Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1603

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

I.

Prosječna cijena radnog sata operatora terminala za ukapljeni prirodni plin za prvo regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2025. utvrđuje se u iznosu 270,00 HRK/h (35,84 EUR/h) bez PDV-a.

II.

Cjenik nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin za prvo regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2025. utvrđuje se kako slijedi:

Nestandardna uslugaBroj radnik-satiCijena nestandardne usluge bez PDV-a
HRK
(EUR)

Cijena nestandard­ne usluge s uključenim PDV-om

HRK
(EUR)

1.Prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja-2,00540,00 (71,67)675,00 (89,59)
2.Prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada kupca-2,00540,00 (71,67)675,00 (89,59)
3.Evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala prodavatelju UPP-a-2,00540,00 (71,67)675,00 (89,59)
4.Evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala kupcu UPP-a-2,00540,00 (71,67)675,00 (89,59)
5.Prodaja UPP-a ili prirodnog plina korisnika terminala za UPP u otvorenom postupku-40,0010.800,00 (1.433,41)13.500,00 (1.791,76)
6.Pražnjenje spremnika plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a[1]PIPIPI
7.Ponovni pretovar UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a-18,004.860,00 (645,03)6.075,00 (806,29)
8.Ponovni pretovar UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a[1]PIPIPI
9.Provođenje izvanredne inventure zatražene od korisnika terminala-40,0010.800,00 (1.433,41)13.500,00 (1.791,76)
10.Zamjena dodijeljenih vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a-2,00540,00 (71,67)675,00 (89,59)


Značenje skraćenica:

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge.

Cijena nestandardne usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge, već se isti obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

III.

Prosječna cijena radnog sata iz točke I. ove Odluke i cijene nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin iz točke II. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, broj 141/21).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/36
Urbroj: 371-04-22-9
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.