Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

NN 91/2022 (8.8.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Hrvatska narodna banka

1404

Na temelju članka 304. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.), članka 14. stavka 13. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU U KOJEM SE POTROŠAČU DAJU INFORMACIJE PRIJE UGOVARANJA POJEDINE BANKOVNE USLUGE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (»Narodne novine«, br. 107/2017.) u članku 2. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) U slučaju kada se Obrazac I. iz Priloga ove Odluke izdaje potrošaču u vezi s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti, kreditna institucija i, ako je primjenjivo, kreditni posrednik, potrošaču također uručuju i Obrazac I. za kredit koji ta kreditna institucija odobrava u službenoj valuti Republike Hrvatske za isti iznos i rok dospijeća. Ako kreditna institucija nema takav usporedivi kredit u svojoj ponudi, kreditna institucija i, ako je primjenjivo, kreditni posrednik, dužni su to posebno naznačiti u Obrascu I. i potrošaču uručiti informativnu listu Hrvatske narodne banke iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.«

Stavak 12. briše se.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 12.

Dosadašnji stavak 13., koji postaje stavak 12., mijenja se i glasi:

»(12) Ako u ponudi kreditne institucije ne postoji mogućnost ugovaranja kredita s fiksnom kamatnom stopom u službenoj valuti Republike Hrvatske, kreditna institucija i, ako je primjenjivo, kreditni posrednik, dužni su to posebno naznačiti u Obrascu I. iz Priloga ove Odluke i potrošaču uručiti informativnu listu Hrvatske narodne banke iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je potrošaču uručiti otplatni plan za kredite u slučajevima kada je to uređeno propisima kojima se regulira odobravanje kredita potrošačima, s ciljem prikaza iznosa koji potrošač treba platiti i učestalosti tih uplata. Kada je primjenjivo, obveza uručivanja otplatnog plana potrošaču odnosi se i na kreditnog posrednika.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Otplatni plan uručuje se potrošaču u obliku Obrasca III.a iz Priloga ove Odluke, osim u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022.; u nastavku teksta: Zakon o uvođenju eura) kada se otplatni plan za kredit u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura u razdoblju do 31. 12. 2022. uručuje u obliku Obrasca III.b odnosno u razdoblju od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. u obliku Obrasca III.c.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka sastavlja informativnu listu ponude kredita u službenoj valuti Republike Hrvatske za sve kreditne institucije i objavljuje ih na svojim službenim internetskim stranicama.

(2) Popis izabranih vrsta kredita i informacija uključenih u informativnu listu ponude kredita u službenoj valuti Republike Hrvatske sadržan je u Obrascu IV. u Prilogu ove Odluke.

(3) U slučaju promjene informacija uključenih u informativnu listu koja se sastavlja na osnovi informacija iz stavka 2. ovog članka, kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci odmah dostaviti novi obrazac iz stavka 2. ovog članka.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, informacije o promjenama parametara kod promjenjive kamatne stope u odnosu na prethodno dostavljeni obrazac iz stavka 2. ovog članka kreditna institucija dužna je dostaviti jednom mjesečno. Vrijednosti promjenjivih parametara kreditna institucija dužna je iskazati sa stanjem na posljednji dan u mjesecu, a novi obrazac dostaviti u Hrvatsku narodnu banku u roku od sedam dana od isteka prethodnog mjeseca.

(5) Ako je do promjene EKS-a došlo isključivo zbog promjene promjenjivog parametra, kreditna institucija dužna je informacije o tim promjenama dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci na način i u rokovima iz stavka 4. ovog članka.

(6) Hrvatska narodna banka na temelju zaprimljenih popunjenih obrazaca iz stavaka od 2. do 5. ovog članka sastavit će odnosno izmijeniti informativnu listu iz stavka 1. ovog članka za sve kreditne institucije i objaviti je na svojim službenim internetskim stranicama.«

Članak 4.

