Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme

NN 120/2022 (17.10.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1853

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME

Članak 1.

U Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (»Narodne novine«, broj 16/16) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštene osobe mogu obavljati preglede i ispitivanja radne opreme iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ako imaju ovlaštenje u skladu s odredbama propisa o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu te ako ispunjavaju kadrovske i tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštena osoba koja obavlja preglede i ispitivanja radne opreme mora u svom sastavu imati ispitivača koji je zaposlen u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme i koji ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Ispitivač je osoba s tehničkim obrazovanjem iz područja strojarstva i/ili elektrotehnike koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu (opći dio) i/ili osoba s tehničkim obrazovanjem iz područja strojarstva i/ili elektrotehnike koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) i/ili osoba koja ispunjava uvjete za dobivanje ovlaštenja (nositelj ovlaštenja) za pregled i ispitivanje radne opreme prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.«

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Zapisnik o obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme sastavlja se putem Informacijskog sustava zaštite na radu, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, čiji je sadržaj naveden u Prilogu ovoga Pravilnika.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se ispravom o ocjeni sukladnosti radne opreme prilikom njenog stavljanja na tržište odnosno u uporabu.

(3) Kada su za ocjenu ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva za pojedine dijelove radne opreme (primjerice; oprema pod tlakom, nosiva užad i druge sigurnosne komponente radne opreme) neophodni nalazi drugih ovlaštenih ispitivača i/ili laboratorija te održavatelja radne opreme, tada su nalazi o tim pregledima i ispitivanjima te zaključci o tome obvezni dio zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme.

(4) Osobe koje su sudjelovale u pregledu i ispitivanju radne opreme, ovisno o složenosti radne opreme i izvorima opasnosti na istoj, potpisuju se vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom iza podataka o pregledu i ispitnim radnjama koje su obavile.

(5) Zaključnu ocjenu zapisnika da rezultati pregleda i ispitivanja radne opreme ispunjavaju propisane zahtjeve ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka, potpisuje vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom dvoje stručnjaka zaštite na radu.

(6) Stručnjaci zaštite na radu iz stavka 5. ovoga članka su osobe koje ispunjavaju uvjete za dobivanje ovlaštenja (nositelji ovlaštenja) za pregled i ispitivanje radne opreme prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, od kojih najmanje jedan mora biti iz polja strojarstva.

(7) Ovlaštena osoba dužna je raspolagati s dokumentacijom o svim obavljenim poslovima pregleda i ispitivanja radne opreme na mjestu korištenja radne opreme kod naručitelja.

(8) Dokumentacijom iz stavka 7. ovoga članka smatra se radni nalog ili drugi zapisi kao dokazi o provedenim pregledima i ispitivanjima na mjestu korištenja radne opreme, a koji su ovjereni od strane naručitelja poslova.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

(1) Odredba članka 1. ovoga Pravilnika u odnosu na stavak 3. primjenjuje se nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Odredba članka 2. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Do primjene odredbe iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuje se odredba članka 10. Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (»Narodne novine«, broj 16/16).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/06

Urbroj: 524-03-03-01/1-22-14

Zagreb, 5. listopada 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG

SADRŽAJ ZAPISNIKA O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME

1. naziv i sjedište te OIB korisnika radne opreme

2. naziv i sjedište te OIB ovlaštene osobe koja obavlja pregled i ispitivanje radne opreme

3. broj zapisnika i datum sastavljanja

4. broj i datum izdavanja rješenja o ovlaštenju za obavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme

5. nazivi propisa kojima je utvrđena obveza ispitivanja radne opreme

6. nazivi propisa prema čijim zahtjevima je obavljena provjera ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi

7. podatci kojima se pobliže određuje radna oprema (tip, model, naziv proizvođača, tv. broj), sa slikom i opisom namjene i položaja radne opreme u radnom prostoru

8. osnovni podatci o radnim tvarima i sirovinama koje radna oprema koristi u radu

9. naznake rizika po sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme

10. ime i prezime, OIB te stručna sprema za sve osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme, a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu

11. datum početka i završetka pregleda i ispitivanja

12. podatci o uputama proizvođača za uporabu i održavanje radne opreme te o drugoj dokumentaciji koja je korištena tijekom pregleda i ispitivanja

13. popis metoda, postupaka i normi koje se odnose na preglede i ispitivanja te mjernu i ispitnu opremu korištenu prilikom pregleda i ispitivanja

14. nalazi o rezultatima pregleda i ispitivanja uzimajući u obzir dokumentaciju o održavanju radne opreme

15. zaključna ocjena da rezultati pregleda i ispitivanja radne opreme ispunjavaju sigurnosno zdravstvene zahtjeve ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane sigurnosno zdravstvene zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka i

16. naznaka propisanog roka za sljedeći pregled i ispitivanje