Uredba o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka

NN 101/2022 (2.9.2022.), Uredba o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka

Vlada Republike Hrvatske

1483

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. rujna 2022. donijela

UREDBU

O POSTUPKU DAVANJA ISKAZA O PROCJENI FISKALNOG UČINKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se općeniti postupak davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka te oblik i sadržaj Obrasca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (u daljnjem tekstu: Obrazac PFU) na kojem se daje Iskaz o procjeni fiskalnog učinka.

(2) Detaljniji postupak davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka te ispunjavanje Obrasca PFU propisani su Uputom o postupanju za davanje fiskalne procjene te ispunjavanje Obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (u daljnjem tekstu: Uputa) koja se nalazi u Prilogu 3. i sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 2.

(1) Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dužan je izraditi predlagatelj prilikom izrade prijedloga zakona, drugih propisa i akata strateškog planiranja koje usvaja Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), odnosno koje Vlada upućuje na usvajanje Hrvatskome saboru (u daljnjem tekstu: Sabor).

(2) Iskaz o procjeni fiskalnog učinka predlagatelj je dužan izraditi i prije prihvaćanja amandmana na prijedloge zakona koji se podnose Saboru, a kojima se mijenja fiskalna procjena u odnosu na procjenu danu uz prijedlog zakona.

(3) Iskaz o procjeni fiskalnog učinka predlagatelj je dužan izraditi i za pravilnike i druge propise koje Vlada ne usvaja, a koji se donose na temelju zakona, drugih propisa i akata strateškog planiranja ako imaju fiskalni učinak.

(4) Predlagatelji u smislu ove Uredbe su tijela državne uprave i stručne službe Vlade.

(5) Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dužni su pribaviti i predstavnici Vlade u tijelu nadležnom za tumačenje kolektivnih ugovora ako se njihovim službenim tumačenjima mijenja fiskalna procjena provedbe kolektivnog ugovora u odnosu na fiskalnu procjenu danu prije donošenja zaključka o prihvaćanju kolektivnih ugovora odnosno njegovih izmjena, dopuna ili dodataka.

(6) Iskaz o procjeni fiskalnog učinka iz stavka 5. ovoga članka mora se, prije izjašnjavanja o službenom tumačenju, pribaviti od nadležnog proračunskog korisnika državnog proračuna iz čijeg je djelokruga kolektivni ugovor, a isti mora uključivati i mišljenje Ministarstva financija.

Članak 3.

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka sadržava procjenu fiskalnih posljedica provedbe propisa ili akta strateškog planiranja za proračun koja obuhvaća:

1. predviđene prihode i rashode te primitke i izdatke proračuna za proračunsku godinu i za dvije sljedeće godine

2. prijedloge za pokrivanje povećanih rashoda i izdataka proračuna

3. prijedloge za nadomjestak smanjenih prihoda i primitaka proračuna

4. prethodnu suglasnost Ministarstva financija ako prijedlozi propisa i akata strateškog planiranja imaju fiskalni učinak na proračun odnosno mišljenje Ministarstva financija na izjavu predlagatelja da prijedlozi zakona, drugih propisa i akata strateškog planiranja nemaju fiskalni učinak na proračun, u skladu s posebnim propisima.

II. DAVANJE ISKAZA O PROCJENI FISKALNOG UČINKA ZA PROPISE KOJE USVAJA VLADA, ODNOSNO KOJE VLADA UPUĆUJE NA USVAJANJE SABORU

Članak 4.

(1) Iskaz o procjeni fiskalnog učinka za sve propise koje usvaja Vlada, odnosno koje Vlada upućuje na usvajanje Saboru izuzev akata strateškog planiranja daje se na Obrascu PFU 1 koji se nalazi u Prilogu 1. i sastavni je dio ove Uredbe.

(2) Na Obrascu PFU 1 daje se i Iskaz o procjeni fiskalnog učinka službenih tumačenja kolektivnih ugovora kojima se mijenja fiskalna procjena provedbe kolektivnog ugovora u odnosu na fiskalnu procjenu danu prije donošenja zaključka o prihvaćanju kolektivnih ugovora odnosno njegovih izmjena, dopuna ili dodataka.

(3) U Obrascu PFU 1 navode se osnovni podaci o predlagatelju i prijedlogu propisa, podaci o povezanosti propisa s državnim proračunom, Iskaz o procjeni fiskalnog učinka, prikaz elemenata korištenih za izračun fiskalnog učinka, potencijalne obveze za državni proračun, procjena fiskalnog učinka na druge proračune, obrazloženje predlagatelja i podaci o kontakt-osobi te mišljenje Ministarstva financija.

Članak 5.

(1) Obrazac PFU 1 se obavezno unosi u web aplikaciju kojoj se pristupa logiranjem u sustav Državne riznice.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka tijela sigurnosno-obavještajnog sustava nemaju obvezu unošenja Obrasca PFU 1 u web aplikaciju.

Članak 6.

(1) Predlagatelj dostavlja Ministarstvu financija na mišljenje Obrazac PFU 1 u papirnatom obliku i/ili na adresu elektroničke pošte za primanje pismena Ministarstva financija, zajedno s pripadajućim prijedlogom propisa.

(2) Obrazac PFU 1 u papirnatom obliku potpisuje čelnik tijela državne uprave, odnosno osoba koja ga zamjenjuje te se ovjerava pečatom.

Članak 7.

(1) Ministarstvo financija analizira tekst prijedloga propisa i Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dan na Obrascu PFU 1 te svoje mišljenje dostavlja predlagatelju.

(2) Predlagatelj je obvezan Vladi, uz prijedlog propisa, dostaviti i Obrazac PFU 1 koji sadrži mišljenje Ministarstva financija, ovjereno potpisom i pečatom ministra financija, odnosno osobe koja ga zamjenjuje.

III. DAVANJE ISKAZA O PROCJENI FISKALNOG UČINKA ZA AKTE STRATEŠKOG PLANIRANJA KOJE USVAJA VLADA, ODNOSNO KOJE VLADA UPUĆUJE NA USVAJANJE SABORU TE PRAVILNIKE I DRUGE PROPISE KOJE VLADA NE USVAJA, A IMAJU FISKALNI UČINAK

Članak 8.

(1) Iskaz o procjeni fiskalnog učinka za akte strateškog planiranja koje usvaja Vlada, odnosno koje Vlada upućuje na usvajanje Saboru te pravilnike i druge propise koje Vlada ne usvaja, a imaju fiskalni učinak daje se na Obrascu PFU 2 koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Uredbe.

(2) U Obrascu PFU 2 se navode osnovni podaci o predlagatelju i prijedlogu akta strateškog planiranja odnosno pravilnika i drugog propisa, podaci o povezanosti akta strateškog planiranja odnosno pravilnika i drugog propisa s državnim proračunom, Iskaz o procjeni fiskalnog učinka, procjena fiskalnog učinka na druge proračune, obrazloženje predlagatelja i podaci o kontakt-osobi te mišljenje Ministarstva financija.

Članak 9.

(1) Obrazac PFU 2 se obavezno unosi u web aplikaciju kojoj se pristupa logiranjem u sustav Državne riznice.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka tijela sigurnosno-obavještajnog sustava nemaju obvezu unošenja Obrasca PFU 2 u web aplikaciju.

Članak 10.

