Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću

HRVATSKI SABOR

1681

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/79
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Članak 1.

U Zakonu o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09., 35/13., 158/13., 41/14. i 143/14.) u članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 99,54 eura do 1327,23 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1327,23 eura do 3981,68 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 3981,68 eura do 66.361,40 eura, a po stopi od 30% na dobitke iznad 66.361,40 eura.«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 3. riječi: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »39.816,84 eura«.

Članak 3.

U članku 37. stavku 1. riječi: »4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »530.891,23 eura«.

U stavku 2. riječi: »1.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »199.084,21 eura«.

U stavku 3. riječi: »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »398.168,43 eura«.

Članak 4.

U članku 38. stavku 1. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.361,40 eura«.

U stavku 2. riječi: »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »398.168,43 eura«.

Članak 5.

U članku 41. stavku 4. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.361,40 eura«.

Članak 6.

U članku 50. stavku 1. riječi: »4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »530.891,23 eura«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Priređivač koji je pravo priređivanja stekao odlukom Vlade Republike Hrvatske, a koji je u prethodnoj poslovnoj godini ostvario uplate od klađenja do 26.544.561,68 eura, mora radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja javnih davanja u smislu općeg zakona kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela, neprekidno u razdoblju u kojem priređuje igre na sreću, imati garanciju banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 663.614,04 eura. Garancija banke za ostvarene uplate veće od 26.544.561,68 eura dostavlja se prema sljedećoj tablici:

IZNOS UPLATA U EURIMAIZNOS GARANCIJE U
EURIMA
26.544.561,68 – 39.816.842,52929.059,66
39.816.842,52 – 53.089.123,371.194.505,28
53.089.123,37 – 66.361.404,211.459.950,89
66.361.404,21 – 79.633.685,051.592.673,70
79.633.685,05 – 106.178.246,731.725.396,51
106.178.246,73 – 132.722.808,411.858.119,32
Iznad 132.722.808,411.990.842,13

«.

Članak 7.

U članku 51. stavku 1. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132.722,81 eura«.

U stavku 2. riječi: »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »398.168,43 eura«.

Članak 8.

U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke do 1327,23 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1327,23 eura do 3981,68 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 3981,68 eura do 66.361,40 eura te po stopi od 30% na dobitke iznad 66.361,40 eura.«.

Članak 9.

U članku 57. stavku 1. riječi: »2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265.445,62 eura«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Priređivač igara na sreću na automatima koji te igre priređuje na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske mora radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja javnih davanja u smislu općeg zakona kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela, prije početka rada dostaviti garanciju banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za prvih 30 automata u iznosu od 39.816,84 eura.

Priređivač koji priređuje igru na sreću u više automat klubova ili na više automata mora dostaviti garanciju prema sljedećoj tablici:

BROJ AUTOMATAIZNOS GARANCIJE U EURIMA
31 – 6066.361,40
61 – 9092.905,97
91 – 120119.450,53
121 – 150145.995,09
151 – 180172.539,65
181 – 210199.084,21
211 – 250265.445,62
Iznad 250663.614,04


«.

Članak 10.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za priređivanje igara na sreću na automatima plaća se godišnja naknada sukladno članku 31. ovoga Zakona u iznosu od 1327,23 eura po automatu. Ako priređivač u automat klubu priređuje igru na sreću na elektronskom roulettu do šest igraćih mjesta, plaća i godišnju naknadu u iznosu od 5308,91 eura, a iznad šest igraćih mjesta 6636,14 eura. Prilikom stavljanja u uporabu novih automata tijekom godine plaća se godišnja naknada po automatu u punom iznosu.«.

Članak 11.

U članku 63. stavku 3. riječi: »300,00 kuna« zamjenjuju se riječima »39,82 eura«, a riječi »500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66,36 eura«.

Članak 12.

U članku 69. stavku 7. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132.722,81 eura«.

U stavku 9. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »663,61 eura«.

Članak 13.

U članku 72. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna »zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 50.000,00 kuna »zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 14.

U članku 73. stavku 1. riječi: »od 30.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 30.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 15.

U članku 74. stavku 1. riječi: »od 5.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 16.

U članku 75. riječi: »od 5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću (»Narodne novine«, br. 8/15.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/78

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.