Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1601

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

I.

Prosječna cijena radnog sata opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. utvrđuje se u iznosu 110,00 HRK/h (14,60 EUR/h) bez PDV-a.

II.

Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. utvrđuje se kako slijedi:

Nestandardna uslugaBroj radnik-satiCijena nestandardne usluge bez PDV-a
HRK (EUR)
Cijena nestandardne usluge s uključenim PDV-om
HRK (EUR)
1.Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca-0,1011,00 (1,46)13,75 (1,82)
2.Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu
2.1.na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu-0,1011,00 (1,46)13,75 (1,82)
2.2.na temelju izvanrednog očitanja stanja plinomjera od strane operatora distribucijskog sustava-0,1516,50 (2,19)20,63 (2,74)
3.Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu[1]0,1011,00 (1,46)13,75 (1,82)

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva za obračun samo u slučaju kada je zahtjev podnositelja neopravdan. Cijena usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(u skladu s odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom)

III.

Prosječna cijena radnog sata iz točke I. ove Odluke i cijene nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge iz točke II. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge (»Narodne novine«, broj 141/21).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/36

Urbroj: 371-04-22-6

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.