Pravilnik o mjerilima za rad službenika u zemljišnoknjižnim odjelima

NN 125/2022 (26.10.2022.), Pravilnik o mjerilima za rad službenika u zemljišnoknjižnim odjelima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1905

Na temelju članka 124. stavka 2. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 63/19), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA RAD SLUŽBENIKA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se vrste poslova, mjerila rada i način vođenja evidencije o individualnom radu službenika u zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova.

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena Pravilnika

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na službenike u zemljišnoknjižnim odjelima – sudske savjetnike, ovlaštene zemljišnoknjižne referente, zemljišnoknjižne referente bez posebnog ovlaštenja te administrativne referente – upisničare, administrativne referente – sudske zapisničare i sudske zapisničare – daktilografe, kada su raspoređeni na rad u zemljišnoknjižnim odjelima ili na zemljišnoknjižnim predmetima.

Vrste poslova

Članak 4.

Vrste poslova u zemljišnoknjižnim odjelima su:

1. Zaprimanje

2. Odlučivanje

3. Provedba upisa

4. Otprema rješenja i pohrana spisa u arhiv

5. Izdavanje izvadaka, ispisa, prijepisa i potvrda te omogućavanje ostvarivanja prava na uvid

6. Sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka u postupcima osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige

7. Poslovi pojedinačnog preoblikovanja zemljišnih knjiga u Bazu zemljišnih podataka (dalje u tekstu: BZP)

8. Poslovi voditelja zemljišnoknjižnog odjela.

Zaprimanje

Članak 5.

(1) Pod zaprimanjem prijedloga za upis smatra se primitak prijedloga za upis, unos podataka o strankama, sadržaju prijedloga, predmetu upisa te upis svih priloga prijedlogu, skeniranje prijedloga s prilozima, osnivanje elektroničkog spisa te upis plombe.

(2) Pod zaprimanjem podnesaka na već osnovane spise smatra se primitak i skeniranje podneska i priloga, unos podataka o podnositelju, upis svih priloga te skeniranje podneska i priloga.

(3) Pod zaprimanjem zahtjeva (zamolnica) za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka, ispisa, prijepisa i službenih potvrda smatra se primitak zahtjeva, unos podataka o podnositelju zahtjeva (zamolnice) i sadržaju zahtjeva.

Odlučivanje

Članak 6.

Pod odlučivanjem smatra se donošenje rješenja o upisu, donošenje rješenja o upisu u predmetima u kojima je nacrt rješenja pripremio zemljišnoknjižni referent bez posebnog ovlaštenja i izrada nacrta rješenja o upisu.

Provedba upisa

Članak 7.

Pod provedbom upisa smatra se provedba naloga izdanog u rješenju o upisu.

Otprema rješenja i pohrana spisa u arhiv

Članak 8.

(1) Pod otpremom rješenja i pohranom spisa u arhiv podrazumijeva se ispisivanje dostavnica, povratnica i omotnica, otprema rješenja i drugih pismena, stavljanje rješenja na oglasnu ploču, ulaganje dostavnica i povratnica u spise, izdvajanje priloženih spisa, provjera naplate sudske pristojbe, izrada rješenja o pristojbi i poduzimanje svih radnji radi naplate sudske pristojbe te pohrana spisa u arhiv.

(2) Pod otpremom rješenja elektroničkim putem smatra se otprema iz Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra, bez ispisivanja dostavnice, povratnice i omotnice.

Izdavanje izvadaka, ispisa, prijepisa i potvrda te omogućavanje ostvarivanja prava na uvid

Članak 9.

Pod izdavanjem izvadaka, ispisa, prijepisa i potvrda smatra se izdavanje izvadaka iz zemljišne knjige ili izdavanje odgovarajuće potvrde o kojoj se vodi službena evidencija, ispis ili preslika povijesnog izvatka iz ručno vođene zemljišne knjige, ispis, prijepis i preslike isprava, omogućavanje strankama ostvarivanje prava na uvid u ručno vođene zemljišne knjige, zbirke isprava, pomoćne popise i zemljišnoknjižne spise.

Sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka

Članak 10.

Pod sastavljanjem zemljišnoknjižnih uložaka u postupcima osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige smatra se obavljanje svih radnji koje prethode raspravi za sastavljanje uložaka zemljišne knjige koja se osniva, obnavlja ili dopunjuje, provedba rasprave za postupak sastavljanja uložaka zemljišne knjige te sastavljanje uloška.

Pojedinačno preoblikovanje

Članak 11.

(1) Pod poslovima pojedinačnog preoblikovanja zemljišnih knjiga u BZP smatraju se poslovi prijenosa podataka iz zemljišne knjige i katastarskog operata u BZP, kontrola upisa, ispuštanje nedopuštenih i bespredmetnih upisa, preuzimanje podataka i pokretanje prijenosa tih podataka u BZP.

(2) Donošenje posebnog rješenja o otpisu katastarskih čestica u postupku pojedinačnog preoblikovanja smatra se odlučivanjem.

Poslovi voditelja

Članak 12.

(1) Zemljišnoknjižnim odjelom upravlja voditelj zemljišnoknjižnog odjela, određen godišnjim rasporedom poslova.

(2) Voditelj zemljišnoknjižnog odjela upravlja radom i organizira rad, vodi radne sastanke, daje upute za rad, prati propise, kontrolira i potpisuje poštu, vrši podjelu predmeta, objedinjuje mjesečnu, tromjesečnu, polugodišnju i godišnju statistiku, analizira poslovanje, uspješnost rada skupno i pojedinačno te organizaciju rada kao i druge poslove funkcionalnog upravljanja.

(3) Ako je zemljišnoknjižni referent godišnjim rasporedom određen za voditelja zemljišnoknjižnog odjela, mjerila rada iz ovog Pravilnika umanjuju se:

– u sudovima do deset službenika zemljišnoknjižnog odjela za 10 %,

– u sudovima od 11 do 20 službenika zemljišnoknjižnog odjela za 15 %,

– u sudovima od 21 do 30 službenika zemljišnoknjižnog odjela za 20 %,

– u sudovima preko 30 službenika zemljišnoknjižnog odjela za 35 %.

(4) Predsjednik suda može godišnjim rasporedom poslova odrediti da poslove koji su u nadležnosti voditelja zemljišnoknjižnog odjela, u stalnim službama i posebnim zemljišnoknjižnim odjelima toga suda, obavlja ovlašteni zemljišnoknjižni referent.

(5) Ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu iz stavka 4. ovoga članka, mjerila rada iz ovog Pravilnika umanjuju se jednako kao i zemljišnoknjižnom referentu koji je godišnjim rasporedom određen za voditelja zemljišnoknjižnog odjela.

Mjerila rada

Članak 13.

Službenik raspoređen na poslove zaprimanja, dnevno je dužan zaprimiti:

– 25 prijedloga za upis ili

– 200 zahtjeva (zamolnica) za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka, ispisa, prijepisa i službenih potvrda ili

– 90 podnesaka na već osnovane spise.

Članak 14.

(1) Službenik raspoređen na poslove odlučivanja, dnevno je dužan:

– u osam spisa donijeti rješenja o upisu, provesti upise i otpremiti rješenja elektroničkim putem ili

– u osam spisa izraditi nacrte rješenja o upisu, provesti upise i otpremiti rješenja elektroničkim putem ili

– u deset spisa donijeti rješenja o upisu bez provedbe upisa ili

– u deset spisa izraditi nacrte rješenja o upisu bez provedbe upisa ili

– u 24 spisa donijeti rješenja o upisu za koja su nacrti pripremljeni od strane zemljišnoknjižnog referenta koji nema posebno ovlaštenje, bez provedbe upisa.

(2) Na sudske savjetnike kojem se dodjeljuju posebni zemljišnoknjižni predmeti primjenjuju se okvirna mjerila propisana za rad sudaca umanjena za 20 %.

