Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

HRVATSKI SABOR

1711

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/109

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA
O OBVEZNIM ODNOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18. i 126/21.) u članku 22. stavku 1. riječi: »tečaja valute Republike Hrvatske u odnosu prema stranoj valuti« zamjenjuju se riječima: »tečaja strane valute u odnosu prema valuti Republike Hrvatske«.

U stavku 2. riječi: »devizna burza, odnosno« brišu se.

U stavku 3. riječi: »devizna burza, odnosno« brišu se.

Članak 2.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za pet postotnih poena.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Hrvatska narodna banka dužna je u »Narodnim novinama« objaviti kamatnu stopu Europske središnje banke iz stavka 2. ovoga članka koja je na snazi 1. siječnja i 1. srpnja.«.

Stavak 9. briše se.

Članak 3.

U članku 737. stavku 1. riječi: »deset tisuća kuna« zamjenjuju se riječima: »1330,00 eura«.

Članak 4.

U članku 1073. stavku 3. riječi: »kunsku protuvrijednost iznosa« zamjenjuju se riječju: »iznos«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/109

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.