Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama

HRVATSKI SABOR

1682

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/80
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16.) članak 7. mijenja se i glasi:

»Pri obračunavanju pristojbe propisane u postotku pristojbena osnovica zaokružit će se na cijelu deseticu tako da se iznos do 5,00 eura zaokruži na nižu deseticu, a iznos iznad 5,00 eura na višu deseticu.«.

Članak 2.

U članku 8. točki 5. riječi: »30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3981,68 eura«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

Članak 4.

U članku 15. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Konzularne pristojbe u inozemstvu plaćaju se u iznosu utvrđenom Tarifom u pravilu u eurima.

(3) Ako se konzularne pristojbe plaćaju u stranoj valuti, preračunavaju se prema tečaju eura koji se utvrđuje najmanje dva puta godišnje te vrijedi za tu valutu.«.

Članak 5.

U članku 16. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Pristojbeni obveznik koji iz inozemstva traži da mu tijelo iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona obavi radnju za koju se plaća pristojba, pristojbu plaća u stranoj valuti prema srednjem tečaju eura iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan plaćanja pristojbe.

(2) Ako neke od nacionalnih valuta nema u tečajnoj listi iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuje se tečaj američkog dolara.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristojbe se putem diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu plaćaju sukladno članku 15. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/79

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.