju i razrješenju te odlučivanja o drugim statusnim pitanjima stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja i stalnih sudskih tumača, vodi i ažurira evidencije stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja i stalnih sudskih tumača, prati rad stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja i stalnih sudskih tumača, sudjeluje u izradi prijedloga propisa koji se odnose na stečajne upravitelje, povjerenike, stalne sudske vještake i stalne sudske procjenitelje, daje mišljenja o načinu provedbe ovih propisa te sudjeluje u osiguranju njihove primjene; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za stečajne upravitelje, povjerenike, stalne sudske vještake i stalne sudske tumače ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za stečajne upravitelje i povjerenike

3.3.2. Služba za stalne sudske vještake

3.3.3. Služba za stalne sudske tumače.«.

Članak 32.

Naslov iznad članka 43. i članak 43. mijenjaju se i glase:

»3.3.1. Služba za stečajne upravitelje i povjerenike

Članak 43.

Služba za stečajne upravitelje i povjerenike obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prvostupanjske postupke utvrđivanja uvjeta za upis na liste stečajnih upravitelja i povjerenika, provedbu postupaka za upis na liste i brisanje s lista, sudjeluje u izradi prijedloga propisa koji se odnose na statusna pitanja stečajnih upravitelja i povjerenika, daje mišljenja o načinu provedbe ovih propisa te sudjeluje u osiguranju njihove primjene, sudjeluje i obavlja stručne poslove za potrebe stručne obuke i stručnog usavršavanja stečajnih upravitelja i povjerenika, vodi baze lista stečajnih upravitelja, vodi i na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova objavljuje popis stečajnih upravitelja i povjerenika, ažurira popis stečajnih upravitelja i povjerenika odnosno provodi postupak unosa rješenja o upisu, brisanju, izuzimanju stečajnih upravitelja i povjerenika u službenu evidenciju sustava eSpis, vodi evidencije o pravomoćnim rješenjima o razrješenju i izrečenim novčanim kaznama stečajnim upraviteljima i predlaže donošenje rješenja o brisanju stečajnih upravitelja i povjerenika s lista, vodi evidencije o predmetima u kojima su imenovani stečajni upravitelji i povjerenici te prati radnu opterećenost i rad stečajnih upravitelja i povjerenika, ispituje osnovanost predstavki na rad i ponašanje stečajnih upravitelja i povjerenika, daje mišljenja o primjeni propisa koji se odnose na službene evidencije i praćenje rada stečajnih upravitelja i povjerenika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 33.

Naslov iznad članka 44. i članak 44. mijenjaju se i glase:

»3.3.2. Služba za stalne sudske vještake

Članak 44.

Služba za stalne sudske vještake obavlja upravne i stručne poslove u postupcima odlučivanja o imenovanju i razrješenju te odlučivanja o drugim statusnim pitanjima stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih procjenitelja, vodi i ažurira evidencije stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih procjenitelja te prikuplja i analizira podatke o njihovom radu, ispituje osnovanost predstavki na rad stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih procjenitelja, obavlja stručne poslove vezane uz provedbu provjera znanja te stručne obuke i usavršavanja stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih procjenitelja, sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga propisa koji se odnose na stalne sudske vještake i stalne sudske procjenitelje, daje mišljenja o načinu provedbe ovih propisa te osigurava njihovu primjenu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 34.

Članak 45. briše se.

Članak 35.

Naslov iznad članka 46. i članak 46. mijenjaju se i glase:

»3.3.3. Služba za stalne sudske tumače

Članak 46.

Služba za stalne sudske tumače obavlja upravne i stručne poslove u postupcima odlučivanja o imenovanju i razrješenju te odlučivanja o drugim statusnim pitanjima stalnih sudskih tumača, vodi i ažurira evidencije stalnih sudskih tumača te prikuplja i analizira podatke o njihovom radu, ispituje osnovanost predstavki na rad stalnih sudskih tumača, obavlja stručne poslove vezane uz provedbu provjera znanja te stručne obuke i usavršavanja stalnih sudskih tumača, sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga propisa koji se odnose na stalne sudske tumače, daje mišljenja o načinu provedbe tih propisa te osigurava njihovu primjenu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 36.

U naslovu iznad članka 47. brojke: »3.3.« zamjenjuju se brojkama: »3.4.«.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Sektor osiguranja pravosudnih tijela obavlja poslove osiguranja objekata, imovine i osoba pravosudnih tijela i Ministarstva, osiguranja osoba u pravosudnim tijelima i Ministarstvu, nadzor ulaska i izlaska te sprječavanje neovlaštenog zadržavanja osoba u pravosudnim tijelima i Ministarstvu, sprječavanja neovlaštenog unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari i tvari, pretraga osoba i stvari, održavanja reda u pravosudnim tijelima i Ministarstvu radi njihovog nesmetanog funkcioniranja, poduzima propisane mjere protiv prekršitelja reda; prikuplja i analizira podatke, koji su od značaja za stanje sigurnosti te izrađuje prijedloge za otklanjanje sigurnosnih rizika iz svoga djelokruga; predlaže rješenja za upravljanje rizicima pri osiguranju sigurnosno rizičnih događaja i određuje način postupanja u izvanrednim situacijama; utvrđuje program obuke, program tjelesne pripreme i praćenja tjelesne sposobnosti službenika pravosudne policije te provjere vještina rukovanja službenim oružjem; sudjeluje u provođenju programa izobrazbe službenika pravosudne policije; obavlja unutarnji nadzor izvršavanja poslova i vodi evidencije iz svoga djelokruga; sudjeluje u predlaganju državnog proračuna iz svoga djelokruga, planira i predlaže nabavu materijalnih sredstava i tehničke opreme potrebne za obavljanje poslova; prati propise koji omogućuju razvoj ukupnog sustava osiguranja te daje prijedloge i sudjeluje u izradi provedbenih propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove međuresorne suradnje s drugim tijelima državne uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru osiguranja pravosudnih tijela ustrojavaju se:

3.4.1. Služba pravosudne policije

3.4.2. Služba operativnog dežurstva i tehničke zaštite.«.

Članak 37.

Naslov iznad članka 48. i članak 48. mijenjaju se i glase:

»3.4.1. Služba pravosudne policije

Članak 48.

Služba pravosudne policije obavlja poslove organizacije i koordinacije osiguranja objekata i imovine te neposrednog osiguranja osoba, nadzora ulaska i izlaska i sprječavanja neovlaštenog zadržavanja u pravosudnim tijelima i Ministarstvu, uključujući sprječavanje neovlaštenog unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari i tvari, pretragu osoba i stvari, održavanje reda i poduzimanje propisanih mjera protiv prekršitelja reda; sudjeluje u izradi prijedloga provedbenih propisa iz svoga djelokruga te vodi odgovarajuće evidencije; provodi unutarnji nadzor iz svoga djelokruga, organizira obuku te pokreće postupke provjere tjelesnih sposobnosti službenika pravosudne policije i provjere vještina rukovanja službenim oružjem; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe pravosudne policije izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se:

3.4.1.1. Područni odjel pravosudne policije Zagreb

3.4.1.2. Područni odjel pravosudne policije Split

3.4.1.3. Područni odjel pravosudne policije Rijeka

3.4.1.4. Područni odjel pravosudne policije Osijek.«.

Članak 38.

Članak 49. briše se.

Članak 39.

Naslov iznad članka 50. i članak 50. mijenjaju se i glase:

»3.4.1.1. Područni odjel pravosudne policije Zagreb

Članak 50.

Područni odjel pravosudne policije Zagreb obavlja poslove osiguranja pojedinih pravosudnih tijela i Ministarstva koji se odnose na osiguranje osoba, nadzor ulaska i izlaska te sprječavanje neovlaštenog zadržavanja osoba, sprječavanje neovlaštenog unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari i tvari, pretragu osoba i stvari, održavanje reda u pravosudnim tijelima i Ministarstvu te poduzimanje propisanih mjera protiv prekršitelja reda; prikuplja podatke od značaja za stanje sigurnosti te koordinira i utvrđuje postupke i mjere pri osiguranju sigurnosno rizičnih događaja; provodi unutarnji nadzor iz svoga djelokruga; vodi evidencije i dokumentaciju u vezi s radom Područnog odjela; provodi edukaciju borilačkih vještina i rukovanja službenim oružjem te pokreće postupke provjere tjelesnih sposobnosti i vještina korištenja službenog oružja službenika pravosudne policije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga na području: Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela pravosudne policije Zagreb ustrojavaju se pododsjeci osiguranja koji obavljaju poslove koji se odnose na osiguranje objekata i osoba u pravosudnim tijelima i Ministarstvu prema mjesnoj nadležnosti:

3.4.1.1.1. Pododsjek osiguranja Grad Zagreb I – za Ministarstvo, Općinski sud u Novom Zagrebu, Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Upravni sud u Zagrebu

3.4.1.1.2. Pododsjek osiguranja Grad Zagreb II – za Vrhovni sud Republike Hrvatske, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Županijski sud u Zagrebu, Trgovački sud u Zagrebu, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

3.4.1.1.3. Pododsjek osiguranja Grad Zagreb III – za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i Općinski sud u Sesvetama

3.4.1.1.4. Pododsjek osiguranja Grad Zagreb IV – za prostor Trga pravde

3.4.1.1.5. Pododsjek osiguranja Varaždin – za područje Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske županije i Međimurske županije

3.4.1.1.6. Pododsjek osiguranja Karlovac – za područje Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Zagrebačke županije.«.

Članak 40.

U naslovu iznad članka 51. brojke: »3.1.1.2.« zamjenjuju se brojkama: »3.4.1.2.«.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Područni odjel pravosudne policije Split obavlja poslove osiguranja pojedinih pravosudnih tijela koji se odnose na osiguranje osoba, nadzor ulaska i izlaska te sprječavanje neovlaštenog zadržavanja osoba, sprječavanje neovlaštenog unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari i tvari, pretragu osoba i stvari, održavanje reda u pravosudnim tijelima te poduzimanje propisanih mjera protiv prekršitelja reda; provodi unutarnji nadzor iz svoga djelokruga; vodi evidencije i dokumentaciju u vezi s radom Područnog odjela; provodi edukaciju borilačkih vještina i rukovanja službenim oružjem te pokreće postupke provjere tjelesnih sposobnosti i vještina korištenja službenog oružja službenika pravosudne policije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga na području: Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Zadarske županije i Ličko-senjske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela pravosudne policije Split ustrojavaju se pododsjeci osiguranja koji obavljaju poslove koji se odnose na osiguranje objekata i osoba u pravosudnim tijelima prema mjesnoj nadležnosti:

3.4.1.2.1 Pododsjek osiguranja Split – za područje Splitsko-dalmatinske županije i Šibensko-kninske županije

3.4.1.2.2. Pododsjek osiguranja Dubrovnik – za područje Dubrovačko-neretvanske županije

3.4.1.2.3. Pododsjek osiguranja Zadar – za područje Zadarske županije i Ličko-senjske županije.«.

Članak 41.

