Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje

NN 126/2022 (28.10.2022.), Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje

Ministarstvo poljoprivrede

1919

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine« broj 83/22), a u vezi s člankom 24. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine« broj 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova i glavnog državnog inspektora, donosi

PRAVILNIK

O MIKROBIOLOŠKOJ KLASIFIKACIJI I POSEBNIM PRAVILIMA HIGIJENE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA NA PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVNO POLAGANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

– detaljna pravila postupanja u slučaju kada rezultati praćenja pokažu da nisu zadovoljene zdravstvene norme za žive školjkaše, žive bodljikaše, žive plaštenjake i žive morske puževe namijenjene prehrani ljudi

– detaljna pravila za mikrobiološku klasifikaciju proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša.

(2) Mikrobiološka klasifikacija iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka ne odnosi se na češljače, bodljikaše i morske puževe koji nisu filtratori.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Glave V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627 оd 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola, (Tekst značajan za EGP), (SL L 131, 17. 5. 2019.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/627).

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se izrazi iz Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139 30. 4. 2004.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1374 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim higijenskim zahtjevima za hranu životinjskog podrijetla (SL L 297, 20. 8. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004).

Članak 5.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Dozvola za akvakulturu – kako je određeno člankom 9. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17 , 111/18 i 144/20)

2. Preliminarno proizvodno područje je područje mora, ušća ili lagune na kojem se nalaze prirodna staništa živih školjkaša ili područje za uzgoj živih školjkaša u kojem se provodi postupak službenog uzorkovanja živih školjkaša u svrhu početne mikrobiološke klasifikacije

3. Probno vrijeme je vrijeme koje prethodi sezonskoj klasifikaciji

4. Redoviti uzorak je službeni uzorak uzet tijekom provođenja Plana praćenja kakvoće mora i živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

5. Sanitarni pregled je pregled koji se provodi na postojećim proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša te onima za koje se predviđa takva namjena, a uključuje zahtjeve iz članka 56. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627

6. Zona je dio proizvodnog područja.

Članak 6.

Ministarstvo poljoprivrede određuje položaj i granice proizvodnih područja, njihovih zona i područja za ponovno polaganje živih školjkaša.

II. PREISPITIVANJA PODATAKA I MIKROBIOLOŠKA KLASIFIKACIJA PROIZVODNIH PODRUČJA I PODRUČJA ZA POLAGANJE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA

Razdoblje preispitivanja

Članak 7.

Razdoblje preispitivanja vrijednosti rezultata E. coli zabilježenih na proizvodnim područjima iznosi posljednjih 12 mjeseci.

Početna mikrobiološka klasifikacija

Članak 8.

(1) Preliminarna proizvodna područja živih školjkaša klasificiraju se u mikrobiološke razrede temeljem rezultata najmanje 12 pretraženih službenih uzoraka mesa i međuljušturne tekućine živih školjkaša, uzorkovanih u pravilnim vremenskim razmacima u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka moguće je na zahtjev subjekata u poslovanju s hranom, preliminarna proizvodna područja živih školjkaša, klasificirati u mikrobiološke razrede sukladno najvišem rezultatu pretraživanja uzoraka mesa i međuljušturne tekućine živih školjkaša na E. coli, dobivenom tijekom šest mjeseci provedenog uzorkovanja koje je obavljano u pravilnim razmacima od dva tjedna i ukoliko se tijekom sanitarnog pregleda nisu utvrdili značajni izvori onečišćenja.

Mikrobiološka klasifikacija i reklasifikacija proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša

Članak 9.

(1) U skladu sa člankom 24. stavkom 1. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane mikrobiološki klasificira proizvodna područja, njihove zone i područja za ponovno polaganje, uzimajući u obzir rezultate posljednjih 12 redovitih uzorkovanja iz razdoblja preispitivanja.

(2) Proizvodna područja, njihove zone i područja za ponovno polaganje živih školjkaša koje imaju više točaka uzorkovanja klasificiraju se na temelju nepovoljnijeg rezultata.