(1) Predlagatelj dostavlja Ministarstvu financija na mišljenje Obrazac PFU 2 u papirnatom obliku i/ili na adresu elektroničke pošte za primanje pismena Ministarstva financija, zajedno s pripadajućim prijedlogom propisa odnosno akta strateškog planiranja.

(2) Obrazac PFU 2 u papirnatom obliku potpisuje čelnik tijela državne uprave, odnosno osoba koja ga zamjenjuje te se ovjerava pečatom.

Članak 11.

(1) Ministarstvo financija analizira tekst prijedloga akta strateškog planiranja odnosno pravilnika i drugog propisa i Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dan na Obrascu PFU 2 te svoje mišljenje dostavlja predlagatelju.

(2) Predlagatelj je obvezan Vladi, uz prijedlog akta strateškog planiranja koji usvaja Vlada ili Sabor, dostaviti i Obrazac PFU 2 koji sadrži mišljenje Ministarstva financija, ovjereno potpisom i pečatom ministra financija, odnosno osobe koja ga zamjenjuje.

Članak 12.

Obrazac PFU 1, Obrazac PFU 2 i Uputa dostupni su na službenoj stranici Ministarstva financija www.mfin.hr.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Predstavnička tijela općine, grada, Grada Zagreba i županije će na odgovarajući način, a sukladno svojim potrebama i mogućnostima, osigurati primjenu postupka utvrđivanja te davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka, kao i oblik i sadržaj Obrasca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka na kojem se daje Iskaz o procjeni fiskalnog učinka uređenog ovom Uredbom.

Članak 14.

Obrasce PFU za propise čije je usvajanje odnosno upućivanje u tijeku na dan stupanja na snagu ove Uredbe, predlagatelji su dužni izraditi u obliku propisanom ovom Uredbom i Uputom.

Članak 15.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/31

Urbroj: 50301-05/16-22-6

Zagreb, 1. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

UPUTA O POSTUPANJU ZA DAVANJE FISKALNE PROCJENE TE ISPUNJAVANJE OBRAZACA STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA

Opće odredbe

I.

1) Ovom se Uputom propisuje postupanje prilikom utvrđivanja fiskalnog učinka te davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka, oblik i sadržaj Obrasca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (u daljnjem tekstu: Obrazac PFU) na kojem se daje Iskaz o procjeni fiskalnog učinka te dostave izrađene fiskalne procjene.

2) Procjenu fiskalnog učinka rade ustrojstvene jedinice nadležne za financije u suradnji s ustrojstvenim jedinicama koje izrađuju propis.

3) U slučaju da provedba propisa za koji se izrađuje Obrazac PFU zahtijeva samo određene radnje postojećih službenika predlagatelja i/ili drugih tijela zaduženih za provedbu propisa kao procjena fiskalnog učinka može se dati obrazloženje da će sve radnje predviđene propisom obavljati postojeći službenici u okviru svog redovnog posla i da su sredstva za njihove plaće osigurana na aktivnosti Administracija i upravljanje te da obavljanje tih radnji neće zahtijevati novo zapošljavanje, bez iskazivanja fiskalnog učinka u brojčanom obliku. U svim ostalim slučajevima fiskalni učinak se iskazuje brojčano.

4) Obrazac PFU je dan u elektroničkom obliku, u MS Excel formatu, međutim isti se unosi u web aplikaciju kojoj se pristupa logiranjem u sustav Državne riznice.

5) U slučaju da u provedbi predloženog propisa za koji se izrađuje Obrazac PFU osim predlagatelja sudjeluju i druga tijela podaci o fiskalnom učinku za ta tijela dostavljaju se predlagatelju ovjereni, ali samo na MS Excel formatu koji je dostupan za preuzimanje na službenim stranicama Ministarstva financija i ne unose se u web aplikaciju. U web aplikaciju se unosi isključivo objedinjeni Obrazac PFU od strane predlagatelja propisa.

6) Obrazac PFU potrebno je u web aplikaciji potvrditi u svim slučajevima osim kada se dostavlja prije e-savjetovanja.

7) U postupku prije savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstvu financija se dostavlja neovjeren Obrazac PFU.

8) U slučaju izmjene propisa za koji se izrađuje Obrazac PFU tijekom njegovog donošenja (prije e-savjetovanja, poslije e-savjetovanja, prvo čitanje-drugo čitanje) ako u odnosu na prvotno izrađeni dođe do promjene fiskalnog učinka, u dogovoru s Ministarstvom financija, napravit će se izmjena i dopuna prvotno izrađenog Obrasca PFU kako ne bi došlo do nepotrebnog dupliciranja fiskalnih učinaka. Dakle, ne radi se za svaki korak novi Obrazac PFU već se po potrebi mijenja i dopunjuje samo jedan.

9) Polja u Obrascu PFU označena su bijelom, žutom i plavom bojom. U poljima označenim bijelom bojom opisuju se podaci koje predlagatelj propisa upisuje u polja označena žutom bojom. Polja označena plavom bojom predviđena su za unos podataka od strane Ministarstva financija.

10) U gornjem desnom uglu Obrasca PFU prvo se odabire klasifikacija stupnja tajnosti. Ako se radi o Obrascu PFU koji se odnosi na propis koji nema stupanj tajnosti, upisuje se odnosno u ponuđenom meniju web aplikacije odabire oznaka NEKLASIFICIRANO. U suprotnom se upisuje odnosno odabire pripadajući stupanj tajnosti sukladno klasifikaciji propisanoj u Zakonu o tajnosti podataka (OGRANIČENO, POVJERLJIVO, TAJNO, VRLO TAJNO).

Izrada Obrasca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka za zakone i druge propise koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru te amandmana i službenih tumačenja kolektivnih ugovora
(OBRAZAC PFU 1)

II.

1. PREDLAGATELJ PROPISA

Predlagatelji zakona, uredbi, odluka i drugih propisa koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru (u daljnjem tekstu: propisi) su tijela državne uprave i stručne službe Vlade. U polje Razdjel unosi se brojčana oznaka i naziv razdjela predlagatelja sukladno organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna. U web aplikaciji se ovi podaci popunjavanju automatski prilikom logiranja predlagatelja.

2. OSNOVNI PODACI O PRIJEDLOGU PROPISA

Unosi se naziv propisa i to naziv koji će propis imati stupanjem na snagu bez »Prijedlog«, »Nacrt« i slično. U slučaju izmjene propisa tijekom njegovog donošenja (prije e-savjetovanja, poslije e-savjetovanja, prvo čitanje-drugo čitanje) ako u odnosu na prvotno izrađeni dođe do promjene fiskalnog učinka, u dogovoru s Ministarstvom financija, napravit će se izmjena i dopuna prvotno izrađenog Obrasca kako ne bi došlo do nepotrebnog dupliciranja fiskalnih učinaka.

3. POVEZANOST PRIJEDLOGA PROPISA S DRŽAVNIM PRORAČUNOM

Određuje se povezanost učinka provedbe prijedloga propisa s državnim proračunom. U polje Aktivnost/projekt unosi se brojčana oznaka aktivnosti i/ili projekta, sukladno programskoj klasifikaciji državnog proračuna (na primjer: A123456), te naziv iste i/ili istog u okviru kojih su planirana sredstva za provedbu predloženog propisa.

Ako su sredstva za provedbu propisa planirana na više aktivnosti i/ili projekata, predlagatelj je dužan iskazati sve aktivnosti i/ili projekte na kojima se planiraju sredstva za provedbu. Isto tako, u slučaju da u provedbi predloženog propisa osim predlagatelja sudjeluju i druga tijela, predlagatelj ima mogućnost i mora iskazati sve aktivnosti i/ili projekte sa kojih će se financirati provedba.