U naslovu iznad članka 52. brojke: »3.1.1.3.« zamjenjuju se brojkama: »3.4.1.3.«.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Područni odjel pravosudne policije Rijeka obavlja poslove osiguranja pojedinih pravosudnih tijela koji se odnose na osiguranje osoba, nadzor ulaska i izlaska te sprječavanje neovlaštenog zadržavanja osoba, sprječavanje neovlaštenog unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari i tvari, pretragu osoba i stvari, održavanje reda u pravosudnim tijelima te poduzimanje propisanih mjera protiv prekršitelja reda; provodi unutarnji nadzor iz svoga djelokruga; vodi evidencije i dokumentaciju u vezi s radom Područnog odjela; provodi edukaciju borilačkih vještina i rukovanja službenim oružjem te pokreće postupke provjere tjelesnih sposobnosti i vještina korištenja službenog oružja službenika pravosudne policije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga na području Primorsko-goranske i Istarske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela pravosudne policije Rijeka ustrojavaju se pododsjeci osiguranja koji obavljaju poslove koji se odnose na osiguranje objekata i osoba u pravosudnim tijelima prema mjesnoj nadležnosti:

3.4.1.3.1. Pododsjek osiguranja Rijeka – za područje Primorsko-goranske županije

3.4.1.3.2. Pododsjek osiguranja Pula – za područje Istarske županije.«.

Članak 42.

U naslovu iznad članka 53. brojke: »3.1.1.4.« zamjenjuju se brojkama: »3.4.1.4.«.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Područni odjel pravosudne policije Osijek obavlja poslove osiguranja pojedinih pravosudnih tijela koji se odnose na osiguranje osoba, nadzor ulaska i izlaska te sprječavanje neovlaštenog zadržavanja osoba, sprječavanje neovlaštenog unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari i tvari, pretragu osoba i stvari, održavanje reda u pravosudnim tijelima te poduzimanje propisanih mjera protiv prekršitelja reda; provodi unutarnji nadzor iz svoga djelokruga; vodi evidencije i dokumentaciju u vezi s radom Područnog odjela; provodi edukaciju borilačkih vještina i rukovanja službenim oružjem te pokreće postupke provjere tjelesnih sposobnosti i vještina korištenja službenog oružja službenika pravosudne policije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga na području: Osječko-baranjske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Virovitičko-podravske županije, Koprivničko-križevačke županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije i Vukovar­sko-srijemske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela pravosudne policije Osijek ustrojavaju se pododsjeci osiguranja koji obavljaju poslove koji se odnose na osiguranje objekata i osoba u pravosudnim tijelima prema mjesnoj nadležnosti:

3.4.1.4.1. Pododsjek osiguranja Osijek – za područje Osječko--baranjske županije

3.4.1.4.2. Pododsjek osiguranja Bjelovar – za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i Virovitičko-podravske županije

3.4.1.4.3. Pododsjek osiguranja Koprivnica – za područje Koprivničko-križevačke županije

3.4.1.4.4. Pododsjek osiguranja Slavonski Brod – za područje Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije

3.4.1.4.5. Pododsjek osiguranja Vukovar – za područje Vukovarsko-srijemske županije.«.

Članak 43.

Naslov iznad članka 54. i članak 54. mijenjaju se i glase:

»3.4.2. Služba operativnog dežurstva i tehničke zaštite

Članak 54.

Služba operativnog dežurstva i tehničke zaštite obavlja poslove osiguranja Ministarstva koji se odnose na osiguranje objekta i imovine, osiguranje osoba, nadzor ulaska i izlaska i sprječavanje neovlaštenog zadržavanja osoba u objektu, sprječavanje neovlaštenog unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari i tvari, pretragu osoba i stvari, održavanje reda i poduzimanje propisanih mjera protiv prekršitelja reda; koordinira mjere i radnje koje poduzimaju druge ustrojstvene jedinice Sektora te obavlja poslove prilagodbe rasporeda rada službenika pravosudne policije; obavlja poslove zaprimanja, obrađivanja te otpremanja obavijesti i izvješća o redovnim i izvanrednim sigurnosnim događajima i pojavama iz svoga djelokruga te o tome izvješćuje odgovarajuće rukovoditelje Ministarstva; priprema dokumentaciju potrebnu za izradu evidencije prisutnosti na radu službenika pravosudne policije, izrađuje izvješća vezana uz prekovremeni rad, evidencije vezane uz oduzete nedopuštene predmete pri osiguranju pravosudnih tijela i Ministarstva; sudjeluje u izradi prijedloga sigurnosnih rješenja tehničke zaštite pravosudnih tijela i Ministarstva te prati razvoj najnovijih dostignuća na području tehničke zaštite; brine o odorama, opremi i drugim materijalno-tehničkim sredstvima za rad službenika pravosudne policije te organizira utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga, obavlja poslove unutarnjeg nadzora te administrativne i ostale poslove iz svoga djelokruga.

U Službi operativnog dežurstva i tehničke zaštite ustrojavaju se:

3.4.2.1. Odjel operativnog dežurstva

3.4.2.2. Odjel tehničke zaštite i općih poslova.«.

Članak 44.

Iza članka 54. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 54.a i 54.b koji glase:

»3.4.2.1. Odjel operativnog dežurstva

Članak 54.a

Odjel operativnog dežurstva obavlja poslove osiguranja Ministarstva koji se odnose na osiguranje objekta i imovine, osiguranje osoba, nadzor ulaska i izlaska te sprječavanje neovlaštenog zadržavanja osoba u objektu, sprječavanje neovlaštenog unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari i tvari, pretragu osoba i stvari, održavanje reda i poduzimanje propisanih mjera protiv prekršitelja reda; objedinjava rasporede rada službenika pravosudne policije, priprema dokumentaciju potrebnu za izradu odgovarajuće evidencije prisutnosti na radu kao i statistička izvješća vezana uz prekovremeni rad; prilagođava rasporede rada službenika pravosudne policije u izvanrednim situacijama i izvan redovnog radnog vremena; obavlja poslove zaprimanja, obrađivanja te otpremanja obavijesti i izvješća o redovnim i izvanrednim sigurnosnim događajima i pojavama iz svoga djelokruga s kojima upoznaje nadležne rukovoditelje unutarnjih ustrojstvenih jedinica Sektora, a po potrebi i dužnosnike Ministarstva; obavlja ostale poslove iz svoga djelokruga.

3.4.2.2. Odjel tehničke zaštite i općih poslova

Članak 54.b

Odjel tehničke zaštite i općih poslova sudjeluje u izradi prijedloga sigurnosnih rješenja tehničke zaštite pravosudnih tijela i Ministarstva te objekata u izgradnji; prati razvoj najnovijih dostignuća na području tehničke zaštite, procjenjuje potrebe, analizira sigurnosne rizike i izrađuje prijedloge za unapređenje i ugradnju suvremenih sustava tehničke zaštite; planira te predlaže nabavu i nadzire stanje odora, oprema i drugih materijalno-tehničkih sredstava te izrađuje pripadajuća izvješća; organizira pravovremeno upućivanje službenika pravosudne policije na redovne i izvanredne preglede radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti; sudjeluje u predlaganju državnog proračuna iz svoga djelokruga; priprema dokumentaciju i evidencije vezane uz nedopuštene predmete oduzete pri osiguranju pravosudnih tijela i Ministarstva te daje očitovanja na pitanja iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 45.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Služba za stvarna prava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja općeg stvarnopravnog uređenja – prava vlasništva, prava služnosti, prava građenja, prava iz stvarnog tereta i založnog prava. Daje stručna mišljenja u vezi s primjenom i provedbom tih propisa, kao i stručna mišljenja glede upravljanja na nekretninama na kojima je uspostavljeno etažno vlasništvo, stjecanja prava vlasništva stranaca na nekretninama u Republici Hrvatskoj te raspolaganja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Iz svoga djelokruga sudjeluje u radu institucija i drugih tijela Europske unije, analizira zakonodavne prijedloge Europske unije iz svoga djelokruga, analizira i daje prijedloge za usklađenje propisa iz svoga djelokruga s pravnom stečevinom Europske unije. Utvrđuje uzajamnost u stjecanju prava vlasništva nekretnina. Provodi prvostupanjske upravne postupke u predmetima izdavanja suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama na području Republike Hrvatske. Provodi prvostupanjske upravne postupke izuzimanja od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske određenih pravnih osoba propisane Uredbom o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske i Odlukom o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini te Odlukom Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju od zabrane raspolaganja određenih stanova pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Obavlja upravne i stručne poslove u svom djelokrugu koji se odnose na provedbu upravnog nadzora zakonitosti općih akata i pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradovi i županija. Priprema stručna mišljenja o nacrtima prijedloga propisa koje su izradila druga tijela državne uprave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za stvarna prava ustrojavaju se:

4.3.2.1. Odjel za stvarna prava

4.3.2.2. Odjel za izuzimanje od zabrane raspolaganja nekretninama.«.

Članak 46.

Iza članka 72. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 72.a i 72.b koji glase:

»4.3.2.1. Odjel za stvarna prava

Članak 72.a

Odjel za stvarna prava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja općeg stvarnopravnog uređenja - prava vlasništva, prava služnosti, prava građenja, prava iz stvarnog tereta i založnog prava. Daje stručna mišljenja u vezi s primjenom i provedbom tih propisa, kao i stručna mišljenja glede upravljanja na nekretninama na kojima je uspostavljeno etažno vlasništvo, stjecanja prava vlasništva stranaca na nekretninama u Republici Hrvatskoj te raspolaganja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Iz svoga djelokruga sudjeluje u radu institucija i drugih tijela Europske unije, analizira zakonodavne prijedloge Europske unije iz svoga djelokruga, analizira i daje prijedloge za usklađenje propisa iz svoga djelokruga s pravnom stečevinom Europske unije. Provodi prvostupanjske upravne postupke u predmetima izdavanja suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama na području Republike Hrvatske. Utvrđuje uzajamnost u stjecanju prava vlasništva. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad zakonitosti općih akata i pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija. Priprema stručna mišljenja o nacrtima prijedloga propisa koje su izradila druga tijela državne uprave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2.2. Odjel za izuzimanje od zabrane raspolaganja nekretninama

Članak 72.b

Odjel za izuzimanje od zabrane raspolaganja nekretninama vodi prvostupanjske upravne postupke u predmetima izdavanja suglasnosti za izuzimanja od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske određenih pravnih osoba propisane Uredbom o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske i Odlukom o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini, kao i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju od zabrane raspolaganja određenih stanova pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Izrađuje izvješća, analize, stručna mišljenja i druge akte, priprema stručna mišljenja o nacrtima prijedloga propisa koja su izradila druga tijela državne uprave te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.«.

Članak 47.

U članku 108. stavku 2. riječi: »upravni nadzor« zamjenjuju se riječima: »praćenje stanja« a iza riječi: »akata« dodaju riječi: »iz područja sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 48.

U članku 122. stavku 1. riječi: »provodi analize i procjene potreba za izobrazbom u državnoj službi i sudjeluje u pripremi plana izobrazbe državnih službenika;« zamjenjuju se riječima: »priprema plan izobrazbe državnih službenika na temelju analize i procjene potreba za izobrazbom koju provodi Državna škola za javnu upravu;«.

Članak 49.

U članku 123. stavku 2. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»8.1.2. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi

8.1.3. Služba za državni ispit.«.

Članak 50.

Naslov iznad članka 125. mijenja se i glasi:

»8.1.2. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi«.

U članku 125. riječi: »Služba za upravljanje ljudskim potencijalima« zamjenjuju se riječima: »Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala«, te iza riječi: »na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi;« dodaju se riječi: »obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi te priprema plan izobrazbe državnih službenika na temelju analize i procjene potreba za izobrazbom koju provodi Državna škola za javnu upravu; obavlja poslove vezane uz odobravanje programa studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih uz razvoj ljudskih potencijala i sudjeluje u njihovoj provedbi; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području razvoja ljudskih potencijala;«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 126. i članak 126. mijenjaju se i glase:

»8.1.3. Služba za državni ispit

Članak 126.

