Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

NN 89/2022 (1.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1383

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVJERI ISPRAVNOSTI STABILNIH SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

U Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (»Narodne novine« broj 44/12 i 98/21) u članku 10. stavku 1. podstavak 20. mijenja se i glasi:

»refraktometar, minimalno preporučljivo mjerno područje nD20 1.333 – 1.347 (BRIX% 1 – 10) i/ili prijenosni konduktometar s kompenzacijom temperature«.

Članak 2.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava dužna je u roku od sedam (7) dana od dana obavljenog ispitivanja dostaviti zapisnik iz stavka 1. ovoga članka koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti sustava, nadležnoj inspekciji koja obavlja nadzor provođenja mjera zaštite od požara.«.

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Ispit se polaže pismeno, bez korištenja literature i pomagala.«.

Članak 4.

U članku 25. stavku 3. iza riječi: »preddiplomski i diplomski sveučilišni studij« briše se točka i dodaju se riječi: »ili stručni studij.«.

U stavku 6. iza riječi: »tajnik« briše se točka i dodaju se riječi »i zamjenik tajnika.«.

Članak 5.

U članku 28. stavku 3. iza riječi: »opravdanih razloga,« dodaju se riječi: »najviše dva puta,«.

U stavku 4. iza riječi: »nije položio« briše se točka i dodaju se riječi: »te će mu se naplatiti troškovi provedbe ispita.«.

Članak 6.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je iz svih predmeta zadovoljio odgovorima.

Kandidat koji bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz najviše dva područja Programa, može polagati popravni ispit iz tih područja.

Kandidat koji ne položi popravni ispit iz stavka 2. ovog članka mora ponovno polagati ispit u cijelosti.

Predsjednik ili tajnik ispitnog povjerenstva nakon završetka ispita usmeno priopćuje ocjenu kandidatu.«.

Članak 7.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Kandidat koji na ispitu ne zadovolji, može prijaviti ponovno polaganje ispita u cijelosti nakon 30 dana od dana polaganja ispita.

Kandidata koji na ispitu bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz najviše dva područja Programa, povjerenstvo poziva po svom terminskom planu.«.

Članak 8.

U članku 33. iza riječi: »predsjednik povjerenstva« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: «odnosno zamjenik predsjednika povjerenstva.«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/136
Urbroj: 511-01-152-22-4
Zagreb, 22. srpnja 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.