Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

NN 96/2022 (19.8.2022.), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1427

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 116/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA IZ PODRUČJA TERITORIJALNIH ULAGANJA I PRAVEDNE TRANZICIJE ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027.

Članak 1.

Ovom Uredbom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1060)

– Uredbe (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju (SL L 231, 30. 6. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1056).

Članak 2.

(1) Ovom Uredbom se određuju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Sustav) iz članka 6. stavka 3. i članka 7. stavka 1. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon) te se razrađuju njihovi međusobni odnosi, funkcije i odgovornosti.

(2) Institucije koje se u skladu s odredbama ove Uredbe određuju tijelima u Sustavu mogu u skladu s načelom razdvajanja funkcija istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 6. stavaka 1. i 2. te stavaka 4. do 10. Zakona.

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ove Uredbe imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EU) 2021/1060, Uredbi (EU) 2021/1056 i Zakonu.

(2) Tijela Sustava obavljajući funkcije predviđene ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

Članak 4.

(1) Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju iz članka 72. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 3. točke 2. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u radu odbora za praćenje

2. sudjeluje u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 6. stavka 1. točke 1. ove Uredbe

3. pruža podršku Upravljačkom tijelu pri sastavljanju i revidiranju pravila iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe

4. u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) 2021/1060, osigurava da se sredstva dodijeljena kao uvjetovana bespovratna sredstva i vraćena pod uvjetima dogovorenim s Upravljačkim tijelom drže na odvojenim računima ili u okviru odgovarajućih računovodstvenih kodova

5. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentira i elektronički pohranjuje podatke o svakoj operaciji

6. obavještava Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) o iznosima zahtjeva za plaćanje koje planira podnijeti za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu u skladu s člankom 69. stavkom 10. Uredbe (EU) 2021/1060

7. podnosi Komisiji zahtjev za povećanje međuplaćanja u skladu s člankom 93. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060

8. odlučuje o produljenju razdoblja prekida roka za plaćanje u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) 2021/1060

9. u skladu s člankom 102. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060, revidira računovodstvenu dokumentaciju u svrhu podnošenja Komisiji dokumenata iz članka 98. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060

10. u suradnji s Upravljačkim tijelom dostavlja Komisiji informacije o iznimkama od pravila za opoziv odobrenih sredstava u skladu s člankom 106. Uredbe (EU) 2021/1060

11. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za financije jest ujedno tijelo nadležno za plaćanja, povrate i izvještavanje o nepravilnostima u koju svrhu u svojstvu države članice obavlja sljedeće funkcije:

1. otvara i upravlja bankovnim računima Državne riznice otvorenima posebno za Europski fond za regionalni razvoj i Fond za pravednu tranziciju (u daljnjem tekstu: Fondovi), upravlja sredstvima na tim bankovnim računima te osigurava postojanje odgovarajućih evidencija

2. prenosi korisnicima javne doprinose

3. u skladu s člankom 69. stavkom 12. Uredbe (EU) 2021/1060 izvješćuje o nepravilnostima

4. u skladu s člankom 88. Uredbe (EU) 2021/1060, osigurava povrat neopravdanog isplaćenih sredstava zajedno s mogućim zateznim kamatama

5. osigurava da potpora iz Fondova za prioritet u plaćanju preostalog iznosa za konačnu obračunsku godinu ne prelazi iznose iz članka 93. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/1060.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za financije u smislu Priloga III. Uredbe (EU) 2021/1060 predstavlja nacionalno tijelo za pitanja državnih potpora.

Članak 5.

Tijelo za reviziju iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 3. točke 3. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Tijela za reviziju, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 6. stavka 1. točke 1. ove Uredbe, uvijek kada je moguće, uvažavajući njegovu neovisnost od Upravljačkog tijela

2. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 6.

