Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz

NN 99/2022 (26.8.2022.), Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

1460

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 12. i članka 68. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 76/22), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE

ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE 880-915/925-960 MHz I 1710-1785/1805-1880 MHz

Definicije

Članak 1.

Za potrebe ovog Plana primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) »GSM sustav« znači elektronička komunikacijska mreža kako je određeno normama ETSI-ja, osobito normama EN 301 502, EN 301 511 i EN 301 908-18, što uključuje i GSM povećanog dometa za IoT (Extended Coverage GSM IoT, EC-GSM-IoT);

(b) »Uskopojasni sustav« je zemaljski sustav koji može pružati elektroničke komunikacijske usluge, a koji radi u kanalu od 200 kHz (npr. NB-IoT), te ne uključuje nijedan GSM sustav;

(c) »Širokopojasni sustav« je zemaljski sustav koji može pružati elektroničke komunikacijske usluge, a koji radi u kanalu većem od 200 kHz (npr. LTE, UMTS, WiMAX, 5G NR).

Opći uvjeti

Članak 2.

(1) Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 880-915/925-960 MHz (dalje: pojas 900 MHz) i frekvencijski pojas 1710-1785/1805-1880 MHz (dalje: pojas 1800 MHz) određuju se Tabli­­com 1.

Tablica 1. Opći uvjeti

Frekvencijski pojas (MHz)Područje uporabePrimjenaŠirina bloka
880-915/925-960Republika HrvatskaPokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s EC odlukom (EU) 2022/173 i ECC odlukom (06)13 dopunjenom
4. 3. 2022.
5 MHz
1710-1785/1805/1880Republika HrvatskaPokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s EC odlukom (EU) 2022/173 i ECC odlukom (06)13 dopunjenom
4. 3. 2022.
5 MHz

(2) Dupleksni način rada je FDD unutar oba frekvencijska pojasa iz Tablice 1.

(3) Dupleksni razmak je 45 MHz uz frekvencijsko područje silazne veze 925 – 960 MHz i frekvencijsko područje uzlazne veze 880 – 915 MHz.

(4) Dupleksni razmak je 95 MHz uz frekvencijsko područje silazne veze 1805 – 1880 MHz i frekvencijsko područje uzlazne veze 1710 – 1785 MHz.

(5) Dodijeljena veličina bloka općenito omogućuje pristup neprekinutom spektru od najmanje 5 MHz. U slučaju dodjele manje veličine blokova, oni moraju biti višekratnici od 200 kHz.

(6) Pojas 880-915 MHz ili njegovi dijelovi mogu se koristiti samo za uzlaznu vezu bez uparenog dijela spektra u pojasu 925-960 MHz.

(7) Pojas 925-960 MHz ili njegovi dijelovi mogu se koristiti samo za silaznu vezu bez uparenog dijela spektra u pojasu 880-915 MHz.

(8) Pojas 1710-1785 MHz ili njegovi dijelovi mogu se koristiti samo za uzlaznu vezu bez uparenog dijela spektra u pojasu 1805-1880 MHz.

(9) Pojas 1805-1880 MHz ili njegovi dijelovi mogu se koristiti samo za silaznu vezu bez uparenog dijela spektra u pojasu 1710-1785 MHz.

(10) U nekoordiniranom načinu rada nije potrebno primjenjivati frekvencijski razmak između nazivnih rubova kanala susjednih sustava kako slijedi:

1. Uskopojasnog i širokopojasnog sustava, koji su oba u skladu s parametrima maske ruba kanala,

2. Dvije različite vrste uskopojasnih sustava, koji su oba u skladu s parametrima maske ruba kanala,

3. GSM sustava i uskopojasnog ili širokopojasnog sustava, koji su oba u skladu s parametrima maske ruba kanala.

(11) U slučaju uskopojasnog sustava koji radi u modalitetu zaštitnog pojasa relevantnog širokopojasnog sustava primjenjuje se frekvencijski razmak od 200 kHz ili više između ruba kanala tog uskopojasnog sustava i ruba bloka operatora, uzimajući u obzir postojeće zaštitne pojaseve između rubova bloka operatorâ ili rub radnog pojasa (koji graniči s frekvencijom drugih službi). Taj uskopojasni sustav smije raditi samo u pojasnim širinama kanala relevantnog širokopojasnog sustava od 10 MHz ili više.

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 3.

(1) Tehnički uvjeti za bazne postaje definirani su maskom ruba kanala (BEM). BEM se sastoji od nekoliko elemenata navedenih u Tablici 2. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok dodijeljen operatoru. Elementi izvan bloka su osnovno ograničenje snage izvan bloka, namijenjeno zaštiti spektra drugih operatora, i ograničenje snage u prijelaznom području, koje omogućava promjenu odziva filtra s ograničenja unutar bloka na osnovno ograničenje snage izvan bloka. BEM-ovi navedeni u Tablici 2. ne primjenjuju se na GSM sustave.

Tablica 2. Elementi BEM-a

Element BEM-aDefinicija
Unutar blokaOdnosi se na blok za koji je izveden BEM.
OsnovaSpektar unutar frekvencijskog pojasa 900 MHz ili 1800 MHz koji se rabi za zemaljske sustave koji mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge, ne uključujući predmetni blok dodijeljen operatoru i odgovarajuća prijelazna područja.
Prijelazno područjeSpektar koji graniči s blokom operatora.
Dodatno ograničenjeSpektar unutar pojaseva koji graniče s frekvencijskim pojasom 900 MHz ili 1800 MHz u kojem se primjenjuju posebna ograničenja snage za zaštitu drugih službi.