U web aplikaciji se odabirom brojčane oznake aktivnosti i/ili projekta i naziva iste i/ili istog iz ponuđenog menija automatski popunjavaju polja koja se odnose na Glavni program, Razdjel, Program, Glavu i Funkciju. Aktivnosti i/ili projekte koji nisu u nadležnosti predlagatelja već drugih tijela, predlagatelj odabire iz ponuđenog menija nakon što u ponuđenom meniju razdjela odabere to drugo tijelo na čijoj se aktivnosti i/ili projektu osiguravaju sredstva za provedbu.

U web aplikaciju se unosi isključivo objedinjeni Obrazac od strane predlagatelja propisa. Podaci o fiskalnom učinku za druga tijela koja sudjeluju u provedbi propisa iskazuju se samo na MS Excel formatu koji se dostavlja predlagatelju, a dostupan je za preuzimanje na službenim stranicama Ministarstva financija.

Ukoliko nije poznata aktivnost i/ili projekt na kojoj će biti planirana sredstva u točki 4.3. Obrazloženje promjena u rashodima i izdacima te prihodima i primicima se tekstualno iskazuju svi podaci o sredstvima potrebnim za provedbu predloženog propisa u pojedinoj godini kao i kako se ista planiraju osigurati te na što se točno planiraju utrošiti.

4. FISKALNI UČINAK

Ova točka sadrži ukupnu procjenu fiskalnih posljedica provedbe predloženog propisa na državni proračun. Prilikom izrade prijedloga propisa predlagatelj je dužan uzeti u obzir sredstva koja su osigurana državnim proračunom i projekcijama koje je donio Hrvatski sabor, a koja su raspoređena po proračunskim klasifikacijama, posebice izvorima financiranja.

4.1. RASHODI I IZDACI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukoliko se radi o propisu kojim će se ili staviti van snage ili izmijeniti/dopuniti postojeći propis, prvo se u »4.1.1. Rashodi i izdaci temeljem važećeg propisa« iskazuju podaci o ukupnim sredstvima koja su se do sada izdvajala za taj propis koji se stavlja van snage ili mijenja i dopunjuje i to na godišnjoj razini po izvorima financiranja, ali bez razrade po ekonomskoj klasifikaciji. U ovom dijelu se iskazuje i prvotno dana fiskalna procjena za prijedlog zakona u slučaju da se predlaže prihvaćanje amandmana, odnosno za kolektivni ugovor u slučaju da se daje tumačenje koje mijenja istu. Ako područje koje se predloženim propisom uređuje do sada nije bilo uređeno nekim postojećim propisom, ovaj dio Obrasca se ne popunjava.

U drugom dijelu »4.1.2. Rashodi i izdaci temeljem predloženog propisa« navode se rashodi i izdaci potrebni za provođenje predloženog propisa, slijedeći i ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja. U web aplikaciji se klikom na znak »+« pored odgovarajuće skupine ekonomske klasifikacije otvaraju sve aktivnosti i/ili projekti odabrani u točki 3. Povezanost prijedloga propisa s državnim proračunom te na pripadajuću aktivnosti i/ili projekt upisuju podaci sukladno uputama u nastavku.

U prvi i drugi stupac Procijenjeni trošak (TEKUĆA GODINA (t)) unose se ukupni rashodi i izdaci potrebni za provedbu predloženog propisa u tekućoj godini. U ove stupce se ne prepisuju sredstva planirana na aktivnostima i/ili projektima nego iskazuje stvarni trošak provedbe predloženog propisa. Rashode i izdatke je potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 (opći prihodi i primici, doprinosi te namjenski primici od zaduživanja) koji utječu na visinu manjka proračuna opće države te Ostale izvore (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije) koji ne ulaze u proračunske limite. Naime, s obzirom na proračunska ograničenja i sve značajniji udio sredstva dobivenih iz fondova Europske unije u financiranju javnih potreba, iznimno je važno da Vlada Republike Hrvatske kod donošenja odluke o prihvaćanju ili ne prihvaćanju predloženog propisa raspolaže informacijom hoće li provedba istoga, u odnosu na postojeće troškove, utjecati na visinu manjka proračuna opće države ili će se financirati iz izvora koji ne uzlaze u proračunske limite i ne utječu na visinu manjka proračuna opće države. Osim Vladi, ova informacija je iznimno bitna Ministarstvu financija za što kvalitetniju i realniju izradu limita ukupnih proračunskih rashoda.

Treći stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa na godišnjoj razini iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac.

U četvrti stupac Planirano (TEKUĆA GODINA (t)) unosi se ukupni iznos sredstava planiran unutar državnog proračuna tekuće godine za provedbu predloženog propisa. Ovaj iznos može biti jednak procijenjenom trošku provedbe, ali može biti i veći i manji ukoliko sredstva za provedbu nisu planirana ili su planirana u većem iznosu jer se je primjerice početak primjene očekivao od početka godine, a primjena kreće kasnije. Ni ovdje se ne iskazuju nužno sva sredstva planirana na pojedinoj aktivnosti i/ili projektu obzirom da unutar istih mogu biti planirana sredstva za provedbu više propisa.

Ako sredstva planirana unutar državnog proračuna za tekuću godinu nisu dostatna za provedbu predloženog propisa, u peti stupac Preraspodjela unosi se iznos nedostatnih sredstava i to kao prijedlog za preraspodjelu s drugih stavaka provoditelja unutar državnog proračuna. Iznos sredstava koji se predlaže preraspodijeliti unosi se na skupinu računa ekonomske klasifikacije s koje će se preraspodijeliti na novu. Dakle, ako su planirana sredstva (stupac 4) manja od ukupnog troška provedbe (stupac 3) u ovom stupcu je potrebno prikazati kako se planira osigurati ta ukupna razlika.

U šesti i sedmi stupac Procijenjeni trošak (GODINA (t+1)) unose se ukupni rashodi i izdaci potrebni za provedbu predloženog propisa u sljedećoj godini (t+1). Procjenu je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore. Ako provedba predloženog propisa neće zahtijevati osiguranje sredstava u sljedećoj godini, ovi stupci se ne popunjavaju.

Osmi stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa u sljedećoj godini (t+1) iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u šesti i sedmi stupac.

U deveti stupac Planirano (GODINA (t+1)) unosi se ukupni iznos sredstava planiran za provedbu predloženog propisa u projekciji za godinu (t+1) unutar državnog proračuna tekuće godine.

U deseti i jedanaesti stupac Procijenjeni trošak (GODINA (t+2)) unose se ukupni rashodi i izdaci potrebni za provedbu predloženog propisa u sljedećoj godini (t+2). Procjenu je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore. Ako provedba predloženog propisa neće zahtijevati osiguranje sredstava u godini (t+2), ovi stupci se ne popunjavaju.

Dvanaesti stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa u godini (t+2) iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u deseti i jedanaesti stupac.

Trinaesti stupac Planirano (GODINA (t+2)) unosi se ukupni iznos sredstva planiran za provedbu predloženog propisa u projekciji za godinu (t+2) unutar državnog proračuna tekuće godine.

