Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 90/2022 (3.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1396

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak, 11/15., 17/15., 123/16. – ispravak, 129/17. i 9/21.) u članku 10. stavku 1. točki 2. postotak: »18 %« zamjenjuje se postotkom: »25 %«.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Članu obitelji za kojeg nositelj osiguranja nije u roku iz stavka 1. ovoga članka dostavio dokaz da su i dalje ispunjeni uvjeti iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika status osigurane osobe iz članka 8. ovoga Pravilnika prestaje istekom godine dana od dana kada mu je taj status utvrđen.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U članku 36. stavku 2. točki 2. iza riječi: »propisima« upisuje se zarez i dodaju riječi: »bez obzira na dob djeteta«.

U stavku 5. riječi: »točke 3.« brišu se.

Članak 4.

Postupci pokrenuti za utvrđivanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju u skladu s člankom 8. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak, 11/15., 17/15., 123/16. – ispravak, 129/17. i 9/21.) koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/199
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 29. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.