(1) Upravljačko tijelo iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 6. stavka 3. točke 1. Zakona, osim funkcija utvrđenih Uredbom (EU) 2021/1060 u nadležnosti Upravljačkog tijela, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. obavlja koordinativnu funkciju u odnosu na tijela Sustava s ciljem usklađenog djelovanja u pitanjima od zajedničkog interesa ili u čijem rješavanju je potrebno sudjelovanje svih tijela Sustava

2. donosi pravila kojima se utvrđuju uvjeti za pripremu i provedbu operacija te prihvatljivost troškova, odgovarajući revizijski trag, odabir i ugovaranje operacija, prognoziranje i praćenje, provjere operacija, plaćanja, ovjeravanja, povrate, upravljanje nepravilnostima i rizicima, provođenje revizija, provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti, korištenje tehničke pomoći, provođenje vrednovanja programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Program), kao i drugim postupcima koji se odnose na upravljanje Fondovima

3. upravlja rizicima na razini Programa

4. sudjeluje u izradi, izmjenama ili dopunama Sporazuma o partnerstvu i Programa

5. analizira slabosti Sustava te koordinira provedbu korektivnih mjera i provodi korektivne mjere

6. dostavlja Koordinacijskom tijelu sve relevantne informacije i dokumente koji se odnose na provedene revizije te podatke potrebne za pripremu godišnjeg preglednog sastanka i sastanka odbora za praćenje te na zahtjev sve ostale relevantne informacije i dokumente koji se odnose na upravljanje, provedbu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje Programa

7. sudjeluje u osnivanju i radu odbora za praćenje

8. sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Komisije i Vijeća Europske unije u okviru svoje nadležnosti

9. u suradnji s posredničkim tijelima izrađuje kriterije za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje odboru za praćenje

10. priprema i objavljuje cjelokupnu dokumentaciju poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

11. prilikom pripremanja dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava osigurava usmjerenost poziva na određeni tip prijavitelja (prema obvezi provedbe postupka javne nabave) u cilju osiguravanja olakšane provedbe i praćenja operacija

12. nadzire obavljanje delegiranih funkcija u koju svrhu posredničkim tijelima može davati upute

13. u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2021/1060 primjenjuje mehanizme za izbjegavanje udvostručavanja u okviru svog djelokruga te o navedenom izvještava Koordinacijsko tijelo

14. u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060 prati poštivanje ciljnih vrijednosti doprinosa u području klime te s tim u vezi dostavlja Koordinacijskom tijelu objedinjene podatke

15. u skladu s posebnim zahtjevima, osigurava poštivanje horizontalnih načela iz članka 9. Uredbe (EU) 2021/1060 u provedbi operacija

16. u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2021/1060 odlučuje o sudjelovanju Europske investicijske banke u aktivnostima povezanima s pripremom operacija, financijskim instrumentima i javno-privatnim partnerstvima

17. u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2021/1060 procjenjuje ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu primjenjivih na Program, osigurava da ostanu ispunjeni i da se poštuju tijekom cijelog programskog razdoblja te o navedenom izvještava Koordinacijsko tijelo

18. prati uspješnost Programa, u skladu s uspostavljenim okvirom uspješnosti, prikuplja i analizira podatke te dostavlja Koordinacijskom tijelu objedinjene podatke

19. sudjeluje u preispitivanju Programa sredinom programskog razdoblja

20. u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) 2021/1060 dostavlja Komisiji zahtjev za povećanje međuplaćanja iznad primjenjive stope sufinanciranja

21. koordinira izradu teritorijalnih strategija iz članka 29. Uredbe (EU) 2021/1060 te sudjeluje u pripremi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 2021/1056

22. usmjerava djelovanja iz članka 36. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060

23. sudjeluje u pripremi i raspravi tijekom godišnjih preglednih sastanaka iz članka 41. Uredbe (EU) 2021/1060

24. priprema i podnosi Komisiji podatke iz članka 42. Uredbe (EU) 2021/1060 te osigurava objavu istih podataka

25. u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) 2021/1060 provodi vrednovanja utvrđena u planu vrednovanja Programa

26. osigurava vidljivost u skladu s člankom 46. točkom (a) Uredbe (EU) 2021/1060

27. osigurava da se sredstva koja je korisnik vratio u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) 2021/1060 dodijele te ponovno koriste u istu svrhu ili u skladu s ciljevima Programa te donosi potrebne mjere radi osiguranja da se sredstva drže na odvojenim računima ili u okviru odgovarajućih računovodstvenih kodova

