Pravilnik o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 117/2022 (7.10.2022.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

1796

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2022. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 16/22) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Raspodjela Državne kvote, uzimajući u obzir stavak 3. ovoga članka, prikazana je u tablici u Prilogu 2. ovog Pravilnika.«.

Članak 2.

Prilog 2. dodaje se iza Priloga 1. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/3

Urbroj: 525-12/717-22-4

Zagreb, 3. listopada 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 2.

RASPODJELA DRŽAVNE KVOTE NA GOSPODARSKI RIBOLOV I NEGOSPODARSKI RIBOLOV KAO I NA POTKATEGORIJE GOSPODARSKOG I NEGOSPODARSKOG RIBOLOVA NAKON ZAVRŠETKA PLIVARIČARSKE RIBOLOVNE SEZONE TUNOLOVA U 2022. GODINI

Kategorija ribolovaPotkategorijaUkupno (t)
Gospodarski ribolovPlivarice tunolovke792,81
Udičarski alati120*
Prilov18,99**
Negospodarski ribolovŠportski ribolov5
Rekreacijski ribolov za trofejne primjerke12,5
Ribolov u znanstvene svrhe1
Ukupno950,3

* od čega se 30 t odnosi na neiskorištenu kvotu prethodno dodijeljenu plivaricama tunolovkama

** od čega se 10,65 t odnosi na neiskorištenu kvotu prethodno dodijeljenu plivaricama tunolovkama