(3) Proizvodno područje, njegove zone i područja za ponovno polaganje mogu se klasificirati u razred A izostavljajući rezultate jednokratnog onečišćenja > 700 ≤ 46000 E. coli koje je potvrđeno sukladnim nalazima za trenutnu klasifikaciju područja, dodatnim dvokratnim uzorkovanjem 10. i 14. dana od dana uzimanja redovitog uzorka čiji je nalaz bio nesukladan.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zatvorenom klasificiranom proizvodnom području ili njegovim zonama te područjima za ponovno polaganje na kojima se tijekom vremena preispitivanja nisu redovito uzimali mjesečni uzorci iz razloga njihove poslovne neaktivnosti, za njihovo ponovno otvaranje u obzir se uzimaju minimalno 12 posljednjih rezultata redovitih uzoraka dobivena tijekom 36 mjeseci od čega najmanje 3 uzorka moraju biti uzeta u posljednja 3 mjeseca prije klasifikacije.

(5) Sezonska klasifikacija proizvodnog područja ili njegovih zona te područja za ponovno polaganje dodjeljuje se nakon najmanje 36 mjesečnih rezultata koji pokazuju jasan sezonski trend.

(6) Klasifikacija iz stavka 5. ovoga članka traje najmanje 3 mjeseca u kojima se proizvodna područja ili njegove zone mogu klasificirati kao razred A ili B za jedan dio godine i B ili C za drugi dio godine.

(7) Klasifikaciji iz stavka 5. ovoga članka prethodi probno vrijeme u trajanju od mjesec dana u slučaju klasificiranja razreda B u A odnosno C u B.

(8) U probnom vremenu rezultati pretraga moraju biti u skladu s vrijednostima višeg razreda u koji se područje sezonski klasificirana.

(9) Reklasifikaciju nakon nalaza nesukladnih za razred u koji je određeno proizvodno područje, njegove zone ili područje za ponovno polaganje klasificirano, obavlja Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane.

III. POSTUPANJA U SLUČAJU NESUKLADNIH NALAZA NA KLASIFICIRANIM PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVNO POLAGANJE

Postupanja veterinarskog inspektora Državnog inspektorata u slučaju nesukladnih nalaza E. coli na A klasificiranim proizvodnim područjima, zonama i područjima za ponovno polaganje

Članak 10.

(1) Kada se na proizvodnom području, zoni i području za ponovno polaganje klasifikacijskog razreda A utvrdi rezultat E. coli iznad propisanog za predmetni razred, veterinarski inspektor:

– odmah po saznanju obavještava o nalazu elektroničkom poštom ili telefonom registrirane proizvođače i sakupljače u predmetnom proizvodnom području, zoni i području za ponovno polaganje, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima, delegirana tijela, nadležni Zavod za javno zdravstvo i područne obrtničke komore, o čemu sastavlja službenu zabilješku.

– donosi najkasnije 24 sata od zaprimanja obavijesti rješenje u pisanom obliku kojim naređuje:

a) u slučaju da se vrijednost nesukladnog nalaza kreće u rasponu između >230 do ≤ 700 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine, ako takav rezultat u proteklih 12 mjeseci nije bio zabilježen ili je zabilježen samo jednom, obvezu pročišćavanja, prerade živih školjkaša metodama kojima se uklanja mikrobiološko onečišćenje ili ponovno polaganje isključivo u objektima koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, do slijedećeg redovitog sukladnog rezultata ili reklasifikacije

b) u slučaju prvog rezultata > 700 ≤ 46000 E. coli koji nije zabilježen unutar posljednjih 12 mjeseci, dvokratno dodatno uzorkovanje 10 i 14 dana od dana uzimanja redovitog uzorka nesukladnog rezultata, uz obvezu pročišćavanja, prerade živih školjkaša metodama kojima se uklanja mikrobiološko onečišćenje ili ponovno polaganje isključivo u objektima koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, ako je nesukladan rezultat bio > 700 ≤ 4600 E. coli, ili ako je nesukladan rezultat bio > 4600 ≤ 46000 E. coli, ponovno polaganje ili preradu živih školjkaša metodama kojima se uklanja mikrobiološko onečišćenje isključivo u objektima koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, do slijedećeg redovitog sukladnog rezultata ili reklasifikacije

c) u slučaju da vrijednost nesukladnog nalaza prelazi vrijednost od 46000 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine privremeno zatvara proizvodno područje zonu ili područje za ponovno polaganje

d) povlačenje i po potrebi opoziv s tržišta svih pošiljaka živih školjkaša sakupljenih i otpremljenih na dan redovitog uzorkovanja i do dana izdavanja rješenja iz podstavka a., b. i c. ovoga stavka.

