Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema

NN 109/2022 (21.9.2022.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1615

Na temelju članka 77. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015 i 17/2019) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, RADIOOPREMA

Članak 1.

(1) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema, propisuju tehničke zahtjeve za brodove hrvatske državne pripadnosti u svezi radioopreme te sadrže odredbe u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru 1974 (SOLAS 74), Poglavlje IV., kako je zadnje izmijenjeno Rezolucijom MSC.471(101).

(2) Sastavni dio ovih pravila su prilozi:

a) Prilog I: »Opći zahtjevi«;

b) Prilog II: »Zahtjevi za opremanjem brodova radioopremom«;

c) Prilog III: »Zahtjevi za opremanjem brodova ne-konvencijske veličine i brodova koji ne obavljaju međunarodna putovanja«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema objavljena u »Narodnim novinama« br. 28/2019.

Članak 3.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/27

Urbroj: 530-03-2-3-22-1

Zagreb, 1. rujna 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I

OPĆI ZAHTJEVI

1.1 PRIMJENA

1.1.1 Ovaj se dio Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova (u daljnjem tekstu: Pravila) primjenjuje se na radioopremu koja se ugrađuje na nove brodove.

1.1.2 O primjeni Pravila na postojeću radioopremu, već ugrađenu na postojeće brodove, osim ako nije izričito drugačije određeno, Priznata organizacija (u daljnjem tekstu RO) razmatra i, uz suglasnost Ministarstva nadležno za pomorstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), odlučuje u svakom pojedinom slučaju posebno. Prilikom zamjene postojeće radioopreme novom opremom primjenjuju se odredbe kao za nove brodove.

1.1.3 Ova se Pravila, osim na mjestima gdje je izričito drugačije određeno, primjenjuju na sve brodove na koje se primjenjuje Konvencija SOLAS 74, s dopunama, odnosno na sve putničke brodove i teretne brodove sa GT ≥ 300, koji obavljaju međunarodna putovanja.

1.1.4 Ova se Pravila ne primjenjuju na brodove na koje se inače primjenjuje Konvencija SOLAS 74, s dopunama, kad ovi brodovi plove u vodama Velikih Jezera Sjeverne Amerike i s njima privezanim pritočnim vodama, sve do istočne granice koju čini brana Sv. Lambert u Montrealu, provinciji Quebeck (Kanada).[1](Radi potrebe sigurnosti, ovi su brodovi podložni posebnim radio-propisima sadržanim u sporazumu između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država)

1.1.5 Brodovi koji plove u polarnim vodama moraju udovoljavati i zahtjevima Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama, Prilog X., (Konvencija SOLAS 74, Pog. XIV, kako je usvojeno rezolucijom MSC.386(94) i Međunarodnim kodeksom za brodove koji plove u polarnim vodama (Polarni Kodeks) kako je usvojen rezolucijom MSC.385(94) i MEPC.264(68)).

1.1.6 Ova se Pravila ne primjenjuju na putničke brodove u nacionalnoj plovidbi na koje se primjenjuju Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (Direktiva 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, kako je posljednje izmijenjena Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2020/411).

1.1.7 Ova se Pravila ne primjenjuju na brza plovila koja udovoljavaju odredbama HSC Kodeksa (IMO Rezolucija MSC.36(63), s dopunama i IMO Rezolucija MSC.97(73), s dopunama).

1.1.8 Ova se Pravila ne primjenjuju na dinamički podržavana plovila koja udovoljavaju odredbama DSC Kodeksa (IMO Rezolucija A.373(10), kako je dopunjen s IMO Rezolucijom MSC.37(63)).

1.1.9 Ova se Pravila ne primjenjuju na pokretne odobalne objekte za bušenje koji udovoljavaju odredbama Glave 11. Kodeksa za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata za bušenje (MODU Kodeksa).

1.1.10 Ova se Pravila ne primjenjuju na brodove posebne namjene koja udovoljavaju odredbama Kodeks za brodove posebne namjene (SPS Kodeks).

1.1.11 Ova se Pravila ne primjenjuju na ribarska plovila koja udovoljavaju odredbama Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova.

1.1.12 Za sve ostale tipove brodova koji u ovim Pravilima nisu posebno navedeni primjenjuju se zahtjevi kao za teretne brodove iste bruto tonaže i područja plovidbe.

1.1.13 Putnički brodovi duljine do 24 metra i teretni brodovi s GT < 300 koji ne obavljaju međunarodna putovanja moraju udovoljavati zahtjevima danim u Prilogu III. ovih Pravila.

1.1.14 Putnički brodovi duljine 24 metra i više[2](Izuzimajući putničke brodove na koje se odnose odredbe Direktive 2009/45/EZ, kako je dopunjena te izuzimajući brza putnička plovila na koja se odnose odredbe HSC Kodeksa, odnosno DSC Kodeksa) i teretni brodovi sa GT ≥ 300 koji ne obavljaju međunarodna putovanja moraju udovoljavati zahtjevima danim u Prilogu III. ovih Pravila.

1.1.15 Teretni brodovi s GT < 300 i koji obavljaju međunarodna putovanja moraju udovoljavati zahtjevima danim u Prilogu III. ovih Pravila.

1.1.16 Nijedna odredba ovih Pravila ne može priječiti brod, plovilo za spašavanje ili osobu u opasnosti da upotrebi bilo koja sredstva koja su im na raspolaganju kako bi privukli pažnju, obznanili svoj položaj i dobili pomoć.

1.2 TERMINI I DEFINICIJE

1.2.1 U svrhu ovih Pravila sljedeći termini imaju značenje definirano kako slijedi:

.1 Komunikacija brod-brod znači sigurnu komunikaciju između brodova s položaja iz kojega se uobičajeno upravlja brodovima.

.2 Stalna straža znači da radio-straža ne smije biti prekinuta osim na kratke vremenske periode kada je umanjena sposobnost broda za primanje signala, ili je blokirana vlastitim komunikacijama ili kada se periodično održavaju ili provjeravaju sredstva za komunikaciju.