Služba za državni ispit obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj državnog ispita, osiguravanje kvalitete u razvoju i provedbi državnoga ispita, osiguravanje standardiziranih postupaka ispitivanja, izradu ispitnog kataloga za državni ispit kao temeljnog dokumenta za ispitivanje, izradu sadržajne strukture ispita (specifikacija sadržaja ispitivanja) i nacrta ispita (specifikacija načina ispitivanja); obavlja poslove koordinacije razvoja, dorade, stručne recenzije i lekture ispitnih materijala za državni ispit, obavlja poslove metodološke recenzije ispitnih materijala za državni ispit; organizira i provodi edukacije za osobe koje sudjeluju u razvoju državnoga ispita; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odobravanje polaganja državnog ispita; obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na provedbu polaganja državnog ispita na središnjoj i regionalnoj razini; surađuje s javnopravnim tijelima u odnosu na organizaciju, nadzor i kontrolu postupka polaganja državnog ispita; sudjeluje u razvoju i ažuriranju aplikativnih informatičkih sustava za razvoj ispitnih materijala, organizaciju, provedbu i polaganje državnog ispita; vodi elektronički očevidnik o položenim državnim ispitima; obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj programa e-učenja - pripreme za polaganje državnoga ispita i osiguravanje kvalitete u razvoju silabusa e-učenja sukladno specifikacijama državnog ispita za I. i II. razinu ispita; sudjeluje u pripremi priručnika i drugih materijala za kandidate za pripremu polaganja državnoga ispita; obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na provedbu programa e-učenja; sudjeluje u razvoju i ažuriranju informacijskog sustava za e-učenje; vodi elektronički očevidnik o polaznicima e-učenja; obavlja stručne poslove koordinacije razvoja i provedbe stručnih ispita za matičarstvo i upravno postupanje; daje stručna mišljenja iz svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 52.

Članak 130. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Sektoru za ljudske potencijale ustrojavaju se:

8.3.1. Služba za ljudske potencijale u Ministarstvu

8.3.2. Služba za evidencije i analize ljudskih potencijala u Ministarstvu

8.3.3. Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima

8.3.4. Služba za ljudske potencijale u pravosudnim tijelima.«.

Članak 53.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»Služba za ljudske potencijale u Ministarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na statusna i radno-pravna pitanja službenika i namještenika Ministarstva, obavlja poslove pripreme prijedloga pravilnika o unutarnjem redu, u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva i Odbora za državnu službu, poslove izrade i analize realizacije godišnjeg plana prijma službenika, koordinira poslove izbora kandidata u postupcima javnih natječaja i oglasa, pripremu prijedloga rješenja o prijmu i rasporedu službenika i namještenika u skladu s propisima te pripremu ostalih rješenja i odluka iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika u Ministarstvu, obavlja poslove u vezi premještaja državnih službenika i namještenika, poslove vezane uz provedbu procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse, praćenju rada službenika na probnom radu, koordinira poslove vezane uz ocjenjivanje, prati stanje i predlaže mjere za unapređenje službeničkih odnosa i upravljanja ljudskim potencijalima te mjere unaprjeđenja razvoja kompetencija i karijere službenika; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za ljudske potencijale u Ministarstvu ustrojavaju se:

8.3.1.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu

8.3.1.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala u Ministarstvu.«.

Članak 54.

Naslov iznad članka 132. mijenja se i glasi:

»8.3.1.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu«.

U članku 132. riječi: »Odjel za ljudske potencijale« zamjenjuju se riječima: »Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima«, a riječ: »prijam« briše se.

Riječi: »Izrađuje ugovore o djelu za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva.« brišu se.

Članak 55.

Iza članka 132. dodaje se naslov iznad članka i članak 132.a koji glase:

»8.3.1.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala u Ministarstvu

Članak 132.a

Odjel za razvoj ljudskih potencijala u Ministarstvu obavlja poslove izrade i analize realizacije godišnjeg plana prijma službenika, obavlja poslove vezane uz provedbu procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika; priprema ugovore o djelu za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva na njihov prijedlog; sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse, praćenju radu službenika na probnom radu, koordinira poslove vezane uz ocjenjivanje, obavlja poslove vezane uz prijavljivanje državnog ispita i prati ispunjenje obveze polaganja državnog ispita službenika u Ministarstvu; planira, prati stanje i predlaže mjere za unapređenje službeničkih odnosa i razvoja ljudskih potencijal te mjere unaprjeđenja razvoja kompetencija i karijere službenika; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 56.

Naslov iznad članka 133. i članak 133. mijenjaju se i glase:

»8.3.2. Služba za evidencije i analize ljudskih potencijala u Ministarstvu

Članak 133.

Služba za evidencije i analize ljudskih potencijala u Ministarstvu vodi osobne očevidnike službenika i namještenika i Odbora za državnu službu te pomoćne očevidnike državnih dužnosnika i pravosudnih dužnosnika koji privremeno obavljaju poslove u Ministarstvu, unosi podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru, vodi službene evidencije o radnom vremenu i druge propisane evidencije iz područja rada i radnih odnosa, vodi evidencije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika, izdaje potvrde iz državne službe na temelju službenih evidencija, obavlja poslove u vezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem zaposlenih u Ministarstvu, razvija i predlaže kriterije za analize ljudskih potencijala, provodi periodične analize prema utvrđenim kriterijima, izrađuje analize i statistička izvješća o ljudskim potencijalima, pomaže u razvijanju informatičkih alata za potrebe procesa upravljanja ljudskih potencijalima u Ministarstvu te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 57.

Naslov iznad članka 134. i članak 134. mijenjaju se i glase:

8.3.3. Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima

Članak 134.

Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima obavlja pravne i stručne poslove u vezi s provedbom Zakona o izvršavanju kazne zatvora u području službeničkih odnosa, poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima kaznenih tijela i Centra za izobrazbu; pravne i stručne poslove u vezi pripreme nacrta akata vezanih uz prijam u državnu službu, raspoređivanje na radna mjesta, postavljenje u zvanja, imenovanja na položaj, napredovanja, premještaje i prestanak državne službe službenika kaznenih tijela i Centra za izobrazbu sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora; stručne poslove u vezi posebnih uvjeta rada ovlaštenih službenih osoba koji se odnose na posebnu zdravstvenu sposobnost službenika pravosudne policije prilikom prijma i tijekom rada u državnoj službi; obavlja nadzor pravilnosti i zakonitosti rada i postupanja kaznenih tijela i Centra za izobrazbu iz nadležnosti Službe; vodi i unapređuje službene evidencije državnih službenika i namještenika kaznenih tijela i Centra za izobrazbu te statistički obrađuje podatke; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ljudske potencijale u kaznenim tijelima ustrojavaju se:

8.3.3.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u kaznenim tijelima

8.3.3.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala u kaznenim tijelima.«.

Članak 58.

Naslov iznad članka 135. i članak 135. mijenjaju se i glase:

»8.3.3.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u kaznenim tijelima

Članak 135.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u kaznenim tijelima obavlja pravne i stručne poslove u vezi pripreme nacrta akata vezanih uz prijam, raspoređivanje na radna mjesta, postavljanje u zvanja, napredovanja, premještaje i prestanak državne službe službenika u kaznenim tijelima i Centru za izobrazbu i utvrđivanja drugih prava i obveza službenika i namještenika sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora; stručne poslove u vezi posebnih uvjeta rada ovlaštenih službenih osoba koji se odnose na posebnu zdravstvenu sposobnost službenika pravosudne policije prilikom prijma i tijekom rada u državnoj službi; vodi, prati i unapređuje službene evidencije ljudskih potencijala kaznenih tijela i Centra za izobrazbu; obavlja statističke obrade podataka; priprema potrebne suglasnosti; daje mišljenja i pruža stručnu pomoć u pitanjima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 59.

Naslov iznad članka 136. i članak 136. mijenjaju se i glase:

»8.3.3.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala u kaznenim tijelima

Članak 136.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala u kaznenim tijelima obavlja poslove izrade i realizacije prijedloga plana prijma u državnu službu u kaznenim tijelima i Centru za izobrazbu; prati stanje popunjenosti radnih mjesta, procjene potreba i prioriteta zapošljavanja u kaznenim tijelima i Centru za izobrazbu, priprema i provodi postupke javnih natječaja, oglasa i internih oglasa kaznenih tijela i Centra za izobrazbu iz sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora; prati stanje i predlaže mjere za unapređenje službeničkih odnosa i razvoja ljudskih potencijala te mjere unapređenja razvoja kompetencija i karijere službenika u kaznenim tijelima i Centru za izobrazbu; daje mišljenja i pruža stručnu pomoć u pitanjima iz svoga djelokruga, surađuje s Centrom za izobrazbu u vezi provođenja programa izobrazbe, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 60.

Naslov iznad članka 137. i članak 137. mijenjaju se i glase:

»8.3.4. Služba za ljudske potencijale u pravosudnim tijelima

Članak 137.

Služba za ljudske potencijale u pravosudnim tijelima obavlja poslove vezane uz davanje prethodne suglasnosti za utvrđivanje broja službenika i namještenika, izrađuje planove zapošljavanja u pravosudnim tijelima, izrađuje planove prijma vježbenika u pravosudna tijela, provodi postupak izbora i raspoređivanje vježbenika te daje mišljenja i pruža stručnu pomoć u pitanjima iz svoga djelokruga, izrađuje nacrte prijedloga odluka u postupku prijma i raspoređivanja vježbenika u pravosudnim tijelima, priprema suglasnosti na pravilnike o unutarnjem redu pravosudnih tijela, priprema suglasnosti za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u pravosudnim tijelima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 61.

U članku 145. stavku 1. iza riječi: »zavod« dodaju se riječi: »te poslove vezane uz elektronički nadzor«.

U stavku 2. točka 10.1. mijenja se i glasi: »Služba za elektronički nadzor«.

Iza točke 10.1. dodaje se točka 10.1.a koja glasi: »Odjel za psihološku potporu službenicima zatvorskog sustava i probacije«.

Točka 10.3.1.1. mijenja se i glasi: »Služba za koordinaciju probacijskog sustava«.

Točka 10.3.1.2. mijenja se i glasi: »Služba za razvoj probacijskog sustava«.

Članak 62.

Iza članka 145. dodaje se naslov iznad članka i članak 145.a koji glase:

»10.1. Služba za elektronički nadzor

Članak 145.a

Služba za elektronički nadzor obavlja poslove elektroničkog nadzora osoba koje se nalaze pod elektroničkim nadzorom; u pravilu sudjeluje u instaliranju i deinstaliranju opreme za elektronički nadzor te koordinira i nadzire isti; u obavljanju poslova iz svog djelokruga surađuje s probacijskim uredima, kaznenim tijelima i policijom; obavlja poslove elektroničkog nadzora u izravnoj suradnji i koordinaciji sa Sektorom za probaciju i Sektorom osiguranja; surađuje s drugim nadležnim tijelima; donosi odluke i poduzima mjere u svezi izvršavanja elektroničkog nadzora; prati stručna dostignuća iz djelokruga Službe i predlaže mjere za unapređenje sustava elektroničkog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz svoga djelokruga; rješava predstavke i pritužbe osoba pod elektroničkim nadzorom; sudjeluje u utvrđivanju potreba za izobrazbom i u izradi programa izobrazbe te organizira i provodi izobrazbu i stručno usavršavanje probacijskih i zatvorskih službenika vezano uz poslove elektroničkog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 63.