(2) Veterinarski inspektor rješenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka dostavlja proizvođačima i sakupljačima u predmetnom proizvodnom području, zoni ili području za ponovno polaganje, odgovornim osobama u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima, delegiranim tijelima, nadležnom Zavodu za javno zdravstvo, područnim obrtničkim komorama, Ministarstvu unutarnjih poslova – Pomorskoj policiji, ribarskoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, voditeljima Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata te Ministarstvu poljoprivrede – Upravi nadležnoj za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Postupanja Ministarstva poljoprivrede – Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane u slučaju nesukladnih nalaza E. coli na A klasificiranim proizvodnim područjima, zonama i područjima za ponovno polaganje

Članak 11.

(1) U slučaju trećeg nesukladnog rezultata > 230 ≤ 700 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine zabilježenog unutar 12 mjeseci, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane reklasificira proizvodno područje ili zonu u B razred i o tome objavljuje obavijest na svojim mrežnim stranicama te elektroničkom poštom obavještava voditelje Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata i delegirana tijela.

(2) U slučaju nesukladnosti barem jednog od rezultata uzorkovanja iz članka 10. stavka 1. podstavka 2. točke b) ovoga Pravilnika Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane reklasificira proizvodno područje ili zonu u odgovarajući razred i o tome objavljuje obavijest na svojim mrežnim stranicama te elektroničkom poštom obavještava voditelje Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata i delegirana tijela.

(3) Ukoliko su rezultati oba uzorka iz članka 10. stavka 1. podstavka 2. točke b) ovoga Pravilnika u okviru propisanog za mikrobiološki razred A, rezultat redovnog uzorkovanja smatra se incidentnim onečišćenjem, te ga Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane isključuje iz razdoblja preispitivanja.

(4) Isključivanje rezultata iz stavka 3. ovoga članka moguće je primijeniti samo jednom unutar 12 mjeseci.

(5) Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane, bez odgađanja, dostavlja voditeljima Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata elektroničkom poštom informaciju da je na predmetnom proizvodnom području ili zoni rezultat > 230 do ≤ 700 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine zabilježen manje od dva puta u proteklih 12 mjeseci te radi li se o slučaju prvog rezultata > 700 E. coli koji nije zabilježen unutar posljednjih 12 mjeseci.

Postupanja veterinarskih inspektora Državnog inspektorata u slučaju nesukladnih nalaza E. coli na B klasificiranim proizvodnim područjima i zonama

Članak 12.

(1) Kada se na proizvodnom području ili zoni klasifikacijskog razreda B utvrdi rezultat E. coli iznad propisanog za B razred, veterinarski inspektor:

– odmah po saznanju obavještava elektroničkom poštom ili telefonom registrirane proizvođače i sakupljače u predmetnom proizvodnom području, zoni, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima, delegirana tijela, nadležni Zavod za javno zdravstvo, područne obrtničke komore, o čemu sastavlja službenu zabilješku.

– donosi najkasnije 24 sata od zaprimanja obavijesti rješenje u pisanom obliku kojim naređuje:

a) u slučaju prvog rezultata > 4600 ≤ 46000 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine, i jedinog zabilježenog u proteklih 12 mjeseci, obvezu ponovnog polaganja ili prerade živih školjkaša metodama kojima se uklanja mikrobiološko onečišćenje isključivo u objektima koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, do slijedećeg redovitog sukladnog rezultata ili reklasifikacije

b) u slučaju da vrijednost nesukladnog nalaza prelazi vrijednost od 46000 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine privremeno zatvaranje proizvodnog područja ili zone

c) povlačenje i po potrebi opoziv s tržišta svih pošiljaka živih školjkaša sakupljenih i otpremljenih na dan redovitog uzorkovanja i do dana izdavanja predmetnog rješenja.

