Odluka o izmjenama Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

NN 107/2022 (16.9.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1572

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja (SL L 99, 31. 3. 2020.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU RASPODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE SANACIJE ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE,
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE,
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, IMENOVANJU I ODREĐIVANJU ZADUŽENJA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG TIJELA, TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA I NEOVISNOG REVIZORSKOG TIJELA

I.

U Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (»Narodne novine«, br. 127/21. i 143/21.), točka III. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine određuje se za nacionalno koordinacijsko tijelo za provedbu ove Odluke, sa zaduženjima iskazanim u Prilogu II. koji je sastavni dio ove Odluke.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost određuju se kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, prema zaduženjima iskazanim u Prilogu II.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) određuje se za neovisno revizorsko tijelo za provedbu ove Odluke, sa zaduženjima iskazanim u Prilogu II.«.

II.

Prilog II. koji je sastavni dio Odluke mijenja se i glasi:

»1. Tijelo odgovorno za koordinaciju provedbe:

Naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

2. Tijela odgovorna za provedbu financijskih doprinosa:

Naziv: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa: Radnička cesta 80, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

– Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru

– Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama

– Osiguravanje preventivne infrastrukture

– Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Runjaninova 2, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Mjere zaštite kulturne baštine

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo zdravstva

Adresa: Ksaver 200a, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Pružanje privremenog smještaja

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Adresa: Prisavlje 14, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području prijevoza

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području telekomunikacija

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova

Adresa: Ulica grada Vukovara 33, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Adresa: Radnička cesta 80, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

3. Nezavisno revizijsko tijelo odgovorno za uspostavljanje mišljenja na osnovi članka 8. Uredbe:

Naziv: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Adresa: Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/351
Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.