(2) Karakteristike BEM elemenata izvan bloka za neaktivne antenske sustave (ne-AAS) i aktivne antenske sustave (AAS) određuju se Tablicom 3. i Tablicom 4.

(3) Karakteristike BEM elemenata izvan pojasa za neaktivne antenske sustave (ne-AAS) i aktivne antenske sustave (AAS) određuju se Tablicom 5.

Tablica 3. Osnovna ograničenja snage izvan bloka baznih postaja za ne-AAS i AAS

Frekvencijsko područjeNajveće ograničenje srednjeg EIRP-a po anteni za ne-AASNajveće ograničenje srednjeg TRP-a po ćeliji za AAS (samo za pojas 1800 MHz)(1)
FDD blokovi silazne veze (925 – 960 MHz i 1805 – 1880 MHz)+3 dBm/MHz-6 dBm/MHz
(1) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage primjenjuje se na svaki pojedini sektor

Tablica 4. Ograničenja snage u prijelaznom području baznih postaja za ne-AAS i AAS

Frekvencijski rasponNajveće ograničenje srednjeg EIRP-a po anteni za ne-AASNajveće ograničenje srednjeg TRP-a po ćeliji za AAS (samo za pojas 1800 MHz)(1)
od 0 do 0,2 MHz razmaka od ruba bloka32,4 dBm/0,2 MHz17,4 dBm/0,2 MHz
od 0,2 do 1 MHz razmaka od ruba bloka13,8 dBm/0,8 MHz4,7 dBm/0,8 MHz
od 1 do 5 MHz razmaka od ruba bloka5 dBm/MHz-4 dBm/MHz
od 5 do 10 MHz razmaka od ruba bloka12 dBm/5 MHz3 dBm/5 MHz
(1) Kod višesektorske bazne postaje ograničenje izračene snage za AAS primjenjuje se na svaki pojedini sektor

Tablica 5. Dodatna ograničenja snage izvan pojasa za bazne postaje za ne-AAS

Frekvencijski rasponNajveće ograničenje srednjeg EIRP-a po anteni za ne-AAS(1) (2)
od 0 do 0,2 MHz razmaka od ruba bloka32,4 dBm/0,2 MHz
od 0,2 do 1 MHz razmaka od ruba bloka13,8 dBm/0,8 MHz
od 1 do 5 MHz razmaka od ruba bloka5 dBm/MHz
od 5 do 10 MHz razmaka od ruba bloka12 dBm/5 MHz
više od 10 MHz razmaka od ruba bloka (3)3 dBm/MHz

(1) Pod uvjetom da susjedne službe, aplikacije i mreže ostanu zaštićene iznad 960 MHz, ispod 1805 MHz i iznad 1880MHz, za bazne postaje ne-AAS u pojedinačnim se slučajevima na nacionalnoj razini mogu primjenjivati veće vrijednosti ograničenja EIRP-a. Naime, (a) u području od 0 do 0,2 MHz od ruba pojasa dopuštene su maksimalno 6 dB veće vrijednosti ograničenja EIRP-a kako bi se omogućila provedena snaga uskopojasnog sustava unutar bloka veća od 49 dBm/(200 kHz) (tj. do 55 dBm/(200 kHz)), (b) u području od 0 do 10 MHz od ruba pojasa dopuštene su maksimalno 11 dB veće vrijednosti ograničenja EIRP-a kako bi se omogućio dobitak antene iznad 18 dBi (tj. do 29 dBi)

(2) Pod uvjetom da susjedne službe, aplikacije i mreže ostanu zaštićene ispod 925 MHz, za bazne postaje ne-AAS u pojedinačnim se slučajevima na nacionalnoj razini mogu primjenjivati veće vrijednosti ograničenja EIRP-a.

(3) Vrijednost sporednih emisija iz članka 4. stavka 1. primjenjuje se na frekvencijski razmak veći od 10 MHz od ruba pojasa.


Ostali uvjeti

Članak 4.

(1) Područje sporednih emisija za bazne postaje u frekvencijskim pojasevima 900 MHz i 1800 MHz počinje 10 MHz od odgovarajućeg ruba pojasa pri čemu se primjenjuju ograničenja sukladno ERC preporuci 74-01.

(2) Zemaljskim sustavima koji mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge uporabom AAS ne odobrava se veća zaštita od sustava u susjednim pojasevima od one koju imaju zemaljski sustavi koji mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge uporabom ne-AAS.

Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 5.

(1) Krajnje postaje aktivnih antenskih sustava ne smiju se koristiti u frekvencijskom pojasu 900 MHz ili 1 800MHz.

(2) Ograničenje snage unutar bloka za krajnje postaje određuje se Tablicom 6.

Tablica 6. Ograničenje snage unutar bloka za krajnje postaje

Najveće ograničenje srednje vrijednosti snage(1)25 dBm(2)

(1) Preporučeno ograničenje snage za pokretne krajnje postaje navedeno je kao TRP. Ograničenje izračene snage unutar bloka za nepokretne/nomadske krajnje postaje može se dogovoriti na nacionalnoj osnovi pod uvjetom da se ne naruši zaštita drugih službi, mreža i aplikacija te da su ispunjene prekogranične obveze.

(2) Navedena vrijednost može uključivati najveće dopušteno odstupanje od +2 dB kako bi se uzeli u obzir rad u ekstremnim uvjetima u okolišu i raspršenost. Dopušteno odstupanje pri ispitivanju nije uključeno.


Članak 6.

(1) Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz (»Narodne novine« br. 110/20).

Klasa: 011-02/22-02/10
Urbroj: 376-06-1-22-01
Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.