4.2. PRIHODI I PRIMICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukoliko se radi o propisu kojim će se ili staviti van snage ili izmijeniti/dopuniti postojeći propis, a temeljem kojeg su se ostvarivali određeni prihodi ili primici, prvo se u »4.2.1. Prihodi i primici temeljem važećeg propisa« iskazuju podaci o ukupnim prihodima i primicima koji su se do sada ostvarivali temeljem važećeg propisa i to po izvorima financiranja, ali bez razrade po ekonomskoj klasifikaciji. Ako područje koje se predloženim propisom uređuje do sada nije bilo uređeno nekim postojećim propisom, ovaj dio Obrasca se ne popunjava.

U drugom dijelu »4.2.2. Prihodi i primici temeljem predloženog propisa« se navode prihodi i primici na koje utječe provedba predloženog propisa, slijedeći ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja.

U prvi i drugi stupac Očekivani prihodi i primici (TEKUĆA GODINA (t)) unosi se procjena očekivanog prihoda i primitaka koji će nastati u tekućoj godini provedbom predloženog propisa.

Plan prihoda i primitaka potrebno je iskazati po ekonomskoj klasifikaciji, ali i klasifikaciji po izvorima financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici državnog proračuna planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici.

Veznom tablicom prihoda i primitaka i izvora financiranja (dostupna na službenim stranicama Ministarstva financija) utvrđeno je koja je vrsta prihoda i primitka povezana s kojim izvorom financiranja. Međutim, ako se prijedlogom propisa predviđa ostvarivanje novog prihoda i primitka koji do sada nije ostvarivan, potrebno ga je vezati uz izvor financiranja.

Izvor financiranja 1 opći prihodi i primici uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. Izvor financiranja 2 doprinosi uključuje prihode od uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje, dok izvor 8 namjenski primici uključuje primitke od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima. Prihodi i primici koji ulaze u Izvore 1, 2 i 8 se priznaju kao izvorni i kao takvi evidentiraju samo u državnom proračunu te nisu raspoloživi korisnicima za trošenje, ali su isti njihovu naplatu obvezni pratiti (Primjer takvih prihoda su sudske pristojbe, kazne, koncesije, porezni prihodi i slično).

Za razliku od prihoda i primitaka koji ulaze u Izvore 1, 2 i 8, prihode i primitke koji ulaze u kategoriju Ostalih izvora (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije) korisnici državnog proračuna, sukladno Zakonu o proračunu, mogu izvršavati do visine njihove uplate u proračun. To znači da su vlastiti i namjenski prihodi trenutkom uplate na jedinstveni račun riznice raspoloživi proračunskim korisnicima. Međutim, kada je riječ o prihodima za posebne namjene, odredbama Zakona o proračunu propisano je da prijedlozi zakona ne mogu sadržavati odredbe o namjenskom korištenju prihoda, osim uz suglasnost Ministarstva financija.

Upravo stoga je procjenu očekivanog prihoda i primitaka potrebno razraditi na način da se vidi koliko se odnosi na Izvore 1, 2 i 8 koji proračunskim korisnicima nisu raspoloživi za trošenje, a utječu na visinu manjka proračuna opće države, a koliko na Ostale izvore koji su proračunskim korisnicima raspoloživi za trošenje do visine njihove uplate, a ne ulaze u proračunske limite i ne utječu na visinu manjka proračuna opće države. Navedeno je važno Ministarstvu financija s aspekta davanja suglasnosti ako predloženi propis sadrži odredbe o namjenskom korištenju prihoda. S druge strane Vladi Republike Hrvatske je iznimno važno kod donošenja odluke o prihvaćanju ili ne prihvaćanju predloženog propisa.

Treći stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanih prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe predloženog propisa na godišnjoj razini i to Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac.

U četvrti stupac Planirano (TEKUĆA GODINA (t)) unosi se plan prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe postojećeg propisa. Ovaj iznos može biti jednak očekivanom prihodu i primitku, ali može biti i veći i manji ukoliko prihodi i primici koji će se ostvariti temeljem predloženog propisa nisu planirani ili su planirani u većem iznosu jer se je primjerice početak primjene očekivao od početka godine, a primjena kreće kasnije.

U peti i šesti stupac Očekivani prihodi i primici (GODINA (t+1)) unosi se procjena očekivanog prihoda i primitaka koji će nastati u sljedećoj godini (t+1) provedbom predloženog propisa. Procjenu očekivanog prihoda i primitaka je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore. Ako provedba predloženog propisa neće rezultirati daljnjim ostvarenjem prihoda i primitaka, ovi stupci se ne popunjavaju.

Sedmi stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanog prihoda i primitaka kao rezultat provedbe predloženog propisa u sljedećoj godini (t+1) i to Izvora 1, 2 i 8 i Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u peti i šesti stupac.

Osmi stupac Planirano (GODINA (t+1)) unosi se plan prihoda i primitaka u državnom proračunu sljedeće godine za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe postojećeg propisa. Ovaj iznos može biti jednak očekivanom prihodu i primitku, ali može biti i veći i manji ukoliko prihodi i primici koji će se ostvariti temeljem predloženog propisa nisu planirani ili su planirani u većem iznosu.

U deveti i deseti stupac Očekivani prihodi i primici (GODINA (t+2)) unosi se procjena očekivanog prihoda i primitaka koji će nastati u godini (t+2) provedbom predloženog propisa. Procjenu očekivanog prihoda i primitaka je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore. Ako provedba predloženog propisa neće rezultirati daljnjim ostvarenjem prihoda i primitaka, ovi stupci se ne popunjavaju.

Jedanaesti stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanog prihoda i primitaka kao rezultat provedbe predloženog propisa u godini (t+2) i to Izvora 1, 2 i 8 i Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u deveti i deseti stupac.

Dvanaesti stupac Planirano (GODINA (t+2)) unosi se plan prihoda i primitaka u državnom proračunu za godinu (t+2) za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe postojećeg propisa. Ovaj iznos može biti jednak očekivanom prihodu i primitku, ali može biti i veći i manji ukoliko prihodi i primici koji će se ostvariti temeljem predloženog propisa nisu planirani ili su planirani u većem iznosu.

4.3. OBRAZLOŽENJE PROMJENA U RASHODIMA I IZDACIMA TE PRIHODIMA I PRIMICIMA

Navodi se obrazloženje prethodno kvantificiranih promjena.

Za iznose sredstava po pojedinim skupinama računa ekonomske klasifikacije potrebno je objasniti u koju svrhu će se utrošiti (za rashode i izdatke), odnosno uslijed čega će nastati (za prihode i primitke).

Osim toga u ovom dijelu je potrebno napraviti jasnu poveznicu sa svim člancima propisa iz kojih proizlazi fiskalni učinak. Primjerice, člankom xy. se propisuje plaćanje određene naknade određenoj kategoriji korisnika – u ovom slučaju jasno se navodi broj članka i uz njega iznos troška provedbe koji je iskazan u točci 4.1.2. Rashodi i izdaci temeljem predloženog propisa.

5. ELEMENTI ZA IZRAČUN PROCJENE FISKALNOG UČINKA PRIJEDLOGA PROPISA

Ova točka sadrži prikaz elemenata koji su korišteni za ukupnu procjenu fiskalnih posljedica provedbe predloženog propisa na državni proračun iskazanu u točki 4. FISKALNI UČINAK. Bez popunjavanja ove točke neće biti moguće popuniti niti točku 4. FISKALNI UČINAK odnosno web aplikacija za unos Obrasca neće dozvoliti njeno popunjavanje i Ministarstvo financija takve Obrasce neće razmatrati.

