Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - četvrte izmjene i dopune

NN 93/2022 (12.8.2022.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - četvrte izmjene i dopune

KOLEKTIVNI UGOVORI

1417

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA

Zagreb, Radnička cesta 37a, zastupana po predsjedniku Mirku Habijancu

(u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE

Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2, zastupan po predsjednici Jasenki Vukšić

(u daljnjem tekstu: Sindikat)

sklopili su 13. srpnja 2022. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
(od 25. rujna 2015. godine) –
četvrte izmjene i dopune

Članak 1.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) sklopljen je dana 25. rujna 2015. godine. Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune sklopljen je dana 20. veljače 2018. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune sklopljen je dana 7. srpnja 2020. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene sklopljen je dana 15. rujna 2020. godine.

Ovim Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune (dalje u tekstu: Četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora) ugovorne strane mijenjaju Kolektivni ugovor iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

U članku 5. dopunjuje se stavak 1. tako da glasi:

»Ugovor se ne odnosi na radnike s posebnim ovlastima čija se prava i obveze uređuju posebnim ugovorom, osim u pogledu osnovne plaće određene za te osobe ovim Kolektivnim ugovorom.«.

Članak 3.

U članku 7. mijenja se stavak 3. tako da glasi:

»Osim bitnih uglavaka propisanih zakonom, ugovor o radu mora sadržavati:

– naznaku osnovne bruto plaće u novcu za grupu složenosti poslova odnosno tarifnu skupinu u koju su razvrstani poslovi koje će obavljati radnik.«.

Članak 4.

U članku 9. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»U slučaju nezgode na radu, poslodavac je obvezan izdati dodatno uputstvo za siguran rad svim gradilištima, proizvodnim i drugim pogonima, inženjerima gradilišta i ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, kojim će propisati mjere za sprječavanje nastanka budućih nezgoda na radu.

Ako poslodavac ispuni obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, ugovorne strane su suglasne da u tom slučaju odgovorna osoba u pravnoj osobi i pravna osoba ne čine profesionalni ili drugi propust, osim ako od strane poslodavca odgovornoj osobi u pravnoj osobi nije izričito naloženo postupanje protivno obvezama iz ovog Kolektivnog ugovora.

Odgovorna osoba poslodavca za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu je neposredni rukovoditelj (ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu, brigadir, poslovođa) koji rukovodi procesom rada, a iznimno inženjer gradilišta u slučaju da na gradilištu nisu raspoređeni spomenuti neposredni rukovoditelji.

Poslodavac je dužan internim aktom pobliže urediti ovlaštenja i odgovornost odgovornih osoba iz prethodnog stavka.«.

Članak 5.

U članku 15. st. 3. dodaje se nova točka 3 te se iza točke 9 dodaje nova točka 10, koje glase:

– »posebno pri izvođenju radova na visini postupa prema pravilima struke i propisima zaštite na radu (radove na skeli izvodi pod uvjetom da je ista ograđena i stabilna, a u suprotnom prekida s radom i obavijesti ovlaštenika poslodavca, radove na ljestvama obavlja isključivo pod uvjetom da su ljestve ispravno učvršćene, da imaju stabilno podnožje te da ne postoji mogućnost njihova prevrtanja, pri demontaži oplate sa stropova ne miče potpore te skidanje obavlja uz potrebnu pomoć drugog radnika)

– radnik za vrijeme rada ne smije pušiti, koristiti mobilni uređaj niti obavljati bilo kakve druge radnje kojima se ometa proces rada i ugrožava sigurnost svih radnika te imovine.«.

U članku 15. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Ako radnik pri izvođenju radova, postupajući protivno propisima ili pravilima struke, izazove opasnost za svoj život ili tijelo, ili život ili tijelo drugih osoba, ili imovinu većeg razmjera, odgovarat će za prekršaj ili kazneno djelo opasnog izvođenja građevinskih radova, sukladno zakonu.«.

Članak 6.

U članku 26. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Preraspodjela radnog vremena detaljnije se uređuje kolektivnim ugovorom na razini poslodavca ili sporazumom sklopljenim između sindikata – potpisnika ovog Ugovora i poslodavca, a sadržava plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom dijelova poduzeća ili radnih mjesta na koje se odnosi preraspodjela radnog vremena.«.

Članak 7.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Pod plaćom u smislu Zakona o radu i ovog Ugovora podrazumijeva se primitak radnika, kojeg poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad, a sastoji se od:

– osnovne plaće utvrđene po osnovi složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu i

– dodataka na plaću koje radnik ostvaruje sukladno kriterijima i visini ugovorenoj ovim Ugovorom.«.

Članak 8.

U članku 37. u st. 2. dodaje se rečenica:

»Pod normalnim učinkom za puno izvršenje norme smatra se učinak koji je radnik dužan ostvariti prema standardnim normama za izvođenje građevinskih radova i drugih radova te prema kalkulativnim jedinicama u okviru punog radnog vremena, prilagođenim tehnologiji građenja na konkretnom gradilištu.«.

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se počev od 1. kolovoza 2022. godine u mjesečnom iznosu 5.100,00 kuna.

Iznos najniže osnovne plaće iz stavka 1. ovog članka (za grupu I. tarifnih stavova) ne može biti manji od iznosa minimalne plaće utvrđene važećom Uredbom o visini minimalne plaće.

