Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima

HRVATSKI SABOR

1727

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/125

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 111/21.) u članku 27. stavku 4. iza broja: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

U stavku 5. iza broja: »1.« stavlja se zarez i dodaje broj: »2.«.

Članak 2.

U članku 98. stavku 1. riječi: »od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 3.

U članku 99. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2. i 3. koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/125

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.