5.1. ELEMENTI ZA IZRAČUN RASHODA I IZDATAKA I PRIHODA PRIMITAKA TEMELJEM VAŽEĆEG PROPISA

RASHODI I IZDACI

U ovom dijelu daje se prikaz ulaznih podataka korištenih za ukupnu procjenu rashoda i izdataka potrebnih za provođenje važećeg propisa i predlagatelj sam unosi naziv podataka koji su korišteni za izračun i može dodati retke ovisno o tome koliko je podataka potrebno za izračun.

Neki od najčešćih podataka koji se koriste su broj zaposlenih, broj korisnika novčane naknade/subvencije ili iznosa iste, IT usluga, zakup poslovnog prostora, prijevozna sredstava, naknada za rad članovima povjerenstava, vijeća i slično.

U prvi i drugi stupac se upisuju podaci o očekivanim vrijednostima koje su rezultat provedbe važećeg propisa u tekućoj godini (t). Primjerice kod uredbi o unutarnjem ustrojstvu se kao Osnovica/Procjena troška uzima bruto plaća, a kao Jedinica/Broj upisuje se broj zaposlenih koji temeljem provedbe važećeg uredbe primaju plaću. Kod broja korisnika kao i iznosa novčane naknade/subvencije kao Osnovica/Procjena troška uzima se iznos novčane naknade/subvencije temeljem važećeg propisa, a kao Jedinica/Broj upisuje se trenutni broj korisnika iste.

Treći stupac Ukupno predstavlja ukupni očekivani trošak u tekućoj godini (t), a iskazuje se kao umnožak Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI mora odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1.1. Rashodi i izdaci temeljem važećeg propisa – stupcu 3.

U četvrti i peti stupac se upisuju podaci o očekivanim vrijednostima koje su rezultat provedbe važećeg propisa u sljedećoj godini (t+1).

Šesti stupac Ukupno predstavlja ukupni očekivani trošak u sljedećoj godini (t+1), a iskazuje se kao umnožak Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja. Popunjava se automatski unosom podataka u četvrti i peti stupac. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1.1. Rashodi i izdaci temeljem važećeg propisa – stupcu 8.

U sedmi i osmi stupac se upisuju podaci o očekivanim vrijednostima koje su rezultat provedbe važećeg propisa u sljedećoj godini (t+2).

Deveti stupac Ukupno predstavlja ukupni očekivani trošak u sljedećoj godini (t+2), a iskazuje se kao umnožak Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja. Popunjava se automatski unosom podataka u sedmi i osmi stupac. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1.1. Rashodi i izdaci temeljem važećeg propisa – stupcu 12.

PRIHODI I PRIMICI

U ovom dijelu daje se prikaz elemenata korištenih za ukupnu procjenu prihoda i primitaka koji će se ostvariti temeljem provedbe važećeg propisa. Neki od najčešćih podataka koji se koriste su broj obveznika plaćanja i osnovica za obračun.

Upute za popunjavanje predviđenih stupaca identične su onima za rashode i izdatke.

5.2. ELEMENTI ZA IZRAČUN PROMJENA RASHODA I IZDATAKA TE PRIHODA I PRIMITAKA U ODNOSU NA VAŽEĆI PROPIS

RASHODI I IZDACI

U ovom dijelu daje se prikaz ulaznih podataka korištenih za ukupnu procjenu SAMO PROMJENA rashoda i izdataka koje su rezultat provođenja predloženog propisa u odnosu na važeći propis. I u ovom slučaju predlagatelj sam unosi naziv podataka koji su korišteni za izračun i može dodati retke ovisno o tome koliko je podataka potrebno za izračun.

Neki od najčešćih podataka za izračun su promjena broja zaposlenih, broja korisnika novčane naknade/subvencije ili iznosa iste, IT usluga, zakup poslovnog prostora, prijevozna sredstava, naknada za rad članovima povjerenstava, vijeća i slično.

U prvi i drugi stupac se upisuju podaci o očekivanim promjenama vrijednosti koje su rezultat provedbe predloženog propisa u tekućoj godini. Primjerice kod uredbi o unutarnjem ustrojstvu koje će rezultirati promjenom broja zaposlenih se kao Osnovica/Procjena troška uzima bruto plaća, a kao Jedinica/Broj upisuje se očekivani povećani/smanjeni broj zaposlenih koji će temeljem provedbe predloženog propisa primati plaću. Kod promjene broja korisnika kao i promjene iznosa novčane naknade/subvencije kao Osnovica/Procjena troška uzima se iznos povećanja/smanjenja novčane naknade/subvencije, a kao Jedinica/Broj upisuje se očekivani povećani/smanjeni broj korisnika iste.

Treći stupac Ukupno predstavlja ukupni očekivani trošak u tekućoj godini, a iskazuje se kao umnožak Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI zajedno s iznosom dobivenim u točki 5.1. Elementi za izračun rashoda i izdataka te prihoda i primitaka temeljem važećeg propisa u UKUPNO RASHODI I IZDACI – stupcu 3 trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1.2. Rashodi i izdaci temeljem predloženog propisa – stupcu 3. Naime, u točki 5.1. je, ukoliko postoji, iskazan trošak provedbe važećeg propisa, a u ovom dijelu trošak samo promjene predloženog u odnosu na važeće pa zbroj toga predstavlja cjelokupni trošak provedbe predloženog propisa.

U četvrti i peti stupac se upisuju podaci o očekivanim promjenama vrijednosti koje su rezultat provedbe predloženog propisa u sljedećoj godini (t+1).

Šesti stupac Ukupno predstavlja ukupni očekivani trošak u sljedećoj godini (t+1), a iskazuje se kao umnožak Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja. Popunjava se automatski unosom podataka u četvrti i peti stupac. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI zajedno s iznosom dobivenim u točki 5.1. Elementi za izračun rashoda i izdataka te prihoda i primitaka temeljem važećeg propisa u UKUPNO RASHODI I IZDACI – stupcu 6 trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1.2. Rashodi i izdaci temeljem predloženog propisa – stupcu 8.

U sedmi i osmi stupac se upisuju podaci o očekivanim promjenama vrijednosti koje su rezultat provedbe predloženog propisa u sljedećoj godini (t+2).

Deveti stupac Ukupno predstavlja ukupni očekivani trošak u sljedećoj godini (t+2), a iskazuje se kao umnožak Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja. Popunjava se automatski unosom podataka u sedmi i osmi stupac. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI

zajedno s iznosom dobivenim u točki 5.1. Elementi za izračun rashoda i izdataka te prihoda i primitaka temeljem važećeg propisa u UKUPNO RASHODI I IZDACI – stupcu 9 trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1.2. Rashodi i izdaci temeljem predloženog propisa – stupcu 12.

PRIHODI I PRIMICI

U ovom dijelu daje se prikaz elemenata korištenih za ukupnu procjenu SAMO PROMJENA prihoda i primitaka koje su rezultat provođenja predloženog propisa u odnosu na važeći propis. I u ovom slučaju predlagatelj sam unosi naziv podataka koji su korišteni za izračun i može dodati retke ovisno o tome koliko je podataka potrebno za izračun. Neki od najčešćih podataka koji se koriste su promjena broja obveznika plaćanja i promjena osnovice za obračun.

Upute za popunjavanje predviđenih stupaca identične su onima za rashode i izdatke.

