Pravilnik o stjecanju i povećanju kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o stjecanju i povećanju kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1478

Na temelju članka 76. stavka 13. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. kolovoza 2022. godine donijela je

PRAVILNIK

O STJECANJU I POVEĆANJU KVALIFICIRANOG UDJELA U MALOM I SREDNJEM UAIF-u

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

– kriteriji za procjenu uvjeta za imatelje kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u (dalje u tekstu: UAIF)

– kriteriji za procjenu namjeravanog stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u UAIF-u

– zajedničko djelovanje stjecatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u

– dokumentacija koju je UAIF dužan dostaviti uz obavijest o stjecanju ili povećavanju kvalificiranog udjela i

– dokumentacija koju je UAIF dužan dostaviti uz obavijest o otpuštanju ili smanjenju kvalificiranog udjela od strane fizičkih i pravnih osoba imatelja kvalificiranog udjela.

(2) Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

– Zakon je Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 21/18, 126/19 i 110/21).

Kriteriji za procjenu uvjeta za imatelje kvalificiranog udjela i procjenu namjeravanog stjecanja ili povećavanja kvalificiranog udjela u UAIF-u

Članak 2.

(1) Imatelj kvalificiranog udjela u UAIF-u može biti osoba koja je primjerena odnosno koja ima dobar ugled i primjerenu financijsku stabilnost u odnosu na poslovanje UAIF-a u kojemu stječe, drži ili povećava kvalificirani udjel.

(2) U vezi s namjeravanim stjecanjem ili povećanjem kvalificiranog udjela, u svrhu provjere hoće li se UAIF-om upravljati pažnjom dobrog stručnjaka, a s obzirom na vjerojatni utjecaj stjecatelja kvalificiranog udjela na poslovanje UAIF-a, Hanfa će na temelju obavijesti iz članka 4. ovoga Pravilnika i priložene dokumentacije, ocijeniti primjerenost namjeravanog stjecanja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja, uzimajući u obzir sve sljedeće kriterije:

1. ugled namjeravanog stjecatelja

2. ugled i iskustvo osobe koja će kao posljedicu namjeravanog stjecanja voditi poslovanje UAIF-a

3. financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebno u odnosu na poslovanje UAIF-a u kojemu se kvalificirani udio stječe

4. hoće li UAIF u kojemu se stječe ili povećava kvalificirani udjel biti u mogućnosti pridržavati se odredbi Zakona i drugih relevantnih propisa kojima se uređuje poslovanje UAIF-a, a posebno ima li grupa čijim će članom postati UAIF strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, djelotvornu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima

5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi s namjeravanim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da namjeravano stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma te

6. je li namjeravani stjecatelj suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Zajedničko djelovanje stjecatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u

Članak 3.

(1) Osobe koje djeluju zajednički u smislu Zakona i ovoga Pravilnika su:

1. fizičke ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili sa UAIF-om na temelju sporazuma, izričitoga ili prešutnoga, usmenoga ili pisanoga, čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa ili usklađeno ostvarivanje prava glasa ili

2. pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava.

(2) Smatra se da zajednički djeluju:

1. osobe koje povezuju samo okolnosti u svezi sa stjecanjem dionica, a koje ukazuju na usklađenost u stjecanju dionica ili u zajedničkoj namjeri osoba

2. članovi uprava ili nadzornih odbora društava koja djeluju zajednički ili

3. članovi uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih tijela.

(3) Pravne osobe te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kada fizička i/ili pravna osoba imaju:

1. izravno ili neizravno više od 25 % udjela u temeljnom kapitalu iste pravne osobe

2. izravno ili neizravno više od 25 % glasačkih prava u glavnoj skupštini iste pravne osobe

3. pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama iste pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma ili

4. izravno ili neizravno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

Obavijest o stjecanju ili povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u

Članak 4.

(1) Obavijesti koju je UAIF dužan dostaviti Hanfi na temelju članaka 76. stavka 2. Zakona UAIF dužan je priložiti dokumentaciju propisanu ovim člankom te navesti:

– radi li se o izravnom ili neizravnom stjecanju ili povećanju odnosno opis načina stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u UAIF-u

– visinu udjela u kapitalu ili glasačkim pravima koja se namjerava steći te

– rok u kojem se stjecanje ili povećanje namjerava provesti.

(2) Za stjecatelja pravnu osobu, UAIF je obavijesti iz stavka 1. ovoga članka dužan priložiti:

1. ispunjeni Upitnik iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana kada je Hanfa zaprimila obavijest o stjecanju ili povećanju kvalificiranog udjela

2. popis osoba koje su, u smislu članka 4. točke 25. Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti i popis stvarnih i zakonskih vlasnika namjeravanog stjecatelja s naznakom visine sudjelovanja u vlasništvu namjeravanog stjecatelja

3. revidirane financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije slanja obavijesti, odnosno ako je namjeravani stjecatelj osnovan unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji

4. ako je od zadnjeg godišnjeg izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu

5. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u i održavanje bonitetnog funkcioniranja UAIF-a kada je primjenjivo

6. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju

7. informacije hoće li doći do promjene osoba koje će nakon stjecanja/povećanja kvalificiranog udjela voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova UAIF-a, te ukoliko će doći do promjena navesti u kojem roku će doći do promjena

8. drugu dokumentaciju na zahtjev Hanfe u slučaju potrebe ovisno o konkretnoj obavijesti.

