Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 111/2022 (26.9.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Hrvatska narodna banka

1636

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009., 36/2010., 24/2016., 17/2017., 119/2019. i 63/2021. i 108/2022.) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3., koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može odrediti drugačije radno vrijeme pojedinoga gotovinskog centra, o čemu će pravodobno obavijestiti banke.«

Članak 2.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Banka može jedanput dnevno položiti novčanice i kovani novac u svakom gotovinskom centru te ih je dužna položiti odvojeno. Prije polaganja gotovog novca banka je dužna izvršiti provjeru autentičnosti gotovog novca. Minimalna količina pologa novčanica po jednom apoenu iznosi 1.000 komada. Minimalna količina pologa kovanog novca iskazana je u stavku 2. ovoga članka. Banka je dužna strojno neobradive novčanice i strojno neobradivi kovani novac položiti odvojeno.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Banka je dužna u gotovinski centar dostaviti kovani novac zapakiran u PVC vrećice s vidljivom oznakom pošiljatelja, apoena, količine i iznosa kovanog novca prema sljedećem pregledu:

ApoenKomadaKuna
2550012.500
56003.000
21.0002.000
11.0001.000
0,51.000500
0,21.500300
0,11.500150
0,052.000100
0,025.000100
0,017.00070

«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Dosadašnji stavak 2. koji je postao stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Banka najavljuje polog gotovog novca gotovinskom centru u kojem će položiti gotov novac jedan radni dan prije polaganja gotovog novca do 17 sati. Pri polaganju banka dostavlja Specifikaciju položenoga gotovog novca odvojeno za novčanice i za kovani novac. Obrazac Specifikacija položenoga gotovog novca dan je u Prilogu 5 ove Odluke i njezin je sastavni dio.«

Dosadašnji stavak 3. koji je postao stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Banka je dužna dostaviti zasebnu Specifikaciju položenoga gotovog novca za novčanice, a u rubrici »Kakvoća gotovog novca« navodi se jedna od sljedećih kategorija novčanica:

− »suvišak novčanica – obradivo na uređaju« – podrazumijevaju se novčanice koje banci nisu potrebne za redovno poslovanje i kojima je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost

− »suvišak novčanica – neobradivo na uređaju« – podrazumijevaju se novčanice čiji stupanj oštećenja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređajima (novčanice znatno oštećene strukture papira – mlitave, novčanice čiji su dijelovi spojeni samoljepljivom vrpcom) i kojima je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.«

Dosadašnji stavak 4. briše se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Banka je dužna dostaviti zasebnu Specifikaciju položenoga gotovog novca za kovani novac, a u rubrici »Kakvoća gotovog novca« navodi se jedna od sljedećih kategorija kovanog novca:

− »suvišak kovanog novca – obradivo na uređaju« – podrazumijeva se kovani novac koji banci nije potreban za redovno poslovanje i kojemu je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost

− »suvišak kovanog novca – neobradivo na uređaju« – podrazumijeva se kovani novac čiji stupanj oštećenja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređajima (okrnjeni ili zakrivljeni kovani novac te kovani novac koji je bio izložen djelovanju koje onemogućuje strojno utvrđivanje autentičnosti) i kojemu je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.«

Stavak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 22. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 4.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Detaljno brojenje navedeno u članku 17. stavku 4. ove Odluke gotovinski centar obavlja najkasnije u roku od sedam radnih dana. Ako se detaljnim brojenjem položenoga gotovog novca banke utvrdi razlika u odnosu na iznos gotovog novca utvrđen kontrolnim brojenjem, gotovinski centar dostavlja banci zapisnik o utvrđenim razlikama po svršetku detaljnog brojenja položenoga gotovog novca banke. Za utvrđeni višak/manjak gotovog novca odobrava/tereti se račun banke za gotovinu u HNB-u istog dana po utvrđivanju stvarnog stanja pologa.«

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka može mijenjati broj gotovinskih centara preko kojih se obavlja opskrba gotovim novcem banaka. Hrvatska narodna banka o tome će, najmanje 15 dana prije prestanka ili početka rada pojedinoga gotovinskog centra, obavijestiti banke.«

Članak 6.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a, koji glasi:

»Članak 26.a

Banka je dužna do 17:00 sati posljednjega obračunskog dana u HSVP-u (30. prosinca 2022.) prenijeti sva novčana sredstva sa svog računa za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na svoj račun u HSVP-u i time svoj račun za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci svesti na nulu. Ako banka to sama ne učini, Hrvatska narodna banka dat će nalog za prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na račun banke u HSVP-u.«

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. studenoga 2022.

O. br.: 340-091/09-22/BV
Zagreb, 20. rujna 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.