5.3. ELEMENTI ZA IZRAČUN PROMJENA U BROJU ZAPOSLENIH

U ovom dijelu daje se detaljan prikaz promjene broja zaposlenih kao rezultata provedbe predloženog propisa i to za broj:

• rukovodećih službenika

• službenika

• namještenika i

• djelatnih vojnih osoba.

sistematiziran uredbom/aktom o unutarnjem ustrojstvu, ali i za broj stvarno popunjenih radnih mjesta za navedene kategorije službenika i namještenika.

U prvi stupac se upisuje postojeći ukupni broj sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika u tekućoj godini (t) i to za svaku kategoriju. U drugi stupac se upisuje očekivana promjena (povećanje/smanjenje) u broju sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika kao rezultat provedbe predloženog propisa u tekućoj godini (t).

U treći i četvrti stupac se upisuje očekivana promjena (povećanje/smanjenje) broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika kao rezultat provedbe predloženog propisa u sljedećoj godini (t+1) i godini (t+2). Ukoliko provedba predloženog propisa rezultira postepenim povećanjem broja zaposlenih, podaci iskazani u drugom, trećem i četvrtom stupcu mogu biti različiti. Međutim, ako se očekuje samo zapošljavanje u tekućoj godini treći i četvrti stupac se ne popunjava.

5.4. OBRAZLOŽENJE ELEMENATA ZA IZRAČUN

Ako je potrebno navodi se obrazloženje prethodno korištenih elementa.

6. POTENCIJALNE OBVEZE ZA DRŽAVNI PRORAČUN

Ispunjava se ukoliko zbog provedbe predloženog propisa postoji mogućnost nastanka obveze za državni proračun. Potencijalne obveze podijeljene su na Jamstva i Ostalo (akreditivi, kreditne linije, dugovanja na osnovi odštetnih zahtjeva i neriješenih sporova po sklopljenim ugovorima).

7. FISKALNI UČINAK NA DRUGE PRORAČUNE

Ako provedba predloženog propisa ima financijske posljedice na financijske planove izvanproračunskih korisnika i/ili na proračun županije i/ili općine/grada predlagatelj ih je dužan procijeniti i opisati. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna su izvanproračunski korisnici sukladno Podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika izuzev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su županijske uprave za ceste. Procjena se daje u obliku očekivanog ukupnog rashoda i izdataka u prvom retku te plana prihoda i primitaka u drugom retku i to za tekuću godinu (t), sljedeću godinu (t+1) i godinu (t+2).

8. OBRAZLOŽENJE PREDLAGATELJA

Daje se sažeto obrazloženje predloženog propisa i njegovih posljedica za državni proračun, proračune županija, općina/gradova i financijske planove izvanproračunskih korisnika.

Obrazac potpisuje čelnik tijela državne uprave, odnosno osoba koja ga zamjenjuje. Obrazac se ovjerava pečatom, uz naznaku mjesta i datuma ovjeravanja.

9. KONTAKT OSOBA PREDLAGATELJA PROPISA I OVJERA USTROJSTVENIH JEDINICA KOJE SU IZRADILE PROCJENU

U ovom dijelu se upisuju osnovi podaci o osobi koja je izradila procjenu i ispunila Obrazac te podaci o nazivu ustrojstvene jedinice nadležne za financije i potpis odgovorne osobe iste kao i naziv ustrojstvene jedinice koja je izradila propis i potpis odgovorne osobe iste. Naime, procjenu fiskalnog učinka rade ustrojstvene jedinice nadležne za financije u suradnji s ustrojstvenim jedinicama koje izrađuju propis te se na ovaj način potvrđuje ta suradnja.

10. SUGLASNOST/MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANCIJA

Ministarstvo financija očituje se o danoj procjeni fiskalnog učinka. Obrazac ovjeren od strane Ministarstva financija predlagatelj dostavlja Vladi Republike Hrvatske uz prijedlog propisa, budući da, sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske odnosno njezina stalna radna tijela neće razmatrati prijedloge propisa uz koje nije priložen Iskaz o procjeni fiskalnog učinka.

Izrada Obrasca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka za akte strateškog planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru te pravilnike i druge propise koje Vlada Republike Hrvatske ne donosi, a imaju fiskalni učinak
(OBRAZAC PFU 2)

III.

Obrazac PFU 2 ispunjava se za pravilnike i druge propise koje Vlada Republike Hrvatske ne donosi, a imaju fiskalni učinak neovisno je li procjena fiskalnog učinka pravilnika ili drugog propisa već dana uz zakon kojim je predviđeno donošenje istih.

1. PREDLAGATELJ PROPISA

Predlagatelji propisa/akata planiranja su tijela državne uprave i stručne službe Vlade Republike Hrvatske. U polje Razdjel unosi se brojčana oznaka i naziv razdjela predlagatelja sukladno organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna. U web aplikaciji se ovi podaci popunjavanju automatski prilikom logiranja predlagatelja.

2. OSNOVNI PODACI O PRIJEDLOGU PROPISA/AKTA PLANIRANJA

Potrebno je unijeti naziv propisa i to naziv koji će propis imati stupanjem na snagu bez »Prijedlog«, »Nacrt« i slično.

3. POVEZANOST PRIJEDLOGA PROPISA/AKTA PLANIRANJA S DRŽAVNIM PRORAČUNOM

Određuje se povezanost učinka provedbe prijedloga propisa/akta planiranja s državnim proračunom. U polje Aktivnost/projekt unosi se brojčana oznaka aktivnosti i/ili projekta, sukladno programskoj klasifikaciji državnog proračuna (na primjer: A123456), te naziv iste i/ili istog u okviru kojih su planirana sredstva za provedbu predloženog propisa/akta planiranja.

Ako su sredstva za provedbu propisa/akta planiranja planirana na više aktivnosti i/ili projekata, predlagatelj je dužan iskazati sve aktivnosti i/ili projekte na kojima se planiraju sredstva za provedbu. Isto tako, u slučaju da u provedbi predloženog propisa/akta planiranja osim predlagatelja sudjeluju i druga tijela, predlagatelj ima mogućnost i mora iskazati sve aktivnosti i/ili projekte sa kojih će se financirati provedba.

U web aplikaciji se odabirom brojčane oznake aktivnosti i/ili projekta i naziva iste i/ili istog iz ponuđenog menija automatski popunjavaju polja koja se odnose na Glavni program, Razdjel, Program, Glavu i Funkciju. Aktivnosti i/ili projekte koji nisu u nadležnosti predlagatelja već drugih tijela, predlagatelj odabire iz ponuđenog menija nakon što u ponuđenom meniju razdjela odabere to drugo tijelo na čijoj se aktivnosti i/ili projektu osiguravaju sredstva za provedbu.

U web aplikaciju se unosi isključivo objedinjeni Obrazac od strane predlagatelja propisa/akta planiranja. Podaci o fiskalnom učinku za druga tijela koja sudjeluju u provedbi propisa iskazuju se samo na MS Excel formatu koji se dostavlja predlagatelju, a dostupan je za preuzimanje na službenim stranicama Ministarstva financija.

Ukoliko nije poznata aktivnost i/ili projekt na kojoj će biti planirana sredstva u točki 4.3. Obrazloženje promjena u rashodima i izdacima te prihodima i primicima se tekstualno iskazuju svi podaci o sredstvima potrebnim za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u pojedinoj godini kao i kako se ista planiraju osigurati te na što se točno planiraju utrošiti.