U naslovu iznad članka 146. brojke »10.1.« zamjenjuje se brojkama »10.1.a«.

Članak 64.

U članku 160. iza riječi: »izdržavanja kazne;« dodaju se riječi: »izravnu suradnju i koordinaciju poslova sa Službom za elektronički nadzor;«.

Članak 65.

U članku 163. stavku 1. riječi: »obavlja poslove vezane« zamjenjuju se riječima »sudjeluje u obavljanju poslova vezanih«.

Članak 66.

U članku 164. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Sektor u vezi obavljanja poslova vezanih uz elektronički nadzor izravno sudjeluje i koordinira sa Službom za elektronički nadzor.«.

U stavku 2. točka 10.3.1.1. mijenja se i glasi: »Služba za koordinaciju probacijskog sustava«.

Točka 10.3.1.2. mijenja se i glasi: »Služba za razvoj probacijskog sustava«.

Članak 67.

Naslov iznad članka 165. i članak 165. mijenjaju se i glase:

»10.3.1.1. Služba za koordinaciju probacijskog sustava

Članak 165.

Služba za koordinaciju probacijskog sustava prati, unapređuje i nadzire zakonitost rada i postupanja probacijskih službenika, donosi odluke i poduzima mjere u vezi izvršavanja zakonom propisanih probacijskih poslova te obavlja poslove vezane uz unapređenje materijalnih, kadrovskih i stručnih uvjeta za njihovo izvršavanje. Provodi nadzor nad radom probacijskih ureda; koordinira procesom planiranja, provedbe i evaluacije specijaliziranih programa izobrazbe svih službenika probacije; promiče i koordinira volonterski rad te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koordinaciju probacijskog sustava ustrojavaju se:

10.3.1.1.1. Odjel za probacijske poslove

10.3.1.1.2. Odjel za probacijske poslove tijekom i nakon izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta.«.

Članak 68.

Iza članka 167. dodaje se naslov i novi članak 167.a koji glase:

»10.3.1.2. Služba za razvoj probacijskog sustava

Članak 167.a

Služba za razvoj probacijskog sustava prati propise iz djelokruga probacije i daje pravnu podršku izvršavanju probacijskih poslova. Unapređuje informacijske sustave kojima se koristi probacijski sustav te analizira statističke podatke u cilju izrade strateških planova daljnjeg razvoja i nadogradnje probacijskog sustava te prati pravnu praksu suradnje u cilju jačanja suradnje s drugim tijelima. Služba predlaže projekte i bilateralne suradnje u cilju daljnjeg jačanja probacijske službe te organizira poslove promocije rada Sektora za probaciju kroz pripremu materijala za informiranje javnosti putem Interneta, letaka i drugih oblika informiranja te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za razvoj probacijskog sustava ustrojavaju se:

10.3.1.2.1. Odjel za pravnu podršku probacijskom sustavu

10.3.1.2.2. Odjel za strateško planiranje, razvoj i analitiku.«.

Članak 69.

U naslovu iznad članka 168. brojke: »10.3.1.1.3.« zamjenjuju se brojkama: »10.3.1.2.1.«.

Članak 70.

U naslovu iznad članka 169. brojke: »10.3.1.1.4.« zamjenjuju se brojkama: »10.3.1.2.2.«.

Članak 71.

Naslov iznad članka 170. i članak 170. brišu se.

Članak 72.

U članku 171. stavku 1. iza riječi: »rada za opće dobro sa zaštitnim nadzorom i/ili sigurnosnim mjerama;« dodaju se riječi: »sudjeluju u instaliranju i deinstaliranju opreme za elektronički nadzor te obavljaju i druge poslove vezane uz elektronički nadzor u suradnji sa Službom za elektronički nadzor;«.

Članak 73.

U članku 208. stavku 1. iza riječi: »zatvora« dodaju se riječi: »i istražnog zatvora«, a riječi: »u poluotvorenim uvjetima« brišu se.

U stavku 2. iza točke 4. dodaju se nove točke 5. i 6. koje glase:

»10.5.3.4.1. Odsjek dežurstva

10.5.3.4.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 7. i 8.

Članak 74.

U članku 211. stavku 1. riječi: »i praćenje rada zatvorenika, strukovne izobrazbe zatvorenika« zamjenjuju se riječima: »i praćenje rada osoba lišenih slobode strukovne izobrazbe osoba lišenih slobode«.

U stavku 2. iza riječi: »ustrojavaju« dodaje se riječ: »se«.

U stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi: »10.5.3.3.2. Pododsjek metalske radionice.«.

Članak 75.

U članku 212. riječ: »zatvorenika« zamjenjuje se riječima: »osoba lišenih slobode«.

Članak 76.

U naslovu iznad članka 213. u i članku 213. riječ: »Odsjek« zamjenjuje se riječju: »Pododsjek«.

U članku 213. riječ: »zatvorenika« zamjenjuje se riječima: »osoba lišenih slobode«.

Članak 77.

U članku 214. riječi: »zatvorenici« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »osobama lišenim slobode« u odgovarajućem padežu.

Članak 78.

U članku 215. riječ: »zatvorenicima« zamjenjuje se riječima: »osobama lišenim slobode«, a riječ: »zatvorenika« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U Odjelu osiguranja ustrojavaju se:

10.5.3.4.1. Odsjek dežurstva

10.5.3.4.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja.«.

Članak 79.

Iza članka 215. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 215.a i 215.b koji glase:

»10.5.3.4.1. Odsjek dežurstva

Članak 215.a

Odsjek dežurstva obavlja poslove dežurstva, prati i nadzire obavljanje poslova iz djelokruga odjela osiguranja, pridržavanje propisanih obveza i zabrana službenika pravosudne policije te koordinacije osiguranja na odjelima za smještaj osoba lišenih slobode i vanjskog osiguranja u kaznionici.

10.5.3.4.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja

Članak 215.b

Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja obavlja poslove unutarnjeg osiguranja održavanja reda i stege među osobama lišenim slobode, nadzor nad osobama lišenim slobode, poslove sudjelovanja u pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora, poslove materijalno-tehničkih sredstava i opreme te protupožarne zaštite i osiguranja zatvorenika na radu u radionicama, poslove vanjskog osiguranja i sprovođenja.«

Članak 80.

U članku 216. riječi: »zatvorenicima« zamjenjuju se riječima: »osobama lišenim slobode«.

Članak 81.

U članku 217. riječi: »zatvorenici« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »osobama lišenim slobode« u odgovarajućem padežu.

Članak 82.

U članku 218. riječi: »zatvorenici« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »osobama lišenim slobode« u odgovarajućem padežu.

Članak 83.

U članku 230. stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»10.5.4.4.4. Odsjek osiguranja izdvojenog objekta za smještaj zatvorenika.«

Članak 84.

Iza članka 233. dodaje se naslov iznad članka i članak 233.a koji glasi:

»10.5.4.4.4. Odsjek osiguranja izdvojenog objekta za smještaj zatvorenika

Članak 233.a

Odsjek osiguranja izdvojenog objekta za smještaj zatvorenika obavlja poslove osiguranja, dežurstva, održavanja reda i stege među zatvorenicama na lokaciji izdvojenog objekta, obavlja poslove nadzora nad zatvorenicama, poslove sudjelovanja u pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora, poslove materijalno-tehničkih sredstava i opreme te protupožarne zaštite i osiguranja zatvorenika na radu, poslove vanjskog i unutarnjeg osiguranja, pretrage i sprovođenja zatvorenika i druge stručne poslove.«.

Članak 85.

U članku 250. stavku 2. točki 3. iza riječi: »vozila« dodaju se riječi: »te održavanja i radno-terapijske radionice«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»10.5.6.3.3.1. Pododsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički pregled vozila«.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 5. brojke: »10.5.6.3.4.« zamjenjuju se brojkama: »10.5.6.3.3.2.«.

Članak 86.

Naslov iznad članka 255. i članak 255. mijenjaju se i glase:

»10.5.6.3.3. Odsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički
pregled vozila te održavanja i radno-terapijske radionice

Članak 255.

Odsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički pregled vozila te održavanja i radno-terapijske radionice obavlja poslove vezane uz tehnički pregled i održavanje vozila, strojeva, uređaja i mehanizacije, automehaničarske, autolimarske/autolakirerske, građevinske, keramičarske, soboslikarske, stolarske, električarske, bravarske, tokarske, vodoinstalaterske poslove i poslove prijevoza i druge poslove koje mogu raditi zatvorenici starije životne dobi i invalidi, poslove organiziranja i provođenja strukovne izobrazbe i rada zatvorenika, vođenja evidencija te druge poslove.«.

Članak 87.

Iza članka 255. dodaje se naslov iznad članka i članak 255.a koji glasi:

»10.5.6.3.3.1. Pododsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički pregled vozila

Članak 255.a

Pododsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički pregled vozila obavlja poslove vezane uz tehnički pregled i održavanje vozila, strojeva, uređaja i mehanizacije te obavlja najstručnije poslove vezane uz komunikaciju i koordinaciju s tijelima državne uprave i pravnim osobama (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Hrvatski autoklub, Centar za vozila Hrvatske). Obavlja automehaničarske, autolimarske/autolakirerske poslove te organiziranja i provođenja strukovne izobrazbe i rada zatvorenika, vođenja evidencija te druge poslove.«.

Članak 88.

U naslovu iznad članka 256. brojke: »10.5.6.3.4.« zamjenjuju se brojkama: »10.5.6.3.3.2.«.

Članak 89.

U članku 264. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U Odjelu osiguranja ustrojavaju se:

10.5.7.3.1. Odsjek dežurstva

10.5.7.3.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja.«.

Članak 90.

Iza članka 264. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 264.a i 264.b koji glase:

»10.5.7.3.1. Odsjek dežurstva

Članak 264.a

Odsjek dežurstva obavlja poslove dežurstva, prati i nadzire obavljanje poslova iz djelokruga osiguranja, pridržavanje propisanih obveza i zabrana službenika pravosudne policije te koordinacije osiguranja na odjelima za smještaj i liječenje zatvorenika i vanjskog osiguranja u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

10.5.7.3.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja

Članak 264.b

Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja obavlja poslove unutarnjeg osiguranja održavanja reda i stege među zatvorenicima, nadzor nad zatvorenicima, poslove sudjelovanja u pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora, poslove materijalno-tehničkih sredstava i opreme i protupožarne zaštite te poslove vanjskog osiguranja i sprovođenja.«.

Članak 91.

U članku 303. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U Odjelu osiguranja ustrojavaju se:

10.6.5.3.1. Odsjek dežurstva

10.6.5.3.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja.«.

Članak 92.

Iza članka 303. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 303.a i 303.b koji glase:

»10.6.5.3.1. Odsjek dežurstva

Članak 303.a

Odsjek dežurstva obavlja poslove dežurstva, prati i nadzire obavljanje poslova iz djelokruga osiguranja, pridržavanje propisanih obveza i zabrana službenika pravosudne policije te koordinacije osiguranja na odjelima za smještaj i liječenje zatvorenika i vanjskog osiguranja u Zatvoru.

