Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja

NN 117/2022 (7.10.2022.), Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1792

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA SEZONSKOG SNIŽENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način provođenja sezonskog sniženja.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 18. 12. 2019.).

Članak 3.

(1) Sezonsko sniženje odvija se dva puta godišnje.

(2) Zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca.

(3) Ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja.

(4) Sezonsko sniženje može trajati najdulje 60 dana, računajući od datuma iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 4.

(1) U okviru sezonskog sniženja, najniža cijena koju je trgovac primjenjivao tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja i snižena cijena ističu se jasno, vidljivo i čitljivo.

(2) U slučaju kada se cijena postupno i bez prekida smanjuje u okviru istog sezonskog sniženja, trgovac ističe najnižu cijenu koju je primjenjivao tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja i novu sniženu cijenu.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na:

1. oglašavanje usluga

2. ugovore o pružanju usluga sklopljene izvan poslovnih prostorija i na daljinu.

Članak 5.

(1) Ako u razdoblju iz članka 3. ovoga Pravilnika nije prodana sva roba, trgovac može nastaviti s prodajom robe po najnižoj sniženoj cijeni sve do isteka zaliha ističući isključivo tu cijenu.

(2) Prodaju iz stavka 1. ovoga članka nije dopušteno oglašavati kao poseban oblik prodaje.

Članak 6.

Roba koja se nakon proteka sezonskog sniženja prodaje do isteka zaliha po sniženoj cijeni sukladno članku 4. Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (»Narodne novine« br. 135/15), stupanjem na snagu ovog Pravilnika nastavlja se prodavati po istoj cijeni do isteka zaliha.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (»Narodne novine« br. 135/15).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/22-01/150

Urbroj: 517-08-03-01-22-4

Zagreb, 29. kolovoza 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.