4. FISKALNI UČINAK

Ova točka sadrži ukupnu procjenu fiskalnih posljedica provedbe predloženog propisa/akta planiranja na državni proračun. Prilikom izrade prijedloga propisa/akta planiranja predlagatelj je dužan uzeti u obzir sredstva koja su osigurana državnim proračunom i projekcijama koje je donio Hrvatski sabor, a koja su raspoređena po proračunskim klasifikacijama, posebice izvorima financiranja.

4.1. RASHODI I IZDACI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukoliko se radi o propisu/aktu planiranja kojim će se ili staviti van snage ili izmijeniti/dopuniti postojeći propis/akt planiranja, prvo se u »Troškove provođenja postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini« iskazuju svi podaci o sredstvima koja su se do sada izdvajala za taj propis/akt planiranja koji se stavlja van snage ili mijenja i dopunjuje i to na godišnjoj razini po izvorima financiranja. Ako područje koje se predloženim propisom/aktom planiranja uređuje do sada nije bilo uređeno nekim postojećim propisom/aktom planiranja, ovaj dio Obrasca se ne popunjava.

U drugom dijelu se navode rashodi i izdaci potrebni za provođenje predloženog propisa/akta planiranja također razrađeni na izvore financiranja.

U web aplikaciji se klikom na znak »+« otvaraju sve aktivnosti i/ili projekti odabrani u točki 3. Povezanost prijedloga propisa s državnim proračunom te na pripadajuću aktivnosti i/ili projekt upisuju podaci sukladno uputama u nastavku.

U prvi i drugi stupac Procijenjeni trošak (TEKUĆA GODINA (t)) unose se ukupni rashodi i izdaci potrebni za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini. U ove stupce se ne prepisuju sredstva planirana na aktivnostima i/ili projektima nego iskazuje stvarni trošak provedbe predloženog propisa/akta planiranja. Rashode i izdatke je potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 (opći prihodi i primici, doprinosi te namjenski primici od zaduživanja) koji utječu na visinu manjka proračuna opće države te Ostale izvore (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije) koji ne ulaze u proračunske limite.

Treći stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa/akta planiranja na godišnjoj razini iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac.

U četvrti stupac Planirano (TEKUĆA GODINA (t)) unosi se ukupni iznos sredstava planiran unutar državnog proračuna tekuće godine za provedbu predloženog propisa/akta planiranja. Ovaj iznos može biti jednak procijenjenom trošku provedbe, ali može biti i veći i manji ukoliko sredstva za provedbu nisu planirana ili su planirana u većem iznosu jer se je primjerice početak primjene očekivao od početka godine, a primjena kreće kasnije. Ni ovdje se ne iskazuju nužno sva sredstva planirana na pojedinoj aktivnosti i/ili projektu obzirom da unutar istih mogu biti planirana sredstva za provedbu više propisa/akata planiranja.

Ako sredstva planirana unutar državnog proračuna za tekuću godinu nisu dostatna za provedbu predloženog propisa/akta planiranja, u peti stupac Preraspodjela unosi se iznos nedostatnih sredstava i to kao prijedlog za preraspodjelu s drugih aktivnosti/projekata provoditelja unutar državnog proračuna. Dakle, ako su planirana sredstva (stupac 4) manja od ukupnog troška provedbe (stupac 3) u ovom stupcu je potrebno prikazati kako se planira osigurati ta ukupna razlika.

U šesti i sedmi stupac Procijenjeni trošak (GODINA (t+1)) unose se ukupni rashodi i izdaci potrebni za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1). Procjenu je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore. Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja neće zahtijevati osiguranje sredstava u sljedećoj godini, ovi stupci se ne popunjavaju.

Osmi stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u šesti i sedmi stupac.

U deveti stupac Planirano (GODINA (t+1)) unosi se ukupni iznos sredstava planiran za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u projekciji za godinu (t+1) unutar državnog proračuna tekuće godine.

U deseti i jedanaesti stupac Procijenjeni trošak (GODINA (t+2)) unose se ukupni rashodi i izdaci potrebni za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+2). Procjenu je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore. Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja neće zahtijevati osiguranje sredstava u godini (t+2), ovi stupci se ne popunjavaju.

Dvanaesti stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u deseti i jedanaesti stupac.

Trinaesti stupac Planirano (GODINA (t+2)) unosi se ukupni iznos sredstva planiran za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u projekciji za godinu (t+2) unutar državnog proračuna tekuće godine.

4.2. PRIHODI I PRIMICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukoliko se radi o propisu kojim će se ili staviti van snage ili izmijeniti/dopuniti postojeći propis/akt planiranja, a temeljem kojeg su se ostvarivali određeni prihodi ili primici, prvo se u »Godišnja razina prihoda/primitaka koja se ostvaruje temeljem postojećeg propisa/akta planiranja« iskazuju svi podaci o prihodima i primicima koji su se do sada ostvarivali temeljem postojećeg propisa/akta planiranja. Ako područje koje se predloženim propisom/aktom planiranja uređuje do sada nije bilo uređeno nekim postojećim propisom/aktom planiranja, ovaj dio Obrasca se ne popunjava.

U drugom dijelu se navode očekivani prihodi i primici kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja, slijedeći izvore financiranja.

U prvi i drugi stupac Očekivani prihodi i primici (TEKUĆA GODINA (t)) unosi se procjena očekivanog prihoda i primitaka koji će nastati u tekućoj godini provedbom predloženog propisa/akta planiranja.

Plan prihoda i primitaka potrebno je iskazati po izvorima financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici državnog proračuna planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici.

Veznom tablicom prihoda i primitaka i izvora financiranja (dostupna na službenim stranicama Ministarstva financija) utvrđeno je koja je vrsta prihoda i primitka povezana s kojim izvorom financiranja. Međutim, ako se prijedlogom propisa/akta planiranja predviđa ostvarivanje novog prihoda i primitka koji do sada nije ostvarivan, potrebno ga je vezati uz izvor financiranja.

Izvor financiranja 1 opći prihodi i primici uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. Izvor financiranja 2 doprinosi uključuje prihode od uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje, dok izvor 8 namjenski primici uključuje primitke od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima. Prihodi i primici koji ulaze u Izvore 1, 2 i 8 se priznaju kao izvorni i kao takvi evidentiraju samo u državnom proračunu te nisu raspoloživi korisnicima za trošenje, ali su isti njihovu naplatu obvezni pratiti (Primjer takvih prihoda su sudske pristojbe, kazne, koncesije, porezni prihodi i slično).

Za razliku od prihoda i primitaka koji ulaze u Izvore 1, 2 i 8, prihode i primitke koji ulaze u kategoriju Ostalih izvora (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije) korisnici državnog proračuna, sukladno Zakonu o proračunu, mogu izvršavati do visine njihove uplate u proračun. To znači da su vlastiti i namjenski prihodi trenutkom uplate na jedinstveni račun riznice raspoloživi proračunskim korisnicima. Međutim, kada je riječ o prihodima za posebne namjene, odredbama Zakona o proračunu propisano je da prijedlozi zakona ne mogu sadržavati odredbe o namjenskom korištenju prihoda, osim uz suglasnost Ministarstva financija.