10.6.5.3.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja

Članak 303.b

Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja obavlja poslove unutarnjeg osiguranja održavanja reda i stege među zatvorenicima, nadzor nad zatvorenicima, poslove sudjelovanja u pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora, poslove materijalno-tehničkih sredstava i opreme i protupožarne zaštite te poslove vanjskog osiguranja i sprovođenja.«.

Članak 93.

U članku 307. stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»10.6.6.4. Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova.«.

Članak 94.

U članku 308. stavku 1. riječ: »prehrane« briše se, a riječi: »poslove organiziranja, provedbe, praćenja rada i strukovne izobrazbe, osposobljavanja za obavljanje poslova i korištenje sredstava zaštite na radu, vođenje evidencija o osobama lišenih slobode« zamjenjuju se riječima: »poslove vođenja evidencija«.

Stavak 2. briše se.

Članak 95.

Naslov iznad članka 309. i članak 309. brišu se.

Članak 96.

U članku 311. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U Odjelu osiguranja ustrojavaju se:

10.6.6.3.1. Odsjek dežurstva

10.6.6.3.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja.«.

Članak 97.

Iza članka 311. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 311.a, 311.b i 311.c koji glase:

»10.6.6.3.1. Odsjek dežurstva

Članak 311.a

Odsjek dežurstva obavlja poslove dežurstva, prati i nadzire obavljanje poslova iz djelokruga odjela osiguranja, pridržavanje propisanih obveza i zabrana službenika pravosudne policije te koordinacije osiguranja na odjelima za smještaj osoba lišenih slobode i vanjskog osiguranja u zatvoru.

10.6.6.3.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja

Članak 311.b

Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja obavlja poslove unutarnjeg osiguranja održavanja reda i stege među osobama lišenim slobode, nadzor nad osobama lišenim slobode, poslove sudjelovanja u pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora, poslove materijalno-tehničkih sredstava i opreme te protupožarne zaštite i osiguranja zatvorenika na radu u radionicama, poslove vanjskog osiguranja i sprovođenja.

10.6.6.4. Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova

Članak 311.c

Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova obavlja financijsko-planske poslove, poslove knjigovodstva, materijalnog poslovanja i nabave, prodavaonice za zatvorenike, pologa, obračuna i isplata naknada za rad zatvorenicima, procjene i prodaje predmeta nastalih radom zatvorenika, informatike, te poslove osposobljavanja za obavljanje poslova i korištenje sredstava zaštite na radu osobama lišenih slobode, poslove prehrane, vođenja evidencija i druge stručne poslove.«.

Članak 98.

U članku 334. stavak 2. briše se.

Članak 99.

Naslovi iznad članaka 335. i 336. i članci 335. i 336. brišu se.

Članak 100.

U članku 360. riječ: »prehrane« te riječi: »poslove organiziranja, provedbe i praćenja rada i strukovne izobrazbe,« brišu se.

Članak 101.

U članku 362. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U Odjelu osiguranja ustrojavaju se:

10.6.12.3.1. Odsjek dežurstva

10.6.12.3.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja.«.

Članak 102.

Iza članka 362. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 362.a i 362.b koji glase:

»10.6.12.3.1. Odsjek dežurstva

Članak 362.a

Odsjek dežurstva obavlja poslove dežurstva, prati i nadzire obavljanje poslova iz djelokruga odjela osiguranja, pridržavanje propisanih obveza i zabrana službenika pravosudne policije te koordinacije osiguranja na odjelima za smještaj osoba lišenih slobode i vanjskog osiguranja u zatvoru.

10.6.12.3.2. Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja

Članak 362.b

Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja obavlja poslove unutarnjeg osiguranja održavanja reda i stege među osobama lišenim slobode, nadzor nad osobama lišenim slobode, poslove sudjelovanja u pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora, poslove materijalno-tehničkih sredstava i opreme te protupožarne zaštite i osiguranja zatvorenika na radu u radionicama, poslove vanjskog osiguranja i sprovođenja.«.

Članak 103.

U članku 371. stavku 2. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»10.6.14.6. Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika.«.

Članak 104.

U članku 372. iza riječi: »slobode,« dodaju se riječi: »poslove organiziranja, provedbe, praćenja rada i strukovne izobrazbe zatvorenika, osposobljavanja za obavljanje poslova i korištenje sredstava zaštite na radu«.

Iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »Organizira poslove čišćenja prostorija, namještaja i opreme Zatvora.«.

Članak 105.

U članku 381. riječ: »informatike« i riječi: »osposobljavanje za obavljanje poslova i korištenje sredstava zaštite na radu osoba lišenih slobode,« brišu se te se iza riječi: »izobrazbe« dodaju riječi: »zatvorenika iz poslova pripreme i podjele hrane«.

U trećoj rečenici ispred riječi: »prehrane« dodaje se riječ: »organizacije«.

U stavku 2. točki 1. riječi: »za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika« zamjenjuju se riječima: »materijalnog knjigovodstva«.

Članak 106.

Naslov iznad članka 382. i članak 382. mijenjaju se i glase:

»10.6.14.5.1. Pododsjek materijalnog knjigovodstva

Članak 382.

Pododsjek materijalnog knjigovodstva sudjeluje u pripremi i provođenju postupaka javne i jednostavne nabave, sudjeluje u izradi planova nabave i usklađuje ih s financijskim planom, izrađuje dokumentaciju i troškovnike za javnu i jednostavnu nabavu te obavlja sve poslove vezane uz objave i praćenje dokumentacije za nadmetanje. Obavlja poslove materijalnog knjigovodstva, usklađuje kartice materijalnog sa financijskim knjigovodstvom te kontrolira zalihe materijala, vodi propisanu dokumentaciju i evidencije i sudjeluje u izradi statističkih i drugih izvješća. Kontrolira ulazne i izlazne skladišne dokumente, obrađuje inventurne liste te obavlja i druge poslove iz djelokruga Pododsjeka.«.

Članak 107.

U članku 384. iza riječi: »potrebama« dodaju se riječi: »te poslove čišćenja prostorija, namještaja i opreme Ministarstva«.

Članak 108.

Iza članka 384. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 384.a i 384.b koji glase:

»10.6.14.6. Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika

Članak 384.a

Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika obavlja poslove organiziranja, provedbe i praćenja rada zatvorenika, strukovne izobrazbe zatvorenika, osposobljavanja za obavljanje poslova u svezi s održavanjem objekata i opreme, informatike, zapošljavanja, gospodarenja otpadom, vođenja evidencija i druge stručne poslove iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ustrojava se:

10.6.14.6.1. Pododsjek radionice održavanja

10.6.14.6.1. Pododsjek radionice održavanja

Članak 384.b

Pododsjek radionice održavanja obavlja poslove održavanja vozila, strojeva i uređaja. Provodi poslove osposobljavanja zatvorenika u korištenju informatičkih tehnologija te strukovnu izobrazbu iz djelokruga Pododsjeka.«.

Članak 109.

Članak 401. briše se.

Članak 110.

U članku 403. stavku 2. točka 3. briše se.

Članak 111.

Članak 406. briše se.

Članak 112.

U članku 411. stavku 2. riječi: »Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za strateški razvoj i projekte, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:« zamjenjuju se riječima: »U Samostalnom sektoru za strateški razvoj i projekte, ustrojavaju se:«.

Članak 113.

U članku 412. iza riječi: »strateški razvoj« dodaju se riječi: »pravosuđa i javne uprave«.

Članak 114.

U članku 418. riječi: »pravosuđa i uprave« zamjenjuju se riječima: »pravosuđa i javne uprave«.

U stavku 2. riječi: »U Sektoru za digitalizaciju pravosuđa i javne uprave ustrojavaju se: zamjenjuju se riječima: »U Samostalnom sektoru za digitalizaciju pravosuđa i javne uprave ustrojavaju se:«.

Članak 115.

U naslovu iznad članka 422. riječ: »javnu« briše se.

Članak 422. mijenja se i glasi:

»Samostalni sektor za nabavu provodi i upravlja procesima javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga iz djelokruga Ministarstva, priprema i izrađuje interne akte, koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva vezano uz dostavu prijedloga plana nabave sukladno njihovim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima, izrađuje i ažurira godišnji plan nabave, pruža savjetodavnu podršku drugim ustrojstvenim jedinicama u pripremi dokumentacije vezane uz nabavu, priprema i provodi postupke nabave, priprema i izrađuje ugovore o nabavi i okvirne sporazume, izrađuje izvješća i vodi evidencije sukladno propisima iz područja javne nabave, prati izmjene propisa i pravila u nabavi. Sektor surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu te priprema očitovanja o potrebama Ministarstva po svim nabavnim kategorijama, provodi procedure ugovaranja definirane okvirnim sporazumima, vodi evidencije te priprema izvješća o izvršenju ugovora za potrebe tijela državne uprave nadležnog za središnju javnu nabavu. Sektor priprema i izrađuje odgovore na žalbe s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu na provedene postupke javne nabave, a koji se vode pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Samostalnom sektoru za nabavu ustrojavaju se:

14.1. Služba za provedbu postupaka nabave

14.2. Služba za planiranje i praćenje postupaka nabave.«

Članak 116.

Naslov iznad članka 423. i članak 423. mijenjaju se i glase:

»14.1. Služba za provedbu postupaka nabave

Članak 423.

Služba za provedbu postupaka nabave provodi postupke javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga iz djelokruga Ministarstva koji se financiraju iz državnog proračuna, sredstava Europske unije i ostalih izvora financiranja, a na temelju dostavljenih zahtjeva za nabavu i pripadajućih priloga nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Služba u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema natječajnu dokumentaciju za postupke javne nabave, zaprima i obavlja pregled i ocjenu pristiglih ponuda, priprema i izrađuje prijedlog odluke o odabiru/poništenju, priprema i izrađuje ugovore o nabavi roba, radova i usluga te priprema i izrađuje odgovore na žalbe. Služba u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje podnose zahtjeve za jednostavnom nabavom pokreće postupke jednostavne nabave te priprema ugovore ili narudžbenice o nabavi roba, radova i usluga. Služba prati izmjene propisa i pravila u nabavi te sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuju postupci nabave i druge poslove iz svoga djelokruga. Po završetku postupaka nabave dostavlja nadležnim ustrojstvenim jedinicama zaduženim za projekte potrebnu dokumentaciju iz svog djelokruga vezano uz podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava.

U Službi za provedbu postupaka nabave ustrojavaju se:

14.1.1. Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz državnog proračuna

14.1.2. Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz EU i ostalih izvora.«

Članak 117.

Naslov iznad članka 424. i članak 424. mijenjaju se i glase:

»14.1.1. Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz državnog proračuna

Članak 424.

Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz državnog proračuna provodi postupke javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga iz djelokruga Ministarstva koji se financiraju iz državnog proračuna, a na temelju dostavljenih zahtjeva za nabavu i pripadajućih priloga nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Odjel s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje natječajnu dokumentaciju za postupke javne nabave, objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske odgovarajuće obavijesti tijekom i nakon postupka javne nabave, zaprima i obavlja pregled i ocjenu pristiglih ponuda, priprema i izrađuje prijedlog odluke o odabiru/poništenju, priprema i izrađuje ugovore o nabavi roba, radova i usluga te priprema i izrađuje odgovore na žalbe s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu na provedene postupke javne nabave, a koji se vode pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Odjel u koordinaciji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje podnose zahtjeve za jednostavnom nabavom priprema pozive za dostavu ponuda, pokreće postupke jednostavne nabave, zaprima i obavlja pregled i ocjenu pristiglih ponuda, priprema i izrađuje prijedlog obavijesti o odabiru/poništenju te priprema i izrađuje ugovore ili narudžbenice o nabavi roba, radova i usluga. Odjel prati izmjene propisa i pravila u nabavi te sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuju postupci nabave i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 118.