Svaka ugovorna strana može podnijeti prijedlog za korekciju osnovnih plaća u slučaju porasta troškova života ili inflacije veće od 5 % ili bitnog pogoršanja gospodarske situacije i u drugim opravdanim razlozima, koji je druga ugovorna strana dužna razmotriti i ocijeniti njegovu opravdanost. Postupak pregovaranja mora biti okončan u roku od 30 dana od dana podnijetog prijedloga.«.

Članak 10.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»U tarifnom dijelu ovog Ugovora izvršeno je razvrstavanje i vrednovanje pojedinih poslova odnosno radnih mjesta na osnovi složenosti i normalnih uvjeta rada na tim radnim mjestima, a svi poslovi odnosno radna mjesta razvrstana su u 11 grupa složenosti, od kojih su grupe IV. i V. podijeljene na po dvije podgrupe (prilog 1).

Razvrstavanje poslova u tarifnom dijelu ovog Ugovora temelji se na kriterijima složenosti iz članka 37. stavka 3. ovog Ugovora koje je poslodavac dužan uzeti u obzir i kod razvrstavanja i vrednovanja drugih poslova koji nisu navedeni u tarifnim stavovima.

Osnovna plaća svake grupe i podgrupe poslova iz tarifnih stavova iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u bruto iznosu.

U slučaju da poslodavac ima drugačija mjerila za obračun plaća (različiti iznosi koeficijenata, bodovi i sl.), dužan je obračunati i isplatiti radniku osnovnu plaću najmanje u iznosu pripadajuće grupe ili podgrupe složenosti posla koji radnik obavlja sukladno tarifnim stavovima iz stavka 1. ovog članka te dodatke na plaću sukladno ovom Ugovoru.

Kolektivnim ugovorom na razini poslodavca mogu se utvrditi veće osnovne plaće od onih utvrđenih tarifnim dijelom ovog Ugovora.

Odredbe ovog Ugovora o plaći primjenjuju se i na strane radnike koji su upućeni na rad u Hrvatsku kao i radnike koji privremeno rade u Hrvatskoj temeljem Potvrde o prijavi rada.«.

Članak 11.

U članku 42. stavak 2. točka II mijenja se i glasi:

»II – FIZIČKA I PSIHIČKA OPTEREĆENJA
–     rad na visini iznad 25 m (fasadne skele, otvorene skele i sl.)15 %
–     rad na dubini u uskim kanalima i rovovima dubljim od 3 m10 %
– rad na visećim skelama25 %
–     rad na izbijanju i pograđivanju tunela gdje je pograđa potrebna40 %
–     radovi u tunelu kada je postavljena podgrađa ili ona nije potrebna30 %
– punjenje i paljenje mina25 %
– kesonski i ronilački radovi50 %.«.

Članak 12.

U članku 47. st. 1. brišu se riječi »od 1.800,00-« i dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Radnik ima pravo na prigodnu nagradu – božićnicu u visini 600,00 kuna koja se isplaćuje u mjesecu prosincu tekuće godine.«.

Članak 13.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dnevnica za rad na terenu iznosi od 130,00 kn do 200,00 kn ako radnik boravi na terenu (ne putuje svaki dan kući), a ako putuje svaki dan kući, dnevnica za rad na terenu iznosi od 80,00 do 130,00 kuna dnevno, a iznosi unutar propisanog raspona mogu se odrediti odlukom poslodavca ili kolektivnim ugovorom na razini poslodavca.«.

Članak 14.

U članku 56. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U slučajevima kada ne postoji javni prijevoz ili poslodavac ne osigura prijevoz svojim vozilima, za svaki dan rada radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u iznosu 1,20 kn po kilometru u oba smjera.«.

Članak 15.

U članku 56 a. iznos »400,00« zamjenjuje se iznosom »416,00«.

Članak 16.

U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poslodavac može radniku osigurati dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna godišnje. Poslodavac sklapa ugovor s trgovačkim društvom u kojem radnik ima pravo samostalno izabrati dar do vrijednosti određene ugovorom ili poslodavac samostalno kupuje dar i daruje ga radniku. Dar u naravi može biti darovni bon, kartica ili sl.«.

Članak 17.

U članku 89. u stavak 1. brišu se riječi: »i kontrolu primjene«.

Članak 18.

U članku 94. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. i 3. ovog Ugovora, stranke ovog Ugovora su suglasne otvoriti kolektivne pregovore o utvrđivanju visina osnovnih plaća i to najkasnije do 1. svibnja 2023. godine.«.

Članak 19.

Smatra se da su četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora sklopljene kada ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika, kojim danom stupaju na snagu i primjenjuje se.

Evidencija i javna objava četvrtih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora će se provesti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Članak 20.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo utvrdit će se u roku 8 dana od potpisivanja IV. izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo će se javno objaviti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Zagreb, 13. srpnja 2022.

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVASINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE
PredsjednikPredsjednica
Mirko Habijanec, v. r.Jasenka Vukšić, v. r.

PRILOG 1.

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenostiPoslovi – radna mjestaOsnovna plaća u kunama
Po satuMjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanjeTransportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, čuvar-zaštitar, dostavljač29,315.100,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstvaPKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali31,615.500,00
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslovaKV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar34,486.000,00
IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnici svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalist37,366.500,00
IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl.40,237.000,00
V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa42,247.350,00
V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti44,117.675,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanjuVKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu46,418.075,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područjaVoditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci49,288.575,00
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadatakaVoditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl.55,039.575,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslovaVoditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant57,4710.000,00
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd.Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora66,0911.500,00
XI. grupa poslovaČlan Uprave, direktor, vlasnik obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta86,2115.000,00