Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova

NN 85/2022 (22.7.2022.), Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1321

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. srpnja 2022. godine donijela

KRITERIJE

ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNIH VODOVA

Članak 1.

Ovim Kriterijima za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova (u daljnjem tekstu: Kriteriji) uređuju se kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovi Kriteriji primjenjuju se u postupku izdavanja suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova koji provodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 3.

Ovim Kriterijima utvrđuju se:

– uvjeti za podnositelja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog voda,

– uvjeti za mogućnost napajanja putem izravnog voda,

– uvjeti za izgradnju i pogon izravnog voda,

– relevantni dokazi kojim će se dokazivati ispunjavanje uvjeta za izgradnju izravnog voda.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovim Kriterijima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 5.

Agencija može na zahtjev proizvođača električne energije s poslovnim nastanom na području Republike Hrvatske izdati suglasnost za izgradnju izravnog voda ako je pristup mreži prethodno odbijen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište električne energije ili ako je pred Agencijom pokrenut postupak za rješavanje spora o odbijanju ili ograničavanju pristupa mreži.

Članak 6.

(1) Proizvođač električne energije iz članka 5. ovih Kriterija korištenjem izravnog voda može napajati električnom energijom:

– vlastite poslovne prostore,

– svoja ovisna društva,

– izolirane krajnje kupce.

(2) Izolirani krajnji kupci su krajnji kupci na području Republike Hrvatske kojima je odbijen pristup mreži, pojedinačno ili skupno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište električne energije ili je pred Agencijom pokrenut postupak za rješavanje spora o odbijanju ili ograničavanju pristupa mreži.

(3) Izravni vodovi mogu se graditi samo kao vodovi vrlo visokog, visokog ili srednjeg napona.

(4) Izravni vodovi ne mogu biti sastavni dio prijenosne odnosno distribucijske mreže.

(5) Prilikom izgradnje izravnih vodova vrlo visokog ili visokog napona nužno je primjenjivati uobičajena tehnička rješenja koja koristi operator prijenosnog sustava.

(6) Prilikom izgradnje izravnih vodova srednjeg napona nužno je primjenjivati uobičajena tehnička rješenja koja koristi operator distribucijskog sustava.

(7) Izravni vodovi ne smiju ugrožavati sigurnost elektroenergetskog sustava.

Članak 7.

Proizvođač električne energije iz članka 5. ovih Kriterija dužan je Agenciji uz zahtjev dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. ovih Kriterija:

– odluku operatora prijenosnog sustava odnosno operatora distribucijskog sustava o odbijanju pristupa mreži proizvođaču,

– odluku operatora prijenosnog sustava odnosno operatora distribucijskog sustava o odbijanju pristupa mreži krajnjem kupcu, u slučaju napajanja izoliranih krajnjih kupaca,

– dokaze o vlasništvu poslovnih prostora ili pravu korištenja poslovnih prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugih ugovora zaključenih s vlasnicima poslovnih prostora,

– izvadak iz sudskog registra ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje ovisnost društva, u slučaju opskrbe ovisnih društava,

– idejni projekt izravnog voda i pripadnih postrojenja,

– mišljenje operatora prijenosnog sustava odnosno operatora distribucijskog sustava o tome da li je izravni vod projektiran u skladu s uobičajenim tehničkim rješenjima koje koristi operator prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava te da njegov pogon neće ugroziti sigurnost elektroenergetskog sustava.

Članak 8.

Isporuka električne energije izravnim vodom ne obavlja se kao javna usluga.

Članak 9.

Nadzor nad primjenom ovih Kriterija obavlja Agencija.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovih Kriterija prestaju važiti Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova (»Narodne novine«, broj 43/17).

Članak 11.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 391-26/22-01/1

Urbroj: 371-03-22-11

Zagreb, 19. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.