Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

NN 106/2022 (14.9.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1562

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 23. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA RAZDVOJENOG RAČUNOVODSTVA ENERGETSKIH SUBJEKATA

Članak 1.

U Odluci o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (»Narodne novine«, broj 111/18) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se način i postupak vođenja razdvojenog računovodstva ili knjigovodstva (u daljnjem tekstu: razdvojeno računovodstvo) te razdvojenog praćenja poslovnih događaja, pravila za posebno i odvojeno vođenje poslovnih knjiga, razdvajanje računa imovine, obveza, prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te forma, sadržaj i dostava financijskih izvještaja i financijske dokumentacije energetskih subjekata za potrebe regulacije energetskih djelatnosti.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. brojevi: »6. do 8.« zamjenjuju se brojevima: »7. do 9.«.

Članak 3.

U članku 3. iza riječi: »sektor« zarez i riječi: »pozitivnim propisima o računovodstvu poduzetnika« brišu se.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »rashoda« dodaju se riječi: »te primitaka i izdataka«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »prihod« dodaju se riječi: »ili primitak (u daljnjem tekstu: prihod)«.

Članak 6.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Energetski subjekti koji nisu obveznici sastavljanja financijskih izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, a obavljaju jednu ili više tržišnih energetskih djelatnosti, dužni su Agenciji dostavljati financijske izvještaje koje su obvezni sastavljati prema poreznim propisima te izvještaj o prihodima od obavljanja tržišne energetske djelatnosti iz Priloga 7. ove Odluke.«.

U stavku 6. brojevi: »1., 2. i 3.« zamjenjuju se brojevima: »1. do 4.«.

Dosadašnji stavci 4. do 8. postaju stavci 5. do 9.

Članak 7.

Prilog 7.1. mijenja se i glasi:

»IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA OD OBAVLJANJA TRŽIŠNE ENERGETSKE DJELATNOSTI ZA ____. GODINU

Temeljem članka 11. stavka 2., 3. i 4. Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata, energetski subjekt dostavlja podatke o ukupno ostvarenim prihodima od obavljanja tržišne energetske djelatnosti za koju ima dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije.

TRŽIŠNA ENERGETSKA DJELATNOSTPRIHODI od
obavljanja tržišne
energetske djelatnosti
(u kn)
Proizvodnja električne energije 
Opskrba električnom energijom 
Trgovina električnom energijom 
Agregiranje 
Skladištenje energije 
Organiziranje energetske zajednice građana 
Operator zatvorenog distribucijskog sustava 
ELEKTRIČNA ENERGIJA0
Proizvodnja prirodnog plina 
Opskrba plinom 
Upravljanje mjestom za opskrbu UPP-a ili SPP-a 
Trgovina plinom 
PLIN0
Proizvodnja biogoriva 
Trgovina na veliko biogorivom 
Skladištenje biogoriva 
Proizvodnja naftnih derivata 
Trgovina na veliko naftnim derivatima 
Skladištenje nafte i naftnih derivata 
Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom 
Skladištenje ukapljenog naftnog plina 
Transport nafte naftovodima 
Transport naftnih derivata produktovodima 
NAFTA I NAFTNI DERIVATI0
Opskrba toplinskom energijom 
Proizvodnja toplinske energije 
TOPLINSKA ENERGIJA0
SVEUKUPNO0

Članak 8.

Energetski subjekti dužni su voditi poslovne knjige, sastavljati financijske izvještaje i financijsku dokumentaciju sukladno ovoj Odluci za svaku poslovnu godinu, počevši od poslovne godine koja započinje 1. siječnja 2022.

Članak 9.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/1

Urbroj: 371-07-22-10

Zagreb, 9. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.