Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1598

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA PLINA

I.

Ovom Odlukom određuje se iznos i način prikupljanja naknade za organiziranje tržišta plina za energetski subjekt HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.

II.

Naknada iz točke I. ove Odluke naplaćuje se od voditelja bilančne skupine, koji sudjeluju na tržištu plina i određuje se:

– u iznosu od 0,0790 HRK/MWh (0,0105 EUR/MWh) plina koji je izmjeren na izlazima iz transportnog sustava Republike Hrvatske za svaku bilančnu skupinu i

– u iznosu od 10.000,00 HRK (1.327,23 EUR) godišnje, kao godišnja naknada za sudjelovanje na tržištu plina u Republici Hrvat­skoj.

U iznos naknade iz stavka 1. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

III.

U obračun naknade iz točke II. stavka 1. ove Odluke ne ulazi količina plina koji je izmjeren na izlazu iz transportnog sustava Republike Hrvatske koji je ujedno ulaz u sustav skladišta plina.

IV.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, mjesečno obračunava naknadu za organiziranje tržišta plina iz točke II. stavka 1. alineje 1. ove Odluke. Naknadu za organiziranje tržišta plina iz točke II. stavka 1. alineje 1. ove Odluke Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. obračunava prema podacima za prethodni mjesec koje zaprima od operatora transportnog sustava, za utvrđene preuzete količine plina za svaku bilančnu skupinu u pojedinom mjesecu.

Naknada za organiziranje tržišta plina iz točke II. stavka 1. alineje 2. ove Odluke naplaćuje se jednom godišnje, kao jednokratna uplata.

V.

Naknada za organiziranje tržišta plina iz točke II. stavka 1. alineje 1. ove Odluke izražena je pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.

VI.

Naknada za organiziranje tržišta plina iz točke II. ove Odluke iskazana je dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (»Narodne novine«, broj 23/16).

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/34
Urbroj: 371-04-22-2
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.