.3 Digitalni selektivni poziv (DSC) označava tehniku korištenja digitalnih kodova, koja omogućava radiostanici da uspostavi kontakt s drugom stanicom ili grupom stanica i prenese im podatke, pridržavajući se preporuka International Radio Consultative Committee (CCIR).

.4 Izravno-tiskajuća radiotelegrafija označava automatske telegrafske tehnike koje se pridržavaju preporuka International Radio Consultative Committee (CCIR).

.5 Opća radiokomunikacija označava promet operativnih i javnih komunikacija putem radija, osim poruka pogibelji, hitnosti i sigurnosti.

.6 INMARSAT [3](Naziv Organizacije je promijenjen u »Međunarodna mobilna satelitska organizacija« (Inmarsat) na temelju izmjena i dopuna Konvencije i Operativnog sporazuma usvojenih na desetoj (izvanrednoj) skupštini (od 5. do 9. prosinca 1994.)) je Međunarodna pomorska satelitska organizacija osnovana Konvencijom o Međunarodnoj pomorskoj satelitskoj organizaciji iz 1976. godine, kako je izmijenjena i dopunjena

.7 Međunarodna NAVTEX služba označava koordinirano odašiljanje i automatsko primanje navigacijskih obavijesti na frekvenciji od 518 kHz pomoću uskopojasnog izravno-tiskajućeg sustava na engleskome jeziku.[4](Pozivanje se upućuje na NAVTEX priručnik kako je odobren od IMO-a (publikacija IMO-951E))

.8 Određivanje mjesta nezgode znači pronalaženje brodova, zrakoplova, jedinica ili osoba u opasnosti.

.9 Navigacijske obavijesti jesu navigacijska i meteorološka upozorenja, vremenske prognoze i druge hitne obavijesti vezane za sigurnost navigacije, koje se odašilju brodovima.

.10 Služba satelita u polarnoj orbiti označava službu koja se temelji na satelitima iznad polarnih područja koji primaju i prenose poruke za uzbunjivanje od satelitskih EPIRB uređaja te otkriva njihov položaj.

.11 Radiopravilnik označava Radiopravilnik koji je pridružen, kao dio Međunarodne konvencije o telekomunikacijama, kako je izmijenjen i dopunjen.

.12 GMDSS označava Svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti kako je sadržan u Poglavlju IV., Konvencije SOLAS 74, kako je dopunjena.

.13 Morsko područje A1 označava područje unutar radiotelefonskog dometa od najmanje jedne obalne VHF stanice koja omogućava stalno uzbunjivanje putem DSC-a, prema definiciji Ugovorne vlade.[5](Odnosi se na IMO Rezoluciju A.801(19) o pružanju radijskih usluga za svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti (GMDSS))

.14 Morsko područje A2 označava područje, osim morskog područja A1, unutar radiotelefonskog dometa najmanje jedne obalne MF stanice koja omogućava stalno uzbunjivanje putem DSC-a, prema definiciji Ugovorne vlade.5

.15 Morsko područje A3 označava područje, osim morskih područja A1 i A2, koje je unutar dometa INMARSAT geostacionarnog satelita putem kojega je moguće stalno uzbunjivanje.

.16 Morsko područje A4 označava područje izvan morskih područja A1, A2 i A3.

.17 Oznake identiteta Svjetskog pomorskog sustava pogibelji i sigurnosti (GMDSS) označava oznake identiteta pokretne pomorske službe (MMSI), pozivni znak broda, oznake identiteta priznate pokretne satelitske službe i oznake identiteta serijskim brojem koji se može odašiljati brodskom opremom i koristiti za identifikaciju broda.

.18 Priznata pokretna satelitska služba označava službu koja djeluje preko satelitskog sustava i priznata je od strane Organizacija za upotrebu u Svjetskom pomorskom sustavu pogibelji i sigurnosti (GMDSS).

1.2.2 Svi drugi termini i kratice, koji se upotrebljavaju u ovim Pravilima i koje su definirane u Radiopravilniku i Međunarodnoj konvenciji o pomorskom traganju i spašavanju (SAR), iz 1979., s izmjenama i dopunama, imaju značenja definirana u Radiopravilniku i SAR Konvenciji.

1.3 OPSEG NADZORA

1.3.1 Radiooprema podliježe tehničkom nadzoru RO koji mora sadržavati sljedeće elemente:

– utvrđivanje primjenjivih ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama radioopreme;

– odobrenje tehničke dokumentacije[6](Za popis tehničke dokumentacije koju je potrebno dostaviti na odobrenje RO vidjeti IMO Rezoluciju A.1156(32) – Survey guidelines under the harmonized system of survey and certification (HSSC), 2021, kako može biti dodatno dopunjena);

– funkcionalno ispitivanje sustava;

– osnovni, redovni i izvanredni pregled ugrađene radioopreme.

1.3.2 Za ispitne norme i zahtjeve u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za radioopremu za brodove u međunarodnoj plovidbi na koje se odnosi Konvencija SOLAS 74 vidjeti zahtjeve Pravilnika o pomorskoj opremi, odnosno zahtjeve iz dijela 5., Priloga Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/1158 o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2020/1170, kako može biti dopunjena i izmijenjena.

1.3.3 Brodska radiooprema koja je certificirana u skladu sa zahtjevima utvrđenim Pravilnikom o pomorskoj opremi, odnosno u skladu sa zahtjevima iz dijela 5., Priloga Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/1158 o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2020/1170, kako može biti dopunjena i izmijenjena, smatra se usklađenom sa zahtjevima utvrđenima u ovim Pravilima.

