Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022. godini

NN 104/2022 (9.9.2022.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede

1539

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U 2022. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022. godini.

Članak 2.

(1) Plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjen je ribolov u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 15. rujna 2022. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2022. godine u 24:00 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku

2. podzona E2.

(3) Sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, karta područja obuhvaćenog prostornim i vremenskim ograničenjem nalazi se u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika ne dovode se u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, br. 102/17, 74/18 i 20/19) i Pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (»Narodne novine«, broj 125/20).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/58
Urbroj: 525-12/718-22-1
Zagreb, 31. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.