U Prilogu Odluke u Uputama za popunjavanje ESIS-a uz Obrazac I. u Odjeljku »3. Glavna obilježja kredita« točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nacionalna valuta potrošača jest službena valuta države u kojoj potrošač ima prebivalište. Ako se valuta kredita razlikuje od nacionalne valute potrošača, kreditna institucija na to upozorava potrošača. Ako je u slučaju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu potrošač u trenutku izrade ESIS-a obavijestio kreditnu instituciju da je alternativna valuta koju namjerava ugovoriti u ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu različita od nacionalne valute potrošača, kreditna institucija umjesto nacionalne valute potrošača na odgovarajući način navodi informacije koristeći se tom alternativnom valutom.

Ako se u slučaju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu valuta kredita razlikuje od nacionalne valute potrošača odnosno alternativne valute, kreditna institucija navodi da će potrošač redovito primati upozorenja svaki put kada se vrijednost ukupnoga nepodmirenog iznosa koji je potrošač dužan platiti ili redovitih obroka odnosno anuiteta promijeni za više od 20% njihovih vrijednosti ako se primijeni tečaj strane valute u kojoj je nominiran ugovor o stambenom potrošačkom kreditu prema nacionalnoj valuti potrošača odnosno drugoj alternativnoj valuti, koji je vrijedio u trenutku sklapanja ugovora. Kreditna institucija također navodi pravo na konverziju valute ugovora o kreditu te sve druge aranžmane za ograničavanje izloženosti tečajnom riziku koje kreditna institucija može učiniti dostupnima potrošaču ili su propisani zakonom kojim se regulira određena vrsta kredita. Ovisno o postojećem regulatornom okviru, kreditna institucija na odgovarajući način primjenjuje tekstualne predloške iz Odjeljka »3. Glavna obilježja kredita«.

Ako u ugovoru o kreditu postoji odredba kojom se ograničuje tečajni rizik, kreditna institucija navodi najviši iznos koji bi potrošač morao otplatiti te se samo u tom slučaju koristi tekstualnim predloškom: »Najviši iznos Vašega kredita bit će [umetnuti iznos u nacionalnoj valuti potrošača].« Ako u ugovoru o kreditu ne postoji odredba kojom se tečajni rizik kojem je potrošač izložen ograničuje na fluktuaciju tečaja za manje od 20%, kreditna institucija navodi primjer učinka pada vrijednosti nacionalne valute potrošača od 20% u odnosu na valutu kredita, na vrijednost kredita te na odgovarajući način primjenjuje tekstualne predloške iz Odjeljka »3. Glavna obilježja kredita«.

Za stambeni potrošački kredit ili drugi potrošački kredit koji se odobrava ili nudi u kuni prije dana uvođenja eura, kredita institucija u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju eura do 31. 12. 2022. navodi iznos i valutu kredita i u euru te se samo u tom slučaju koristi tekstualnim predloškom: »Iznos u eurima: [iznos] EUR. Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije.« Taj tekstualni predložak unosi se u prvom sljedećem retku iza retka koji glasi: »Iznos i valuta kredita koji se odobrava: [iznos] [valuta]«. Ako je primjenjivo, u razdoblju dvojnog iskazivanja nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kreditna institucija se u slučaju takvih kredita koristi sljedećim tekstualnim predloškom: »Iznos u kunama [iznos] HRK. Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije.« Taj tekstualni predložak unosi se u prvom sljedećem retku iza retka koji glasi: »Iznos i valuta kredita koji se odobrava: [iznos] [valuta]«.

Takvi tekstualni predlošci rabe se i u obrascu koji se uručuje potrošaču i u slučajevima iz članka 2. stavka 8. ove Odluke.

Članak 5.

U Prilogu Odluke u Uputama za popunjavanje ESIS-a u Odjeljku »3. Glavna obilježja kredita« točka 6. mijenja se i glasi:

»6. U ovom odjeljku navodi se je li kamatna stopa fiksna ili promjenjiva i, ako je primjenjivo, razdoblja tijekom kojih će ta stopa ostati fiksna; referentna razdoblja promjene kamatne stope i postojanje ograničenja glede visine kamatne stope, kao što je maksimalna dopuštena kamatna stopa na kredite te eventualna druga ograničenja ako su propisana zakonom kojim se uređuje određena vrsta kredita.

