Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1973

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 61.340.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 78.340.000 kuna

– manjak u iznosu od 17.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 45.500.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA47.040.000047.040.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE14.300.000014.300.000
UKUPNI PRIHODI61.340.000061.340.000
RASHODI POSLOVANJA75.280.000075.280.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE3.060.00003.060.000
UKUPNI RASHODI78.340.000078.340.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-17.000.0000-17.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA45.500.000045.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE185.088.2750185.088.275
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-213.588.2750-213.588.275
NETO FINANCIRANJE17.000.000017.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA47.040.00047.040.000
64Prihodi od imovine26.940.000500.00027.440.000
641Prihodi od financijske imovine25.740.00025.740.000
642Prihodi od nefinancijske imovine500.000500.0001.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove700.000700.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada100.000100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima18.500.000-1.000.00017.500.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga18.500.000-1.000.00017.500.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.500.000500.0002.000.000
683Ostali prihodi1.500.000500.0002.000.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE14.300.00014.300.000
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine14.000.00014.000.000
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava14.000.00014.000.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine300.000300.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata300.000300.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA75.280.00075.280.000
31Rashodi za zaposlene18.100.000500.00018.600.000
311Plaće (Bruto)15.100.00015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.0001.000.000
313Doprinosi na plaće2.000.000500.0002.500.000
32Materijalni rashodi24.010.000800.00024.810.000
321Naknade troškova zaposlenima750.000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.800.000800.0002.600.000
323Rashodi za usluge7.750.000500.0008.250.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.00030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.680.000-500.00013.180.000
34Financijski rashodi33.150.000-1.300.00031.850.000
343Ostali financijski rashodi33.150.000-1.300.00031.850.000
38Ostali rashodi20.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.00020.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE3.060.0003.060.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.00050.000
412Nematerijalna imovina50.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.010.0003.010.000
422Postrojenja i oprema1.710.000300.0002.010.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.300.000-300.0001.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
NETO FINANCIRANJE17.000.00017.000.000
Prijenos depozita iz prethodne godine185.088.275185.088.275
Prijenos depozita u sljedeću godinu-213.588.275-213.588.275
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA45.500.00045.500.000
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita3.000.0003.000.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru3.000.0003.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici42.500.000-5.000.00037.500.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru2.500.0002.500.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora40.000.000-5.000.00035.000.000
85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja5.000.0005.000.000
852Primici za obveznice5.000.0005.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU78.340.00078.340.000
     
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE78.340.00078.340.000
     
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE75.280.00075.280.000
31Rashodi za zaposlene18.100.000500.00018.600.000
311Plaće (Bruto)15.100.00015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.0001.000.000
313Doprinosi na plaće2.000.000500.0002.500.000
32Materijalni rashodi24.010.000800.00024.810.000
321Naknade troškova zaposlenima750.000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.800.000800.0002.600.000
323Rashodi za usluge7.750.000500.0008.250.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.00030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.680.000-500.00013.180.000
34Financijski rashodi33.150.000-1.300.00031.850.000
343Ostali financijski rashodi33.150.000-1.300.00031.850.000
38Ostali rashodi20.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.00020.000
     
K500000OPREMANJE3.060.0003.060.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.00050.000
412Nematerijalna imovina50.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.010.0003.010.000
422Postrojenja i oprema1.710.000300.0002.010.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.300.000-300.0001.000.000