Zaključak u vezi s mjerom potpore sektoru ribarstva i akvakulture kao pomoć uslijed poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture

NN 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s mjerom potpore sektoru ribarstva i akvakulture kao pomoć uslijed poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1532

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16,. 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da provodi mjeru potpore iz članka 68. stavka 3. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2022/1278 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine na ribolovne aktivnosti i za ublažavanje učinaka poremećaja tržišta uzrokovanog tim agresivnim ratom na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 195, 22. 7. 2022.).

2. Mjera potpore iz točke 1. ovoga Zaključka dodjeljuje se kao pomoć subjektima u sektoru ribarstva i akvakulture za izgubljeni prihod i dodatne troškove koji su nastali zbog poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture.

3. Mjera potpore iz točke 1. ovoga Zaključka provodi se u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i financira se u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 kuna. Financijska sredstva osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, s razdjela Ministarstva poljoprivrede, Aktivnosti A828057 – Operativni program ribarstva.

4. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-07/316
Urbroj: 50301-05/31-22-3
Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.