Objašnjava se formula koja se primjenjuje za definiranje visine kamatne stope i njezinih sastavnica (parametar promjenjivosti kojim se koristi te fiksni dio kamatne stope) kao i koja su referentna razdoblja promjene kamatne stope. Kreditna institucija navodi, ili upućuje na internetsku stranicu, gdje se mogu pronaći dodatne informacije o parametru promjenjivosti, koji može biti neki od parametara promjenjivosti na temelju zakona kojima se uređuje potrošačko kreditiranje, kao i o fiksnom dijelu kamatne stope.

Uz informaciju o sastavnicama kamatne stope navodi se i iznos postotnih bodova koje kreditna institucija obračunava potrošaču za umanjenje visine kamatne stope na temelju primijenjenih pogodnosti (npr. status klijenta), kao i obrazloženje uvjeta za primjenu i prestanak primjene obračuna pogodnosti.

Također se objašnjava koja je kamatna stopa primijenjena pri obračunu kamata (relativna ili konformna) te, ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, kreditna institucija dužna je uključiti i istaknuti upozorenje o razlikama u primjeni relativne ili konformne kamatne stope uz brojčani iskaz razlike na konkretnom primjeru.«

Članak 6.

U Prilogu Odluke u Uputama za popunjavanje ESIS-a u Odjeljku »6. Iznos svakog obroka« točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Jasno se navode valuta kredita i valuta obroka ili anuiteta te njihov iznos. Ako se u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju eura stambeni potrošački kredit ili drugi potrošački kredit odobrava u kuni, kreditna institucija navodi iznos i valutu obroka ili anuiteta i u euru te se samo u tom slučaju koristi tekstualnim predloškom: »Iznos [obroka ili anuiteta] u eurima: [iznos] EUR. Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije.« Taj tekstualni predložak unosi se u prvom sljedećem retku iza retka koji glasi: »[Iznos] [valuta]«. Ako je primjenjivo, u razdoblju dvojnog iskazivanja nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kreditna se institucija kod takvih kredita koristi sljedećim tekstualnim predloškom: »Iznos [obroka ili anuiteta] u kunama: [iznos] HRK. Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije.« Taj tekstualni predložak unosi se u prvom sljedećem retku iza retka koji glasi: »[Iznos] [valuta]«.

Takvim se tekstualnim predlošcima koristi i u obrascu koji se uručuje potrošaču i u slučajevima iz članka 2. stavka 8. ove Odluke.«

Članak 7.

U Prilogu Odluke dosadašnji Obrazac III. Otplatni plan s uputama za popunjavanje zamjenjuje se novim Obrascem III. Otplatni plan s uputama za popunjavanje iz Priloga ove Odluke, čiji sastavni dio čine Obrazac III.a Otplatni plan za kredit, Obrazac III.b Otplatni plan u razdoblju dvojnog iskazivanja do 31. 12. 2022. za kredit u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura i Obrazac III.c Otplatni plan u razdoblju dvojnog iskazivanja od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. za kredit u kuni koji je odobren ili ponuđen prije dana uvođenja eura.

Članak 8.

U Prilogu Odluke u Obrascu IV. Popis izabranih vrsta kredita u domaćoj valuti i informacije koje se uključuju u informativnu listu Hrvatske narodne banke drugi odlomak ispod tablice mijenja se i glasi:

»Referentni parametar može biti neki od parametara promjenjivosti na temelju zakona kojima se uređuje potrošačko kreditiranje. Kod kombiniranih kamatnih stopa navodi se kod referentnog parametra samo naziv referentnog parametra koji se primjenjuje nakon isteka razdoblja fiksiranja, a u sklopu ostalih zahtjeva koji se odnose na kombinirane kamatne stope navode se informacije za onu kombinaciju kamatnih stopa za pojedinu vrstu kredita s najdužim razdobljem u kojem se primjenjuje fiksna kamatna stopa.«

Članak 9.

