Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja

NN 85/2022 (22.7.2022.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1317

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22 i 46/22) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE OSOBA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI NJEGOVATELJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja evidencije osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Evidenciju iz članka 1. ovoga Pravilnika vodi Hrvatski zavod za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku u računalnom programu u vlasništvu Ministarstva.

Članak 3.

Evidencija iz članka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

1. redni broj upisa

2. naziv tijela koje je donijelo rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja

3. osobne podatke osobe kojoj je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja:

– osobno ime

– osobni identifikacijski broj (OIB)

4. osobne podatke o djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom za koju je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja:

– osobno ime

– osobni identifikacijski broj (OIB)

5. podatke o početku korištenja prava na statusa roditelja njegovatelja ili njegovatelja:

– datum početka prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja

– oznaku rješenja kojim je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja (klasa, urbroj i datum rješenja)

6. podatke o prestanku prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja:

– datum prestanka prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja

– oznaku rješenja kojim je utvrđen prestanak prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja (klasa, urbroj i datum rješenja).

Članak 4.

Zavod upisuje podatke u evidenciju iz članka 1. ovoga Pravilnika, po službenoj dužnosti na temelju izvršnog rješenja o priznavanju odnosno prestanku prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Članak 5.

(1) U ime ministarstva nadležnog za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Zavod podnosi prijavu i odjavu na obvezna osiguranja korisnika prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja na način uređen propisima o obveznim osiguranjima.

(2) U postupku prikupljanja podataka potrebnih za prijavu na osiguranje roditelj njegovatelj ili njegovatelj, pored ostalih podataka, daje i pisanu izjavu o statusu u mirovinskom osiguranju odnosno podatak o tome je li osiguranik obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

(3) Obrasce o prijavi na osiguranje i odjavi s osiguranja, te izjavu roditelja ili druge osobe o statusu u mirovinskom osiguranju, Zavod ulaže u zbirku isprava.

Članak 6.

(1) Do početka rada Zavoda Ministarstvo vodi evidenciju iz članka 1. ovoga Pravilnika po službenoj dužnosti na temelju izvršnog rješenja o priznavanju odnosno prestanku prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

(2) Do početka rada Zavoda nadležni centar za socijalnu skrb u ime Ministarstva podnosi prijavu i odjavu na obvezna osiguranja za osobu kojoj je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja na način uređen propisima o obveznim osiguranjima i postupa u skladu s odredbom članka 5. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja (»Narodne novine«, broj 66/15).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/6
Urbroj: 524-08-04-01/1-22-6
Zagreb, 14. srpnja 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.