Odluka o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1646

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 100. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora MARIN LEROTIĆ.

II.

Za članove Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora biraju se:

‒ EMIL DAUS

‒ ANKICA ZMAIĆ.

III.

Dužnost članu Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora LJUBOMIRU KOLAREKU, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/29

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.