U Prilogu Odluke Obrazac V. Popis izabranih vrsta kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima i informacije koje se uključuju u informativnu listu Hrvatske narodne banke briše se.

Članak 10.

U cijelom tekstu Odluke riječi »domaća valuta« i »valuta Republike Hrvatske« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima »službena valuta Republike Hrvatske« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 11.

U Obrascu II. i Obrascu IV., koji se nalaze u Prilogu Odluke i čine njezin sastavni dio, riječ »kuna« u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječima »službena valuta Republike Hrvatske« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članaka 1., 3., 5., 8., 9. i 11. ove Odluke, koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br. 279-091/08-22/BV
Zagreb, 2. kolovoza 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

III. OBRAZAC – Otplatni plan s uputama za popunjavanje

Otplatni plan uručuje se potrošaču na obrascu koji se sastoji od zaglavlja i tablice, s ciljem prikaza iznosa koje potrošač treba platiti te učestalosti tih uplata i/ili isplata. Zaglavlje sadržava opće podatke o kreditnoj instituciji i potrošaču za čiji se kredit otplatni plan izdaje, podatke o određenim glavnim obilježjima kredita, nominalnoj i efektivnoj kamatnoj stopi te drugim troškovima. Efektivna kamatna stopa navedena u zaglavlju izračunava se pri svakoj izradi otplatnog plana. Ovisno o tome pruža li se otplatni plan za kredit koji podliježe obvezi dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju eura ili za kredit koji ne podliježe takvoj obvezi, potrošaču se uručuje otplatni plan na odgovarajućem obrascu III.a, III.b ili III.c.

Podaci se u tablicu otplatnog plana unose uz korištenje desnog poravnanja s iznimkom podataka o razdoblju i datumu novčanog toka. Podaci o visini kamatne stope izražavaju se u postotnom iznosu s dvjema decimalama uz zaokruživanje druge decimale. Ostali brojčani iznosi unose se također s dvjema decimalama uz zaokruživanje druge decimale. Brojčani iznosi unose se u valuti u kojoj je kredit odobren, što je potrebno naznačiti u naslovu stupca. U razdoblju dvojnog iskazivanja novčani tokovi se ne iskazuju dvojno, već obvezi dvojnog iskazivanja podliježu samo odgovarajući podaci u zaglavlju otplatnog plana.

Iznimno, kada se za kredit u kuni koji je odobren prije dana uvođenja eura zatraže povijesni otplatni planovi nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, potrošaču se uručuju dva otplatna plana, i to otplatni plan za kredit odobren u kuni s prikazom novčanih tokova u kuni do 31. 12. 2022. na obrascu III.a i otplatni plan u euru s prikazom novčanih tokova u euru od 1. 1. 2023. nadalje na obrascu III.c ili III.a, ovisno o tome izdaje li se otplatni plan u razdoblju od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. ili nakon toga.

Tablica otplatnog plana sadržava sljedeće stupce:

1. Razdoblje – označuje redni broj razdoblja u kojemu dolazi do određene uplate ili isplate. Nulto razdoblje je razdoblje u kojemu dolazi kod kredita do prvog povlačenja tranše (početni datum ili to). Posljednje razdoblje je razdoblje u kojemu dolazi do posljednje uplate ili isplate.

2. Datum novčanog toka – označuje datum kada dolazi do određene uplate ili isplate.

3. Isplata kredita – u ovaj se stupac upisuje iznos kredita, odnosno dijela kredita (iznos tranše) koji treba isplatiti.

4. Druge isplate – u ovaj stupac upisuju se druge isplate koje kreditna institucija eventualno isplaćuje na temelju zaključenog ugovora o kreditu, s tim da je u stupcu koji sadržava opis transakcije to potrebno detaljno naznačiti.