28. donosi potrebne mjere za osiguravanje da se sredstva vraćena financijskim instrumentima tijekom razdoblja od najmanje osam godina nakon isteka razdoblja prihvatljivosti ponovno upotrebljavaju na način i pod uvjetima iz članka 62. Uredbe (EU) 2021/1060

29. osigurava vraćanje doprinosa iz Fondova u slučajevima utvrđenima člankom 65. Uredbe (EU) 2021/1060

30. u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava funkcioniranje Sustava u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i ključnim zahtjevima navedenima u Prilogu XI. Uredbe (EU) 2021/1060

31. u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava zakonitost i pravilnost rashoda navedenih u dokumentaciji podnesenoj Komisiji

32. u skladu s člankom 69. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060 na zahtjev Komisije poduzima djelovanja potrebna za osiguranje djelotvornog funkcioniranja Sustava te zakonitost i pravilnost rashoda podnesenih Komisiji

33. u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava kvalitetu, točnost i pouzdanost sustava praćenja i podataka o pokazateljima

34. objavljuje informacije u skladu s člankom 69. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/1060

35. u skladu s člankom 69. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1060 uspostavlja sustave i postupke kojima se osigurava da se svi dokumenti potrebni za revizijski trag evidentiraju u skladu sa zahtjevima za raspoloživost dokumenata iz članka 82. Uredbe (EU) 2021/1060

36. u skladu s člankom 69. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/1060 na zahtjev Komisije razmatra pritužbe koje su podnesene Komisiji i obavješćuje Komisiju o rezultatima tih razmatranja te osigurava postojanje mehanizama za razmatranje pritužbi na Fondove, što uključuje i provedbu postupaka rješavanja o prigovorima koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih Fondovima

37. u skladu s člankom 69. stavkom 8. Uredbe (EU) 2021/1060 osigurava da se sve razmjene informacija između korisnika i programskih tijela provode putem elektroničkog sustava za razmjenu podataka u skladu s Prilogom XIV. Uredbe (EU) 2021/1060

38. osigurava da se sve službene razmjene informacija s Komisijom provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka iz članka 69. stavka 9. Uredbe (EU) 2021/1060, u okviru svoje nadležnosti

39. pruža predviđanja te obavještava Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu u skladu s člankom 69. stavkom 10. Uredbe (EU) 2021/1060

40. utvrđuje opis Sustava u skladu s člankom 69. stavkom 11. Uredbe (EU) 2021/1060 te ažurira opis kako bi odražavao naknadne izmjene

41. izrađuje odgovor na preliminarne nalaze revizije Komisije te na traženje Komisije dostavlja dodatne informacije ili revidirani dokument u skladu s člankom 70. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060

42. osigurava dostupnost izvješća o kontroli iz članka 81. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060

43. u skladu s člancima 83. i 84. Uredbe (EU) 2021/1060 primjenjuje pojačane proporcionalne mehanizme za Sustav

44. poduzima potrebne mjere kojima se ispravljaju okolnosti na temelju kojih je Komisija prekinula rok za plaćanja odnosno na temelju kojih je suspendirala sva ili dio plaćanja u skladu s člancima 96. i 97. Uredbe (EU) 2021/1060

45. priprema dokumentaciju u skladu s odredbom članka 98. Uredbe (EU) 2021/1060 u svrhu podnošenja Komisiji

46. ako je to utvrđeno u pravilima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, obavlja prethodni pregled ispravnosti i kvalitete dokumenata koja su posrednička tijela u skladu s istim pravilima dužna izraditi

47. u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) 2021/1060 štiti proračun Europske unije i primjenjuje financijske ispravke ukidanjem cijele potpore ili dijela potpore iz Fondova za operaciju ili Program ako se utvrdi da su rashodi koji su prijavljeni Komisiji nepravilni te odlučuje o ponovnom iskorištavanju ukinute potpore

48. pri provođenju postupka donošenja odluke o financijskom ispravku Komisije iz članka 104. Uredbe (EU) 2021/1060, surađuje s Komisijom te dostavlja odgovarajuće informacije i opažanja te donosi odluku o ponovnoj upotrebi iznosa za koji je određen ispravak

