Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

NN 130/2022 (7.11.2022.), Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1964

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 12. stavka 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 97/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. studenoga 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPAKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

I.

Ovlašćuje se Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured), da u postupke javne nabave koje provodi za obveznike navedene u članku 12. stavku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Uredba), uključi dodatne korisnike, zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, kako slijedi:

1. Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

2. Klinička bolnica Merkur, Zagreb

3. Klinički bolnički centar Osijek, Osijek

4. Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka

5. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb

6. Klinički bolnički centar Split, Split

7. Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb

8. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb

9. Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb

10. Klinika za ortopediju Lovran, Lovran

11. Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar, Vukovar

12. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

13. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb

14. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb.

II.

Postupci središnje javne nabave za čiju provedbu je ovlašten Središnji državni ured, u skladu s točkom I. ove Odluke, obuhvaćaju nabavne kategorije:

– računala i računalna oprema

– elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema

– elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema.

III.

Korisnici središnje javne nabave obvezuju se u svrhu provođenja postupaka središnje javne nabave za nabavne kategorije navedene u točki II. ove Odluke, bez obzira na procijenjenu vrijednost njihove nabave, dostaviti Središnjem državnom uredu svoje potrebe u obliku i rokovima koje odredi Središnji državni ured.

IV.

Na korisnike središnje javne nabave, u odnosu na samostalno provođenje postupaka javne nabave u nabavnim kategorijama iz točke II. ove Odluke, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 17. Uredbe.

V.

Zadužuje se Središnji državni ured da o donošenju ove Odluke izvijesti korisnike središnje javne nabave na koje se Odluka odnosi.

Vl.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/406
Urbroj: 50301-05/31-22-3
Zagreb, 4. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.


Zdenka Pogarčić
studeni 2022.