5. Iznos obroka ili anuiteta – može biti u obliku jednakih obroka ili anuiteta, promjenjivih obroka ili anuiteta s jednakim otplatnim kvotama, promjenjivih obroka ili anuiteta s promjenjivim otplatnim kvotama te u drugim oblicima (npr. iznos glavnice i kamate ili samo glavnice ili samo kamate ako se kredit otplaćuje u obrocima).

6. Iznos glavnice – u stupac se unosi iznos dijela glavnice koji se uplaćuje iz iznosa obroka ili anuiteta u svakom razdoblju.

7. Iznos kamata – u stupac se upisuje iznos kamata koji se uplaćuje iz otplatnog obroka u svakom razdoblju, kao i interkalarna kamata.

8. Iznos troškova uključenih u obrok ili anuitet – u ovaj se stupac unose oni troškovi kredita za potrošača koje potrošač plaća na temelju sklopljenog ugovora o kreditu, a koji se plaćaju kao dio obroka ili anuiteta.

9. Nepodmirena glavnica nakon otplate svakog obroka ili anuiteta – u ovaj se stupac unosi stanje glavnice kredita na kraju otplatnog razdoblja. Taj iznos jednak je iznosu isplaćenoga kredita umanjenom za dotad otplaćeni dio glavnice.

10. Opis – sadržava kratak opis izvršene uplate ili isplate u određenom razdoblju.

Za prvu godinu otplate daju se informacije za svaki obrok te se navodi zbroj za svaki stupac na kraju te prve godine. Za sljedeće godine podaci koji se odnose za jednu godinu navode se zbrojeni u jednom retku. U tom slučaju na kraju tablice nakon posljednje uplate ili isplate dodaje se redak u koji se upisuju ukupni iznosi za svaki stupac uključujući zbroj iznosa na kraju prve godine i zbroj iznosa na kraju sljedećih godina. Ukupan trošak kredita koji plaća potrošač (tj. ukupni iznos stupca Ukupni troškovi kredita) jasno se ističe i prikazuje kao takav.

Ako kamatna stopa podliježe referentnim razdobljima praćenja i ako je iznos obroka nakon svakog razdoblja nepoznat, kreditna institucija može u tablici otplatnog plana navesti isti iznos obroka ili anuiteta za cijelo razdoblje trajanja kredita. U tom slučaju kreditna institucija na to potrošača upućuje vizualnim razlikovanjem poznatih i pretpostavljenih iznosa (npr. korištenjem drukčijeg fonta, obruba ili sjenčanja). Nadalje, razumljivim tekstom objašnjava se za koja se razdoblja iznosi prikazani u tablici mogu mijenjati i zašto.

Ako je kredit odobren u valuti različitoj od službene valute Republike Hrvatske, ispod tablice je, u obliku napomene, potrebno naznačiti koji je referentni tečaj primijenjen za izračun otplate. Ako se primjenjuje više od jednoga referentnog tečaja, u napomeni treba navesti svaki od korištenih tečajeva i za što se pojedini tečaj primjenjivao.

Tablica završava retkom Ukupno, koji se nalazi nakon posljednje uplate ili isplate u posljednjem razdoblju, a u koji se upisuju ukupni iznosi za svaki stupac, osim stupca u kojemu se navode opisi.

Obrazac otplatnog plana završava potpisom odgovorne osobe.

III.a Obrazac – Otplatni plan za kredit

Datum izrade:
OTPLATNI PLAN ZA KREDIT
PODACI O VJEROVNIKU:PODACI O POTROŠAČU:
Naziv KI/KU:Ime i prezime:
Adresa KI/KU:Adresa:
Kontakt KI/KU:OIB:
PODACI O KREDITU:
Partija kredita:
Valuta kredita:
Iznos kredita u (umetnuti valutu kredita):
Iznos kredita u (umetnuti odgovarajuću valutu): (umetnuti ovaj redak ako se kredit odobrava u valutnoj klauzuli ili u protivnom izostaviti ovaj redak)
Ukupni broj obroka ili anuiteta:
Iznos obroka ili anuiteta (umetnuti valutu kredita):
Iznos obroka ili anuiteta u (umetnuti odgovarajuću valutu): (umetnuti ovaj redak ako se kredit odobrava u valutnoj klauzuli ili u protivnom izostaviti ovaj redak)
Metoda obračuna:
Nominalna kamatna stopa (umetnuti napomenu je li stopa fiksna ili promjenjiva ili kombinacija tih dviju stopa):
Nominalna kamatna stopa 2 (unosi se uz napomenu je li fiksna ili promjenjiva ako je nominalna kamatna stopa opisana kao kombinacija fiksne i promjenjive kam. stope):
Efektivna kamatna stopa:
 