1.3.4 VHF DSC radiooprema za brodove za koje se prema Tablici 3.1.1 ovih Pravila zahtijeva da bude VHF DSC klase D, smatra se prihvatljivom u slučaju da je ista tipno odobrena od strane RO, ili da je projektirana tako da se osigura njeno pravilno funkcioniranje u pomorskom okruženju, ispune svi operativni zahtjevi GMDSS-a primjenjivi na plovila na koja se Konvencija SOLAS 74 ne odnosi, u skladu relevantnim odredbama IMO-a te osigura jasna i stabilna komunikacija s visokim stupnjem pouzdanosti veze analogne ili digitalne komunikacije, a prema Odluci Komisije (2013/638/EU) o bitnim zahtjevima vezanim uz pomorsku radiokomunikacijsku opremu namijenjenu za uporabu na plovilima koja nisu obuhvaćena SOLAS-om (Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru) i za uključivanje u Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost (GMDSS).[7](Oprema mora udovoljavati i odredbama Direktive 2014/53/EU, kako je izmijenjena i dopunjena)

1.3.5 U svezi zahtjeva za osnovnim, redovnim i izvanrednim pregledima radioopreme ugrađene na brodovima hrvatske državne pripadnosti vidjeti odredbe Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Općenito, Prilog II. i Prilog V.

1.4 IZUZEĆA I JEDNAKOVRIJEDNOST

1.4.1 Ministarstvo može dopustiti djelomično ili uvjetno izuzimanje pojedinih brodova iz uvjeta propisanih u 2.2 do 2.6, pod uvjetom da:

.1 ti brodovi ispunjavaju funkcionalne uvjete navedene u 1.5; i

.2 je Ministarstvo razmotrilo utjecaj koje takva izuzeća mogu imati na opću učinkovitost usluge za sigurnost svih brodova i plovila.

1.4.2 Sukladno odredbama Pravila IV/3 Konvencije SOLAS 74, za brodove na koje se Konvencija SOLAS 74 odnosi, Ministarstvo može dopustiti izuzeće prema 1.4.1 samo:

.1 ako su uvjeti koji utječu na sigurnost takvi da je puna primjena uvjeta propisanih u 2.2 do 2.6, neopravdana ili nepotrebna; ili

.2 u posebnim okolnostima, za jedno putovanje izvan morskog područja ili morskih područja za koje je brod opremljen.

1.4.3 Prihvaćanje jednakovrijednosti je isključivo u nadležnosti Ministarstva u suradnji s RO.

1.4.4 Ministarstvo mora predati IMO-u, čim je prije moguće nakon 1. siječnja svake godine, izvještaj sa svim izuzećima dopuštenima prema 1.4.1 i 1.4.2 tijekom prethodne kalendarske godine, s razlozima za dopuštanje tih izuzeća.

1.5 FUNKCIONALNI UVJETI[8](Brodovi koji obavljaju GMDSS funkcije trebaju se voditi odredbama IMO Rezolucije A.814(19) – Smjernice za izbjegavanje lažnih upozorenja u slučaju opasnosti)

1.5.1 Svaki brod, dok je na moru, mora moći (SOLAS 74, Pravilo IV/4):

.1 osim kao što je predviđeno u 2.3.1.1 i 2.5.1.4.3, odašiljati poruke za uzbunjivanje brod-kopno s najmanje dva različita i neovisna sredstva, od kojih svaki koristi različitu radiokomunikacijsku službu;

.2 primati poruke za uzbunjivanje kopno-brod;

.3 odašiljati i primati poruke za uzbunjivanje brod-brod;

.4 odašiljati i primati komunikaciju tijekom koordinacije traganja i spašavanja;

.5 odašiljati i primati komunikaciju na mjestu nezgode;

.6 odašiljati i, kako je propisano Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju, primati signale za određivanje mjesta nezgode;[9](Odnosi se na IMO Rezoluciju A.614(15) o opremanju radarom koji radi u frekvencijskom pojasu 9,300 - 9,500 MHz)

.7 odašiljati i primati navigacijske obavijesti;[10](Treba napomenuti da brodovi mogu imati potrebu za primanjem određenih informacija o pomorskoj sigurnosti dok su u luci)

.8 odašiljati i primati opću radiokomunikaciju sa i od radio sustava na obali ili mreža podložnih 2.10.8; i

.9 odaš iljati i primati poruke brod-brod.

1.5-1 GMDSS SATELITSKI PRUŽATELJI USLUGA

Odbor za pomorsku sigurnost utvrđuje kriterije, postupke i aranžmane za ocjenjivanje, priznavanje, pregled i nadzor pružanja mobilnih satelitskih komunikacijskih usluga u Svjetskom pomorskom sustavu pogibelji i sigurnosti (GMDSS) u skladu s odredbama Konvencije SOLAS 74, Pravilo IV/4-1.[11](Odnosi se na Kriterije za pružanje mobilnih satelitskih komunikacijskih sustava u Svjetskom pomorskom sustavu pogibelji i sigurnost (GMDSS) (IMO Rezolucija A.1001(25)) i Smjernice za potencijalne pružatelje satelitskih usluga GMDSS (IMO MSC.1/Circ.1414))

PRILOG II

ZAHTJEVI ZA OPREMANJE BRODOVA RADIOOPREMOM

2.1 RADIOOPREMA

2.1.1 Svaki brod mora imati radioopremu koja ispunjava funkcionalne uvjete propisane u 1.5, tijekom cijeloga planiranog putovanja i koja ispunjava uvjete 2.2, osim ako se na brod ne primjenjuju izuzeća prema 1.4, te ovisno o morskom području ili morskim područjima kroz koje će proći tijekom svojega putovanja, i uvjete iz 2.3, 2.4, 2.5 ili 2.6.

2.1.2 Svaka radio-oprema mora:

.1 biti tako smještena da nema štetnog utjecaja mehaničkog, električnog ili drugog izvora koji bi utjecao na njenu pravilnu uporabu, te tako da osigura elektromagnetsku kompatibilnost i izbjegavanje štetnog međusobnog djelovanja s drugom opremom ili sustavima;

.2 biti tako smještena da osigura najveći mogući stupanj sigurnosti i operativne dostupnosti;

.3 biti zaštićena od štetnog utjecaja vode, ekstremnih temperatura i drugih nepovoljnih okolišnih uvjeta;

.4 imati pouzdano, stalno postavljeno električno osvjetljenje, neovisno o glavnom izvoru električne energije i izvoru električne energije u nuždi, za odgovarajuće osvjetljavanje radio-upravljača za upravljanje radio-opremom; i

.5 biti jasno označen s pozivnim znakom, identitetom brodske radiostanice i drugim kodovima koji su primjenjivi za tu radio-opremu.