49. u suradnji s Tijelom nadležnim za računovodstvenu funkciju dostavlja Komisiji informacije o iznimkama od pravila za opoziv odobrenih sredstava u skladu s člankom 106. Uredbe (EU) 2021/1060

50. u skladu s člankom 107. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/1060, podnosi Komisiji financijski plan i, po potrebi, njegove izmjene i/ili dopune te u slučaju opoziva odobrenih sredstava u revidiranom financijskom planu, predlaže Komisiji raspodjelu umanjenja iznosa potpore

51. u okviru svog djelokruga organizira i provodi obrazovne aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike

52. osigurava pravilnu primjenu N+2 odnosno N+3 pravila po pojedinom fondu i Programu

53. provodi redovne analize stanja administrativnih kapaciteta iz svoje nadležnosti

54. osigurava poštivanje načela razdvajanja funkcija između i unutar posredničkih tijela u Sustavu

55. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

56. u skladu s komunikacijskim planom iz članka 5. stavka 2. točke 10. Zakona provodi komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti te o njima izvještava Koordinacijsko tijelo

57. dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za financije zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava plaćanja

58. osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za financije informacije o utvrđenim i izvršenim povratima.

(2) Osim funkcija iz stavka 1. ovoga članka, tijelo iz članka 6. stavka 3. točke 1. Zakona osigurava financiranje operacija iz javnih sredstava i osigurava ukupnost plaćanja istih.

(3) Ako tijelo iz članka 6. stavka 3. točke 1. Zakona u okviru pojedinog specifičnog cilja ili u okviru pojedinog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava nije nadležno za osiguravanje financiranja operacija iz javnih sredstava i osiguravanje ukupnosti plaćanja istih sukladno stavku 2. ovoga članka, isto osiguravaju sektorski nadležna tijela.

(4) Sektorski nadležna tijela iz stavka 3. ovoga članka su tijela državne uprave koja osiguravaju financiranje operacija iz javnih sredstava te na temelju prethodnog poziva Upravljačkog tijela, kada je potrebno osigurati podršku isključivo sektorskog značaja, sudjeluju u aktivnostima izrade kriterija za odabir operacija i dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te osiguravaju predstavnike koji će biti imenovani članovima odbora za odabir operacija.

(5) Sektorski nadležna tijela koja osiguravaju financiranje operacija iz javnih sredstava i ukupnosti plaćanja istih obavljaju i sljedeće dodatne aktivnosti:

1. donose odluku kojom se utvrđuje financijska omotnica u skladu s utvrđenim najvišim mogućim izvorima sufinanciranja prihvatljivih troškova operacija

2. obavljaju isplate javnih sredstava korisniku bespovratnih sredstava sa svojih proračunskih stavki na temelju odobrenih zahtjeva za isplatu dobivenih od Upravljačkog tijela

3. vode i ažuriraju evidenciju o izvršenim isplatama korisniku te osiguravaju njenu dostupnost Upravljačkom tijelu

4. osiguravaju čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi aktivnosti.

(6) Ako su ujedno i korisnici u okviru Programa, sektorski nadležna tijela osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija sektorski nadležnog tijela i korisnika.

(7) Rokovi i ostala postupanja u provedbi stavaka 4. do 6. ovoga članka utvrđuju se u pravilima koje donosi čelnik Upravljačkog tijela, uz prethodne konzultacije sa sektorski nadležnim tijelima.

Članak 7.

(1) U Sustavu se radi izvršavanja pojedinih zadaća u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, sukladno članku 71. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/1060, određuju sljedeća posrednička tijela:

1. Posrednička tijela za odabir operacija

2. Posrednička tijela za provedbu operacija.

(2) Posrednička tijela za odabir operacija utvrđuju se u okviru specifičnih ciljeva 5.i, 1.iii i 2.viii Programa.

(3) Posrednička tijela dostavljaju Upravljačkom tijelu na zahtjev te u rokovima definiranima u pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe sve relevantne informacije i dokumente o bilo kojem pitanju vezanom uz upravljanje sredstvima Fondova iz nadležnosti pojedinog tijela.

(4) Upravljačko tijelo, Posredničko tijelo za provedbu operacija i korisnici bespovratnih sredstava iz Fondova jesu strane ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dok je kod operacija u okviru specifičnih ciljeva 5.i, 1.iii i 2.viii Programa strana ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Posredničko tijelo za odabir operacija, a u slučaju iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe strana ugovora o dodjeli i bespovratnih sredstava je i sektorski nadležno tijelo.

(5) Nacrte ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz stavka 4. ovoga članka po završetku postupka odabira operacija priprema Upravljačko tijelo.

(6) Ako se operacija koja funkcionalno predstavlja jedinstvenu investiciju, pored Fondova, financira i iz drugih EU fondova u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu Kohezijske politike EU-a, Upravljačko tijelo iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe s nadležnim upravljačkim tijelima, odnosno tijelima odgovornima za provedbu EU fondova, sklapa pisani sporazum o međusobnoj suradnji u svrhu utvrđivanja postupanja u odnosu na provedbu i praćenje provedbe operacije.

Članak 8.

(1) Posrednička tijela za odabir operacija jesu gradovi središta urbanog područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja, utvrđena u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14., 123/17. i 118/18.).

(2) Posrednička tijela za odabir operacija u okviru specifičnih ciljeva 5.i, 1.iii i 2.viii Programa obavljaju funkcije iz članka 73. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060 koje se posebno utvrđuju u okviru svakog pojedinog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.

(3) Upravljačko tijelo i Posrednička tijela za odabir operacija sklapaju pisane sporazume kojima se za svaki poziv na dodjelu bespovratnih sredstava utvrđuju zadaće i odgovornosti Upravljačkog tijela i Posredničkih tijela za odabir operacija u obavljanju funkcija iz stavka 2. ovoga članka. Sporazum može predstavljati i poziv na dodjelu bespovratnih sredstava.

(4) Posrednička tijela za odabir operacija, osim funkcija iz stavka 2. ovoga članka, u okviru specifičnog cilja iz svoje nadležnosti, obavljaju i sljedeće dodatne funkcije:

1. surađuju s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, drugim posredničkim tijelima i partnerima tijekom provedbe i praćenja Programa

2. sudjeluju u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 6. stavka 1. točke 1. ove Uredbe

3. sudjeluju u radu odbora za praćenje

4. surađuju s Upravljačkim tijelom u izradi kriterija za odabir operacija

5. surađuju s Upravljačkim tijelom u izradi dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

6. sudjeluju u aktivnostima zatvaranja Programa

7. upravljaju rizicima na razini funkcija

8. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentiraju i elektronički pohranjuju podatke o svakoj operaciji

9. osiguravaju čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

10. ako su ujedno i korisnici u okviru Programa, osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060

11. na zahtjev Koordinacijskog tijela u mrežu za informiranje i komunikaciju određuju osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju koja je u svom radu odgovorna nacionalnom koordinatoru u području komunikacije, vidljivosti i transparentnosti povezane s potporom iz EU fondova iz članka 5. stavka 2. točke 8. Zakona i službeniku za komunikaciju za Program iz članka 48. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060

12. u skladu s komunikacijskim planom iz članka 5. stavka 2. točke 10. Zakona provode komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti te o njima izvještavaju Upravljačko i Koordinacijsko tijelo

13. izrađuju dokumente u skladu s pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Posrednička tijela za provedbu operacija su nacionalna tijela koja, u okviru specifičnog cilja iz svoje nadležnosti, obavljaju sljedeće funkcije:

1. surađuju s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, drugim posredničkim tijelima i partnerima tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i Programa

2. sudjeluju u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije iz članka 6. stavka 1. točke 1. ove Uredbe

3. upravljaju rizicima na razini operacija

4. sudjeluju u radu odbora za praćenje

5. surađuju s Upravljačkim tijelom u izradi dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

6. u sustav iz članka 69. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/1060 evidentiraju i elektronički pohranjuju podatke o svakoj operaciji

7. provode provjere iz članka 74. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060

8. u skladu s člankom 74. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/1060, osiguravaju da je dospio iznos za isplatu korisnicima

9. provode aktivnosti sprečavanja. otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti iz članka 74. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2021/1060 te primjenjuju korektivne mjere

10. odobravaju korisnikove zahtjeve za nadoknadom sredstava, na temelju njih sastavljaju zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima

11. dostavljaju informacije o provjerenim troškovima Upravljačkom tijelu i Tijelu nadležnom za računovodstvenu funkciju

12. po potrebi surađuju s Upravljačkim tijelom i Tijelom nadležnim za računovodstvenu funkciju u postupku godišnjeg poravnanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili rashoda Programa

13. na zahtjev Koordinacijskog tijela u mrežu za informiranje i komunikaciju određuju osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju koja je u svom radu odgovorna nacionalnom koordinatoru u području komunikacije, vidljivosti i transparentnosti povezane s potporom iz EU fondova iz članka 5. stavka 2. točke 8. Zakona i službeniku za komunikaciju za Program iz članka 48. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060

14. u skladu s komunikacijskim planom iz članka 5. stavka 2. točke 10. Zakona provode komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti te o njima izvještavaju Upravljačko i Koordinacijsko tijelo

15. po potrebi sudjeluju u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike

16. ako su ujedno i korisnici u okviru Programa, osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060

17. sudjeluju u aktivnostima zatvaranja Programa

18. osiguravaju čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

19. izrađuju dokumente u skladu s pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe.

(2) Funkcije Posredničkih tijela za provedbu operacija obavljaju Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu: SAFU) u provedbi operacija u kojima su korisnici bespovratnih sredstava obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16.) te Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u provedbi operacija u kojima korisnici bespovratnih sredstava nisu obveznici primjene navedenog Zakona.

(3) Nacionalna tijela iz stavka 1. ovoga članka, u suradnji s Upravljačkim tijelom sudjeluju u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem i kontrolom korištenja Fondova.

Članak 10.

(1) Operacije tehničke pomoći i financijske instrumente provodi Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od članaka 8. i 9. ove Uredbe, u pojedinom specifičnom cilju se mogu utvrditi drugačije nadležnosti u odnosu na operacije iz stavka 1. ovog članka, o čemu odlučuje Upravljačko tijelo.

(3) Iznimno od članka 9. stavka 2. ove Uredbe, funkcije iz članka 73. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1060 u odnosu na specifični cilj 1.iii Programa obavlja SAFU, a u odnosu na specifične ciljeve 1.i, 1.iii i 1.iv Programa obavlja HAMAG-BICRO.

(4) U svrhu provedbe funkcija i specifičnih ciljeva iz stavka 3. ovog članka, Upravljačko tijelo i SAFU, odnosno Upravljačko tijelo i HAMAG-BICRO sklapaju pisani sporazum kojim se utvrđuju međusobne zadaće i odgovornosti. Sporazum može predstavljati i poziv na dodjelu bespovratnih sredstava.

(5) Ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovoga članka, ako postoji potreba, u svrhu osiguravanja učinkovite provedbe Programa, Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo za provedbu operacija pisanim sporazumom utvrđuju uključenost i opseg uključenosti Posredničkog tijela za provedbu operacija u postupke odabira operacija i u drugim specifičnim ciljevima Programa.

(6) Za operacije kojima se može izravno dodijeliti potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Upravljačko tijelo može naknadno pisanim sporazumom Posredničkom tijelu za provedbu operacija delegirati provjeru ispunjavanja zahtjeva za te operacije u skladu s člankom 73. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka ne primjenjuje se članak 9. stavak 2. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Tijela Sustava, i tamo gdje to izrijekom nije navedeno, sve funkcije obavljaju u skladu s Uredbom (EU) 2021/1060, Uredbom (EU) 2021/1056, ovom Uredbom te pravilima iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe.

(2) Tijela Sustava poduzimaju sva potrebna djelovanja kako bi spriječila, otkrila i ispravila te prijavila nepravilnosti, uključujući prijevare.

(3) Tijela Sustava planiraju sredstva za provedbu svojih funkcija te ih provode poštujući načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa.

(4) Tijela Sustava osiguravaju poštivanje načela razdvajanja funkcija u skladu s člankom 71. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

Članak 12.

Upravljačko tijelo dužno je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti pravila iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Uredbe te ih objaviti na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/16
Urbroj: 50301-05/14-22-4
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.