(2) Veterinarski inspektor rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja proizvođačima i sakupljačima u predmetnom proizvodnom području ili zoni, odgovornim osobama u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima, delegiranim tijelima, nadležnom Zavodu za javno zdravstvo, područnim obrtničkim komorama, Ministarstvu unutarnjih poslova – Pomorskoj policiji, ribarskoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, voditeljima Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata te Ministarstvu poljoprivrede – Upravi nadležnoj za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Postupanja Ministarstva poljoprivrede – Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane u slučaju nesukladnih nalaza E. coli na B klasificiranim proizvodnim područjima i zonama

Članak 13.

(1) Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane, bez odgađanja, dostavlja voditeljima Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata elektroničkom poštom informaciju o pojavi prvog rezultata > 4600 ≤ 46000 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine koji na predmetnom proizvodnom području ili zoni nije zabilježen unutar posljednjih 12 mjeseci.

(2) U slučaju drugog nesukladnog rezultata > 4600 ≤ 46000 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine zabilježenog unutar posljednjih 12 mjeseci Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane reklasificira proizvodno područje ili zonu u C razred i o tome objavljuje obavijest na svojim mrežnim stranicama te elektroničkom poštom obavještava voditelje Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata i delegirana tijela.

Postupanja veterinarskih inspektora Državnog inspektorata u slučaju nesukladnih nalaza E. coli na C klasificiranim proizvodnim područjima i zonama

Članak 14.

(1) Kada se na proizvodnom području ili zoni klasifikacijskog razreda C utvrdi rezultat E. coli iznad propisanog za C razred, veterinarski inspektor:

– odmah po saznanju obavještava elektroničkom poštom ili telefonom registrirane proizvođače i sakupljače u predmetnom proizvodnom području ili zoni, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te delegirana tijela, nadležni Zavod za javno zdravstvo, područne obrtničke komore i Ministarstvo unutarnjih poslova – Pomorsku policiju, o čemu sastavlja službenu zabilješku.

– donosi najkasnije 24 sata od zaprimanja obavijesti rješenje u pisanom obliku kojim:

a) privremeno zatvara proizvodno područje ili zonu

b) opoziva s tržišta sve pošiljke živih školjkaša sakupljenih i otpremljenih na dan redovitog uzorkovanja i do dana izdavanja predmetnog rješenja.

(2) po zaprimanju tri redovita mjesečna nalaza čiji rezultat je ≤ 46000 E. coli u 100 g. mesa i međuljušturne tekućine veterinarski inspektor rješenjem otvara proizvodno područje ili zonu.

(3) Veterinarski inspektor rješenja iz stavka 1. podstavka 2., i stavka 2. ovoga članka dostavlja proizvođačima i sakupljačima u predmetnom području ili zoni, odgovornim osobama u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te delegiranim tijelima, nadležnom Zavodu za javno zdravstvo, područnim obrtničkim komorama, Ministarstvu unutarnjih poslova – Pomorskoj policiji, ribarskoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, voditeljima Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata te Ministarstvu poljoprivrede – Upravi nadležnoj za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Postupanje veterinarskih inspektora Državnog inspektorata u slučaju nesukladnih rezultata biotoksina u uzorcima živih školjkaša

Članak 15.

(1) Kada se u redovitom uzorku živih školjkaša utvrdi vrijednost rezultata pretrage koje prekoračuju granične vrijednosti za morske biotoksine veterinarski inspektor:

– odmah po saznanju obavještava elektroničkom poštom ili telefonom registrirane proizvođače i sakupljače u odnosnoj zoni/području, odgovorne osobe u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te delegirana tijela, o čemu sastavlja službenu zabilješku

– donosi rješenje u pisanom obliku najkasnije 24 sata od zaprimanja obavijesti o prekoračenju granične vrijednosti za morske biotoksine u mesu živih školjkaša, kojim naređuje:

a) zatvaranje predmetnog proizvodnog područja i njegovih zona u skladu s člankom 62. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627

b) povlačenje i po potrebi opoziv s tržišta svih pošiljaka živih školjkaša s predmetnog proizvodnog područja i njegovih zona, sakupljenih i otpremljenih na dan redovitog uzorkovanja i dane do izdavanja predmetnog rješenja

c) uzorkovanja živih školjkaša radi pretrage na biotoksine u mesu živih školjkaša u predmetnom području, u razmaku od najmanje 72 sata od uzorkovanja redovitog uzorka čiji je rezultat prekoračio granične vrijednosti za morske biotoksine, dok dva uzastopna analitička rezultata ne budu ispod propisanih graničnih vrijednosti u skladu s člankom 63. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627 ili dok rezultat jednog jedinog uzorkovanja ne bude ispod propisanih graničnih vrijednosti ukoliko postoje pouzdani podaci koji pokazuju da se toksičnost smanjuje, u skladu s člankom 63. stavkom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627.