(3) Za stjecatelja fizičku osobu UAIF je obavijesti iz stavka 1. ovoga članka dužan priložiti:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave

2. životopis namjeravanog stjecatelja

3. ispunjeni Upitnik iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana kada je Hanfa zaprimila obavijest o stjecanju ili povećanju kvalificiranog udjela

4. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca), odnosno za stranog državljanina analogno uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca)

5. popis osoba koje su, u smislu članka 4. točke 25. Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti

6. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju

7. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina odnosno izvor financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u i održavanje bonitetnog funkcioniranja UAIF-a kada je primjenjivo

8. popis suradnika stjecatelja kvalificiranog udjela koji sadrži podatke o imenu i prezimenu, OIB, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od slanja obavijesti, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika ovjerena od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana slanja obavijesti)

9. informacije hoće li doći do promjene osoba koje će nakon stjecanja/povećanja kvalificiranog udjela voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova UAIF-a, te ukoliko će doći do promjena navesti u kojem roku će doći do promjena

10. drugu dokumentaciju na zahtjev Hanfe u slučaju potrebe ovisno o konkretnoj obavijesti.

Obavijest o otpuštanju ili smanjenju kvalificiranog udjela u UAIF-u

Članak 5.

Obavijesti koju je UAIF dužan dostaviti Hanfi na temelju članka 76. stavka 10. Zakona UAIF je dužan priložiti sljedeće informacije:

1. ime i prezime, OIB (ako je primjenjivo) imatelja kvalificiranog udjela koji je fizička osoba, odnosno tvrtku, sjedište i OIB (ako je primjenjivo) imatelja kvalificiranog udjela koji je pravna osoba odnosno drugi subjekt

2. visinu udjela koji se namjerava otpustiti odnosno smanjiti

3. podatak o načinu otpuštanja odnosno smanjenja kvalificiranog udjela u UAIF-u i rokovima u kojemu se otpuštanje odnosno smanjenje udjela namjerava provesti

4. ukupni nominalni iznos dionica odnosno poslovnih udjela i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima UAIF-a koji se otpušta i nominalni iznos dionica odnosno poslovnih udjela i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima UAIF-a kojima imatelj kvalificiranog udjela raspolaže u trenutku dostavljanja obavijesti.

Članak 6.

Dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Strane isprave iz članka 4., odnosno članka 5. ovoga Pravilnika, dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz članka 4. stavka 2. točke 6. ovoga Pravilnika i iz članka 4. stavka 3. točaka 4. i 6. ovoga Pravilnika dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

Završne odredbe

Članak 7.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Hanfa može tijekom postupanja po obavijesti zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma a koju prikupljaju obveznici toga Zakona.

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-7

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPITNIK
ZA NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICARNOG UDJELA U UAIF-u

Upitnik ispunjava i potpisuje osobno namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela fizička osoba, a za namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela pravnu osobu odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela (namjeravani stjecatelj). Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

1. OSOBNI PODACI NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA:

Ime i prezime/naziv:

Datum, mjesto i država rođenja (ako je primjenjivo):

Adresa prebivališta/boravišta/sjedišta (država, grad, ulica):

OIB (ako je primjenjivo):

Državljanstvo (ako je primjenjivo):

Ime i prezime oca i majke (ako je primjenjivo):

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE (ako je primjenjivo):

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

Adresa za primanje pismena u Republici Hrvatskoj:

2. OSNOVNI PODACI O UAIF-U U KOJEM NAMJERAVANI STJECATELJ NAMJERAVA STEĆI KVALIFICIRANI UDIO

Naziv društva:

Adresa sjedišta društva:

Način stjecanja kvalificiranog udjela:

Ukupni nominalni iznos dionica/poslovnih udjela i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva koji namjeravani stjecatelj namjerava steći:

Nominalni iznos dionica/poslovnih udjela i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva kojima namjeravani stjecatelj raspolaže u trenutku podnošenja obavijesti:

3. PITANJA VEZANA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI I FINANCIJSKOG STANJA NAMJERAVANOG STJECATELJA

Pitanja iz ovoga Upitnika odnose se na činjenice koje obuhvaćaju kako teritorij Republike Hrvatske tako i druge države članice i treće države. Točan odgovor na pitanje potrebno je zaokružiti te po potrebi navesti dodatne pojedinosti koje se odnose na odgovor.

1. Je li UAIF u kojem namjeravani stjecatelja namjerava steći kvalificirani udio obaviješten o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela?

DA

NE

Ako je odgovor NE, pojasnite.

2. Je li za stjecanje predmetnog kvalificiranog udjela u UAIF-u potrebno odobrenje drugog nadležnog tijela?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite podatke o nazivu nadležnog tijela te pojedinosti o tijeku postupka pred tim tijelom.

