Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

1679

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/77
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022,

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) u članku 2. stavku 4. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.421,06 eura«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 7. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.421,06 eura«.

Članak 3.

U članku 5.b stavku 1. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.421,06 eura«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 6. riječi: »160,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »21,24 eura«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 4. riječi: »ne prelaze 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »ne prelaze 663,61 euro«, a riječi: »do 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 26,54 eura«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 3. riječi: »3.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura«.

U stavku 13. riječi: »400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53.089,12 eura«.

Članak 7.

U članku 28. točki 1. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.421,06 eura«.

U točki 2. riječi: »jednaki ili veći od 7.500.000,01 kuna« zamjenjuju se riječima: »veći od 995.421,06 eura.«.

Članak 8.

U članku 38. stavku 1. riječi: »2.000,00 kuna do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 eura do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »2.000,00 kuna do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 eura do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: » od 3.000,00 kuna do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 eura do 39.810,00 eura«, a riječi: »od 3.000,00 kuna do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 eura do 3980,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Razlike koje porezni obveznik utvrdi i evidentira primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje ili za otpise po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22.), uključuju se u poreznu osnovicu.

Članak 10.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15., 1/17., 2/18., 1/19., 1/20., 59/20. i 1/21.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/76
Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Hrvoje Arbutina, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori, Jasna Bogovac, Irena Klemenčić
ožujak 2022.