(2) Ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz članka 63. stavka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627 veterinarski inspektor donosi rješenje u pisanom obliku kojim dozvoljava izlov i/ili sakupljanje u predmetnom području.

(3) Veterinarski inspektor rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja proizvođačima i sakupljačima u predmetnom području i njegovim zonama, odgovornim osobama u odobrenim centrima za pročišćavanje i otpremnim centrima te delegiranim tijelima, nadležnom Zavodu za javno zdravstvo, područnim obrtničkim komorama, Ministarstvu unutarnjih poslova – Pomorskoj policiji, ribarskoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, voditeljima Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata te Ministarstvu poljoprivrede – Upravi nadležnoj za veterinarstvo i sigurnost hrane.

(4) Ukoliko se propisano sedmodnevno uzorkovanje vremenski podudara sa uzorkovanjem iz stavka 1. podstavka 2. točke c. ovoga članka uzima se jedan uzorak.

Postupanje veterinarskih inspektora Državnog inspektorata u slučaju utvrđene prisutnosti i porasta broja fitoplanktona koji proizvodi toksine

Članak 16.

(1) Kada se u redovitom uzorku morske vode utvrdi porast broja fitoplanktona koji proizvodi toksine, iznad graničnih vrijednosti iz Priloga I koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, veterinarski inspektor odmah po saznanju, donosi rješenje o uzorkovanju živih školjkaša na biotoksine unutar najmanje 72 sata nakon porasta toksičnog fitoplanktona.

(2) Ukoliko rezultat analize živih školjkaša nakon provedenog uzorkovanja iz stavka 1. ovoga članka prekoračuje granične vrijednosti za morske biotoksine veterinarski inspektor postupa sukladno odredbama članka 15. ovoga Pravilnika.

(3) Veterinarski inspektor rješenje iz stavka 1. i 2, ovoga članka dostavlja proizvođačima i sakupljačima u odnosnoj zoni/području, delegiranim tijelima, područnim obrtničkim komorama, voditeljima Službi veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata te Ministarstvu poljoprivrede – Upravi nadležnoj za veterinarstvo i sigurnost hrane.

IV. POSTUPAK OBAVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA NALAZA UZORAKA S KLASIFICIRANIH PODRUČJA, ZATVARANJU I PONOVNOM OTVARANJU TE INFORMACIJAMA O REKLASIFIKACIJI PROIZVODNIH PODRUČJA ILI ZONA

Članak 17.

(1) Službeni i referentni laboratoriji koji provode laboratorijske pretrage za potrebe provedbe Plana praćenja kakvoće mora i živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (U daljnjem tekstu »Plan«), imaju obvezu:

– dostave elektroničkom poštom Izvješća o rezultatima pretraživanja uzoraka uzorkovanih u skladu s Planom i ugovorenim rokovima, voditeljima Službe veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata, Službi veterinarske inspekcije u središtu Državnog inspektorata i Ministarstvu poljoprivrede – Upravi nadležnoj za veterinarstvo i sigurnost hrane te delegiranim tijelima.

– ukoliko je rezultat pretraživanja E. coli, u uzorku uzorkovanom u proizvodnoj zoni određenog mikrobiološkog razreda viši od onog propisanog za taj razred, te ukoliko je rezultat pretraživanja biotoksina, teških metala i PAHova nesukladan ili je utvrđen porast brojnosti toksičnih vrsta fitoplanktona, odmah obavijestiti elektroničkim putem voditelje Službe veterinarske inspekcije Područnih ureda Državnog inspektorata, Službu veterinarske inspekcije u središtu Državnog inspektorata i Ministarstvo poljoprivrede – Upravu nadležnu za veterinarstvo i sigurnost hrane, a najkasnije 24 sata od završene pretrage dostaviti i Izvješće o rezultatima pretraživanja uz obvezu navoda u naslovu elektroničke poruke iz kojeg je razvidno da se radi o nesukladnom nalazu.

