Zakon o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici

HRVATSKI SABOR

1693

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/91

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Članak 1.

U Zakonu o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15., 42/20. i 144/20.) u članku 26. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1320,00 eura«.

Članak 2.

U članku 27. riječi: »od 3000,00 do 4500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 590,00 eura«.

Članak 3.

U članku 28. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 4.

U članku 29. riječi: »od 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 20,00 eura«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/91

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.