2.1.3 Nadzor nad VHF radiotelefonskim kanalima, potreban za navigacijsku sigurnost, mora biti izravno dostupan sa zapovjedničkog mosta, omogućen iz položaja upravljanja i, gdje je potrebno, trebaju biti dostupna sredstva koja bi omogućavala radiokomunikaciju s krila zapovjedničkog mosta. Prijenosna VHF oprema može se koristiti za ispunjavanje posljednjeg uvjeta.

2.1.4 Na putničkim brodovima, panel pogibelji mora biti postavljena na mjestu odakle se upravlja brodom. Ovaj panel mora sadržavati ili jednu tipku koja, kada se pritisne, pokreće uzbunu u slučaju pogibelji koristeći sve radiokomunikacijske instalacije zahtijevane na brodu za tu svrhu ili jednu tipku za svaku pojedinačnu instalaciju. Panel će jasno i vizualno označavati svaki put kada se pritisne bilo koja tipka ili tipke. Moraju se osigurati sredstva za sprječavanje nenamjernog aktiviranja tipke ili tipki. Ako se satelitski EPIRB koristi kao drugo sredstvo uzbune pogibelji i ne aktivira se daljinski, prihvatljivo je imati dodatni EPIRB instaliran u kormilarnici blizu mjesta za upravljanje brodom.

2.1.5 Na putničkim brodovima, informacije o poziciji broda moraju se kontinuirano i automatski dostavljati svoj relevantnoj radiokomunikacijskoj opremi koja će biti uključena u početnu uzbunu u slučaju pogibelji kada se pritisne tipka ili tipke na panelu pogibelji.

2.1.6 Na putničkim brodovima, alarmni panel pogibelji mora biti postavljena na mjestu odakle se upravlja brodom. Alarmni panel pogibelji mora osigurati vizualnu i zvučnu indikaciju bilo koje uzbune u slučaju pogibelji ili uzbuna primljenih na brodu i također mora označiti putem koje radiokomunikacijske usluge su primljena upozorenja u slučaju pogibelji.

2.2 RADIOOPREMA – OPĆENITO

2.2.1 Svaki brod mora biti opremljen:

.1 jednom VHF radio-opremom sposobnom za odašiljanje i primanje:

.1.1 DSC-a na frekvenciji 156,525 MHz (kanal 70). Mora biti moguće započeti prijenos poruka za uzbunjivanje na kanalu 70 iz uobičajenog položaja za upravljanje brodom; i

.1.2 radiotelefonije na frekvenciji 156,300 MHz (kanal 6), 156,650 MHz (kanal 13) i 156,800 MHz (kanal 16);

.2 jednim radio-uređajem sposobnim za održavanje stalne straže nad DSC-om na VHF kanalu 70 koji može biti odvojen od, ili kombiniran sa onim uređajem propisanim 2.2.1.1.1;

.3 jednim uređaj za lociranje traganja i spašavanja, sposobnim za rad na frekvenciji od 9 GHz ili na frekvencijama namijenjenim AIS-u, koji:

.3.1 mora biti tako spremljen da se može lako koristiti; i

.3.2 može biti jedan od uređaja propisanih Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje, za brodice za spašavanje;

.4 jednim prijemnikom za primanje poruka međunarodne NAVTEX službe, ako brod plovi u bilo kojem području u kojemu je međunarodna NAVTEX služba dostupna;

.5 jednim radio-uređajem za primanje navigacijskih obavijesti od poboljšanoga grupnog poziva priznate pokretne satelitske službe, ako brod plovi u morskom području A1, ili A2 ili A3, ali u kojemu nije dostupna međunarodna NAVTEX služba. Međutim, brodovi koji plove isključivo u HF frekvencijskim područjima navigacijskih obavijesti, opremljenih pomoću izravno-tiskajuće radiotelegrafije, te opremljeni s opremom koja može primati takve signale, mogu se izuzeti iz ove odredbe; [12](Odnosi se na Preporuku o objavljivanju informacija o pomorskoj sigurnosti kako je usvojena IMO Rezolucijom A.705(17), s izmjenama i dopunama)

.6 prema odredbama 2.3.3, satelitskom radioplutačom za otkrivanje mjesta nezgode (EPIRB) [13](Odnosi se na IMO Rezoluciju A.616(15) koja se odnosi na sposobnost potrage i spašavanja), koja mora:

.6.1 omogućavati odašiljanje poruke za uzbunjivanje putem službe satelita u polarnoj orbiti, na frekvenciji od 406 MHz;

.6.2 biti postavljena na lako dostupnom položaju;

.6.3 spremna za ručno oslobađanje, s mogućnošću da je može nositi jedna osoba u brodici za spašavanje;

.6.4 izvedena na način da omogućava samo-oslobađanje ako brod potone, te za automatsku aktivaciju kada je u vodi; i

.6.5 omogućavati ručnu aktivaciju.

2.2.2 Svaki putnički brod mora biti opremljen sredstvima za dvosmjernu radiokomunikaciju na mjestu događaja u svrhu potrage i spašavanja korištenjem zrakoplovnih frekvencija 121,5 MHz i 123,1 MHz s položaja iz kojega se uobičajeno upravlja brodom.

