Odluka o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija

HRVATSKA NARODNA BANKA

1588

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015., 134/2015., 120/2016., 116/2018., 42/2020. i 47/2020.), članka 47. stavka 2. Zakona o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH UNIJA

Članak 1.

U članku 3. stavku 3. Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija (»Narodne novine«, br. 30/2017.) riječi »kunama za tekuću i prethodnu godinu« zamjenjuju se riječima »jedinicama službene valute u Republici Hrvatskoj koja je važeća na referentni datum izvještaja, za tekuću i prethodnu godinu«.

Članak 2.

U Uputi o načinu primjene Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija, koja je sastavni dio Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija, u tablici ispod točke 2. riječi »DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA (3+4+7-8+9)« mijenjaju se i glase »DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA (3+7 – 8 – 9)«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 316-091/09-22/BV

Zagreb, 8. rujna 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.