Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama

NN 87/2022 (27.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1349

Na temelju članka 103. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRAJNOM ZBRINJAVANJU UGLJIKOVA DIOKSIDA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA

Članak 1.

U Pravilniku o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (»Narodne novine«, broj 95/18.), u članku 3. stavku 1. broj: »4« zamjenjuje se brojem: »6«, a iza riječi: »ugljikovodika« dodaju se zagrada i riječi: »u daljnjem tekstu: Zakon«.

U stavku 2. iza riječi: »energetiku« dodaju se zagrada i riječi: »u daljnjem tekstu: Ministarstvo«, broj: »4« zamjenjuje se brojem: »6«, a riječi: »o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju iz članka 78. stavka 2. Zakona, kada se ugljikov dioksid trajno zbrinjava uz korištenje, Ministarstvo može zatražiti dostavu dodatnih podataka uz podatke propisane odredbama ovoga Pravilnika, a koji uključuju nadzemna naftno-rudarska postrojenja, a kako bi se utvrdilo da je sustav u potpunosti zatvoren.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. točki e) iza riječi: »prostora« dodaju se riječi: »pogodnog za zbrinjavanje ugljikova dioksida«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) moguću dinamiku utiskivanja te hidrodinamičko i termodinamičko ponašanje ugljikova dioksida (zajedno s mogućim primjesama) u sustavu bušotina i ležišta«.

U stavku 2. točki c) riječi: »ponašanje faze« zamjenjuju se riječima: »fazno ponašanje ugljikova dioksida zajedno s mogućim primjesama u smjesi ako ih ima«.

U točki d) riječ: »izolatore« zamjenjuje se riječima: »promjene izolatorskih svojstava stijena«.

U točki l) riječ: »kemiji« zamjenjuje se riječju: »kemizmu«.

U točki m) iza riječi: »pomaku« dodaju se zagrada i riječ: »redistribuciji«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. točki d) riječi: »pomaknute formacijske fluide« zamjenjuju se riječima: »redistribuciju formacijskih fluida«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 3. riječi: »tokovima ugljikova dioksida koji istječu« zamjenjuju se riječima: »fluidu koji istječe«, a riječ: »toku« zamjenjuje se riječima: »struji ugljikova dioksida«.

U stavku 4. riječ: »jačina« zamjenjuje se riječju: »intenziteta«.

Članak 6.

U člancima 14. i 15. riječi: »o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika« brišu se.

Članak 7.

U članku 16. stavku 4. točki a) riječ: »pobjegle« zamjenjuje se riječju: »nekontrolirane«.

U točki b) riječi: »bušotine za utiskivanje« zamjenjuju se riječima: »utisne bušotine«.

U točki c) riječi: »bušotine za utiskivanje« zamjenjuju se riječima: »utisne bušotine«.

U točki d) riječ: »materijala« zamjenjuje se riječju: »fluida«.

U točki e) riječi: »stanje faze« zamjenjuju se riječima: »fazno ponašanje«.

U stavku 5. točki b) riječi: »o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika« brišu se.

Članak 8.

U člancima 17. i 18. riječi: »o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika« brišu se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 392-01/22-01/12

Urbroj: 517-07-3-2-22-1

Zagreb, 14. srpnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.