Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

NN 87/2022 (27.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1350

Na temelju članka 130. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U NAFTNOM RUDARSTVU

Članak 1.

Mijenja se naziv Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (»Narodne novine«, broj 95/18.) tako da glasi: »Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (»Narodne novine«, broj 95/18.) riječi: »naftno rudarstvo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »naftno-rudarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (»Narodne novine«, broj 95/18.) riječ: »ovog« zamjenjuje se riječju: »ovoga«.

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (»Narodne novine«, broj 95/18.) riječi: »skladištenje prirodnog plina« zamjenjuju se riječima: »podzemno skladištenje plina«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova (nadzorni inženjer/odgovorni voditelj) kod izvođenja naftno-rudarskih radova iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika, mogu obavljati radnici koji imaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftno-rudarske struke i koji imaju položen stručni ispit te dvije godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka poslove stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova mogu obavljati radnici nakon položenog stručnog ispita ako dokažu kako su prije polaganja stručnog ispita imali više od četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.«.

Članak 6.

U članku 8. riječi: »magistri inženjeri geologije ili magistri geologije« zamjenjuju se riječima: »magistar inženjer geologije ili magistar naftnog-rudarstva ili magistar geologije«, a riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »dvije«.

Članak 7.

U članku 9. iza riječi: »magistar inženjer geologije ili« dodaju se riječi: »magistar naftnog-rudarstva ili«.

Članak 8.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka izradu naftno-rudarskog projekta ili izradu dijela naftno-rudarskog projekta mogu izrađivati radnici nakon položenog stručnog ispita ako dokažu kako su prije polaganja stručnog ispita imali više od četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 9.

U cijelom tekstu članka 12. riječi: »naftno-rudarskim inspektorom« zamjenjuju se riječima: »energetskim inspektorom za naft­no-rudarstvo«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 2. riječi: »državnih tijela uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Članak 11.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Ministar nadležan za energetiku rješenjem imenuje predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika ispitnog povjerenstva te utvrđuje popis članova koji mogu biti imenovani u povjerenstvo.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik su iz redova ministarstva nadležnog za energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija), a članovi su osim iz redova Ministarstva i Agencije i znanstveni i stručni djelatnici iz drugih javnopravnih tijela i institucija te ostali stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti.

(3) Povjerenstvo ima predsjednika ili zamjenika predsjednika, članove i tajnika.

(4) Povjerenstvo ima pet članova, te se predsjednik ili zamjenik predsjednika smatraju članovima.

(5) Predsjednik ili zamjenik predsjednika Ispitnog povjerenstva odlukom određuje ispitno povjerenstvo za svaki ispitni rok iz redova osoba imenovanih rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Članovi ispitnog povjerenstva moraju biti magistri inženjeri naftnog-rudarstva ili magistri inženjeri geologije ili magistri naftnog-rudarstva ili magistri geologije s položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u naftnom-rudarstvu nakon položenog stručnog ispita, a član ispitnog povjerenstva koji je ispitivač propisa iz općeg dijela ispita mora biti diplomirani pravnik s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(7) Tajnik ispitnog povjerenstva ne sudjeluje u ispitivanju kandidata te nije član povjerenstva već vodi zapisnike i sva pismena vezana uz polaganje stručnih ispita.

(8) Rad u ispitnom povjerenstvu ne može biti sastavni dio radnih obaveza i mora se odvijati izvan radnog vremena.«.

Članak 12.

U članku 19. stavku 2. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. do 5. postaju podstavci 1. do 4.

Članak 13.

U članku 22. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

» – Ustava«.

Dosadašnji podstavci 1. do 2. postaju podstavci 2. do 3.

Dosadašnji podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 6.

Članak 14.

U članku 28. i članku 29. stavku 1. riječi: »ministarstvo nadležno za energetiku« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 15.

Uvjerenja Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (»Narodne novine«, broj 95/18.) zamjenjuju se novim Uvjerenjima koja su sastavni dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (»Narodne novine«, broj 95/18.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 392-01/22-01/15
Urbroj: 517-07-3-2-22-1
Zagreb, 14. srpnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

OBRAZAC UVJERENJA O PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI IZ ČLANKA 12. OVOGA PRAVILNIKA

__________________________________________________

(Naziv naftno-rudarskog gospodarskog subjekta)

__________________________________________________

(sjedište)

OIB _____________________________

_____________

(datum)

Na temelju članka 130. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.) i zapisnika Stručnog povjerenstva s održanog ispita provjere stručne osposobljenosti ___________ (datum) ______ izdaje se

UVJERENJE

__________________________________________________

(ime, ime oca, prezime, OIB)

Rođen/a ____________ (dan, mjesec i godina) u___________ (mjesto) _____________, (općina – grad), __________ (država),

stručno je osposobljen/a _____________ (datum polaganja stručnog ispita) za obavljanje poslova ___________________________

po članku 12. Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu.

Predsjednik Stručnog povjerenstva

(ime, prezime i zvanje)

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU IZ ČLANKA 28. OVOGA PRAVILNIKA

_____________

(datum)

Na temelju članka 130. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.) i zapisnika Ispitnog povjerenstva s održanog ispita provjere stručne osposobljenosti ___________ (datum) ______ izdaje se

UVJERENJE

__________________________________________________

(ime, ime oca, prezime, OIB)

Rođen/a _____________ (dan, mjesec i godina) u_____________ (mjesto) _____________, (općina – grad), _____________ (država),

stručno je osposobljen/a ____________ (datum polaganja stručnog ispita) za obavljanje poslova ___________________________

po članku 28. Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu.

Predsjednik Ispitnog povjerenstva

(ime, prezime i zvanje)