3. Je li namjeravani stjecatelj u razdoblju od tri godine prije dana podnošenja obavijesti o stjecanju kvalificiranog udjela imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje, društva za reosiguranje, mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite osnovne podatke o društvu kojemu je oduzeto odobrenje za rad, razloge za oduzimanje odobrenja za rad i naziv tijela koje je donijelo odluku o oduzimanju odobrenja za rad.

4. Je li namjeravanom stjecatelju zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o oduzetom odobrenju, razlozima oduzimanja odobrenja te tijelu koje je oduzelo odobrenje.

5. Je li namjeravani stjecatelj obavljao određene poslove prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država bez potrebnog odobrenja?

DA

NE

Ako je odgovor DA, pojasnite.

6. Je li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova UAIF-a ikada bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili im je povučeno ovlaštenje za zastupanje?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite razloge koji su doveli do otpuštanja/smjene/povlačenja.

7. Je li nad imovinom namjeravanog stjecatelja otvoren ili proveden postupak likvidacije, stečajni postupak, ovršni postupak ili predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe ili postupak stečaja potrošača?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o tijelu pred kojim se vodi ili je vođen postupak, pojedinosti o tijeku postupka, pojedinosti o odluci tijela.

8. Je li se protiv namjeravanog stjecatelja provodi istraga, kazneni progon, kazneni postupak ili prekršajni postupak i je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela po službenoj dužnosti?

NE

DA

Ako je odgovor DA, navedite: podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta

9. Je li protiv namjeravanog stjecatelja u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za prekršaje iz:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima,

– Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

– Zakona o leasingu,

– zakona koji uređuju osnivanje i poslovanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovinskih društava za upravljanje istima,

– zakona koji uređuju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje istima,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ili

– zakona drugih država koji po svom opisu odgovaraju prekršajima iz navedenih zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

10. Jesu li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova UAIF-a bili na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, sanacijski postupak, izrečene reorganizacije mjere, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti:

11. Je li bio ili je trenutno namjeravani stjecatelj imatelj udjela/dioničar, član nadzornog ili upravnog odbora, uprave, izvršni direktor ili prokurist drugog trgovačkog društva, odnosno sudjeluje li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike ili ima bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju obavlja:

12. Je li Hanfa, odnosno drugo nadzorno tijelo odbilo namjeravanom stjecatelju izdati odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u financijskom sektoru?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

13. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj je namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova UAIF-a bili član uprave, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, nadležna nadzorna tijela utvrdila nepravilnost ili nezakonitost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad trgovačkih društava (u odnosu na vremenski period u kojem su obavljali navedene funkcije)?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju je obavljana:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

14. Je li namjeravanom stjecatelju fizičkoj osobi ili odgovornim osobama namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobama koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova UAIF-a izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja?

NE

DA

Ako DA, navedite pojedinosti:

15. Je li od strane Hanfe, Hrvatske narodne banke ili srodnog nadzornog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora ili druge države ocjenjivana primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

16. Obavlja li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova UAIF-a u državnoj službi, odnosno dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ste službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi?

DA

NE

17. Nalazite li se namjeravani stjecatelj na listi poreznih dužnika Ministarstva financija – Porezne uprave, ili na popisu neurednih dužnika u Hrvatskom registru obveza po kreditima (HROK) ili ste u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite gdje ste evidentirani, kada i zašto?

18. Jeste li namjeravani stjecatelj u sukobu interesa u odnosu na UAIF u kojem namjerava steći kvalificirani udio, njegove dioničare/imatelje poslovnih udjela, članove uprave, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija ili više rukovodstvo?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite:

19. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu primjerenosti i financijskog stanja namjeravanog stjecatelja (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe. Također se obvezuje, u slučaju stjecanja kvalificiranog udjela u ciljanom UAIF-u Hanfu neodložno obavijestiti o svim nastalim promjenama koje bi utjecale na dani odgovor na pitanja iz ovog Upitnika ili bi mogle značajno utjecati na ispunjavanje uvjeta za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosno o prestanku uvjeta za imatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren kod javnog bilježnika!

Ime i prezime namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe upisuje se ime i prezime svih odgovornih osoba i njihove funkcije u toj osobi):

__________________________________________________

Vlastoručni potpis namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe potpisuju se sve odgovorne osobe):

__________________________________________________

Mjesto i datum ispunjavanja ovog Upitnika:

PRILOG 2.

IZJAVA
O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA ZA KOJA SE VODI POSTUPAK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(za strane državljane)
(Podaci dani u ovoj Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ja ___________________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a ___________ (datum rođenja) s prebivalištem u ___________________________________, __________________ državljanin, broj putovnice __________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Napomena:

Ukoliko je osoba koja daje izjavu pravomoćno osuđena za koje od kaznenih djela koja se gone po službenoj dužnosti, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju najmanje podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te izrečenim kaznenopravni sankcijama:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________.

Potpis na ovoj Izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika!

Mjesto i datumPotpis