2.3 RADIOOPREMA – MORSKO PODRUČJE A1

2.3.1 Uz ispunjavanje uvjeta 2.2, svaki brod koji plovi isključivo u morskom području A1 mora biti opremljen radio-uređajima koji mogu započeti prijenos poruka za uzbunjivanje brod-kopno s položaja iz kojega se uobičajeno upravlja brodom, koji rade:

.1 na VHF kanalima koristeći DSC; ovaj uvjet može biti ispunjen pomoću EPIRB-a propisanog 2.3.3, ili postavljanjem EPIRB-a blizu uobičajenog položaja za upravljanje brodom, ili na način da se može EPIRB-om daljinski upravljati; ili

.2 putem službe satelita u polarnoj orbiti na frekvenciji od 406 MHz; ovaj uvjet može biti ispunjen pomoću satelitskog EPIRB-a, propisanim 2.2.1.6, ili postavljanjem EPIRB-a blizu uobičajenog položaja za upravljanje brodom, ili na način da se može EPIRB-om daljinski upravljati; ili

.3 ako brod plovi u dometu obalnih MF stanica opremljenih DSC-om, na MF frekvenciji koristeći DSC; ili

.4 na HF frekvenciji koristeći DSC; ili

.5 putem priznate pokretne satelitske službe; ovaj uvjet može biti ispunjen putem:

.5.1 brodske zemaljske stanice;[14](Ovaj zahtjev mogu ispuniti brodske zemaljske stanice priznate pokretne satelitske službe sposobne za dvosmjernu komunikaciju, kao što je Fleet-77 (IMO Rezolucije A.808(19) i MSC.130(75)) ili Inmarsat-C (IMO Rezolucija A.807(19), s izmjenama i dopunama) brodske zemaljske stanice. Osim ako nije drugačije navedeno, ova fusnota se primjenjuje na sve zahtjeve za brodsku zemaljsku stanicu priznate pokretne satelitske službe propisane ovim Pravilima.) ili

.5.2 satelitskog EPIRB-a, propisanog 2.2.1.6, ili postavljanjem EPIRB-a blizu uobičajenog položaja za upravljanje brodom, ili na način da se može EPIRB-om daljinski upravljati.

2.3.2 VHF radio-opremom, propisana 2.2.1.1, također mora odašiljati i primati opće radiokomunikacije koristeći radiotelefoniju.

2.3.3 Brodovi koji plove isključivo u morskom području A1, mogu umjesto satelitskog EPIRB-a, propisanog u 2.2.1.6, nositi EPIRB koji mora:

.1 omogućavati odašiljanje poruka za uzbunjivanje putem DSC-a na VHF kanalu 70 i koji omogućava određivanje mjesta nezgode pomoću radarskog transpondera na frekvenciji od 9 GHz;

.2 biti postavljen na lako dostupan položaj;

.3 spreman za ručno oslobađanje, s mogućnošću da ga može nositi jedna osoba u brodici za spašavanje;

.4 izvedena na način da omogućava samo-oslobađanje ako brod potone, te za automatsku aktivaciju kada je na vodi; i

.5 omogućavati ručnu aktivaciju.

2.4 RADIOOPREMA – MORSKA PODRUČJA A1 I A2

2.4.1 Uz ispunjavanje uvjeta 2.2, svaki brod koji plovi izvan morskog područja A1, a unutar morskog područja A2, mora biti opremljen sa:

.1 jednom MF radio-opremom koja mora omogućavati odašiljanje i primanje u svrhu uzbunjivanja i sigurnosti, na frekvencijama:

.1.1 2187,5 kHz koristeći DSC; i

.1.2 2182 kHz koristeći radiotelefoniju;

.2 jednim radio-uređajem koji mora omogućavati održavanje stalne straže nad DSC-om na frekvenciji 2187,5 kHz koji može biti odvojen od, ili kombiniran s radio-uređajem propisanim 2.4.1.1.1; i

.3 sredstvima za započinjanje odašiljanja poruka za uzbunjivanje brod-kopno putem radio-službe, osim one na MF frekvenciji, koji rade:

.3.1 putem službe satelita u polarnoj orbiti na 406 MHz; ovaj uvjet može biti ispunjen satelitskim EPIRB-om, propisanim 2.2.1.6, postavljanjem EPIRB-a blizu uobičajenog položaja za upravljanje brodom, ili na način da se može EPIRB-om daljinski upravljati; ili

.3.2 na HF frekvenciji koristeći DSC; ili

.3.3 putem priznate pokretne satelitske službe, putem brodske zemaljske stanice.

2.4.2 Započinjanje odašiljanja poruka za uzbunjivanje s radio-uređaja, određenih 2.4.1.1 i 2.4.1.3, mora se moći iz uobičajenog položaja za upravljanje brodom.

2.4.3 Uz to, brod mora biti sposoban odašiljati i primati opću radiokomunikaciju putem radiotelefonije ili izravno-tiskajuće telegrafije upotrebom:

.1 radio-uređaja koji radi na frekvencijama između 1605 kHz i 4000 kHz ili između 4000 kHz i 27500 kHz. Ovaj se uvjet može ispuniti dodavanjem ove mogućnosti opremi propisanoj u 2.4.1.1 za tu svrhu; ili

.2 brodske zemaljske stanice priznate pokretne satelitske službe.

2.5 RADIOOPREMA – MORSKA PODRUČJA A1, A2 I A3

2.5.1 Uz ispunjavanje uvjeta 2.2, svaki brod koji plovi izvan morskog područja A1 i A2, ali unutar morskog područja A3, ako ne ispunjava uvjete 2.5.2, mora biti opremljen sa:

.1 brodskom zemaljskom stanicom priznate pokretne satelitske službe koja mora omogućavati:

.1.1 odašiljanje i primanje komunikacije u svrhu uzbunjivanja i sigurnosti putem izravno-tiskajuće telegrafije;

.1.2 započinjanje i primanje hitnih poruka za uzbunjivanje;

.1.3 držanje straže za uzbunjivanje u slučaju pogibelji kopno-brod, uključujući i one upućene u točno određena geografska područja;

.1.4 odašiljanje i primanje opće radiokomunikacije, putem radiotelefonije ili izravno-tiskajuće telegrafije; i

.2 jednom MF radio-opremom koja omogućava odašiljanje i primanje u svrhu uzbunjivanja i sigurnosti, na frekvencijama:

.2.1 2187,5 kHz koristeći DSC; i

.2.2 2182 kHz koristeći radiotelefoniju; i

.3 jednim radio-uređajem koji omogućava održavanje stalne straže nad DSC-om na frekvenciji 2187,5 kHz koji može biti odvojen od, ili kombiniran s radio-uređajem propisanim 2.5.2.1; i

.4 sredstvima za započinjanje odašiljanja poruka za uzbunjivanje brod-kopno putem radio-službe, koja radi:

.4.1 putem službe satelita u polarnoj orbiti na frekvenciji od 406 MHz; ovaj uvjet može biti ispunjen satelitskim EPIRB-om, propisanim 2.2.1.6, postavljanjem EPIRB-a blizu uobičajenog položaja za upravljanje brodom, ili na način da se može EPIRB-om daljinski upravljati; ili

.4.2 na HF frekvenciji koristeći DSC; ili

.4.3 putem priznate pokretne satelitske službe, putem dodatne brodske zemaljske stanice.