Naslov iznad članka 425. i članak 425. mijenjaju se i glase:

»14.1.2. Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz EU i ostalih izvora

Članak 425.

Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz EU i ostalih izvora provodi postupke javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga iz djelokruga Ministarstva koji se financiraju iz EU i ostalih izvora, a na temelju dostavljenih zahtjeva za nabavu i pripadajućih priloga nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Odjel s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje natječajnu dokumentaciju za postupke javne nabave, objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske odgovarajuće obavijesti tijekom i nakon postupka javne nabave, zaprima i obavlja pregled i ocjenu pristiglih ponuda, priprema i izrađuje prijedlog odluke o odabiru/poništenju, priprema i izrađuje ugovore o nabavi roba, radova i usluga te priprema i izrađuje odgovore na žalbe s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu na provedene postupke javne nabave, a koji se vode pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Odjel u koordinaciji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje podnose zahtjeve za jednostavnom nabavom priprema pozive za dostavu ponuda, pokreće postupke jednostavne nabave, zaprima i obavlja pregled i ocjenu pristiglih ponuda, priprema i izrađuje prijedlog obavijesti o odabiru/poništenju te priprema i izrađuje ugovore ili narudžbenice o nabavi roba, radova i usluga. Odjel prati izmjene propisa i pravila u nabavi te sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuju postupci nabave i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Po završetku postupaka nabave priprema i dostavlja nadležnim ustrojstvenim jedinicama za projekte potrebnu dokumentaciju iz svog djelokruga vezano uz podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava.«

Članak 119.

Naslov iznad članka 426. i članak 426. mijenjaju se i glase:

»14.2. Služba za planiranje i praćenje postupaka nabave

Članak 426.

Služba za planiranje i praćenje postupaka nabave prikuplja i objedinjuje iskaze potreba ustrojstvenih jedinica Ministarstva na temelju kojih izrađuje godišnji plan nabave, izmjene i dopune plana nabave, iskazuje i dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i prema potrebi drugim tijelima državne uprave, surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima, prati realizaciju plana nabave, vodi i ažurira registar ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, vodi evidenciju tijeka postupaka javne i jednostavne nabave, sastavlja službena i interna izvješća vezana za postupke nabave, izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima i okvirnim sporazumima, izrađuje interne akte kojima se uređuje postupak jednostavne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 120.

Iza članka 430. dodaje se članak 430.a koji glasi:

»Ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava, radi potreba službe, može naložiti ustrojstvenoj jedinici kaznenog tijela da obavlja poslove iz svojega djelokruga i za drugo kazneno tijelo, odnosno u drugom kaznenom tijelu.

Ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava može ustrojstvenoj jedinici kaznenog tijela nadležnoj za poslove osiguranja naložiti pružanje pomoći u obavljanju poslova elektroničkog nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu.«

Članak 121.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave koji je prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (»Narodne novine«, broj 97/20.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 122.

Ministar pravosuđa i uprave uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa i uprave s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 123.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/43

Urbroj: 50301-21/32-22-3

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA I UPRAVE

Tablica 1:     Ministarstvo pravosuđa i uprave bez kaznenih tijela i područnih jedinica u sastavu Ministarstva pravosuđa i uprave i probacijskih ureda

Br.Unutarnja ustrojstvena jedinicaOkvirni broj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA13
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za proračun i financijsko upravljanje i kontrole1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.1.Služba za proračun1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.1.1.Pododsjek za pripremu proračuna4
2.1.1.2.Pododsjek za izvršenje proračuna3
2.1.2Služba za proračunske korisnike i financijsko upravljanje1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.2.1.Odjel za proračunske korisnike4
2.1.2.2.Odjel za financijsko upravljanje i kontrole4
2.2.Sektor za računovodstvo i financije1
2.2.1.Služba za računovodstveno-financijske poslove1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.2.1.1.Pododsjek za računovodstvo3
2.2.1.2.Pododsjek za likvidaturu i plaćanja3
2.2.1.3.Pododsjek za obračun plaća i naknada3
2.2.2.Služba za financijske analize, obradu financijske dokumentacije i izvještavanje4
2.2.2.1.Pododsjek za obradu financijske dokumentacije i izvještavanje3
2.3.Sektor za pravne, opće i tehničke poslove1
2.3.1.Služba za pravne poslove i uredsko poslovanje1
2.3.1.1.Odjel za pravne poslove6
2.3.1.2.Odjel za pisarnicu22
2.3.2.Služba za opće i tehničke poslove1
2.3.2.1.Odjel za opće poslove4
2.3.2.1.1.Pododsjek za tehničke poslove19
2.3.3.Služba za odnose s javnošću1
2.3.3.1.Odjel za odnose s javnošću7
2.3.3.2.Odjel za informiranje i online komunikaciju6
2.4.Sektor za informatičku infrastrukturu1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.4.1.Služba za mrežnu, računalnu i programsku infrastrukturu8
2.4.2.Služba za informatičku potporu8
2.5.Sektor za pravosudnu infrastrukturu1
2.5.1.Služba za pripremu, projektiranje i opremanje8
2.5.2.Služba za investicijsko, tekuće održavanje i energetsku učinkovitost8
2.5.3.Služba za upravljanje pravosudnom infrastrukturom6
UkupnoGLAVNO TAJNIŠTVO152
3.UPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.Sektor za pravosudnu upravu1
3.1.1.Služba za pravosudnu upravu4
3.1.2.Služba za statističko praćenje i analitiku7
3.2.Sektor za organizacijske propise, odvjetništvo, javno bilježništvo i stručne ispite1
3.2.1.Služba za organizacijske propise, odvjetništvo i stručne ispite1
3.2.1.1.Odjel za organizacijske propise3
3.2.1.2.Odjel za odvjetništvo3
3.2.1.3.Odjel za stručne ispite3
3.2.2.Služba za javno bilježništvo5
3.3.Sektor za stečajne upravitelje, povjerenike, stalne sudske vještake i stalne sudske tumače1
3.3.1.Služba za stečajne upravitelje i povjerenike5
3.3.2.Služba za stalne sudske vještake7
3.3.3.Služba za stalne sudske tumače5
3.4.Sektor osiguranja pravosudnih tijela1
3.4.1.Služba pravosudne policije1
3.4.2.Služba operativnog dežurstva i tehničke zaštite1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.4.2.1.Odjel operativnog dežurstva7
3.4.2.2.Odjel tehničke zaštite i općih poslova4
UkupnoUPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA (bez područnih jedinica Službe pravosudne policije)64
4.UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.Sektor za propise građanskog i trgovačkog prava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.1.Služba za opće propise građanskog materijalnog prava i sustav besplatne pravne pomoći1
4.1.1.1.Odjel za opće propise građanskog materijalnog prava5
4.1.1.2.Odjel za sustav besplatne pravne pomoći5
4.1.2.Služba za opće propise građanskog procesnog i trgovačkog prava1
4.1.2.1.Odjel za opće propise građanskog procesnog prava5
4.1.2.2.Odjel za opće propise trgovačkog i stečajnog prava5
4.2.Sektor za drugostupanjske postupke i propise upravnog prava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.2.1.Služba za drugostupanjske postupke1
4.2.1.1.Odjel za drugostupanjske postupke10
4.2.1.2.Odjel za područne jedinice drugostupanjskih postupaka1
4.2.1.2.1samostalni izvršitelji u Osijeku za područje mjesne nadležnosti Upravnog suda u Osijeku3
4.2.1.2.2.samostalni izvršitelji u Splitu za područje mjesne nadležnosti Upravnog suda u Splitu3
4.2.1.2.3.samostalni izvršitelji u Rijeci za područje mjesne nadležnosti Upravnog suda u Rijeci2
4.2.2.Služba za strateške projekte i propise upravnog prava8
4.3.Sektor za zemljišnoknjižna i stvarna prava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.3.1.Služba za zemljišnoknjižna prava1
4.3.1.1.Odjel za zemljišnoknjižnu administraciju6
4.3.1.2.Odjel za upravljanje Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra5
4.3.2.Služba za stvarna prava1
4.3.2.1.Odjel za stvarna prava3
4.3.2.2.Odjel za izuzimanje od zabrane raspolaganja nekretninama3
UkupnoUPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO79
5.UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Sektor za propise kaznenog prava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.1.Služba za propise kaznenog materijalnog prava5
5.1.2.Služba za propise kaznenog procesnog prava1
5.1.2.1.Odjel za kazneno procesno pravo5
5.1.2.2.Odjel za maloljetničko pravo i pravo osoba s duševnim smetnjama3
5.2.Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima1
5.2.1.Služba za evidencije i pomilovanja1
5.2.1.1.Odjel za kaznene evidencije22
5.2.1.2.Odjel za prekršajne evidencije13
5.2.1.3.Odjel za međunarodnu razmjenu podataka iz evidencija7
5.2.1.4.Odjel za pomilovanja4
5.2.2.Služba za podršku žrtvama i svjedocima1
5.2.2.1.Odjel za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju8
5.2.2.2.Odjel za novčane naknade i štete4
UkupnoUPRAVA ZA KAZNENO PRAVO80
6.UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.1.Služba za europske poslove1
6.1.1.1Odjel za koordinaciju europskih poslova5
6.1.1.2.Odjel za prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije5
6.1.2.Služba za međunarodnu suradnju1
6.1.2.1.Odjel za bilateralnu suradnju3
6.1.2.2.Odjel za multilateralnu suradnju5
6.2.Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama Europske unije1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.2.1.Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima1
6.2.1.1.Odjel za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije4
6.2.1.2.Odjel za izručenja i međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima5
6.2.1.3.Odjel za zakonodavstvo na području međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije5
6.2.2.Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima1
6.2.2.1.Odjel za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije5
6.2.2.2.Odjel za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima5
6.2.2.3.Odjel za zakonodavstvo na području međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima i pravosudne suradnje u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije5
6.3.Sektor za sprječavanje korupcije1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.3.1Služba za strateško planiranje, koordinaciju provedbe nacionalnih dokumenata i podizanje javne svijesti5
6.3.2.Služba za međunarodnu suradnju i izradu i unaprjeđenje normativnog okvira5
UkupnoUPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU71
7.UPRAVA ZA POLITIČKI SUSTAV I OPĆU UPRAVU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1Sektor za politički sustav i državnu upravu1
7.1.1.Služba za politički i izborni sustav5
7.1.2.Služba za sustav i nadzor državne uprave7
7.2.Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu1
7.2.1.Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj6
7.2.2.Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave6
7.3.Sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.3.1.Služba za državne matice6
7.3.2.Služba za registar birača5
7.3.3.Služba za upravna postupanja6
7.4.Sektor za neprofitne pravne osobe1
7.4.1.Služba za udruge i zaklade5
7.4.2.Služba za političke stranke i vjerske zajednice5
UkupnoUPRAVA ZA POLITIČKI SUSTAV I OPĆU UPRAVU58
8.UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV1
8.1.Sektor za službeničke odnose1
8.1.1.Služba za službeničko zakonodavstvo7
8.1.2.Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi7
8.1.3.Služba za državni ispit7
8.2.Sektor za sustav centraliziranog obračuna plaća1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.Služba za razvoj novih funkcionalnosti u sustavu centraliziranog obračuna plaća5
8.2.2.Služba za nadzor i kontrolu nad sustavom centraliziranog obračuna plaća5
8.3.Sektor za ljudske potencijale1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.3.1Služba za ljudske potencijale u Ministarstvu1
8.3.1.1.Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu6
8.3.1.2.Odjel za razvoj ljudskih potencijala u Ministarstvu6
8.3.2.Služba za evidencije i analize ljudskih potencijala u Ministarstvu5
8.3.3.Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima1
8.3.3.1Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u kaznenim tijelima4
8.3.3.2Odjel za razvoj ljudskih potencijala u kaznenim tijelima4
8.3.4.Služba za ljudske potencijale u pravosudnim tijelima6
UkupnoUPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV71
9.UPRAVA ZA LJUDSKA PRAVA, NACIONALNE MANJINE I ETIKU1
9.1.Sektor za ljudska prava i etiku1
9.1.1.Služba za ljudska prava i temeljne slobode5
9.1.2.Služba za etiku i integritet5
9.2.Sektor za nacionalne manjine1
9.2.1Služba za prava nacionalnih manjina5
9.2.2.Služba za Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina5
UkupnoUPRAVA ZA LJUDSKA PRAVA, NACIONALNE MANJINE I ETIKU23
10.UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU1
neposredno u Upravi za zatvorski sustav i probaciju, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.Služba za elektronički nadzor8
10.1.aOdjel za psihološku potporu službenicima zatvorskog sustava i probacije3
10.2.SREDIŠNJI URED ZA ZATVORSKI SUSTAV0
10.2.1.Služba za unutarnju kontrolu5
10.2.2.Sektor za financije, gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika1
10.2.2.1.Služba za gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika5
10.2.2.2.Služba za financije i nabavu5
10.2.3.Sektor za upravne poslove zatvorskog sustava1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.3.1Služba za upravne poslove zatvorskog sustava5
10.2.3.2.Služba za analitiku, statistiku, planiranje, razvoj i informatizaciju poslovnih procesa5
10.2.4.Sektor tretmana1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.4.1.Služba općih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika5
10.2.4.2.Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika1
10.2.4.2.1.Odjel posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika3
10.2.4.2.2.Odjel za maticu, statističku analizu i evaluaciju programa tretmana3
10.2.5.Sektor osiguranja1
10.2.5.1.Služba za poslove dežurstva, unutarnjeg osiguranja i pretrage5
10.2.5.2.Služba za poslove vanjskog osiguranja, sprovođenja i operativnu tehniku5
SREDIŠNJI URED ZA ZATVORSKI SUSTAV53
10.3.SREDIŠNJI URED ZA PROBACIJU0
10.3.1Sektor za probaciju1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.3.1.1.Služba za koordinaciju probacijskog sustava1
10.3.1.1.1.Odjel za probacijske poslove4
10.3.1.1.2.Odjel za probacijske poslove tijekom i nakon izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta3
10.3.1.2.Služba za razvoj probacijskog sustava1
10.3.1.2.1.Odjel za pravnu podršku probacijskom sustavu3
10.3.1.2.2.Odjel za strateško planiranje, razvoj i analitiku3
SREDIŠNJI URED ZA PROBACIJU18
UkupnoUPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU85
11.UPRAVA ZA PRAVOSUDNU I UPRAVNU INSPEKCIJU1
11.1.Sektor pravosudne inspekcije1
11.1.1.Služba za nadzor sudske i državnoodvjetničke uprave i predstavke i pritužbe12
11.1.2.Služba za nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem pravosudnih tijela5
11.2.Sektor upravne inspekcije1
11.2.1Služba za inspekciju državne uprave7
11.2.2.Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave1
neposredno u Službi, u sjedištu Ministarstva6
samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije2
samostalni izvršitelji u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije2
samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije2
samostalni izvršitelj u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije1
samostalni izvršitelj u Zadru za područje Zadarske županije1
samostalni izvršitelj u Puli za područje Istarske županije1
samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko-senjske županije1
samostalni izvršitelj u Karlovcu za područje Karlovačke županije1
samostalni izvršitelj u Čakovcu za područje Međimurske županije1
samostalni izvršitelj u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije1
samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije1
samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko-križevačke županije1
samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske županije1
samostalni izvršitelj u Virovitici za područje Virovitičko-podravske županije1
samostalni izvršitelj u Požegi za područje Požeško-slavonske županije1
samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije1
samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije1
samostalni izvršitelj u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije1
samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije1
UkupnoUPRAVA ZA PRAVOSUDNU I UPRAVNU INSPEKCIJU56
12.SAMOSTALNI SEKTOR ZA STRATEŠKI RAZVOJ I PROJEKTE1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.1.Služba za strateški razvoj pravosuđa i javne uprave7
12.2.Služba za upravljanje kvalitetom7
12.3.Služba za pripremu projekata1
12.3.1Odjel za pripremu projekata u području pravosuđa4
12.3.2Odjel za pripremu projekata u području javne uprave3
12.4.Služba za provedbu projekata11
UkupnoSAMOSTALNI SEKTOR ZA STRATEŠKI RAZVOJ I PROJEKTE36
13.SAMOSTALNI SEKTOR ZA DIGITALIZACIJU PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.Služba za modernizaciju poslovnih procesa8
13.2.Služba za razvoj elektroničkih usluga8
13.3.Služba za upravljanje elektroničkim uslugama8
UkupnoSAMOSTALNI SEKTOR ZA DIGITALIZACIJU PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE27
14.SAMOSTALNI SEKTOR ZA NABAVU1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.1.Služba za provedbu postupaka nabave1
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.1Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz državnog proračuna7
14.1.2.Odjel za provedbu postupaka nabave financiranih iz EU i ostalih izvora7
14.2.Služba za planiranje i praćenje postupaka nabave5
UkupnoSAMOSTALNI SEKTOR ZA NABAVU24
15.SAMOSTALNI SEKTOR ZA UNUTARNJU REVIZIJU1
15.1.Služba za unutarnju reviziju poslovnih procesa i projekata Ministarstva3
15.2.Služba za unutarnju reviziju proračunskih korisnika Ministarstva3
UkupnoSAMOSTALNI SEKTOR ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
UkupnoMinistarstvo (bez probacijskih ureda i područnih jedinica)846Tablica 2. Područni odjeli pravosudne policije i probacijski uredi