(2) Službeni laboratorij(i) obvezni su rezultate pretraga upisivati u bazu podataka.

(3) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su pratiti i poštivati obavijesti o klasifikaciji proizvodnih područja, zona i područja za ponovno polaganje koje Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

V. SANITARNI PREGLED

Članak 18.

(1) Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane osigurava provođenje i izradu sanitarnog pregleda u skladu s člankom 56. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627.

(2) Reprezentativnost sanitarnog pregleda za određeno područje osigurava se primjenom Vodiča zajednice kojim je uređeno predmetno područje.

VI. IZRADA I PROVEDBA PLANA PRAĆENJA KAKVOĆE MORA I ŽIVIH ŠKOLJKAŠA NA PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVNO POLAGANJE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA

Članak 19.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane izrađuje Plan u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627.

Članak 20.

(1) Uzorke živih školjkaša i morske vode za pretrage propisane Planom uzima veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar delegiranog tijela.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada djelatnik službenog ili referentnog laboratorija u kojem se provode analize živih školjkaša i morske vode, uzima propisani uzorak, isti se smatra službenim uzorkom samo ako je uzorkovanju prisutan veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar delegiranog tijela.

(3) Uzorke živih školjkaša za pretrage propisane Planom koji se izlovljavaju ronjenjem ili alatima, veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar delegiranog tijela preuzima od ovlaštenika Povlastice za sakupljanje morskih organizama, nakon sakupljanja.

(4) Korisnici Dozvola za akvakulturu na proizvodnim područjima za uzgoj živih školjkaša dužni su za potrebe pretraga na parametre propisane Planom, u propisane dane omogućiti uzorkovanje živih školjkaša na propisanim monitoring točkama u proizvodnim područjima kao i postupati po Planu obzirom na vrstu i količinu koja se uzorkuje i dane uzorkovanja.

(5) Veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar delegiranog tijela prilikom uzorkovanja, odnosno preuzimanja uzorka u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, popunjava zapisnik o uzorkovanju živih školjkaša.

(6) Uzorkovanje iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika obavlja se u prisutnosti veterinarskog inspektora ili ovlaštenog veterinara delegiranog tijela, a pretrage obavljaju službeni i referentni laboratoriji koji provode laboratorijske pretrage za potrebe provedbe Plana.

VII. POSTUPANJE U SLUČAJU GOSPODARSKE NEAKTIVNOSTI U KLASIFICIRANOM PROIZVODNOM PODRUČJU, ZONI ILI PODRUČJU ZA PONOVNO POLAGANJE

Članak 21.

(1) U slučaju gospodarske neaktivnosti uzgoja i stavljanja na tržište živih školjkaša, subjekti u poslovanju s hranom u roku od 15 dana od prestanka predmetne aktivnosti pisanim putem dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede – Upravi nadležnoj za veterinarstvo i sigurnost hrane zahtjev za zatvaranjem ili privremenim zatvaranjem klasificiranog proizvodnog područja, zone ili područja za ponovno polaganje.

(2) Kada službenom kontrolom ili drugom službenom aktivnosti veterinarski inspektor utvrdi da se na klasificiranom proizvodnom području, zoni ili području za ponovno polaganje ne provodi aktivnost uzgoja i stavljanja na tržište živih školjkaša, živih bodljikaša, živih plaštenjaka ili živih morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi o istome obavještava Ministarstvo poljoprivrede – Upravu nadležnu za veterinarstvo i sigurnost hrane.

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane zatvara ili privremeno zatvara klasificirano proizvodno područje, zonu ili područje za ponovno polaganje uz prestanak redovitog uzorkovanja svih parametara navedenih u Planu, osim E. coli, teških metala i PAHova.

(4) Privremeno zatvaranje klasificiranog proizvodnog područja, zone ili područja za ponovno polaganje i prestanak redovitog uzorkovanja svih parametara navedenih u Planu, osim E. coli, teških metala i PAHova iz stavka 3. ovoga članka može trajati najduže 12 mjeseci.

