Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

NN 112/2022 (28.9.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

Ministarstvo financija

1652

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21 i 102/22), u članku 7. stavku 2. r.br. 5., 14., 18., 31., 32. i 34. mijenjaju se i glase:

»

5.Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)2,0do 5.000,00 kuna
14.Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu4,0do 10.000,00 kuna
18.Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 1.000,00 kuna godišnje
31.Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 3,00 kune po prijeđenom kilometru
32.Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)3,0do 7.500,00 kuna godišnje
34.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika2,4do 6.000,00 kuna godišnje

«

U stavku 39. riječi: »za isto porezno razdoblje« zamjenjuju se riječima: »na razini mjeseca«.

Iza stavka 42. dodaje se stavak 43. koji glasi:

»(43) Poslodavac može radnicima isplatiti novčane paušalne naknade iz stavka 2. r.br. 34. ovoga članka za podmirivanje troškova prehrane najviše do visine 500,00 kuna mjesečno ili podmiriti troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije iz stavka 2. r.br. 35. do visine 1.000,00 kuna mjesečno. U slučaju da se isplaćuju novčane naknade/podmiruju troškovi prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti/podmiriti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju.«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 3. točki 5. podtočki 5.5.1. riječi: »2,00 kune« zamjenjuju se riječima: »3,00 kune«.

U točki 7. riječi: »preko 600,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »preko 1.000,00 kuna«.

Članak 3.

Ako su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika za 2022. djelomično ili u cijelosti iskorišteni neoporezivi iznosi iz članka 7. stavka 2. r.br. 5., 14., 18., 32. i 34. i članka 22. stavka 3. točke 7. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21 i 102/22), za 2022. se može neoporezivo isplatiti samo razlika između neoporezivih iznosa iz članka 1. stavka 1. r.br. 5., 14., 18., 32. i 34. i članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika i neoporezivog iznosa iskorištenog do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. listopada 2022., osim članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-02/14

Urbroj: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 26. rujna 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.