Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Čeminac

NN 88/2022 (29.7.2022.), Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Čeminac

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1362

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), a u vezi s člankom 40.d stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ČEMINAC

I.

Raspisuju se prijevremeni izbori za općinskog načelnika Općine Čeminac.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 18. rujna 2022.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. kolovoza 2022.

Klasa: 022-03/22-04/304
Urbroj: 50301-21/32-22-2
Zagreb, 28. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.