RazdobljeDatum novčanog tokaIsplata kreditaDruge isplateIznos obroka ili anuitetaIznos glavniceIznos kamataIznos troškova uključenih u obrok ili anuitetNepodmirena glavnica nakon otplate svakog obroka ili anuitetaOpis
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
Ukupno:


Potpis odgovorne osobe:


III.b Obrazac – Otplatni plan u razdoblju dvojnog iskazivanja do 31. 12. 2022. za kredit u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura

Datum izrade:
OTPLATNI PLAN ZA KREDIT
PODACI O VJEROVNIKU:PODACI O POTROŠAČU:
Naziv KI/KU:Ime i prezime:
Adresa KI/KU:Adresa:
Kontakt KI/KU:OIB:
PODACI O KREDITU:
Partija kredita:
Valuta kredita: kuna
Iznos kredita u kunama:
Iznos kredita u eurima po fiksnom tečaju konverzije:
Ukupni broj obroka ili anuiteta:
Iznos obroka ili anuiteta u kunama:
Iznos obroka ili anuiteta u eurima po fiksnom tečaju konverzije:
Metoda obračuna:
Nominalna kamatna stopa (umetnuti napomenu je li stopa fiksna ili promjenjiva ili kombinacija tih dviju stopa):
Nominalna kamatna stopa 2 (unosi se uz napomenu je li stopa fiksna ili promjenjiva ako je nominalna kamatna stopa opisana kao kombinacija fiksne i promjenjive kam. stope):
Efektivna kamatna stopa:
 
RazdobljeDatum novčanog tokaIsplata kreditaDruge isplateIznos obroka ili anuitetaIznos glavniceIznos kamataIznos troškova uključenih u obrok ili anuitetNepodmirena glavnica nakon otplate svakog obroka ili anuitetaOpis
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
Ukupno:
         
Potpis odgovorne osobe:

III.c Obrazac – Otplatni plan u razdoblju dvojnog iskazivanja od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. za kredit u kuni koji je odobren ili ponuđen prije dana uvođenja eura

Datum izrade:
OTPLATNI PLAN ZA KREDIT
PODACI O VJEROVNIKU:PODACI O POTROŠAČU:
Naziv KI/KU:Ime i prezime:
Adresa KI/KU:Adresa:
Kontakt KI/KU:OIB:
PODACI O KREDITU:
Partija kredita:
Valuta kredita: euro
Iznos kredita u eurima:
Iznos kredita u kunama po fiksnom tečaju konverzije:
Ukupni broj obroka ili anuiteta:
Iznos obroka ili anuiteta u eurima:
Iznos obroka ili anuiteta u kunama po fiksnom tečaju konverzije:
Metoda obračuna:
Nominalna kamatna stopa (umetnuti napomenu je li stopa fiksna ili promjenjiva ili kombinacija tih dviju stopa):
Nominalna kamatna stopa 2 (unosi se uz napomenu je li fiksna ili promjenjiva ako je nominalna kamatna stopa opisana kao kombinacija fiksne i promjenjive kam. stope):
Efektivna kamatna stopa:
 
RazdobljeDatum novčanog tokaIsplata kreditaDruge isplateIznos obroka ili anuitetaIznos glavniceIznos kamataIznos troškova uključenih u obrok ili anuitetNepodmirena glavnica nakon otplate svakog obroka ili anuitetaOpis
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
dd.mm.gggg.
Ukupno:
          
Potpis odgovorne osobe: