Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 98/2022 (24.8.2022.), Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

1444

Na temelju članka 29. stavka 16. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se dokumentacija potrebna za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Dokumentacija potrebna za donošenje Programa je sljedeća:

1. Katastarski plan za područje jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba za koju se donosi Program, putem WFS usluge Državne geodetske uprave.

2. Zemljišnoknjižni izvadci i Posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa (osim iznimno u slučajevima kada ne postoji e-zemljišno knjižni izvadak).

3. Uvjerenje Upravnog tijela, nadležnog za prostorno uređenje na području jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave, odnosno Grada Zagreba da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s potrebnom oznakom ako se radi o osobito vrijednom (P1) i vrijednom (P2) poljoprivrednom zemljištu.

4. Očitovanje tijela regionalne samouprave, odnosno Grada Zagreba o površini koju je potrebno osigurati kao nadoknadu za oduzetu imovinu (s obzirom na podnijete a neriješene zahtjeve) sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02 i 81/02).

5. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – nadležne Uprave šuma da predmetne čestice nisu obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom.

6. Očitovanje Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro.

7. Uvjerenje Upravnog tijela, nadležnog za prostorno uređenje na području jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje, jesu li i koje predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja.

8. Očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu drža­ve koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja.

9. Mišljenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

10. Očitovanje nadležne institucije jesu li predmetne čestice unutar strogog rezervata i unutar nacionalnog parka ako se na području jedinice lokalne samouprave nalazi nacionalni park.

(11) Za Programe koji su doneseni sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 27/18) jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su pribaviti dokumentaciju iz stavaka 9. i 10. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Na osnovi pribavljene dokumentacije iz članka 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se koje predmetne čestice pojedine jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb uvrštavaju u Program.

(2) Jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb zahtjev za dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka može dostaviti nadležnim institucijama putem elektroničke pošte (e-mail).

(3) Nadležne institucije dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka dostavljaju jedinicama lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu putem elektroničke pošte (e-mail) i u pisanom obliku poštom.

(4) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka ne može biti starija od dvanaest mjeseci.

(5) Ako je dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka starija od dvanaest mjeseci jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb moraju pribaviti novu dokumentaciju ili pribaviti očitovanje nadležnih institucija da nije bilo promjena u odnosu na već izdana očitovanja koja su starija od dvanaest mjeseci.

(6) Za važeći Program jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine zatražiti očitovanje nadležnih institucija je li došlo do promjena u odnosu na dokumentaciju iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(7) Nadležne institucije dužne su očitovanje iz stavka 6. ovoga članka dostaviti elektroničkim ili pisanim putem u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za očitovanjem jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba

(8) Ako nadležne institucije ne dostave očitovanje iz stavka 7. ovoga članka, smatra se da nije bilo promjena u odnosu na ranije izdana očitovanja.

Članak 4.

Na osnovi pribavljene dokumentacije iz članka 2. ovoga Pravilnika određuju se katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta namijenjene za povrat i za zamjenu u slučaju kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, za prodaju, zakup, zakup ribnjaka, zakup zajedničkih pašnjaka i za ostale namjene.

Članak 5.

(1) Na kopiji katastarskog plana potrebno je označiti poljoprivredne površine po obliku raspolaganja iz članka 4. ovoga Pravilnika te granice građevinskog područja i izdvojena građevinska područja.

(2) Na kopiji katastarskog plana potrebno je označiti poljoprivredne površine na kojima je izgrađen sustav podzemne odvodnje i one na kojima se planira izgraditi ili je već izgrađen sustav javnog navodnjavanja, površine na kojima postoje višegodišnji nasadi i minirane površine.

Članak 6.

Dokumentacija iz članka 2. ovoga Pravilnika sastavni je dio Programa, odnosno izmjena i dopuna Programa ako se njime obuhvaćaju nove poljoprivredne površine.

Članak 7.

(1) Program se izrađuje na Obrascu i strojno čitljivoj predefiniranoj Tablici u Excel (xls) formatu koji su u Prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Prilikom popunjavanja Tablice iz stavka 1. ovoga članka potrebno je koristiti zadanu Excel tablicu kojoj se pristupa preko poveznice koja se nalazi na web-stranici Ministarstva poljoprivrede.

(3) Prijedlog Programa se dostavlja na prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede u na prijenosnom mediju u elektronskom obliku. Uz prijedlog Programa dostavlja se popratni dopis na kojem se navodi popis dokumentacije koja se dostavlja na prijenosnom mediju u elektronskom obliku.

Članak 8.

Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su Program nakon donošenja na sjednici općinskog ili gradskog vijeća odnosno Gradskoj skupštini Grada Zagreba objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 27/2018).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/11
Urbroj: 525-06/190-22-7
Zagreb, 22. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

SADRŽAJ PROGRAMA

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine/grada __________, iznosi: ______________ ha

2. Podaci o raspolaganju do donošenja Programa

T-1 Prikaz raspolaganja – do donošenja Programa po svim oblicima – površina u ha

R.
br.
OBLIK RASPOLAGANJA
(skraćeni naziv iz ugovora)
Ukupan broj
ugovora
Ukupna površina po ugovorima
zakup
dugogodišnji zakup
koncesija
privremeno korištenje
prodaja (neotplaćeno)*
….

* napomena: ovdje upisati samo površine koje su prodane, a neotplaćene

Ovdje je potrebno navesti sve oblike raspolaganja po svim dosadašnjim zakonima na temelju prijašnjih Zakona, a za koje su ugovori na snazi.

3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

OBLIK
RASPOLAGANJA
Površina
u ha

NAPOMENA

(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi odvodnje i navodnjavanja)

površine određene za povrat

površine određene za prodaju

– jednokratno, maksimalno do 25 %

površine određene za zakup
površine određene za zakup ribnjaka
površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka

površine određene za ostale namjene

– jednokratno, maksimalno do 5 %


NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave):

 

Tablica u Excelu preko internetske poveznice

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA
R. br.ŽupanijaOpćinaKatastarska općina nazivKatastarska općina brojčana oznakaKatastarska čestica brojKatastarska čestica površina m2Katastarska čestica način uporabe/katastarska kulturaKatastarska čestica predviđeni oblik raspolaganjaKatastarska čestica specifičnostiKatastarska čestica dosadašnji oblik raspolaganjaKatastarska čestica trajanje raspolaganja (do datuma)Napomena
12345678910111213
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno 
 
 
 
 
 
 

OBJAŠNJENJE:

1 – upisati redni broj

2 – upisati naziv županije

3 – upisati naziv općine

4 – upisati naziv katastarske općine

5 – upisati katastarsku oznaku općine

6 – upisati broj katastarske čestice

7 – upisati površinu u metrima kvadratnim. Ne koristiti razmak između brojeva, ne koristiti decimalnu točku ili zarez

8 – upisati naziv kulture upisan u katastru

9 – upisati planirani oblik raspolaganja (POVRAT, PRODAJA, ZAKUP, ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA, ZAKUP ZA RIBNJAKE, OSTALO)

10 – upisati (MINIRANO, OBRASLO, NESREĐENO ZK STANJE, VIŠEGODIŠNJI NASADI, SUSTAVI NAVODNJAVANJA I ODVODNJE, P1 i P2……)

11 – upisati dosadašnji oblik raspolaganja, naziv iz ugovora, koristiti skraćeni naziv npr.: KONCESIJA, DUGOGODIŠNJI, ZAKUP, PRIVREMENO, PAŠNJACI, RIBNJACI I SL.

12 – upisati do kojeg datuma je trajanje raspolaganja datum upisati na način (dd.mm.gggg.)

13 – upisati neke važne činjenice za koje se smatra da bi bile bitne (POVRŠINA KOJU PRIVREMENO KORISTI JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE NACIONALNIM PARKOM)

PRILOZI:

Kopija katastarskog plana,

Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi,

Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje da li se predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja,

Očitovanje tijela regionalne samouprave, odnosno Grada Zagreba o površini koju je potrebno osigurati kao nadoknadu za oduzetu imovinu,

Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.,

Očitovanje Hrvatskih voda,

Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje da li su predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,

Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje,

Mišljenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš,

Očitovanje nadležne institucije jesu li predmetne čestice unutar strogog rezervata i unutar nacionalnog parka.