Br.Unutarnja ustrojstvena
jedinica
Okvirni broj državnih službenika i namještenika
PODRUČNI ODJELI PRAVOSUDNE POLICIJE
3.4.1.1.Područni odjel pravosudne policije Zagreb3
3.4.1.1.1.Pododsjek osiguranja Grad Zagreb I23
3.4.1.1.2.Pododsjek osiguranja Grad Zagreb II31
3.4.1.1.3.Pododsjek osiguranja Grad Zagreb III20
3.4.1.1.4.Pododsjek osiguranja Grad Zagreb IV25
3.4.1.1.5.Pododsjek osiguranja Varaždin17
3.4.1.1.6.Pododsjek osiguranja Karlovac19
3.4.1.2.Područni odjel pravosudne policije Split3
3.4.1.2.1.Pododsjek osiguranja Split31
3.4.1.2.2.Pododsjek osiguranja Dubrovnik10
3.4.1.2.3.Pododsjek osiguranja Zadar18
3.4.1.3.Područni odjel pravosudne policije Rijeka3
3.4.1.3.1.Pododsjek osiguranja Rijeka18
3.4.1.3.2.Pododsjek osiguranja Pula12
3.4.1.4.Područni odjel pravosudne policije Osijek.3
3.4.1.4.1.Pododsjek osiguranja Osijek23
3.4.1.4.2.Pododsjek osiguranja Bjelovar16
3.4.1.4.3.Pododsjek osiguranja Koprivnica8
3.4.1.4.4.Pododsjek osiguranja Slavonski Brod13
3.4.1.4.5.Pododsjek osiguranja Vukovar10
UkupnoPodručni odjeli pravosudne policije306
10.4.PROBACIJSKI UREDI
10.4.1.Probacijski ured Bjelovar – za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije7
10.4.2.Probacijski ured Dubrovnik – za područje Dubrovačko-neretvanske županije5
10.4.3.Probacijski ured Gospić – za područje Ličko--senjske županije i Karlovačke županije4
10.4.4.Probacijski ured Osijek – za područje Osječko-baranjske županije10
10.4.5.Probacijski ured Požega – za područje Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije i Virovitičko-podravske županije7
10.4.6.Probacijski ured Pula – za područje Istarske županije6
10.4.7.Probacijski ured Rijeka – za područje Primorsko-goranske županije10
10.4.8.Probacijski ured Sisak – za područje Sisačko-moslavačke županije6
10.4.9.Probacijski ured Split – za područje Splitsko-dalmatinske županije9
10.4.10.Probacijski ured Varaždin – za područje Varaždinske županije i Međimurske županije7
10.4.11.Probacijski ured Vukovar – za područje Vukovarsko-srijemske županije5
10.4.12.Probacijski ured Zadar – za područje Zadarske županije i Šibensko-kninske županije7
10.4.13.Probacijski ured Zagreb I – za područje Grada Zagreba20
10.4.14.Probacijski ured Zagreb II – za područje Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije12
UkupnoProbacijski uredi115
UkupnoIZVAN MP – (područne jedinice pravosudne policije i probacijski uredi)421