2.5.2 Uz ispunjavanje uvjeta 2.2, svaki brod na putovanjima izvan morskih područja A1 i A2, ali unutar morskog područja A3, ako ne ispunjava uvjete 2.5.1, mora biti opremljen sa:

.1 jednom MF/HF radio-opremom koja omogućava odašiljanje i primanje u svrhu uzbunjivanja i sigurnosti, na svim frekvencijama za uzbunjivanje i sigurnost između 1605 kHz i 4000 kHz ili između 4000 kHz i 27500 kHz:

.1.1 koristeći DSC;

.1.2 koristeći radiotelefoniju; i

.1.3 koristeći izravno-tiskajuću telegrafiju; i

.2 opremom koja omogućava održavanje straže nad DSC-om na frekvencijama 2187,5 kHz, 8414,5 kHz i na najmanje jednoj od frekvencija DSC-a za uzbunjivanje i sigurnost 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ili16804,5 kHz; mora biti moguće u bilo koje vrijeme odabrati bilo koju od ovih DSC frekvencija za uzbunjivanje i sigurnost. Ova oprema može biti odvojena od ili kombinirana s opremom propisanom 2.5.2.1; i

.3 sredstva za započinjanje odašiljanja poruka za uzbunjivanje brod-kopno putem radiokomunikacijske službe, osim one na HF frekvenciji, koja rade:

.3.1 putem službe satelita u polarnoj orbiti na frekvenciji od 406 MHz; ovaj uvjet može biti ispunjen satelitskim EPIRB-om, propisanim 2.2.1.6, postavljanjem EPIRB-a blizu uobičajenog položaja za upravljanje brodom, ili na način da se može EPIRB-om daljinski upravljati; ili

.3.2 putem priznate pokretne satelitske službe, putem brodske zemaljske stanice; i

.4 Uz to, brodovi moraju biti u mogućnosti odašiljati i primati opće radiokomunikacije putem radiotelefonije ili izravno-tiskajuće telegrafije, koristeći MF/HF radio-opremu koja radi na frekvencijama između 1605 kHz i 4000 kHz ili između 4000 kHz i 27500 kHz. Ovaj uvjet može biti ispunjen dodavanjem ove mogućnosti opremi propisanoj u 2.5.2.1 za tu svrhu.

2.5.3 Započinjanje odašiljanja poruka uzbunjivanja u slučaju pogibelji mora biti moguće s radio-uređaja propisanih 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.4, 2.5.2.1 i 2.5.2.3 iz uobičajenog položaja za upravljanje brodom.

2.6 RADIOOPREMA – MORSKA PODRUČJA A1, A2, A3 I A4

2.6.1 Uz ispunjavanje uvjeta 2.2, brodovi koji plove u svim morskim područjima moraju biti opremljeni radio-uređajima i opremom propisanima 2.5.2, izuzev što oprema propisana 2.5.2.3.2 neće biti prihvaćena kao alternativa opremi propisanoj 2.5.2.3.1, kojom brod mora uvijek biti opremljen. Uz to, brodovi koji plove u svim morskim područjima moraju ispunjavati uvjete iz 2.5.3.

2.7 STRAŽA

2.7.1 Svaki brod dok je na moru mora držati stalnu stražu:

.1 na VHF DSC kanalu 70, ako je brod opremljen s VHF radio-opremom, u skladu s uvjetima 2.2.1.2;

.2 na frekvenciji DSC-a za uzbunjivanje i sigurnost od 2187,5 kHz, ako je brod opremljen s MF radio-opremom, u skladu s uvjetima 2.4.1.2 ili 2.5.1.3,

.3 na frekvencijama DSC-a za uzbunjivanje i sigurnost od 2187,5 kHz i 8414,5 kHz, te također na najmanje jednoj od frekvencija DSC-a za uzbunjivanje i sigurnost od 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ili 16804,5 kHz, ovisno o dijelu dana i geografskom položaju broda, ako je brod opremljen s MF/HF radio-opremom, u skladu s uvjetima 2.5.2.2 ili 2.6.1. Straža se može držati i pomoću skenirajućeg prijemnika;

.4 za satelitske poruke uzbunjivanja kopno-brod, ako je brod opremljen brodskom zemaljskom stanicom priznate pokretne satelitske službe, u skladu s uvjetima 2.5.1.1.

2.7.2 Svaki brod, dok je na moru, mora držati radio-stražu za prijenose navigacijskih obavijesti na odgovarajućoj frekvenciji ili frekvencijama na kojima se takva upozorenja prenose u području u kojemu brod plovi.

2.8 NAPAJANJE

2.8.1 U svakom trenutku, dok je brod na moru, mora biti dostupna opskrba električnom energijom dovoljna za rad radio-uređaja i punjenje svih baterija koje se koristi kao pričuvni izvor ili izvori energije za radio-uređaje.

