Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

NN 88/2022 (29.7.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1367

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 43/18., 52/18., 22/19. i 146/20.) u točki II. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – ministar financija – zamjenik predsjednika Nacionalnog vijeća«.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture«.

Dosadašnji podstavci 4. do 14. postaju podstavci 5. do 15.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/299

Urbroj: 50301-15/15-22-2

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.