(3) Jednim spisom u poslovima odlučivanja smatra se postupanje po jednom prijedlogu za upis. Prijedlogom za upis smatraju se podnesci i dopisi određeni Zakonom o zemljišnim knjigama.

(4) Iskazivanje pravomoćnosti rješenja, brisanje zabilježbe odbijenog ili odbačenog prijedloga i drugih provedenih upisa bez dodjele novog poslovnog broja, kao i uređivanje predmeta zaprimljenih elektroničkim putem, uključujući i upis plombe, smatraju se dijelom poslova odlučivanja iz stavka 1. ovog članka i ne iskazuju se u statističkim pokazateljima.

Članak 15.

Službenik raspoređen na poslove provedbe upisa, dnevno je dužan provesti upis u 30 spisa, otpremiti rješenja elektroničkim putem i uložiti isprave u zbirku isprava.

Članak 16.

(1) Službenik raspoređen na poslove osnivanja ili dopune zemljišne knjige dnevno je dužan sastaviti:

– zemljišnoknjižne uloške za 30 katastarskih čestica.

(2) Službenik raspoređen na poslove obnove zemljišne knjige dnevno je dužan sastaviti:

– zemljišnoknjižne uloške za 24 katastarskih čestica.

Članak 17.

Službenik raspoređen na poslove pojedinačnog preoblikovanja, dnevno je dužan provjeriti i potvrditi 40 zemljišnoknjižnih uložaka prije prijenosa u BZP.

Članak 18.

Službenik raspoređen na poslove izdavanja izvadaka, ispisa, prijepisa i potvrda, dnevno je dužan izdati:

– 30 zemljišnoknjižnih izvadaka/potvrda/ispisa/preslika.

Članak 19.

Službenik raspoređen na poslove otpreme rješenja, dnevno je dužan otpremiti 120 otpravaka rješenja uz ispisivanje dostavnica, povratnica i omotnica.

Drugačija mjerila rada

Članak 20.

(1) Predsjednik suda ili sudac kojeg on ovlasti, na prijedlog voditelja zemljišnoknjižnog odjela, u slučajevima rada na naročito složenim ili naročito opsežnim zemljišnoknjižnim predmetima, može rješenjem privremeno odrediti drugačija mjerila rada za pojedinog službenika, vodeći računa o učinkovitosti suda u rješavanju zemljišnoknjižnih predmeta.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka treba sadržavati ime i prezime službenika za kojeg su privremeno određena drugačija mjerila rada te poslovne brojeve naročito složenih ili naročito opsežnih zemljišnoknjižnih predmeta radi čijeg su rješavanja određena drugačija mjerila rada.

(3) Predsjednik suda ili sudac kojeg on ovlasti, na prijedlog voditelja zemljišnoknjižnog odjela i uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa, može za zemljišnoknjižni odjel, kada postoji opravdani razlog, rješenjem umanjiti ili uvećati mjerila određena ovim Pravilnikom, vodeći računa o učinkovitosti suda u rješavanju zemljišnoknjižnih predmeta.

(4) Rješenja iz stavaka 1. i 3. ovog članka dostavljaju se u jednom primjerku ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Ocjena učinaka rada

Članak 21.

(1) Ocjena uspješnosti u obavljanju poslova službenika zemljišnoknjižnog odjela vrši se temeljem mjesečnog i godišnjeg praćenja rezultata njegovog rada, u skladu s mjerilima određenim ovim Pravilnikom i posebnim propisima o ocjenjivanju državnih službenika.

(2) Izvješće o ostvarenim učincima svakog službenika zemljišnoknjižnog odjela voditelj zemljišnoknjižnog odjela dostavlja predsjedniku zemljišnoknjižnog odjela jednom mjesečno, najkasnije 5 dana po isteku razdoblja za koje se izvješće podnosi.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (»Narodne novine«, broj 64/12).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/15-01/563

Urbroj: 514-04-03/01-22-26

Zagreb, 13. listopada 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.