Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

NN 103/2022 (7.9.2022.), Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1517

Na temelju članka 95. stavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. rujna 2022. donijela

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Općim uvjetima opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19, 39/20 i 100/21) u članku 27. iza stavka 24. dodaje se novi stavak 25. koji glasi:

»(25) Operator tržišta plina omogućuje voditelju bilančne skupine podatke o ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta, putem kojih se opskrbljuju plinom posredni članovi bilančne skupine koju organizira i vodi, i to razrađeno po:

− operatoru sustava,

− hidrauličkoj cjelini,

− korisniku transportnog sustava,

− opskrbljivaču plinom,

− tarifnom modelu obračunskog mjernog mjesta i

− pravu na korištenje opskrbe u obvezi javne usluge i statusu korištenja javne usluge opskrbe plinom krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu.«.

Članak 2.

U PRILOGU 2. KVALITETA OPSKRBE PLINOM, u Tablici 2. Praćenje garantiranih standarda kvalitete opskrbe Točka R.br. 18. mijenja se i glasi:

18KVALITETA USLUGENALOG OPSKRBLJIVAČA ZA OBUSTAVOM ISPORUKE PLINA

Maksimalni rok za obustavu isporuke plina od dana zaprimanja naloga opskrbljivača

(15 radnih dana)

Ostvareni broj radnih dana od dana zaprimanja naloga opskrbljivača do dana obustave isporuke plina krajnjem kupcu unutar garantiranog standarda, pri čemu obustava ne može započeti u petak, subotu ili nedjelju, na državni praznik ili dan prije praznikaOPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
opskrbljivač plinom

kuna/dan/OMM**

TM1 – 5

TM2 – 15

TM3 – 30

TM4 – 60

TM5 – 200

TM6 – 1.000

TM7 – 2.500

TM8 – 4.500

TM9 – 10.000

TM10 – 20.000

TM11 – 30.000

TM12 – 70.000

Za svaki nalog prate se podaci o krajnjem kupcu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, email) i podaci o nalogu (naziv opskrbljivača, datum zaprimanja naloga opskrbljivača, datumi i broj neuspjelih pokušaja obustave isporuke plina, datum obustave isporuke plina, ostvareni broj radnih dana od datuma naloga opskrbljivača do datuma obustave isporuke plina)

Tekst ispod tablice mijenja se i glasi:

»* – pravo na nadoknadu ostvaruje se na zahtjev

** – u slučaju kada operator distribucijskog sustava nije uspješno izvršio obustavu isporuke plina u propisanom roku od 15 dana od zaprimanja naloga opskrbljivača plinom, ali je u istom roku poduzeo mjere za obustavu isporuke plina, opskrbljivač plinom nema pravo na nadoknadu radi neispunjavanja garantiranog standarda. Pod poduzetim mjerama smatra se da je operator distribucijskog sustava najmanje 2 puta neuspješno pokušao obustaviti plin te da je nadležnom inspektoratu podnio prijavu protiv krajnjeg kupca radi onemogućavanja obustave isporuke plina. Kao dokaz da je poduzeo mjere za obustavu isporuke plina operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 3 radna dana od isteka propisanog roka za obustavu isporuke plina dostaviti opskrbljivaču plinom od kojeg je zaprimio zahtjev za obustavom plina radne naloge ili drugu dokumentaciju iz koje je razvidno da je 2 puta neuspješno pokušao obustaviti plin krajnjem kupcu te dokaz da je protiv krajnjeg kupca podnio prijavu nadležnom Inspektoratu s potvrdom slanja prijave nadležnom inspektoratu putem preporučene pošiljke s povratnicom.«

Članak 3.

U PRILOGU 2. u Tablici 3. Standardna kvaliteta plina u točki I. Metanski broj minimalno, broj »75« zamjenjuje se brojem »70«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom koji stupa na snagu 1. listopada 2022.

Klasa: 391-30/22-01/1
Urbroj: 371-04-22-21
Zagreb, 5. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.