Tablica 3. Kaznionice, zatvori, odgojni zavodi i centri

R. br.Unutarnja ustrojstvena
jedinica
Okvirni broj državnih službenika i namještenika
10.5.KAZNIONICE
10.5.1.KAZNIONICA U GLINI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.1.1.Odjel upravnih poslova11
10.5.1.2.Odjel tretmana1
10.5.1.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika10
10.5.1.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora25
10.5.1.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.1.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije5
10.5.1.3.2.Pododsjek grafičke radionice12
10.5.1.3.3.Pododsjek metalske radionice10
10.5.1.3.4.Pododsjek radionice održavanja19
10.5.1.4.Odjel osiguranja1
10.5.1.4.1.Odsjek dežurstva11
10.5.1.4.2.Odsjek unutarnjeg osiguranja143
10.5.1.4.3.Odsjek vanjskog osiguranja i sprovođenja77
10.5.1.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika13
10.5.1.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova25
10.5.1.6.1.Pododsjek prehrane11
UkupnoKaznionica u Glini379
10.5.2.KAZNIONICA U LEPOGLAVI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.2.1.Odjel upravnih poslova15
10.5.2.2.Odjel tretmana1
10.5.2.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika21
10.5.2.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora25
10.5.2.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.2.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije18
10.5.2.3.2.Odsjek metalske radionice14
10.5.2.3.3.Odsjek drvoprerađivačka radionica24
10.5.2.3.4.Odsjek održavanja i radno-terapijska radionica47
10.5.2.3.5.Odsjek radionica ugostiteljstva32
10.5.2.4.Odjel osiguranja1
10.5.2.4.1.Odsjek dežurstva11
10.5.2.4.2.Odsjek unutarnjeg osiguranja140
10.5.2.4.3.Odsjek vanjskog osiguranja i sprovođenja111
10.5.2.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika16
10.5.2.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova40
10.5.2.6.1.Pododsjek prehrane11
UkupnoKaznionica u Lepoglavi532
10.5.3.KAZNIONICA U LIPOVICI – POPOVAČI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.5.3.1.Odjel upravnih poslova7
10.5.3.2.Odjel tretmana15
10.5.3.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.3.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije9
10.5.3.3.2.Pododsjek metalske radionice5
10.5.3.3.3.Pododsjek održavanja i radno-terapijska radionica8
10.5.3.4.Odjel osiguranja1
10.5.3.4.1.Odsjek dežurstva11
10.5.3.4.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja48
10.5.3.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.5.3.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova12
10.5.3.6.1.Pododsjek prehrane8
UkupnoKaznionica u Lipovici – Popovači133
10.5.4.KAZNIONICA U POŽEGI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.4.1.Odjel upravnih poslova8
10.5.4.2.Odjel tretmana1
10.5.4.2.1.Odsjek tretmana zatvorenica9
10.5.4.2.2.Odsjek tretmana zatvorenika10
10.5.4.2.3.Odsjek tretmana maloljetničkog zatvora3
10.5.4.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.4.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije13
10.5.4.3.2.Odsjek metalske radionice6
10.5.4.3.3.Pododsjek krojačka radionica7
10.5.4.3.4.Pododsjek radionice održavanja i ugostiteljstva21
10.5.4.4.Odjel osiguranja1
10.5.4.4.1.Odsjek osiguranja maloljetničkog zatvora5
10.5.4.4.2.Odsjek osiguranja kaznionice51
10.5.4.4.3.Odsjek osiguranja kaznionice za žene53
10.5.4.4.4.Odsjek osiguranja izdvojenog objekta za smještaj zatvorenika50
10.5.4.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika8
10.5.4.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova26
10.5.4.6.1.Pododsjek prehrane9
UkupnoKaznionica u Požegi286
10.5.5.KAZNIONICA U TUROPOLJU1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.5.5.1.Odjel upravnih poslova10
10.5.5.2.Odjel tretmana9
10.5.5.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.5.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije6
10.5.5.3.2.Odsjek radionica održavanja i kartonaže10
10.5.5.4.Odjel osiguranja32
10.5.5.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.5.5.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova17
10.5.5.6.1.Pododsjek prehrane7
UkupnoKaznionica u Turopolju100
10.5.6.KAZNIONICA U VALTURI1
neposredno u Kaznionici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.6.1.Odjel upravnih poslova7
10.5.6.2.Odjel tretmana9
10.5.6.3.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika1
10.5.6.3.1.Odsjek poljoprivredna radionica i gospodarenje otpadom te proizvodnja i prodaja toplinske i električne energije1
10.5.6.3.1.1.Pododsjek stočne proizvodnje18
10.5.6.3.1.2.Pododsjek biljne proizvodnje9
10.5.6.3.2.Odsjek radionica kamenoloma9
10.5.6.3.3.Odsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički pregled vozila te održavanja i radno-terapijske radionice1
10.5.6.3.3.1.Pododsjek radionica servisa sa Stanicom za tehnički pregled vozila14
10.5.6.3.3.2.Pododsjek održavanja i radno-terapijska radionica11
10.5.6.4.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova19
10.5.6.4.1.Pododsjek prehrane5
10.5.6.5.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.5.6.6.Pododsjek dežurstva19
UkupnoKaznionica u Valturi132
10.5.7.ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU1
neposredno u Zatvorskoj bolnici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.5.7.1.Odjel upravnih poslova13
10.5.7.2.Odjel tretmana11
10.5.7.3.Odjel osiguranja1
10.5.7.3.1.Odsjek dežurstva8
10.5.7.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja57
10.5.7.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika18
10.5.7.4.1.Odsjek hematološko-biokemijskog laboratorija5
10.5.7.4.2.Odsjek bolničke ljekarne3
10.5.7.4.3.Odsjek glavnog medicinskog tehničara/sestre33
10.5.7.5.Odjel forenzičke psihijatrije11
10.5.7.6.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova10
10.5.7.6.1.Pododsjek prehrane7
UkupnoZatvorska bolnica u Zagrebu180
Ukupno kaznionice1742
10.6.ZATVORI
10.6.1.ZATVOR U BJELOVARU1
10.6.1.1.Odjel upravnih poslova7
10.6.1.1.1.Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova4
10.6.1.2.Odjel tretmana8
10.6.1.3.Odjel osiguranja44
UkupnoZatvor u Bjelovaru64
10.6.2.ZATVOR U DUBROVNIKU1
10.6.2.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.2.1.1.Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova3
10.6.2.2.Odjel tretmana7
10.6.2.3.Odjel osiguranja31
UkupnoZatvor u Dubrovniku47
10.6.3.ZATVOR U GOSPIĆU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.3.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.3.2.Odjel tretmana1
10.6.3.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika5
10.6.3.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora5
10.6.3.3.Odjel osiguranja1
10.6.3.3.1.Odsjek dežurstva9
10.6.3.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja63
10.6.3.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.3.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova8
10.6.3.5.1.Pododsjek prehrane5
10.6.3.6.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika11
UkupnoZatvor u Gospiću121
10.6.4.ZATVOR U KARLOVCU1
10.6.4.1.Odjel upravnih poslova6
10.6.4.1.1.Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova3
10.6.4.2.Odjel tretmana6
10.6.4.3.Odjel osiguranja36
UkupnoZatvor u Karlovcu52
10.6.5.ZATVOR U OSIJEKU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.5.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.5.2.Odjel tretmana7
10.6.5.3.Odjel osiguranja1
10.6.5.3.1.Odsjek dežurstva7
10.6.5.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja68
10.6.5.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.5.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova6
10.6.5.5.1.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Osijeku107
10.6.6.ZATVOR U POŽEGI1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.6.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.6.2.Odjel tretmana9
10.6.6.3.Odjel osiguranja1
10.6.6.3.1.Odsjek dežurstva8
10.6.6.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja53
10.6.6.4.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova5
UkupnoZatvor u Požegi84
10.6.7.ZATVOR U PULI – POLA1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.7.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.7.2.Odjel tretmana1
10.6.7.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika5
10.6.7.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora5
10.6.7.3.Odjel osiguranja1
10.6.7.3.1.Odsjek dežurstva6
10.6.7.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja83
10.6.7.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.7.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova9
10.6.7.5.1.Odsjek za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika5
10.6.7.5.2.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Puli – Pola133
10.6.8.ZATVOR U RIJECI1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.8.1.Odjel upravnih poslova7
10.6.8.2.Odjel tretmana8
10.6.8.3.Odjel osiguranja69
10.6.8.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.8.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova8
10.6.8.5.1.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Rijeci105
10.6.9.ZATVOR U SISKU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.6.9.1.Odjel upravnih poslova5
10.6.9.2.Odjel tretmana5
10.6.9.3.Odjel osiguranja28
10.6.9.4.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova5
10.6.9.4.1.Pododsjek prehrane3
10.6.9.5.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika5
10.6.9.6.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
UkupnoZatvor u Sisku58
10.6.10.ZATVOR U SPLITU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.10.1.Odjel upravnih poslova9
10.6.10.2.Odjel tretmana7
10.6.10.3.Odjel osiguranja1
10.6.10.3.1.Odsjek dežurstva7
10.6.10.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja93
10.6.10.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika6
10.6.10.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova10
10.6.10.5.1.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Splitu141
10.6.11.ZATVOR U ŠIBENIKU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.11.1.Odjel upravnih poslova7
10.6.11.2.Odjel tretmana8
10.6.11.3.Odjel osiguranja1
10.6.11.3.1.Odsjek dežurstva7
10.6.11.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja70
10.6.11.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.11.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova10
10.6.11.5.1.Pododsjek prehrane4
UkupnoZatvor u Šibeniku115
10.6.12.ZATVOR U VARAŽDINU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.6.12.1.Odjel upravnih poslova7
10.6.12.2.Odjel tretmana8
10.6.12.3.Odjel osiguranja1
10.6.12.3.1.Odsjek dežurstva8
10.6.12.3.2.Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja51
10.6.12.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika5
10.6.12.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova7
10.6.12.5.1.Pododsjek prehrane5
UkupnoZatvor u Varaždinu95
10.6.13.ZATVOR U ZADRU1
10.6.13.1.Odjel upravnih poslova6
10.6.13.1.1.Pododsjek financijsko-knjigovodstvenih poslova5
10.6.13.2.Odjel tretmana7
10.6.13.3.Odjel osiguranja43
UkupnoZatvor u Zadru62
10.6.14.ZATVOR U ZAGREBU1
neposredno u Zatvoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.6.14.1.Odjel upravnih poslova20
10.6.14.2.Odjel tretmana1
10.6.14.2.1.Odsjek prijama, otpusta i matice zatvorenika10
10.6.14.2.2.Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora9
10.6.14.3.Odjel osiguranja1
10.6.14.3.1.Odsjek dežurstva11
10.6.14.3.2.Odsjek unutarnjeg osiguranja151
10.6.14.3.3.Odsjek vanjskog osiguranja i sprovođenja165
10.6.14.4.Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika20
10.6.14.5.Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova16
10.6.14.5.1.Pododsjek materijalnog knjigovodstva4
10.6.14.5.2.Pododsjek prehrane15
10.6.14.5.3.Pododsjek radionice ugostiteljstva12
10.6.14.6.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika10
10.6.14.6.1.Pododsjek radionice održavanja8
UKUPNOZatvor u Zagrebu457
UKUPNO ZATVORI1641
10.7.ODGOJNI ZAVODI
10.7.1.ODGOJNI ZAVOD U POŽEGI20
UKUPNOOdgojni zavod u Požegi20
10.7.2.ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU1
neposredno u Odgojnom zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.7.2.1.Odjel tretmana i obrazovanja maloljetnika1
10.7.2.1.1.Odsjek tretmana29
10.7.2.1.2.Odsjek obrazovanja maloljetnika12
10.7.2.2.Odjel za rad i strukovnu izobrazbu maloljetnika9
10.7.2.3.Odjel osiguranja59
UkupnoOdgojni zavod u Turopolju113
Ukupno odgojni zavodi133
10.8.CENTRI
10.8.1.CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU U ZAGREBU1
10.8.1.1.Odjel za prijam i maticu zatvorenika10
10.8.1.2.Odjel za dijagnostiku10
UkupnoCentar za dijagnostiku u Zagrebu21
10.8.2.CENTAR ZA IZOBRAZBU1
neposredno u Centru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
10.8.2.1.Odjel za razvoj programa izobrazbe službenika zatvorskog sustava i probacije5
10.8.2.2.Odjel za provedbu programa izobrazbe službenika zatvorskog sustava i probacije6
10.8.2.3.Odjel za međunarodnu suradnju u području izobrazbe službenika zatvorskog sustava i probacije5
UkupnoCentar za izobrazbu21
Ukupno centri42
SVEUKUPNO (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri)3558
SVEUKUPNO UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU – središnji uredi i probacijski uredi200
SVEUKUPNO (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri i probacijski uredi)3673
SVEUKUPNO UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU (središnji uredi, kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri i probacijski uredi)3758
SVEUKUPNO MPU (uključivo središnji uredi te područne jedinice pravosudne policije i probacijski uredi)1267
SVEUKUPNO MPU (uključivo područne jedinice pravosudne policije i probacijski uredi) te kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri4825