Upravo stoga je prihode i primitke potrebno razraditi na način da se vidi koliko se odnosi na Izvore 1, 2 i 8 koji proračunskim korisnicima nisu raspoloživi za trošenje, a utječu na visinu manjka proračuna opće države, a koliko na Ostale izvore koji su proračunskim korisnicima raspoloživi za trošenje do visine njihove uplate, a ne ulaze u proračunske limite i ne utječu na visinu manjka proračuna opće države. Navedeno je važno Ministarstvu financija s aspekta davanja suglasnosti ako predloženi propis sadrži odredbe o namjenskom korištenju prihoda.

Treći stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanih prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe predloženog propisa/akta planiranja na godišnjoj razini i to Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac.

U četvrti stupac Planirano (TEKUĆA GODINA (t)) unosi se plan prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe predloženog propisa/akta planiranja. Ovaj iznos može biti jednak očekivanom prihodu i primitku, ali može biti i veći i manji ukoliko prihodi i primici koji će se ostvariti temeljem predloženog propisa/akta planiranja nisu planirani ili su planirani u većem iznosu jer se je primjerice početak primjene očekivao od početka godine, a primjena kreće kasnije.

U peti i šesti stupac Očekivani prihodi i primici (GODINA (t+1)) unosi se procjena očekivanog prihoda i primitaka koji će nastati u sljedećoj godini (t+1) provedbom predloženog propisa/akta planiranja. Procjenu očekivanog prihoda i primitaka je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore. Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja neće rezultirati daljnjim ostvarenjem prihoda i primitaka, ovi stupci se ne popunjavaju.

Sedmi stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanog prihoda i primitaka kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) i to Izvora 1, 2 i 8 i Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u peti i šesti stupac.

Osmi stupac Planirano (GODINA (t+1)) unosi se plan prihoda i primitaka u državnom proračunu sljedeće godine (t+1) za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe predloženog propisa/akta planiranja. Ovaj iznos može biti jednak očekivanom prihodu i primitku, ali može biti i veći i manji ukoliko prihodi i primici koji će se ostvariti temeljem predloženog propisa/akta planiranja nisu planirani ili su planirani u većem iznosu.

U deveti i deseti stupac Očekivani prihodi i primici (GODINA (t+2)) unosi se procjena očekivanog prihoda i primitaka koji će nastati u godini (t+2) provedbom predloženog propisa/akta planiranja. Procjenu očekivanog prihoda i primitaka je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore. Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja neće rezultirati daljnjim ostvarenjem prihoda i primitaka, ovi stupci se ne popunjavaju.

Jedanaesti stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanog prihoda i primitaka kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) i to Izvora 1, 2 i 8 i Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u deveti i deseti stupac.

Dvanaesti stupac Planirano (GODINA (t+2)) unosi se plan prihoda i primitaka u državnom proračunu za godinu (t+2) za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe predloženog propisa/akta planiranja. Ovaj iznos može biti jednak očekivanom prihodu i primitku, ali može biti i veći i manji ukoliko prihodi i primici koji će se ostvariti temeljem predloženog propisa/akta planiranja nisu planirani ili su planirani u većem iznosu.

4.3. OBRAZLOŽENJE PROMJENA U RASHODIMA I IZDACIMA TE PRIHODIMA I PRIMICIMA

Navodi se obrazloženje prethodno kvantificiranih promjena.

Za iznose sredstava po pojedinim skupinama računa ekonomske klasifikacije potrebno je objasniti u koju svrhu će se utrošiti (za rashode i izdatke), odnosno uslijed čega će nastati (za prihode i primitke).

Ako su sredstva za provedbu predloženog propisa/akta planiranja planirana u državnom proračunu na više aktivnosti i/ili projekata potrebno je iznos razvrstan po izvorima financiranja pod točkom 4.1. Obrasca povezati s pripadajućom aktivnosti i/ili projektom. Osim toga u ovom dijelu je potrebno napraviti jasnu poveznicu sa svim člancima propisa iz kojih proizlazi fiskalni učinak. Primjerice, člankom xy. se propisuje plaćanje određene naknade određenoj kategoriji korisnika – u ovom slučaju jasno se navodi broj članka i uz njega iznos troška provedbe koji je iskazan u točci 4.1. Rashodi i izdaci državnog proračuna – Procjena troškova predloženog propisa/akta planiranja na godišnjoj razini.

5. FISKALNI UČINAK NA DRUGE PRORAČUNE

Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja ima financijske posljedice na financijske planove izvanproračunskih korisnika i/ili na proračun županije i/ili općine/grada predlagatelj ih je dužan procijeniti i opisati. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna su izvanproračunski korisnici sukladno Podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika izuzev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su županijske uprave za ceste. Procjena se daje u obliku očekivanog ukupnog rashoda i izdataka u prvom retku te plana prihoda i primitaka u drugom retku i to za tekuću godinu (t), sljedeću godinu (t+1) i godinu (t+2).

6. OBRAZLOŽENJE PREDLAGATELJA PROPISA/AKTA PLANIRANJA

Daje se sažeto obrazloženje predloženog propisa/akta planiranja i njegovih posljedica za državni proračun, proračune županija, općina/gradova i financijske planove izvanproračunskih korisnika.

Obrazac potpisuje čelnik tijela državne uprave, odnosno osoba koja ga zamjenjuje. Obrazac se ovjerava pečatom, uz naznaku mjesta i datuma ovjeravanja.

7. KONTAKT OSOBA PREDLAGATELJA PROPISA/AKTA PLANIRANJA I OVJERA USTROJSTVENIH JEDINICA KOJE SU IZRADILE PROCJENU

U ovom dijelu se upisuju osnovi podaci o osobi koja je izradila procjenu i ispunila Obrazac te podaci o nazivu ustrojstvene jedinice nadležne za financije i potpis odgovorne osobe iste kao i naziv ustrojstvene jedinice koja je izradila propis i potpis odgovorne osobe iste. Naime, procjenu fiskalnog učinka rade ustrojstvene jedinice nadležne za financije u suradnji s ustrojstvenim jedinicama koje izrađuju propis te se na ovaj način potvrđuje ta suradnja.

8. SUGLASNOST/MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANCIJA

Ministarstvo financija očituje se o danoj procjeni fiskalnog učinka. U slučaju akta planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru Obrazac ovjeren od strane Ministarstva financija predlagatelj dostavlja Vladi uz prijedlog akta planiranja, budući da, sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske, Vlada odnosno njezina stalna radna tijela neće razmatrati prijedloge akata planiranja uz koje nije priložen Iskaz o procjeni fiskalnog učinka.

Dostava

IV.

1) Predlagatelj propisa za koji se izrađuje Obrazac PFU Ministarstvu financija dostavlja na mišljenje prijedlog propisa isključivo zajedno s Obrascem PFU.

2) Ministarstvo financija će se očitovati isključivo na Obrasce PFU zaprimljene u papirnatom obliku na službenu adresu Ministarstva financija i/ili na adresu elektroničke pošte za primanje pismena Ministarstva financija.

3) Ministarstvo financija je dužno očitovati se u roku 5 radnih dana od dana evidentiranja prijedloga propisa s Obrascem PFU u informacijskom sustavu uredskog poslovanja Ministarstva financija.

4) U slučaju da prijedlog propisa s Obrascem PFU treba određenu izmjenu ili dopunu, novi rok za izradu mišljenja Ministarstva financija iz stavka 3. ove točke počinje teći od dana evidentiranja izmjena i dopuna u informacijskom sustavu uredskog poslovanja Ministarstva financija.