Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

NN 123/2022 (21.10.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

HRVATSKA NARODNA BANKA

1886

Na temelju članka 4., članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA O UVJETIMA KREDITIRANJA POTROŠAČA

Članak 1.

U Uputi za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, točke 57. i 58. mijenjaju se i glase:

»57. Svi iznosi iskazuju se u eurima i centima (odnosno u kunama i lipama za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj) te postocima. Ako kod opisa modaliteta nije izričito navedeno da se iznosi prikazuju s negativnim predznakom, svi iznosi načelno se prikazuju s pozitivnim predznakom (+).«

58. U modalitetima »MK« i »GK« vrijednost svih instrumenata u stranoj valuti i ugovorenih s valutnom klauzulom izračunava se konvertiranjem originalnog iznosa u valuti, u protuvrijednost u domaćoj valuti, primjenom mjesečnoga prosječnoga srednjeg tečaja HNB-a u izvještajnom razdoblju.«

Članak 2.

U točki 59. podtočki 1. rečenica: »Upisuje se iznos u kunama na dan isplate kredita.« mijenja se i glasi: »Upisuje se iznos u eurima na dan isplate kredita (odnosno u kunama za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj).«

Članak 3.

U točki 59. podtočki 7. briše se rečenica: »U svrhu izračuna godišnjeg troška servisiranja duga, za dio koji se odnosi na prekoračenja po transakcijskim računima pretpostavlja se dospijeće od 12 mjeseci, a za ostale vrste kredita kod kojih datum dospijeća nije poznat, primjenjuju se odgovarajuće odredbe o trajanju ugovora o kreditu iz Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi« te se dodaje sljedeći tekst:

»Ako preostalo dospijeće pojedinoga potrošačeva kredita ili drugoga dužničkog instrumenta koji ulazi u ukupan dug korisnika kredita nije poznato te ako stvarno preostalo dospijeće iznosi manje od 12 mjeseci, u svrhu izračuna godišnjeg troška servisiranja duga po toj obvezi pretpostavlja se preostalo dospijeće od 12 mjeseci. Iznimno, za dio ukupnoga godišnjeg troška servisiranja duga potrošača koji se odnosi na kredit čija je namjena stjecanje ili zadržavanje prava vlasništva na nekretnini, a stvarno preostalo dospijeće tog kredita nije poznato, pretpostavlja se preostalo dospijeće od 240 mjeseci. Ako preostalo dospijeće pojedinoga potrošačeva kredita ili drugoga dužničkog instrumenta iznosi 12 i više mjeseci, u svrhu izračuna godišnjeg troška servisiranja duga po toj obvezi uzima se stvarno preostalo dospijeće.«

Članak 4.

U Prilogu 4. Dodatna pojašnjenja uz izvještajne slogove »MK« i »GK« točka 111. mijenja se i glasi:

»111. Izvještavanje o iznosima na modalitetima »18« (bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice) i »19« (bruto ukupna potraživanja s osnove kamata) koji nisu materijalno značajni.

U slogovima »MK« i »GK« nije potrebno izvještavati o kreditnim partijama kojima zbrojeni iznosi na vrstama iznosa »18« (bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice) i »19« (bruto ukupna potraživanja s osnove kamata) iznose manje od 1,50 eura (odnosno iznose manje od 10 kuna za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj).«

Primjeri:

Vrsta iznosaUkupnoPredmet izvješćivanja DA ili NE?
1819
0,900,501,40NE
1,00-1,00NE
2,00-2,00DA
-1,001,00NE
-2,002,00DA
1,300,501,80DA
2,000,502,50DA
1,002,003,00DA
2,002,504,50DA
1,501,503,00DA
0,750,751,50DA

Članak 5.

U Prilogu 3. Upute kontrole pod rednim brojevima 79., 80. i 82. mijenjaju se i glase:

Redni brojKontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaPrimjenjuje se u izvješću
79.

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »LIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »USD«, »GBP«, »EUR«, »JPY« ili »CHF«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS01« ili »NRS02«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS03«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«, »EUR«, »USD« ili »CHF«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ZIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »TRZMF«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«

674(W)31. 12. 2021.31. 12. 2022.MK, GK
80.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF« ili »DEPOZ«, tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije674(W)31. 12. 2021.30. 9. 2022.MK, GK
82.Vrijednost u polju Vrsta referentne kamatne stope mora biti = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ«, »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«66231. 12. 2021.30. 9. 2022.MK, GK


U Prilogu 3. Upute dodaju se kontrole pod rednim brojevima 85., 86., 87. i 88., koje glase:

Redni brojKontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaPrimjenjuje se u izvješću
85.

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »LIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »USD«, »GBP«, »EUR« ili »JPY«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS01« ili »NRS02«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS03«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR« ili »USD«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ZIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »TRZMF«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«

674(W)31. 1. 2023.MK, GK
86.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »SARON«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »CHF«.674 (W)31. 10. 2022.MK, GK
87.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ« ili »SARON«, tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije674(W)31. 10. 2022.MK, GK
88.Vrijednost u polju Vrsta referentne kamatne stope mora biti = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »SARON«, »DEPOZ«, »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«66231. 10. 2022.MK, GK

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim članaka 3. i 5., koji stupaju na snagu 31. listopada 2022.

O. br.: 361-091/10-22/BV

Zagreb, 6. listopada 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.