(5) Po zaprimanju zahtjeva od strane subjekata u poslovanju s hranom za ponovnim otvaranjem privremeno zatvorenog proizvodnog područja, zone ili područja za ponovno polaganje, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane elektroničkom poštom dostavlja službenom i referentnom laboratoriju koji provode laboratorijske pretrage za potrebe provedbe Plana, nadležnom veterinarskom uredu i delegiranom tijelu, obavijest o ponovnom početku redovitog uzorkovanja na predmetnom području i otvaranju predmetnog područja, zone ili područja za ponovno polaganje.

(6) Ukoliko subjekt u poslovanju s hranom prije isteka 12 mjeseci privremenog zatvaranja ne podnese zahtjev za ponovnim redovitim uzorkovanjem svih parametara predviđenih Planom, predmetno područje Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane zatvara i ono gubi mikrobiološku klasifikaciju.

(7) U slučaju dokaza da na nekom uzgojnom području nema poslovne aktivnosti duže od 12 mjeseci predmetno područje Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane zatvara i ono gubi mikrobiološku klasifikaciju.

(8) Dokazima da na nekom uzgojnom području nema poslovne aktivnosti iz stavka 7. ovoga članka smatraju se podaci dobiveni iz službenih evidencija Ministarstva poljoprivrede.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (»Narodne novine« broj 82/14) i Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša (»Narodne novine« broj 118/09).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 2. siječnja 2023. godine.

Klasa: 322-01/21-01/124

Urbroj: 525-09/575-22-44

Zagreb, 19. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI TOKSIČNIH FITOPLANKTONSKIH VRSTA

Naziv vrsteTip toksičnostiToksinGranična vrijednost
br. stanica m-2
Granična vrijednost
br. stanica L-1
DIJATOMEJE
Pseudo-nitzschia spp.ASPDA6 000 0001 000 000
DINOFLAGELATI
Red: Prorocentrales
Prorocentrum limaDSPOA, DTX1, DTX25 000500
Prorocentrum cordatumVSP, DSPvenerupin1 000 000500 000
Prorocentrum spp. (bentoski)DSP5 000500
Red: Gymnodiniales
Gymnodinium catenatumPSP

STX, GTX2,GTX3,

b toksini, c toksini

5 000500
Karenia spp.NSPbrevetoxins5 000500
Red: Dinophysiales
Dinophysis acuminataDSPOA, DTX1, DTX3, PTX2, secoacido9900500
Dinophysis acutaDSPOA, DTX1, DTX2, PTX2, PTX119900500
Dinophysis caudataDSPOA9900500
Dinophysis fortiiDSPOA, DTX1, DTX29900500
Dinophysis infundibulumDSPPTX29900500
Dinophysis ovumDSPOA9900500
Dinophysis sacculusDSPOA9900500
Dinophysis triposDSPDTX19900500
Dinophysis spp.DSP9900500
Phalacroma mitraDSPOA9900500
Phalacroma rotundatumDSPDTX19900500
Red: Gonyaulacales
Alexandrium minutumPSPSTX, neoSTX, GTX1, GTX2, GTX410 000500
Alexandrium ostenfeldiiPSP, SSTGTX2, GTX3, B2, C1, C2, spirolidi10 000500
Alexandrium tamarensePSPC3+C4, C1+C2, GTX1, GTX410 000500
Alexandrium tayloriiPSPSTX, neoSTX, dcSTX, GTX2, GTX3, GTX4, GTX5, GTX6,10 000500
Alexandrium spp.PSP10 000500
Gonyaulax spiniferaDSPYTX1 000 00010 000
Lingulodinium polyedrumDSPYTX1 000 00010 000
Ostreopsis ovataPalytoxin, ovatoksini a,b,c,d,e5 000
Ostreopsis spp.CFP?Palytoxin5 000
Protoceratium reticulatumDSPYTX10 000
Red: Dinophyceae incertae sedis
Amphidomataceae
Azadinium spp.azaspiracidi50 000
RAFIDOFICEJE
Chatonella spp.NSPbrevetoksin5 000-10 000