2.8.2 Svaki brod mora biti opremljen pričuvnim izvorom ili izvorima energije za opskrbu radio-uređaja u svrhu održavanja radiokomunikacije za uzbunjivanje i sigurnost u slučaju kvara brodskog glavnog izvora električne energije i izvora električne energije u nuždi. Pričuvni izvor ili izvori energije moraju biti sposobni za istovremeni rad VHF radio-opreme, propisane 2.2.1.1, te ovisno o morskom području ili morskim područjima za koje je brod opremljen, i MF radioopreme, propisane 2.4.1.1, ili MF/HF radio-opreme, propisane 2.5.2.1 ili 2.6.1, ili brodske zemaljske stanice propisane 2.5.1.1, te bilo kojega dodatnog uređaja spomenutog u 2.8.4, 2.8.5 i 2.8.8, u trajanju od najmanje:

.1 jedan sat na brodovima opremljenim izvorom električne energije u nuždi, ako je takav izvor energije u potpunosti u skladu sa svim relevantnim odredbama Konvencije SOLAS 74, s dopunama, Pravila II-1/42 ili 43, uključujući opskrbu takvom energijom radio-uređaja, i

.2 šest sati na brodovima koji nemaju izvora električne energije u nuždi koji je u potpunosti u skladu sa svim relevantnim odredbama Konvencije SOLAS 74, s dopunama, Pravila II-1/42 ili 43, uključujući opskrbu takvom energijom radio-uređaja.[15](Kao smjernicu, preporučuje se sljedeća formula za određivanje električnog opterećenja koje treba opskrbiti pričuvnim izvorom energije za svaki radio-uređaj potreban za stanje pogibelji: 1/2 trenutne potrošnje potrebne za prijenos + potrošnja struje potrebna za prijem + trenutnu potrošnju svih dodatnih opterećenja.)

Pričuvni izvor ili izvori energije ne moraju istovremeno napajati neovisnu HF i MF radio-opremu.

2.8.3 Pričuvni izvor ili izvori energije moraju biti neovisni o pogonskoj snazi broda i brodskom sustavu napajanja.

2.8.4 Gdje se na pričuvni izvor ili izvore energije, uz VHF radio-opremu, mogu spojiti dva ili više drugih radio-uređaja, navedenih u 2.8.2, oni moraju biti u mogućnosti istovremeno napajati, u periodu određenom u 2.8.2.1 ili 2.8.2.2, VHF radio-opremu i:

.1 sve druge radio-uređaje koji se istovremeno mogu spojiti na pričuvni izvor ili izvore energije; ili

.2 onaj radio-uređaj koji će trošiti najviše energije, ako se samo jedan radio-uređaj može spojiti na pričuvni izvor ili izvore energije istovremeno s VHF radio-opremom.

2.8.5 Pričuvni izvor ili izvori energije mogu se upotrijebiti za napajanje električnog svjetla propisanog 2.1.2.4.

2.8.6 Ako se pričuvni izvor energije sastoji od punjive akumulatorske baterije ili baterija:

.1 moraju se osigurati sredstva za automatsko punjenje takvih baterija koja ih moraju biti sposobna napuniti do zahtjeva najmanjeg kapaciteta unutar 10 sati; i

.2 kapacitet baterije ili baterija se mora provjeravati odgovarajućim načinom, u vremenskim razmacima od najviše 12 mjeseci, kada brod nije na moru. [16](Jedna od metoda provjere kapaciteta akumulatorske baterije je potpuno isprazniti i ponovno napuniti bateriju, koristeći normalnu radnu struju i razdoblje (npr. 10 sati). Procjena stanja napunjenosti može se izvršiti u bilo kojem trenutku, ali to treba učiniti bez značajnog pražnjenja baterije kada je brod na moru)

2.8.7 Postavljanje i ugradnja akumulatorskih baterija koje predstavljaju pričuvne izvor energije moraju biti takvi da omoguće:

.1 najviši stupanj usluge;

.2 razuman rok trajanja;

.3 razumnu sigurnost;

.4 da temperatura baterije ostane unutar specifikacija proizvođača, bilo da se pune ili su u stanju mirovanja; i

.5 da će baterije, kada su potpuno napunjene, osigurati najmanje minimalne potrebne sate rada u svim vremenskim uvjetima.

2.8.8 Ako je potreban neprekidan dotok podataka s brodske navigacijske ili druge opreme u radio-uređaje, propisane ovim Pravilima, uključujući navigacijski prijamnik iz 2.12, kako bi se omogućio pravilan rad, moraju se osigurati sredstva koja će omogućiti stalan dotok takvih informacija u slučaju kvara brodskoga glavnog ili pričuvnog sustava napajanja.

2.9 UVJETI ODRŽAVANJA

2.9.1 Oprema mora biti tako izrađena da se glavne jedinice mogu lako zamijeniti, bez pomnog ponovnog kalibriranja ili prilagodbe. Osnovni zahtjevi u svezi servisiranja radioopreme dani su u Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Općenito, Prilog V., te Pravilu IV/15 Konvencije SOLAS 74.

2.9.2 Gdje je to moguće, oprema mora biti tako izrađena i postavljena da je lako dostupna za pregled i održavanje na brodu.

2.9.3 Moraju se osigurati odgovarajuće informacije kako bi se omogućilo pravilno rukovanje i održavanje opreme, uzimajući u obzir preporuke IMO-a. [17](Odnosi se na Preporuku o općim zahtjevima za brodsku radioopremu koja čini dio svjetskog pomorskog sustava pogibelji i sigurnosti i za elektronička navigacijska pomagala, kako je usvojeno IMO Rezolucijom A.694((17) i Rezolucijom A.813(19) o općim zahtjevima za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za svu električnu i elektroničku brodsku opremu i MSC/Circ.862: Pojašnjenja određenih zahtjeva u IMO standardima izvedbe za GMDSS opremu)

2.9.4 Moraju se osigurati odgovarajući alati i pričuvni dijelovi kako bi se omogućilo održavanje opreme.

2.9.5 Ministarstvo mora osigurati da se radio-oprema, propisana ovim poglavljem, održava kako bi sve funkcije te opreme, određene u 1.5, bile raspoložive, te preporučeni standardi izvedbe te opreme bili ispunjeni.

2.9.6 Na brodovima koji plove u morskim područjima A1 i A2 raspoloživost funkcija opreme mora biti osigurana na različite načine, kao što su posjedovanje pričuvne opreme, održavanje na kopnu i sposobnost održavanja na moru, ili kombinacijom ovih načina, prema odobrenju Ministarstva.

