Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

NN 118/2022 (12.10.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Ministarstvo poljoprivrede

1822

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA SJEMENSKOG KUKURUZA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH RUSKOM INVAZIJOM NA UKRAJINU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/333, urbroj: 50301-05/14-22-2 od 25. kolovoza 2022. godine.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o poljoprivredi (118/18, 42/20, 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu sa:

a) Zakonom

b) Komunikacijom Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu slijedom agresije Rusije na Ukrajinu, od 23. ožujka 2022. godine (SL, C 131 I, 24. 3. 2022.) (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – Ukrajina)

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) potpora je potpora namijenjena pružanju financijske pomoći proizvođačima sjemenskog kukuruza pogođenih krizom izazvanom ratom u Ukrajini.

b) prihvatljivi korisnik je mikro, malo i srednje poduzeće definirano člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću) te veliko poduzeće, koje se bavi proizvodnjom sjemenskog kukuruza

c) podnositelj zahtjeva je svaka fizička i pravna osoba koja se bavi proizvodnjom sjemenskog kukuruza te koja podnese zahtjev u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Programa.

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore u provedbi Programa su korisnici iz članka 4. točke b) ovoga Pravilnika koji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika

b) biti upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i registrirani za proizvodnju sjemena

c) imati podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod kukuruzom u 2022. godini

d) imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena kukuruza pri Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu za 2022. godinu

e) imati uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva.

(2) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(3) Potpora temeljena na Programu ne dodjeljuje se poduzetnicima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela Europska unija, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

– osobe, subjekte ili tijela posebno navedene u pravnim aktima kojima se izriču te sankcije

– poduzetnike koji su u vlasništvu ili pod kontrolom osoba, subjekata ili tijela na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela Europska unija ili

– poduzetnike koji djeluju u sektorima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela Europska unija, u mjeri u kojoj bi se potporom ugrozili ciljevi odgovarajućih sankcija.

(4) Za potporu su prihvatljive sve proizvodne površine na kojima se proizvodi sjemenski kukuruz u skladu s podnesenim Jedinstvenim zahtjevom za potporu u 2022. godini uz minimalnu površinu od jednog (1) hektara.

Članak 6.

(1) Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim proizvodnim površinama na kojima se proizvodi sjemenski kukuruz i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2022. godini.

(2) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 263.700,00 kuna.

(3) Najviši iznos potpore po jedinici površine (ha) iznosi 5.000,00 kn

(4) Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

(5) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranog u državnom proračunu za ovu namjenu, jedinični iznos potpore po hektaru proporcionalno će se umanjiti.

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu iz Programa i ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agenciji za plaćanje) putem AGRONET-a izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu«.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora priložiti popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

(4) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu dužna je Agenciji za plaćanje dostaviti dokumentaciju iz članka 5. stavka 1. podstavka b), d) i e).

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u razdoblju od 10. listopada 2022. godine do 4. studenoga 2022. godine.

(6) Obrasce iz stavka 3. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanje na svojim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva u skladu s člankom 140. Zakona.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan u članku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi podneseni istekom roka iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja sukladno članku 6. ovoga Pravilnika i/ili da nije priložena potrebna dokumentacija iz članka 6. ovoga Pravilnika, podnositelj Zahtjeva gubi pravo na ostvarivanje potpore iz Programa.

(5) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 3. stavka 3. podstavka b) ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji gube pravo na ostvarivanje potpore iz Programa.

(6) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa ili

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 6. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona.

Članak 9.

Na odluke iz članka 8. stavka 6. ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona.

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/2018.)

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/63

Urbroj: 525-06/242-22-10

Zagreb, 27. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.