2.9.7 Na brodovima koji plove u morskim područjima A3 i A4, raspoloživost mora biti osigurana kombinacijom najmanje dvaju načina kao što je posjedovanje pričuvne opreme, održavanje na kopnu ili sposobnost održavanja na moru, prema odobrenju Ministarstva, uzimajući u obzir preporuke IMO-a. [18](Odnosi se na IMO Rezoluciju A.702(17) koja se odnosi na smjernice za održavanje radija za svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti koji se odnosi na morsko područje A3 i A4)

2.9.8 Dok se poduzimaju svi potrebni koraci da se oprema održi u učinkovitom radnom stanju, kako bi se osiguralo usklađivanje s funkcionalnim uvjetima određenima 1.5, brod se neće smatrati nesposobnim za plovidbu zbog kvarova na opremi za radiokomunikaciju, propisanoj 1.5.8, odnosno kvarovi na opremi neće se smatrati razlogom zadržavanja broda u lukama u kojima stanice za popravak nisu odmah dostupne, pod uvjetom da je brod sposoban obavljati sve funkcije uzbunjivanja i sigurnosti.

2.9.9 Satelitski EPIRB-i moraju biti:

.1 godišnje testirani za sve aspekte operativne učinkovitosti, s posebnim naglaskom na provjeru emisije na operativnim frekvencijama, kodiranju i registraciji, u intervalima kako je navedeno u nastavku:

.1.1 na putničkim brodovima, u roku od 3 mjeseca prije datuma isteka Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda; i

.1.2 na teretnim brodovima, unutar 3 mjeseca prije datuma isteka, ili 3 mjeseca prije ili nakon datuma godišnjice, Svjedodžbe o sigurnosti radioopreme teretnog broda.

Ispitivanje se može provesti na brodu ili na odobrenoj ispitnoj postaji; i

.2 podliježu održavanju u intervalima ne dužim od pet godina, koje se obavljaju u odobrenom objektu za održavanje na obali.

2.10 RADIOTELEGRAFSKO OSOBLJE

Na svakom brodu mora biti osoblje izučeno za radiokomunikaciju u slučaju uzbunjivanja i sigurnosti, kako bi se zadovoljili uvjeti Ministarstva. Osoblje mora imati certifikate određene Radiopravilnikom i svaki od njih ima osnovnu dužnost radiokomunikacije tijekom pogibeljnih nezgoda.

2.11 RADIO ZABILJEŠKE

Kako bi se zadovoljili uvjeti Ministarstva i odredbe Radiopravilnika, moraju se voditi zabilješke svih nezgoda povezanih sa službom radiokomunikacija koje se čine važnima za sigurnost na moru.

2.12 AŽURIRANJE POZICIJE

Sva dvosmjerna komunikacijska oprema koja se nalazi na brodu na koji se odnose ova Pravila i koja je sposobna automatski uključiti poziciju broda u uzbuni pogibelji mora automatski dobiti ovu informaciju iz internog ili vanjskog navigacijskog prijamnika, ako je bilo koji instaliran. Ako takav prijamnik nije ugrađen, pozicija broda i vrijeme u kojem je pozicija utvrđena, mora se ručno ažurirati u razmacima ne dužim od četiri sata, dok je brod u pokretu, tako da je uvijek spreman za prijenos od strane opreme.

PRILOG III

3.1 ZAHTJEVI ZA OPREMANJEM BRODOVA
NEKONVENCIJSKE VELIČINE i/ILI BRODOVA KOJI NE OBAVLJAJU MEĐUNARODNA PUTOVANJA

3.1.1 Na brodovima ne-konvencijske veličine i/ili brodovima koji ne obavljaju međunarodna putovanja treba biti ugrađena radiooprema u skladu s Tablicom 3.1.1.

3.1.2 Ovaj Prilog se odnosi na:

.1 Brodove u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske (morsko područje A1)

.2 Teretne brodove sa GT < 300 u međunarodnoj plovidbi.

Tablica 3.1.1

StavkaTip brodaPodručje plovidbe kako je
određeno Naredbom o
kategorijama plovidbe
pomorskih brodova
VHF DSC
radiooprema
Ručni VHF primoodašiljač
sredstava za spašavanje
1.Putnički brodovi duljine do 24 metra,
teretni brodovi sa GT < 300
5, 6, 7, 8191 (klasa D)120
2.Putnički brodovi duljine 24 metra i
više21, teretni brodovi sa GT ≥ 300
5, 6, 7, 8191 (klasa A)120
3.Teretni brodovi sa GT < 3003, 4 221 (klasa A)231
4.Teretni brodovi sa GT < 3001, 222Vidi
napomenu24
Vidi
napomenu 24

19 Odnosi se na brodove koji ne obavljaju međunarodna putovanja

20 Ne zahtijeva se za brodove u području plovidbe 7 i 8

21 Izuzimajući putničke brodove na koje se odnose odredbe Direktive 2009/45/EZ, kako je dopunjena te izuzimajući brza putnička plovila na koja se odnose odredbe HSC Kodeksa, odnosno DSC Kodeksa

22 Odnosi se na brodove koji obavljaju međunarodna putovanja

23 Ukoliko na predviđenoj ruti putovanja ne postoji mogućnost ostvarivanja veze VHF radiotelefonijom s najmanje jednom obalnom postajom koja ima neprekinuto dežurstvo na VHF frekvenciji DSC uzbunjivanja brod je potrebno opremiti i jednim INMARSAT C prijemnikom ili jednim EPIRB-om odobrenim u skladu sa zahtjevima iz 1.3.3 ovih Pravila

24 Potrebno je u potpunosti udovoljiti zahtjevima iz Priloga II ovih Pravila kao za brodove sa GT ≥ 300

NAPOMENE:

– Ručni VHF primoodašiljač sredstava za spašavanje može biti zahtijevanih Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje, a ako se navedenim Pravilima isto ne zahtijeva tada treba zadovoljiti zahtjeve navedene u gornjoj Tablici

– Za radioopremu iz stavke 2. i 3. mora uz osnovni izvor napajanja biti predviđena i posebna pričuvna baterija kapaciteta za 3 sata rada s posebnim punjačem, dok se za stavku 1. može koristiti samo baterija za nužnost

– Opremanje jahti s GT < 300 propisano je Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama